Indhold

Dette afsnit handler om udfyldelse af land for land-rapportens tabel 1.

Afsnittet indeholder:

 • Information pr. skattejurisdiktion.
 • Hvilke informationer skal med.
 • Tabel 1.

Information pr. skattejurisdiktion

Tabel 1 skal indeholde oplysninger om aktivitet, indkomst og skat for hver skattejurisdiktion, hvor den multinationale koncern har skattemæssigt hjemmehørende koncernselskaber. Der er ikke tale om en opgørelse for hvert koncernselskab, men i stedet for hvert land/skattejurisdiktion.

En skattejurisdiktion er en statslig såvel som en ikke-statslig jurisdiktion med skatteautonomi.

I tabellen indsættes en separat sektion for alle de koncernenheder, der efter den rapporterende enheds opfattelse ikke er skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion.

Hvis en koncernenhed er hjemmehørende i mere end én skattejurisdiktion, anvendes de almindelige principper for bestemmelse af skattemæssigt hjemsted i den gældende beskatningsoverenskomst til at fastslå, hvilken jurisdiktion koncernenheden er skattemæssigt hjemmehørende i. Er der ikke en gældende skatteoverenskomst, indberettes koncernenheden i den skattejurisdiktion, hvor ledelsen har sit egentlige sæde. Sædet for den egentlige ledelse bestemmes ud fra internationalt vedtagne standarder.

I forhold til land for land-rapporten er et koncernselskab:

 • Enhver virksomhed (selskab, fond, partnerskab mv.) i den multinationale koncern, som optræder som en separat enhed i det konsoliderede koncernregnskab, eller ville have optrådt sådan, hvis koncernen skulle have udarbejdet et konsolideret koncernregnskab, hvis et eller flere af selskaberne var børsnoterede. Se SKL § 47, stk. 1, nr. 4, litra a.

 • Enhver virksomhed, der er undladt i det konsoliderede koncernregnskab alene på grund af virksomhedens størrelse eller uvæsentlighed. Se SKL § 47, stk. 1, nr. 4, litra b.

 • Ethvert fast driftssted af en virksomhed omfattet af litra a eller b, hvis der udarbejdes et separat regnskab for det faste driftssted af hensyn til aflæggelse af årsregnskab eller skatteregnskab eller af hensyn til eksterne tilsynsformål eller koncerninterne managementkontrolformål. Se SKL § 47, stk. 1, nr. 4, litra c.

Hvilke informationer skal med

I tabel 1 skal for hver skattejurisdiktion, hvor koncernen har skattemæssigt hjemmehørende selskaber (selskaber, fonde og faste driftssteder mv.), oplyses følgende:

 • Omsætning: Samlet omsætning for alle koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med tilknyttede virksomheder, samlet omsætning for alle koncernenheder i den relevante skattejurisdiktion, der er genereret gennem transaktioner med uafhængige parter og den samlede omsætning i alt. Omsætningen omfatter indtægter fra salg af varer, aktiver og tjenester, royalties, renter, præmier og alle andre beløb. Omsætningen omfatter ikke betalinger fra andre koncernenheder, der betragtes som udlodninger i betalerens skattejurisdiktion.

 • Resultat før skat: Det samlede overskud (underskud) før selskabsskat for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante jurisdiktion. Overskud (underskud) før selskabsskat omfatter alle ekstraordinære indtægter og udgifter.

 • Betalt indkomstskat: Det samlede beløb, der er betalt i selskabsskat i det relevante regnskabsår af alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den indbetalte skat omfatter de skattebeløb, som koncernenheden har betalt til den jurisdiktion, hvor den er skattemæssigt hjemmehørende samt til alle andre skattejurisdiktioner. Betalte skatter omfatter kildeskat betalt af andre enheder (både tilknyttede og uafhængige virksomheder) i forbindelse med betalinger til koncernenheden. Dvs., at hvis virksomhed A, som er skattemæssigt hjemmehørende i skattejurisdiktion A, har renteindtægter i jurisdiktion B, skal den betalte kildeskat i jurisdiktion B indberettes af virksomhed A.

 • Beregnet indkomstskat: Den samlede beregnede selskabsskat af det skattepligtige overskud eller underskud i rapporteringsåret for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Den aktuelle skatteomkostning afspejler alene aktiviteter i det indeværende år og omfatter ikke udskudte skatter eller hensættelser til usikre skatteforpligtelser.

 • Vedtaget kapital: Den samlede vedtagne kapital for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, skal den vedtagne kapital indberettes af den juridiske enhed, som det indgår i, medmindre der i reguleringsøjemed findes et fast kapitalkrav i skattejurisdiktionen.

 • Akkumuleret fortjeneste: Den samlede akkumulerede fortjeneste pr. udgangen af året for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes den akkumulerede fortjeneste af den juridiske enhed, som det indgår i.

 • Antal medarbejdere: Det samlede antal ansatte i fuldtidsækvivalenter for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. Antallet af ansatte kan enten indberettes på baggrund af antallet ved årets udgang, gennemsnittet af ansatte i løbet af året, eller enhver anden metode, der anvendes konsekvent år for år for alle skattejurisdiktioner. I den forbindelse kan uafhængige underleverandører, som deltager i koncernenhedens ordinære driftsaktiviteter, indberettes som ansatte. Der kan foretages rimelige afrundinger af eller skøn over antallet af ansatte, forudsat at dette ikke medfører væsentlige forvridninger i den relative fordeling af ansatte i de forskellige skattejurisdiktioner. Der skal anvendes en konsekvent metode fra år til år og for alle enheder.

 • Materielle aktiver: Den samlede bogførte værdi af de materielle aktiver for alle de koncernenheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i den relevante skattejurisdiktion. For så vidt angår faste driftssteder, indberettes aktiverne i den skattejurisdiktion, som det faste driftssted er beliggende i. Materielle aktiver omfatter ikke kontanter eller andre likvide midler, immaterielle aktiver eller finansielle aktiver.

Rapporten skal afspejle indkomståret for det ultimative moderselskab. Med hensyn til de øvrige koncernselskaber skal opgørelsen i rapporten afspejle enten

 • information for koncernselskabernes eget indkomstår, der ender samtidigt med det ultimative moderselskabs indkomstår, eller ender inden 12 måneder fra dette tidspunkt, eller

 • information for koncernselskaberne i det ultimative moderselskabs indkomstår.

Der skal være konsistens i metodevalget ved udfyldelsen af tabel 1.

Der skal være konsistens fra år til år for så vidt angår kilden til oplysningerne i rapporten. Det følger af den internationale standard, at der er fleksibilitet med hensyn til kilden til oplysningerne. Oplysningerne kan således hentes fra enten koncernens konsoliderede årsregnskab, de enkelte koncernselskabers årsregnskaber, lovregulerede finansielle regnskaber eller interne driftsregnskaber.

Det er ikke nødvendigt at afstemme omsætningen, overskuddet og skattebeløbene i rapporten til det konsoliderede årsregnskab. Hvis de enkelte koncernselskabers årsregnskaber anvendes som kilde til oplysningerne, skal alle beløb omregnes til det ultimative moderselskabs funktionelle valuta ved anvendelse af den gennemsnitlige valutakurs for det pågældende år. Den gennemsnitlige valutakurs skal angives som yderligere information i tabel 3. Det er derimod ikke nødvendigt at foretage justeringer for forskelle i regnskabsprincipper mellem skattejurisdiktionerne. 

Tabel 1

Tabel 1

Se også

Se også TPG kap. V og tilhørende annex III.

OECD's vejledning om implementering af land for land-rapportering