Armslængdeprincippet er lovfæstet i  LL § 2, stk. 1, hvori anføres, at der ved kontrollerede handelsmæssige eller økonomiske transaktioner skal anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. 

Armslængdeprincippet i  LL § 2 skal fortolkes i overensstemmelse med armslængdeprincippet i OECDs modeloverenskomst og den seneste version af OECDs transfer pricing Guidelines. I kapitel X er armslængdeprincippet blevet uddybet og præciseret for så vidt angår finansielle transaktioner.

Se også

C.D.11.2.1.1 Armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines.