Dette afsnit handler om den detaljerede beskrivelse af virksomheden i den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Beskrivelse af virksomhedens ledelse og organisation.
 • Beskrivelse af virksomheden, forretningsstrategi og evt. omstruktureringer mv.
 • Virksomhedens forretningsstrategi
 • Omstruktureringer - flytning eller ændring af funktioner, aktiver eller risici
 • Beskrivelse af de væsentligste konkurrenter.

Beskrivelse af virksomhedens ledelse og organisation

Den landespecifikke dokumentation skal indeholde en beskrivelse af ledelsesstrukturen i den skattepligtige virksomhed. I beskrivelsen skal der redegøres for, hvordan virksomheden er struktureret på afdelingsniveau og hvordan de forskellige forretningsmæssige aktiviteter i virksomheden ledes.

Under beskrivelsen af virksomhedens ledelse og organisation skal det også oplyses, hvilke individer i koncernen ledelsen i virksomheden rapporterer til i forhold til de forretningsmæssige aktiviteter, samt i hvilke lande disse individer har deres sædvanlige kontoradresser.

Beskrivelsen af virksomhedens organisatoriske og ledelsesmæssige struktur skal vedlægges et lokalt organisationsdiagram. 

Beskrivelse af virksomheden, forretningsstrategi og evt. omstruktureringer mv.

Den landespecifikke dokumentation skal indeholde en detaljeret beskrivelse af virksomheden og den overordnede forretningsstrategi, der forfølges af den skattepligtige, samt indeholde oplysninger om, hvorvidt den skattepligtige har været involveret i, eller påvirket af, omstruktureringer og/eller overførsler af immaterielle aktiver (og rettigheder) i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for indeværende indkomstår. Der skal også være en forklaring på, hvordan sådanne omstruktureringer eller overførsler har eller forventes at have indvirkning på den skattepligtiges funktioner, aktiviteter og risiko samt finansielle resultater.

Beskrivelsen af virksomheden skal være særlig fokuseret på de forhold, der kan have betydning for at forstå og vurdere de kontrollerede transaktioner og virksomhedens finansielle resultater.

Beskrivelsen kan eksempelvis indeholde en gennemgang af virksomhedens etablering og udvikling samt en gennemgang af virksomhedens situation i det relevante indkomstår og forventningerne til fremtiden.

Væsentlige begivenheder i virksomheden i indeværende og forudgående år skal beskrives. Særligt skal der fokuseres på de begivenheder, som kan have betydning for forståelsen af virksomheden og dermed sammenligningen til andre virksomheder og vurderingen af de kontrollerede transaktioner i forhold til armslængdeprincippet.

Eksempelvis kan der være tale om større rationaliseringer eller ekspansion samt ændringer i eksisterende forretningsområder eller etablering af helt nye forretningsområder.

Har virksomheden afvigende eller usædvanlige finansielle resultater, så skal årsagerne hertil beskrives:

 • Hvilke forhold der er årsag til de afvigende eller usædvanlige finansielle resultater
 • Hvem der kontrollerer risikoen ved de identificerede forhold
 • Hvad indvirkningen af de identificerede forhold på virksomhedens resultater er

Forklaringen på afvigende eller usædvanlige resultater skal være konkret. Det bemærkes i den sammenhæng, at generelle forhold som priskonkurrence, en given størrelse på et marked, gode eller mindre gode ledelsesmæssige beslutninger, løbende omorganiseringer og tilpasning af forretningskoncept mv. ikke i sig selv kan anses som usædvanlige forretningsmæssige begivenheder. Se også TPG, kap. I, afsnit D3, om underskud (losses).

Virksomhedens forretningsstrategi

Den forretningsstrategi virksomheden forfølger kan have en direkte effekt på afregningspriserne og dermed på vurderingen af, om vilkår og priser for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. LL § 2.

