Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af alle kontraktvilkår i forhold til den kontrollerede transaktion. Som kontraktvilkår anses alle væsentlige betingelser og vilkår vedrørende fordelingen af konkrete forpligtelser, rettigheder, risici mv. mellem parterne i forhold til den konkrete transaktion.

Er der mundtlige og/eller implicitte vilkår og betingelser i forhold til de kontrollerede transaktioner eller økonomiske forbindelser mellem parterne, så skal de i princippet også medtages i beskrivelsen af kontraktvilkår. Det bemærkes dog herom, at det senere hen kan være vanskeligt at bevise eksistensen af sådanne ikke nedskrevne vilkår og betingelser eller en særlig implicit forståelse af aftalevilkår mellem forbundne parter. Skattestyrelsen anbefaler derfor, at aftalevilkår og parternes rettigheder og forpligtelser mv. i forhold til de kontrollerede transaktioner og økonomiske forbindelser altid fremgår af skriftlige aftaler mellem de forbundne parter.

Kontraktvilkår kan eksempelvis være fordeling af indtjening og udgifter, betaling, specifikke leverings- og betalingsbetingelser, valutarisiko, garantiforpligtigelser, varelagerrisiko, kreditrisiko osv.

Betingelser og vilkår, der afviger fra, hvad der er normalt for branchen eller virksomheden, er særligt relevante og skal derfor beskrives mere udførligt end andre betingelser og vilkår.

Overensstemmelse i forhold til funktions- og risikoanalysen

Der skal som udgangspunkt være overensstemmelse mellem beskrivelsen af kontraktvilkår og den fordeling af funktioner, aktiver og risiko der er beskrevet i funktions- og risikoanalysen.

Skriftlige aftaler og kontrakter med vilkår, som afviger fra hvad der står i funktions- og risikoanalysen, skal beskrives særskilt.

Aftaler, hvor det skriftlige indhold i kontrakten ikke stemmer overens med den faktiske transaktion, skal også beskrives.

SKAT anbefaler, at der udarbejdes skriftlige aftaler vedrørende kontrollerede transaktioner og økonomiske forbindelser, så det i videst muligt omfang undgås, at der efterfølgende opstår bevismæssig tvivl om en aftales eksistens eller indhold.

Se også

Afsnit C.D.11.3.1.1.

Se også TPG 1.42 - 1.50.