TAL § 6b regulerer situationer, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension eller Lønmodtagernes Dyrtidsfond tilfører eller har tilført ejendomme til et 100 procent ejet datterselskab. I disse tilfælde har der hidtil skullet betales variabel afgift efter lovens § 4 vedrørende adkomstændringen.

ATP og LD er som følge af § 6b, som er trådt i kraft 1. juli 2016, omfattet af de typer af juridiske personer (selskaber m.v.), som efter tinglysningsafgiftslovens § 6a kan gennemføre adkomstændringer ved omstruktureringer i form af overførsel af aktiver til et andet selskab, uden at der skal betales variabel afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen, men alene en fast afgift på 1.750 kr.

Regel

Der skal betales en afgift på 1.750 kr. efter § 6a ved tinglysning af adkomstændring, hvis ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) eller LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) tilfører ejendomme til et 100 procent ejet datterselskab. Når ATP eller LD benytter denne regel, skal de ved tinglysningen afgive en erklæring om, at adkomstændringen er omfattet af reglen.

Se TAL § 6b, stk. 1 og stk. 4.

Erklæringen skal have følgende ordlyd: "Tinglysningen er omfattet af TAL § 6 b, stk. 1, 1. pkt."

Se TALbek § 11.

Efterfølgende afståelse af ejerandele i datterselskaber

Der er samtidig med reglen i § 6b, stk. 1, indsat en værnsregel, hvorefter ATP eller LD - uanset reglen i stk. 1 - skal betale variabel afgift efter TAL § 4

Værnsreglen finder anvendelse, hvis:

  • ATP eller LD reducerer deres ejerskab til et datterselskab, som har fået tilført ejendomme mod betaling af en tinglysningsafgift på 1.750 kr. efter stk. 1, jf. § 6a, og
  • Samtlige de ejendomme, der er tilført efter stk. 1, ikke før dette tidspunkt er videreoverdraget mod betaling af tinglysningsafgift efter § 4.

I disse tilfælde skal ATP eller LD betale 0,6 procent af afgiftsgrundlaget for de tilbageværende ejendomme, der er tilført selskabet efter stk. 1. Afgiften skal beregnes af den senest offentliggjorte ejendomsværdi på det tidspunkt, hvor ATP eller LD nedbringer ejerskabet til datterselskabet. Det vil sige på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af ejendomsretten til ejerandele.

Se § 6b, stk. 2.

Hvis der bliver udløst variabel afgift efter § 6b, stk. 2, jf. § 4, skal ATP eller LD registreres og indbetale afgiften. ATP eller LD skal senest på tidspunktet for nedbringelsen af ejerskab til datterselskabet lade sig registrere som månedlig betaler hos Skatteforvaltningen og herefter angive og betale afgiften efter lovens § 17. Det vil sige senest på det tidspunkt, hvor der indgås aftale om overdragelse af ejendomsretten til ejerandelene.

Se § 6b, stk. 3 og § 17.

Se om registrering og afregning af afgift efter lovens § 17 i afsnit E.B.2.10.2 og E.B.2.10.4. Se om krav til regnskabsførelse ved registrering efter lovens § 17 i afsnit E.B.2.10.5 og TALbek. kapitel 5.

Se også

Om baggrunden for lovens § 6b, se bemærkningerne til lovforslag L26 af 7. oktober 2015, navnlig afsnit 2.7, samt bemærkningerne til lovforslagets § 3. Det fremgår heraf, at formålet er give ATP og LD mulighed for at foretage koncerninterne omstruktureringer uden at betale variabel afgift, på samme måde som den øvrige pensionssektor, som er omfattet af TAL § 6a.

Som følge af reglen om eventuelt efterfølgende betaling af variabel afgift i § 6b, stk. 2, er der indsat konsekvensændringer i lovens § 1, nr. 4, om lovens anvendelsesområde og § 16, stk. 1, 1. pkt., om afgiftspligtens indtræden. Pligten til at betale afgiften efter § 6b, stk. 2, og stk. 3, indtræder således ikke på tidspunktet for en tinglysning, men ved nedbringelsen af de nævnte ejerandele i datterselskabet. Afgiften skal betales efter lovens § 17 og medregnes derfor i afgiftstilsvaret for den afgiftsperiode (måned), hvori nedbringelsen af ejerandele finder sted.