Kategorier af interne serviceydelser med lav værdi er serviceydelser, som et eller flere koncernselskaber udfører på vegne af andre koncernselskaber, og hvor den interne serviceydelse opfylder følgende krav:

 • er af støttende karakter

 • er ikke en del af kerneforretningen i koncernen (dvs. der er ikke tale om indtægts-skabende aktiviteter og den er ikke en del af de økonomisk betydningsfulde aktiviteter i koncernen)

 • gør ikke brug af eller bidrager til udviklingen af unikke eller værdifulde immaterielle aktiver

 • har ikke indflydelse på håndtering eller styring af væsentlig eller betydelig risiko for tjenesteyderen og giver ikke anledning til skabelse af betydelig risiko for tjenesteyderen

 • udføres alene for selskaber i koncernen.


Hvis et serviceselskab udfører tilsvarende serviceydelser overfor uafhængige parter, vil sådanne serviceydelser normalt ikke kunne omfattes af definitionen af interne serviceydelser med lav værdi, og sektion D i TPG kap. VII kan derfor ikke anvendes. Når serviceydelser udføres overfor uafhængige parter, kan der være interne sammenlignelige priser (CUP), som kan anvendes ved prisfastsættelsen af de interne serviceydelser.

I TPG 7.49 nævnes følgende eksempler på serviceydelser, der kan være omfattet af definitionen for den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi:

 • Regnskab og revision, for eksempel indsamling og gennemgang af oplysninger til brug ved udarbejdelse af regnskaber

 • HR aktiviteter forbundet med uddannelse og medarbejderudvikling, fx vurdering af uddannelsesbehov og oprettelse af interne uddannelsesprogrammer

 • Informationer om personalets sundhed og sikkerhed

 • Indsamling af data vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø i selskaber 

I TPG 7.47 er oplistet aktiviteter der ikke kan omfattes af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi:

 • Serviceydelser som indgår i den primære forretningsaktivitet i koncernen

 • Serviceydelser i relation til forskning og udvikling (dette inkludere software udvikling, medmindre det anses at være omfattet af TPG 7.49)

 • Serviceydelser i relation til fremstilling og produktion

 • Serviceydelser vedrørende indkøb af råmaterialer eller andre materialer som anvendes i fremstilling og produktions processer

 • Salgs-, marketings- og distributionsaktiviteter

 • Finansielle transaktioner

 • Udvinding, efterforskning eller forarbejdning af naturressourcer

 • Forsikring og genforsikring

 • Serviceydelser udført af selskabernes øverste ledelse (som ikke er tilsyn af serviceydelser, der anses for interne serviceydelser med lav risiko se TPG 7.49)  


Aflønningen af interne serviceydelser, som ikke anses for omfattet af den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi, skal ske ud fra en konkret vurdering af sagens faktiske forhold, og prisfastsættelsen af sådanne interne serviceydelser sker som beskrevet i TPG 7.1 - 7.42. 

Der beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, om en given serviceydelse kan anses for at indgå i de primære forretningsmæssige aktiviteter i koncernen og derfor ikke kan henføres til den særlige gruppe af interne serviceydelser med lav værdi.