Indhold

Dette afsnit handler om betingelser for at deltage i en CCA.

 1. Betingelser for at deltage i en CCA aktivitet

 2. Adgang til oplysninger om CCA aktiviteten

Ad a) Betingelserne for at deltage i en CCA aktivitet

I TPG 8.50 er omtalt, at en CCA mellem koncernforbundne parter skal overholde følgende betingelser:

 • Deltagerne skal alle forvente, at de via de fælles aktiviteter kan opnå fordele fra CCA'en, som de kan anvende i deres respektive aktiviteter. Det er ikke nok, at fordelen alene består i at udføre CCA aktiviteter.

 • CCA aktiviteten skal forklares, og det skal specificeres, i hvilket omfang hver af deltagerne har fordele ved CCA aktiviteterne, herunder deltagernes respektive andel af fordelene ved CCA'en.

 • Deltagernes betalinger skal vedrøre bidrag, indskud, kontante udligningsbetalinger og kompensation (Buy-in) for deltagernes respektive fordele ved immaterielle rettigheder, anlægsaktiver og services i CCA'en.

 • Værdien af deltagernes betalinger skal fastsættes efter vejledningen i TPG, for at deltagerne opnår deres respektive andel af de forventede fordele ved CCA'en. 

 • CCA'en kan indeholde udligningsbetalinger og/eller ændringer i deltagernes bidrag for at tage højde for en ændret fordeling af de forventede fordele ved CCA'en. Det vil bero på en konkret vurdering af de faktiske forhold.

 • Justeringer skal foretages, hvor dette er nødvendigt (ligesom der kan ske brug af Buy-in og Buy-out betalinger) ved indtræden, udtræden eller ophør af CCA'en.

Ad b) Adgang til oplysninger om CCA aktiviteten

Det forventes, at deltagerne i CCA'en kan forklare CCA aktiviteten, vilkårene og prisfastsættelsen i CCA'en, samt hvorfor dette er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Hver af CCA deltagerne skal derfor have fuld adgang til:

 • Detaljerne i den CCA aktivitet der bliver udført.

 • At kunne identificere og lokalisere de andre deltagere.

 • Forudsætningerne som danner grundlag for deltagernes respektive bidrag og indskud og hvordan de forventede fordele er beregnet.

 • Budget og realiserede tal for CCA aktiviteten.

Kravene til dokumentationen i forhold til deltagelse i CCA aktiviteter er beskrevet under afsnit C.D.11.13.1.2.4.5.

Se også

TPG 8.50 - 8.52.