Dato for udgivelse
27 Jun 2016 13:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Jan 2016 10:26
SKM-nummer
SKM2016.290.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-2009-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, skattesvig, sandsynlighedsforsæt
Resumé

T var tiltalt for momssvig og skattesvig for 2011 og 2012. T var indehaver af en virksomhed og havde angivet virksomhedens momstilsvar for lavt med 372.089 kr. for 2011 og 211.653 kr. for 2012. T havde selvangivet overskud af virksomhed for lavt med 246.610 kr. T havde derved unddraget for 583.742 kr. i moms og 110.048 kr. i skat.

T nægtede sig skyldig. T bestred ikke den talmæssige opgørelse. T forklarede, at han havde overgivet det til revisor at foretage korrekt momsangivelse og skatteangivelse for ham vedrørende blandt andet 2011 og 2012 og skat for 2011.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig moms- og skattesvig. Retten lagde blandt andet vægt på revisionsfirmaets forklaring om at det ikke siden 2009 havde udført arbejde for T, og at det ikke på noget tidspunkt havde stået for indberetning af moms og skat for T. T idømtes 6 måneders fængsel betinget med samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 675.000 kr. med 2 års prøvetid og 12 måneder i længstetid.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med den ændring, at prøvetiden fastsattes til 1 år og længstetiden til 8 måneder.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.
Skattekontrolloven § 13, stk. 1.

Henvisning

-

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(adv. Marc Jørgensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Frosell, Kaspar Linkis og Carsten Kristian Vollmer (kst.) med domsmænd

                                            ...........................................

Byrettens dom nr. 15-12973/2014 afsagt den 11. juni 2015

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 10. december 2014.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012 som indehaver af virksomheden G1, cvr. ...11, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav virksomhedens momstilsvar for lavt med henholdsvis 372.089 kr. for 2011 og 211.653 kr. for 2012, alt hvorved staten blev unddraget moms med i alt 583.742 kr.

2.skattekontrollovens § 13, stk. 1

ved med forsæt til at uddrage det offentlige skat at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skatteansættelsen, idet for indkomståret 2011 via TastSelv den 19. juli 2012 har selvangivet overskud af sin virksomhed G1, cvr. ...11 med 242.593 kr., hvilket retteligt skulle have været 489.203 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget skat og arbejdsmarkedsbidrag med i alt 110.048 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har ikke bestridt den talmæssige opgørelse af de unddragne beløb i moms og skat i forhold 1 og 2.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V.1, SKAT, V.2, R2, og V.3, R3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Kriminalforsorgen har udarbejdet erklæring af 6. november 2015 i medfør af retsplejelovens § 808 vedrørende tiltalte.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har ikke bestridt den talmæssige opgørelse af de unddragne beløb i moms og skat i forhold 1 og 2.

Det kan herefter lægges til grund, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet som indehaver af virksomheden G1, cvr. ...11, har angivet virksomhedens momstilsvar for lavt med henholdsvis 372.089 kr. for 2011 og med 211.653 kr. for 2012, alt hvorved staten blev unddraget moms med i alt 583.742 kr., og at tiltalte for indkomståret 2011 har selvangivet overskud af sin virksomhed G1 med 242.593 kr., hvilket retteligt skulle have været 489.203 kr., alt hvorved det offentlige blev unddraget skat og arbejdsmarkedsbidrag med i alt 110.048 kr.

Tiltalte har forklaret blandt, at han mener, at han havde overgivet til R3 at foretage korrekt momsangivelse og skatteangivelse for ham vedrørende blandt andet årene 2011 og 2012. Direktør V.3, R3, har forklaret blandt andet, at revisionsfirmaet i 2007-2009 udarbejde regnskaber for tiltalte, og at en ekstern bogholder stod for bogføringen, men at revisionsfirmaet ikke siden 2009 har udført arbejde for tiltalte, og at revisionsfirmaet ikke på noget tidspunkt har stået for indberetning af moms og skat for tiltalte.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder navnlig henset til størrelsen af de unddragne beløb i moms for 2011 og 2012 og skat for 2011 finder retten, at tiltalte ved de foretagne indberetninger om momstilsvar og overskud af virksomhed måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han unddrog statskassen moms og skat, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder navnlig henset til størrelsen af de unddragne beløb i moms, finder retten, at der er tale om momsunddragelse af særlig grov karakter, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på karakteren af overtrædelserne og størrelsen af de unddragne beløb.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 120 timer.

