Dato for udgivelse
29 Jul 2016 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Apr 2016 12:42
SKM-nummer
SKM2016.330.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-790-16
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, salær, kære
Resumé

T havde fået beskikket en advokat i en administrativ straffesag. Straffesagen kunne ikke afsluttes administrativt, og sagen blev sendt til politiet med henblik på behandling ved domstolene. Der var endnu ikke afsagt dom i straffesagen da advokaten søgte om at få forsvarersalær.

Byretten fastsatte et salær på 5.100 kr. med tillæg af moms og fastslog at salæret skulle betales af statskassen.

SKAT kærede byrettens kendelse.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Landsretten fastslog, at når straffesagen ikke er afsluttet, har der ikke været grundlag for, som sket, at fastsætte et salær til den beskikkede forsvarer og spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, skal først afgøres, når straffesagen er afgjort.

Reference(r)

Forsvarerbistandsloven § 1 og § 4
Retsplejeloven § 741

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.C.3.3.6.

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Aadvokat A, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Lone Dahl Frandsen og Casper Hauberg Grønnegaard (kst.)

....................................................

Byrettens afgørelse af 17. marts 2016, nr. 1-1253/2016

Sagens oplysninger

Mødet var offentligt.

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt mail af 17. marts 2016 fra advokat A.

Retten fastsatte salær på 5.100 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat A. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

........................................................

Østre Landsrets kendelse af 19. april 2016, 6. afdeling nr. S-790-16

Sagens oplysninger

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 18. marts 2016 med bilag 1-15 fremsendt til landsretten med brev af 22. marts 2016, hvorved SKAT har kæret Byrettens afgørelse af 17. marts 2016 (1-1253/2016) om fastsættelse af salær på 5.100 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat A, hvilket salær skal betales af statskassen.

Endvidere fremlagdes dommerens fremsendelsesbrev af 21. marts 2016 samt udskrift af retsbogen fra Byretten indeholdende den kærede afgørelse.

Endelig fremlagdes kæresvarskrift af 11. april 2016 med bilag A-E fra advokat A.

SKAT har nedlagt følgende påstande:

"...

Principielt: at salær på 5.100,00 kr. + moms til den beskikkede forsvarer A bortfalder, og spørgsmålet om fastsættelse af salær udsættes til straffesagen er afgjort ved domstolene.

Subsidiært: at salær på 5.100,00 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat A, nedsættes til et lavere beløb og udredes foreløbigt at det offentlige.

Mere subsidiært: at salær på 5.100,00 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat A, udredes foreløbigt at det offentlige.

..."

SKAT har i tilknytning til den principale påstand anført, at også spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, først skal afgøres, når straffesagen er sluttet.

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Efter votering afsagdes kendelse:

Det fremgår af sagen, at SKAT den 11. december 2015 på vegne af T anmodede Byretten om at lade advokat A beskikke i en administrativ straffesag i SKATs regi, at straffesagen ikke har kunnet afsluttes administrativt, og at sagen skal sendes til politiet med henblik på behandling ved domstolene.

Af forsvarerbistandslovens § 1 fremgår blandt andet, at en borger kan beskikkes en forsvarer under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag. Det fremgår endvidere af samme lov § 4 blandt andet, at retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige forsvarere finder tilsvarende anvendelse, og at sager, der afgøres med vedtagelse, også for så vidt angår spørgsmålet om omkostninger til forsvarerbistand, kan afgøres med vedtagelse.

Om loven, der blev vedtaget som lov nr. 625 af 21. december 1983, er der blandt andet anført følgende i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 56 af 2. november 1983 om skatteyderes adgang til forsvarerbistand under en administrativ skattestraffesag:

"...

Den beskikkede forsvarers vederlag fastsættes efter straffesagens afslutning af retten og udredes af statskassen. Retten træffer dog samtidig afgørelse om, hvorvidt skatteyderen skal erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling, herunder vederlaget til forsvareren. ...

..."

I det pågældende lovforslags specielle bemærkninger til lovens § 4 (som dengang var § 3) er det anført:

"...

Til § 3

Bestemmelsen, der tager sigte på den situation, hvor straffesagen afsluttes i skattemyndighedernes regie, fastslår, at retsplejelovens regler om vederlæggelse af offentlige og valgte forsvarere finder tilsvarende anvendelse.

..."

Af retsplejelovens § 741 fremgår blandt andet, at der tilkommer den offentlige forsvarer vederlag af statskassen, og at vederlaget fastsættes ved dommen eller ved særskilt beslutning.

Idet landsretten lægger til grund, at straffesagen ikke er afsluttet, har der ikke været grundlag for som sket at fastsætte et salær til den beskikkede forsvarer, advokat A.

SKATs principale påstand tages derfor til følge, således at også spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, først skal afgøres, når straffesagen er afgjort.

T h i  b e s t e m m e s :

Byrettens afgørelse ophæves, således at den beskikkede forsvarers vederlag fastsættes efter straffesagens afslutning, hvor der også træffes afgørelse om, hvem der skal betale salæret.

Ingen af parterne skal betale kæremålsomkostninger til den anden part.