Indhold

Dette afsnit handler om proviant og rejsegods.

Afsnittet indeholder:

 • Medbragt proviant
 • Betingelser for at medbringe proviant
 • Ankomst fra udlandet
 • Rejsegods

Medbragt proviant

Skibe i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant mv., medmindre skibet har påbegyndt en rejse, hvor det endelige bestemmelsessted er et anløbssted uden for det danske toldområde. Se TBEK § 65, stk. 2.

For fiskerfartøjer og en række andre fartøjer er der fastsat særlige regler for lettelser i kontrollen. Se afsnit A.C.2.6.2.5 Lettelse i kontrollen for visse skibe.

Proviant og andre fornødenheder, der ved et skibs ankomst medbringes fra steder uden for det danske toldområde, er fritaget for told og afgifter. Det er dog en betingelse, at varerne er bestemt til forbrug om bord under skibets rejse til eller fra det danske toldområde og under dets ophold her.

Det er tilladt for skibets besætning og eventuelle passagerer at forbruge varerne under ophold i det danske toldområde.

Fritagelsen for told og afgifter er begrænset til den mængde af proviant mv., som efter Toldstyrelsens vurdering er passende til skibets art, antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt opholdets varighed.

Af spiritus, vin og tobaksvarer, er det højst tilladte forbrug pr. person pr. døgn

 • ¼ liter spiritus
 • ¼ liter vin
 • 40 gram tobaksvarer.

Se TDL § 3, stk. 1 og TBEK § 87, stk. 1.

Betingelser for at medbringe proviant

Der kan kun gives fritagelse for told og afgifter af varer, som skibet har medbragt fra udlandet

 • så længe skibet medfører passagerer
 • så længe skibet medfører uberigtiget ladning, eventuelt restladning fra udlandet
 • når skibet har taget passagerer eller ladning om bord til et bestemmelsessted uden for det danske toldområde.

Se TDL § 3, stk. 2.

Afgår skibet i ballast, dvs. at skibet afgår uden last og som ballast har fyldt tankene med vand, til en anden dansk havn for dér at indlade varer eller tage passagerer ombord til et bestemmelsessted uden for det danske toldområde, anses skibet for at have påbegyndt en rejse til udlandet. I disse tilfælde kan der også frigives proviant til brug om bord.

I de tilfælde, hvor et skib efter at have losset sin ladning fra udlandet efterfølgende afgår til et andet sted i det danske toldområde, herunder også Københavns Frihavn, med en ny ladning, kan der ikke gives tilladelse til forbrug af eventuelt medbragt uberigtiget proviant.

Skal et skib foretage flere rejser mellem steder i det danske toldområde, kan det ikke længere anses for at sejle i udenrigsfart. Derfor skal eventuel restbeholdning af højtbeskattede varer enten told- og afgiftsberigtiges eller tilføres en skibshandlers ubeskattede lager. Toldstyrelsen bestemmer, hvornår dette skal ske.

For skibe i udenrigsfart, der ankommer til eller henligger ved værft, gælder særlige regler for forbrug under opholdet. Se afsnit A.C.2.6.2.3 Ophold i havn, Værftsophold.

Ankomst fra udlandet

Når et skib ankommer fra udlandet, kan skibets fører ved ankomsten indhente oplysninger fra besætningen om eventuelle beholdninger af uberigtiget proviant mv., og på baggrund heraf udlevere varer til forbrug ombord på skibet.

Pr. person må højst udleveres

 • 1 liter spiritus
 • 1 liter vin
 • 200 gram tobaksvarer

svarende til fire døgns forbrug af spiritus og vin samt fem døgns forbrug af tobaksvarer.

Af erklæringen, som afgives på IMO FAL-formularer og besætningens proviantliste, som skibets fører skal aflevere til Toldstyrelsen, skal det fremgå, hvor meget der er udleveret.

Overskydende spiritus, vin og tobaksvarer skal også fremgå af erklæringen og skal henlægges i et rum om bord under skibsførerens ansvar.

Rejsegods

Indførsel af told- og afgiftsfrie varer som rejsegods kan ske efter rejsegodsreglerne, se afsnit F.A.29 Rejsegods.

Hvis personer ombord på skibe, der ankommer fra udlandet, ønsker at indføre varer i henhold til rejsegodsbestemmelserne, skal skibets fører afgive erklæring med en liste over de pågældende personer. Af listen skal fremgå personernes navne samt varernes art, mængde og eventuelle værdi. Alle de pågældende skal underskrive listen. Desuden skal skibets fører afgive erklæring om tidspunkt for skibets sidste anløb af dansk havn. Den omhandlede mængde af varer skal oplyses i erklæringen.

Varerne skal bringes i land i første danske havn. Dette kan ske uden, at Toldstyrelsen er til stede, hvis:

 • der er givet anmeldelse herom til Toldstyrelsen senest 2 timer før varerne bringes i land
 • der er afleveret erklæring på IMO FAL-formularer, se afsnit A.C.2.6.2.1 Skibets ankomst, Erklæring på IMO FAL-formularer.

Bemærk, at proviant mv., der er indladet til forbrug ombord, ikke må indføres som rejsegods.