Retten har fundet det forsvarligt at gøre fængselsstraffen betinget med de anførte vilkår, herunder om samfundstjeneste, henset til at tiltaltes personlige forhold, herunder at tiltalte ikke tidligere er straffet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 675.000 kr. jf. straffelovens § 64, jf. § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 6 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

  2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 12 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

    Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 675.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

                                            .................................................... 

Østre Landsrets dom af 7. januar 2016, 2 afdeling, nr. S-2009-15

Byrettens dom af 11. juni 2015 (15-12973/2014) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Sagens oplysninger

Tiltalte har i landsretten fremlagt tre fakturaer udstedt af R1 i 2011 til G2. Fakturaerne angår betaling for i alt 47,5 arbejdstimer leveret i perioden fra november 2010 til december 2011. De fakturerede beløb andrager i alt ca. 17.000 kr.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han selv udskrev virksomhedens fakturaer. Derefter afleverede han fakturaerne og andet papirmateriale til R1, der udførte bogholderiopgaver for virksomheden. Han har aldrig udført bogholderiopgaver i sin virksomhed, fordi han ikke har forstand på bogholderi. Han benyttede også andre bogholdere, men fra 2010 til 2012 benyttede han R1. Han afleverede alle papirer og skattekoder til NT i R1 og overlod til hende at sørge for, at der blev givet de rigtige oplysninger til SKAT, og at der blev indbetalt moms. Han koncentrerede sig om at drive virksomheden og foretog ikke selv nogen indberetninger til SKAT, heller ikke via TastSelv. R1 var en virksomhed, der blev etableret for at udføre bogholderiopgaver for en række håndværksvirksomheder. En gang hver måned mødte han op i R1 og afleverede bilag. Bilagene angik såvel indtægter som udgifter i virksomheden. De fremlagte tre fakturaer er udstedt til G2, men det er en fejl. Fakturaerne angår rettelig enkeltmandsfirmaet G1. Der har været mange flere fakturaer fra R1, men dem har han ikke kunnet finde. R1 udførte også opgaver for ham i 2012, men fakturaerne fra R1 for dette år er bortkommet.

Vidne V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hendes forklaring for byretten ikke skal forstås således, at der har været indgivet regnskaber for virksomheden G1 for den omhandlede periode. Der har ikke foreligget noget regnskab for virksomheden for 2011 og 2012. Under hendes arbejde med sagen var der en del forvirring om, hvilken omsætning der havde været i tiltaltes forskellige virksomheder. Tiltalte oplyste til hende, at de andre virksomheder, han havde haft, alle var ophørt, og at der alene havde været aktivitet i virksomheden G1.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at hun så et regnskab for virksomheden for 2011, men hun ved ikke, om det pågældende regnskab var blevet indgivet til myndighederne. Tiltalte kontaktede hende i anledning af, at han af SKAT var blevet bedt om at indgive forskellige oplysninger. Han er ikke så god til at formulere sig og ønskede hendes bistand til at få indberettet oplysninger til SKAT. Hun modtog materiale fra den tidligere bogholder, R1, men dette materiale var mangelfuldt. Hun er bogholder og ikke revisor.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at R3 ikke har lavet noget regnskab for tiltalte for 2011 og 2012. Han kan ikke forholde sig til bogholderens oplysning om at have set et regnskab for tiltaltes virksomhed for 2011. R3 har omkring 20 medarbejdere. Revisionsfirmaet foretager indberetninger til SKAT og indgiver momsangivelser for nogle af firmaets kunder, men han erindrer ikke, om firmaet har gjort det for tiltalte.

Personlige oplysninger

Tiltalte er straffet for overtrædelse af færdselsloven ved udenretlig vedtagelse den 1. november 2012 af bøde på 4.500 kr. og betinget førerretsfrakendelse.

Ved dom afsagt af Byretten den 30. januar 2013 er tiltalte straffet for overtrædelse af færdselsloven med en bøde på 2.500 kr.

Ved Østre Landsrets ankedom af 16. oktober 2014 er tiltalte straffet for overtrædelse af færdselsloven med en bøde på 4.000 kr. og ubetinget førerretsfrakendelse i 6 måneder.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det af tiltalte for landsretten anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Fængselsstraffen og tillægsbeden, der fastsættes i medfør af de i dommen angivne lovbestemmelser samt straffelovens § 89, findes passende udmålt, og landsretten tiltræder under hensyn til oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, at fængselsstraffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, dog således at prøvetiden og længstetiden henset til bemærkningerne herom i forarbejderne til lov nr. 152 af 18. februar 2015 ændres til henholdsvis 1 år og til 8 måneder.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T, stadfæstes med den ændring, at prøvetiden fastsættes til 1 år og længstetiden fastsættes til 8 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.