I TPG 6.2 er det beskrevet, at kapitel VI - som en udfyldning af artikel 9 i modeloverenskomsten - indeholder vejledning til, hvordan armslængdeprincippet skal håndteres i relation til immaterielle aktiver.

Det er endvidere nævnt, at enhver overførsel af økonomisk værdi mellem to forbundne parter skal prisfastsættes, uanset om overførslen er adresseret i kapitel VI om immaterielle aktiver.

Et immaterielt aktiv defineres som noget, der ikke er et materielt eller finansielt aktiv, som kan ejes eller kontrolleres med henblik på forretningsmæssig brug, samt hvor anvendelse eller overførsel ville have været kompenseret, hvis det var sket mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder. Se TPG 6.6.

I stedet for at fokusere på den regnskabsmæssige eller juridiske definition, skal der lægges vægt på hvilke vilkår der ville have været fastlagt mellem uafhængige parter. Se TPG 6.6.

Det er ikke et krav, at det immaterielle aktiv kan beskyttes enten ved registrering, kontrakt eller anden form, men det kan påvirke aktivets værdi. Det er heller ikke en betingelse, at aktivet kan overdrages særskilt. Se TPG 6.8.

I TPG 6.15-6.30 er behandlet forskellige kategorier af immaterielle aktiver og der gives eksempler til at illustrere forskellige typer af immaterielle aktiver, herunder patenter, know how, goodwill etc. Det fremhæves imidlertid, at der alene er tale om eksempler, og at der ikke er tale om en komplet opregning af aktiver, der kan anses for omfattet af definitionen.

I Danmark beskattes overdragelser af immaterielle aktiver efter afskrivningslovens § 40, samt ligningslovens § 2 og statsskattelovens §§ 4-6. Afskrivningslovens § 40 har - som kapitel VI i TPG - et vidt anvendelsesområde, og bestemmelsen indeholder en ikke-udtømmende opregning af, hvilke immaterielle aktiver, der må anses for omfattet af bestemmelsen.

Har et dansk selskab eksempelvis ejerskab til et immaterielt aktiv, kan overdragelse af rettigheder i relation til dette immaterielle aktiv udløse en beskatning, fx overdragelse af adgangen til videreudvikling af det immaterielle aktiv eller servicering af gamle eller nye kunder. Øvrige ændringer, herunder en ændring af fordelingen af funktioner og risici mellem koncernselskaber, som indebærer en ændring af den løbende indtjening i Danmark kan også udløse en beskatning, hvis der herved overdrages et aktiv. Dette skal angives i oplysningsskemaet for det pågældende indkomstår (se nærmere herom i afsnit C.D.11.12 om oplysningspligten), og i transfer pricing dokumentationen, nærmere beskrevet i afsnit C.D.11.13 om transfer pricing dokumentationspligten og land-for-land rapporteringen. Ved en flytning af funktioner og risici, hvor aktivet bliver i Danmark, skal der også foretages en vurdering af aktivet med henblik på at fastsætte den efterfølgende indtjening i Danmark. De - i Danmark - tidligere udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici skal fortsat honoreres.

I situationer, hvor en virksomheds aktivitet overdrages til et eller flere koncernforbundne selskaber uden for Danmark, kan der eventuelt tillige udløses en fraflytningsbeskatning. Det kan være enten ved at aktiviteten i et fast driftssted helt ophører, eller ved at aktiviteten i et selskab flyttes ud, hvorved selskabet bliver hjemmehørende i udlandet.

Se også

Afsnit C.C.6 om afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv., hvor der findes vejledning om definition og værdiansættelse af goodwill og immaterielle aktiver.