Dette afsnit handler om de specifikke indholdskrav til fællesdokumentationen. Se bekendtgørelse nr. 468 af 19. april 2022 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (TP-bekendtgørelsen) § 4.

Afsnittet indeholder:

En transfer pricing-dokumentation skal indeholde en fællesdokumentation, hvor hele koncernen beskrives. De specifikke indholdskrav findes i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4.

Det er ikke meningen, at fællesdokumentationen skal vise alle detaljer om koncernen eller forklare alt hvad der foregår i koncernen. Formålet med fællesdokumentationen er at give et retvisende overblik over koncernens organisatoriske struktur, de forretningsmæssige aktiviteter og den interne finansiering heraf, koncernens væsentlige immaterielle aktiver, koncernens generelle transfer pricing-politikker samt koncernens globale finansielle- og skattemæssige position. Herved opnås, at oplysningerne om den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner i den landespecifikke dokumentation kan læses og forstås i den rette koncern-sammenhæng. Se TPG 5.18-5.21.

Fællesdokumentationen udarbejdes for hele koncernen, og samme version med de samme oplysninger og beskrivelser gives til skattemyndigheder i alle de lande, hvor de enkelte koncernselskaber har hjemme. Der kan altså ikke laves en særlig "fællesdokumentation" med nogle oplysninger, som gives til skattemyndighederne i nogle lande, mens en anden "fællesdokumentation" med andre oplysninger, gives til skattemyndigheder i andre lande.

Alle punkter og underpunkter, der er nævnt i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, skal medtages i fællesdokumentationen. Har koncernen ikke de i punkterne anførte typer af aktiviteter, aftaler, transaktioner mv., så skal det positivt anføres, at koncernen ikke har sådanne aktiviteter, aftaler, transaktioner mv., i dokumentationen under det pågældende punkt. 

Se også

Afsnit C.D.11.13.1 om dokumentationspligten, regel og omfang.

TPG kap. V og det tilhørende Annex I.