Armslængde-aflønning af kontrollede transaktioner efter en omstrukturering følger som udgangspunkt de almindelige principper for prisfastsættelse og sammenlignelighedsanalyse, se TPG 9.9 og 9.98 - 9.101. Se også afsnit C.D.11.3, C.D.11.4 og C.D.11.5.

Imidlertid kan der være særlige omstændigheder efter en omstrukturering, der giver anledning til forskellige overvejelser i relation til armslængde-princippet. TPG 9.98 - 9.131 omhandler sådanne særlige overvejelser.

  • Almindelig forretningsetablering versus omstrukturering - TPG 9.998 - 9.107.

Det forhold, at parterne ændrer et løbende samarbejde, frem for at de etablerer et helt nyt samarbejde, kan indebære andre armslængde vilkår, eksempelvis idet parterne kender hinanden på forhånd, eller fordi samarbejdet vedrører produkter, der allerede er etableret på markedet.

  • Valg og brug af transfer pricing-metode for kontrollerede transaktioner efter en omstrukturering - TPG 9.108 - 9.113.

Der kan være situationer, hvor en omstrukturering mellem koncernforbundne parter medfører en forretningsmodel, som det er vanskeligt at genfinde mellem uafhængige parter. Det er vigtigt at være omhyggelig med sammenlignelighedsanalysen, med henblik på at korrigere for forskelle mellem transaktionerne mellem de koncernforbundne parter og mellem de uafhængige sammenlignelige parter.

  • Sammenhæng mellem kompensation for omstruktureringen og de efterfølgende interne afregningspriser - TPG 9.114 - 9.116.

Et eksempel på en situation, hvor der kunne være sammenhæng mellem selve omstruktureringen og de efterfølgende interne afregningspriser, kunne være en outsourcing. Vurderingen af hvem der skal dække omkostningerne ved en outsourcing, afhænger af den samlede aftale. Uafhængige parter aftaler ikke i alle tilfælde en kompensation til den, der outsourcer (og bærer omkostningerne ved omstruktureringen), idet disse omkostninger kan opvejes af en fremtidig besparelse, se nærmere TPG 9.99.

  • Sammenligning af situationen før og efter omstruktureringen - TPG 9.117 - 9.125.

I nogle situationer kan det være en hjælp for forståelsen af en omstrukturering at sammenligne situationen før og efter omstruktureringen. Det er imidlertid ikke en tilstrækkelig analyse til at godtgøre, at der er tale om kontrollerede transaktioner på armslængde vilkår, idet dette alene kan ske ved sammenligning med transaktioner mellem uafhængige parter. Samtidig skal virksomheden være varsom med en sådan sammenligning, idet det ikke er givet, at alle funktioner, aktiver og risici overføres til en anden part, se TPG 9.144.

  • Landespecifikke omkostningsbesparelser (Location savings) - TPG 9.126 - 9.131.

Hvis en omstrukturering indebærer en besparelse i form af lavere omkostninger på grund af en ændret placering, såsom lavere omkostninger til køb af fast ejendom, lavere arbejdsløn mm., skal der tages stilling til, hvordan denne besparelse skal fordeles. Dette skal ske i overensstemmelse med, hvordan uafhængige parter ville have foretaget en tilsvarende fordeling, og afhænger normalt af, hvordan funktioner, aktiver og risici er fordelt mellem parterne samt parternes indbyrdes forhandlingsstyrke. Se også afsnit C.D.11.3.3.4.