Dato for udgivelse
01 Jul 2016 10:12
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
16-0834380
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har offentliggjort forordning om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA)


Ved Rådets afgørelse (EU) 2016/971 afskaffes eller nedsættes tolden på en række varer. For at gennemføre dette i den kombinerede nomenklatur (KN) er det nødvendigt at identificere de pågældende varer gennem KN-koder. I tilfælde, hvor de nuværende KN-koder omfatter en større gruppe varer end dem, der er berørt af toldafskaffelsen eller toldnedsættelsen, omfatter toldfritagelsen eller toldnedsættelsen kun de varer, der er anført i afgørelsen.

Det er derfor nødvendigt med ændring af KN. Det er sket ved, at Kommissionen har offentliggjort gennemførelsesforordning 2016/1047 af 28. juni 2016 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 (KN).

Ændringen til Forordningen er delt op i Del I, som omfatter Toldfritagelse for integrerede multikomponentkredsløb, og Del II, som omfatter øvrige ændringer vedrørende ITA 2.

Når betingelserne er opfyldt for toldfritagelse, opnås fritagelserne:

    • for Del I ved at der i rubrik 44.2 på toldangivelsen angives koden "Y035"
    • for varer omfattet af Del II ved angivelse af relevante TARIC-koder.

Varekodeændringerne kan findes i Den elektroniske toldtarif (TARIC), vælg "Nomenklatur" i menuen og herefter "korrelationstabel".

Der henvises til teksten i forordningen, som er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 170 af 29. juni 2016.

Forordningen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2016.