Dette afsnit handler om informationer og beskrivelser vedrørende de kontrollerede transaktioner i den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2. 

Afsnittet indeholder:

 • Overordnet beskrivelse af alle virksomhedens kontrollerede transaktioner (C.D.11.13.1.2.2.1)
 • Kopi af koncerninterne aftaler (C.D.11.13.1.2.2.2)
 • En detaljeret beskrivelse af hver enkel transaktion eller aktivitet, sammenlignelighedsanalysen (C.D.11.13.1.2.2.3)

I den landespecifikke dokumentation skal der gives følgende information om den skattepligtiges kontrollerede transaktioner:

 • En beskrivelse af de kontrollerede transaktioner (eksempelvis indkøb, produktion, salg, levering eller modtagelse af serviceydelser, lån, garantier, køb og salg af immaterielle aktiver, betaling af royalty mv.) samt en beskrivelse af sammenhængen, hvori de kontrollerede transaktioner har fundet sted (C.D.11.13.1.2.2.1).
 • Beløbsmæssig angivelse af de samlede interne betalinger for hver kategori af kontrollerede transaktioner som den skattepligtige er med i (eksempelvis betalinger for produkter, services, royalties, renter mv.), specificeret på de skattejurisdiktioner, hvortil og -fra betalingerne har fundet sted.
 • Identifikation af hver af de forbundne parter, som er involveret i hver kategori af kontrollerede transaktioner med den skattepligtige, samt en kort beskrivelse af relationen til hver af disse parter.
 • Kopi af alle væsentlige kontrollerede aftaler, som den skattepligtige er med i (C.D.11.13.1.2.2.2).
 • En detaljeret sammenlignelighedsanalyse og funktionsanalyse af den skattepligtige samt de relevante forbundne parter i forhold til hver kategori af kontrollerede transaktioner, herunder en beskrivelse af alle ændringer i forhold til tidligere år (C.D.11.13.1.2.2.3).
 • Angivelse af den mest egnede transfer pricing metode i forhold til hver kategori af transaktioner og begrundelse for valget af metode.
 • Når det i forhold til transfer pricing metoden er relevant, skal det oplyses, hvilken af transaktionsparterne der er valgt som den testede part, og valget skal begrundes.
 • En beskrivelse af de forudsætninger og antagelser der er lagt til grund ved anvendelse af transfer pricing metoden.
 • Er der lavet en flerårig analyse, skal denne tilgang begrundes.
 • En liste og tilhørende beskrivelse af de udvalgte sammenlignelige transaktioner (interne og eksterne) samt information om de finansielle indikatorer for de uafhængige virksomheder, som er benyttet ved transfer pricing analysen, herunder en beskrivelse af udsøgningsprocessen og kilden til den anvendte information.
 • En redegørelse for eventuelle sammenlignelighedsjusteringer og for, om der er lavet justeringer til resultaterne hos den testede part, de sammenlignelige transaktioner eller begge.
 • En redegørelse for, hvorfor det kan konkluderes, at de relevante transaktioner er prisfastsat i overensstemmelse med armslængde-princippet ved anvendelse af den valgte transfer pricing metode.
 • En oversigt med angivelse af de finansielle data/regnskabsdata der er brugt ved anvendelsen af transfer pricing metoden.
 • En kopi af eksisterende unilaterale, bilaterale og multilaterale APA'er samt andre skatteaftaler og -afgørelser med fremadrettet virkning, som den skattepligtige ikke er part i, men som er relevante i forhold til de kontrollerede transaktioner (C.D.11.13.1.2.2.3.10).