Under beskrivelsen af virksomhedens forretningsstrategi skal der redegøres for baggrund og hensigt med de strategiske beslutninger, der er truffet om til- og fravalg af markeder, produkter og kundesegmenter, opfyldelse af kundebehov mv.

En virksomhed kan have forskellige forretningsstrategier for de enkelte produkter og markeder. Er det tilfældet, skal de strategiske tiltag for hver produktkategori og/eller hvert marked beskrives.

De strategiske tiltag i forhold til forretningen skal identificeres og beskrives. Kan afvigende eller usædvanlige finansielle resultater i virksomheden forklares med strategiske tiltag, skal der under beskrivelsen redegøres for:

 • Hvilke konkrete strategiske tiltag der er gennemført
 • Hvorfor det strategiske tiltag er gennemført
 • Hvem der kontrollerer risikoen ved det strategiske tiltag
 • Hvad indvirkningen af det strategiske tiltag på virksomhedens resultater er

Under den detaljerede beskrivelse af virksomhedens kontrollerede transaktioner skal der redegøres for forretningsstrategi og strategiske tiltag i forhold til de enkelte transaktioner og aktiviteter. Se herom afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.2

Omstruktureringer - flytning eller ændring af funktioner, aktiver eller risici.

Det kan have stor betydning for vurderingen af, om de kontrollerede transaktioner er gennemført i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. LL § 2, hvis der i dokumentationsperioden og/eller perioden som dækkes i sammenlignelighedsanalysen, er sket omstruktureringer, hvorved virksomhedens funktioner, aktiver eller risici er ændret eller flyttet.

I den landespecifikke dokumentation skal det derfor oplyses, om den skattepligtige har været involveret i eller påvirket af omstruktureringer i indeværende indkomstår samt indkomståret umiddelbart forud for indeværende indkomstår. Det skal også oplyses, om der i forbindelse med evt. omstruktureringer er afstået eller overført immaterielle aktiver.

Immaterielle aktiver skal i sammenhængen forstås i overensstemmelse med definitionen i TPG, kap. VI, under sektion A, der handler om identificering af immaterielle aktiver.

Der skal redegøres for, om omstruktureringerne giver anledning til en ændring af de interne- og eksterne afregningspriser, og hvordan sådanne ændringer forventes at have indvirkning på den skattepligtiges resultater både på kort og lang sigt.

Kan afvigende eller usædvanlige finansielle resultater i virksomheden forklares med omstruktureringer - flytning eller ændring i funktioner, aktiver eller risici mv., skal der under beskrivelsen redegøres for:

 • Hvad der er flyttet eller ændret
 • Hvorfor flytningen eller ændring er gennemført
 • Hvem der kontrollerer risikoen ved flytningen eller ændringen
 • Hvad indvirkningen af flytningen eller ændringen på virksomhedens resultater er

Under beskrivelsen af virksomheden i den landespecifikke dokumentation skal det også fremgå, om der er sket ændringer i virksomhedens ejerkreds, samt om virksomheden er blevet fusioneret, spaltet eller tilført aktiver.

Beskrivelse af de væsentligste konkurrenter

Beskrivelsen af virksomhedens konkurrenter skal indeholde en generel introduktion til det marked, som virksomheden befinder sig på. Der skal også redegøres for de forhold (udfordringer, muligheder og perspektiver), som gør sig gældende på markedet.

Den skattepligtiges væsentligste konkurrenter skal anføres, og det kan i sammenhængen være relevant at oplyse om konkurrenternes markedsandele og virksomhedens egen positionering i forhold til konkurrenterne.

Kan afvigende eller usædvanlige finansielle resultater i virksomheden forklares med ændrede markedsmæssige forhold, så skal virksomheden redegøre for:

 • Hvilke særlige markedsmæssige forhold der har været tilstede
 • Hvem der kontrollerer risikoen ved disse markedsmæssige forhold
 • Hvad indvirkningen af de markedsmæssige forhold på virksomhedens resultater er