SKAT (nu Skattestyrelsen) udsendte i 2009 en vejledning om værdiansættelse af virksomheder, virksomhedsandele og immaterielle aktiver mellem interesseforbundne parter, "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" (senest genudsendt i 2019).

Denne vejledning kan findes på www.skat.dk under vejledninger til virksomheder. Afsnit 5 om Skattestyrelsens anbefalinger til dokumentation er suppleret i afsnit C.D.11.13 om dokumentation.

Skattestyrelsens vejledning om værdiansættelse indeholder en beskrivelse af de økonomiske værdiansættelsesmodeller samt Skattestyrelsens anbefalinger til, hvordan disse kan anvendes. Skattestyrelsens anbefalinger er mere specifikke, men i overensstemmelse med den overordnede vejledning om værdiansættelse, som nu er medtaget i TPG kap. VI.

I TPG 6.153-6.178 omtales værdiansættelsesmetoder. Se også eksemplerne 27-29 i anneks I til kapitel VI. I punkt 6.153 er anført, at ved overdragelser af immaterielle aktiver, hvor det ikke er muligt at finde sammenlignelige immaterielle aktiver, kan forskellige værdiansættelsesmetoder i stedet anvendes til at finde en armslængdepris. Der henvises særligt til anvendeligheden af indkomstbaserede værdiansættelsesmetoder, herunder beregning af den diskonterede værdi af fremtidige indkomststrømme eller cash flows (dcf-metode) ved udnyttelsen af det immaterielle aktiv.

Værdiansættelsesmetoderne skal anvendes i overensstemmelse med principperne i TPG's øvrige kapitler. Det er ikke hensigten at give en udførlig vejledning til anvendelsen af værdiansættelsesmetoder i TPG. Det anerkendes imidlertid, at værdiansættelsesmetoder, der anvendes i overensstemmelse med TPG, i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder, i overensstemmelse med gode værdiansættelsesprincipper og med vurdering af de forudsætninger, som værdiansættelsen baseres på, kan være nyttige redskaber i en transfer pricing analyse.

I TPG 6.157 er beskrevet, at der findes flere varianter af værdiansættelsesmetoder, der er baseret på den diskonterede værdi af det fremtidige cash flow af et eller flere immaterielle aktiver, der er overdraget. Endvidere beskrives, at man - afhængig af sagens faktiske omstændigheder - skal tage hensyn til begge parters perspektiv ved opgørelsen af det diskonterede forventede cash flow ved udnyttelse af det immaterielle aktiv. Der skal foretages een samlet værdiansættelse.

TPG 6.158-6.178 indeholder korte kommentarer til de forskellige parametre, der indgår i en metode, baseret på den diskonterede værdi af de fremtidige cash flows. Der er indeholdt kommentarer til validiteten af de budgetterede tal, vækstfaktorer, diskonteringsfaktoren, terminalværdier og forudsætninger vedrørende skatter. Alle parametre, der indgår i en værdiansættelsesmetode, skal begrundes og dokumenteres.

I TPG 6.179-6.180 kommenteres skatteyders valg af betalingsform i forbindelse med overdragelse af et immaterielt aktiv. I overdragelser mellem uafhængige parter vælges i nogle situationer en engangsbetaling og i andre situationer en løbende betaling, eventuelt af variabel størrelse. Forbundne parter har samme valg, men det er klart at størrelsen af betalingen afhænger af formen - størrelsen af en engangsbetaling skal for eksempel tage hensyn til en positiv forventning til den fremtidige indtjening, men indeholder også et element af risiko.