Indhold

Dette afsnit handler om beskrivelsen af aktivets, produktets eller ydelsens egenskaber.

Afsnittet indeholder eksempler på nogle af de forhold, som skal indgå under beskrivelsen af aktivet, produktet eller ydelsens egenskaber ved forskellige typer af transaktioner:

  1. varer
  2. serviceydelser
  3. finansielle arrangementer
  4. immaterielle aktiver.

Ad a) Varer

For varer er det de fysiske egenskaber, der skal beskrives. Det kan være varens kvalitet, varemærker, emballage mv. Det kan også være, om der til varen er tilknyttet service eller garantier mv.

Måske har virksomheden ved udformning af emballagen eller gennem reklame og markedsføring, adskilt varen fra konkurrerende produkter i et sådant omfang, at varen ikke uden videre kan sammenlignes med andre transaktioner af samme varekategori.

Ad b) Serviceydelser

For serviceydelser skal der redegøres for ydelsens karakter og omfang. Der skal også redegøres for om, og i givet fald hvordan, de koncerninterne serviceydelser adskiller sig fra tilsvarende serviceydelser, der tilbydes hos eksterne virksomheder.

Selvom en koncernintern serviceydelse kan have samme betegnelse som de serviceydelser der tilbydes af eksterne virksomheder, så er det ofte sådan af ydelserne ikke har samme indhold.

Nogle gange vil de koncerninterne serviceydelser have et mere overfladisk indhold end eksterne serviceydelser med samme betegnelse. Det kan eksempelvis være tilfældet med juridisk og regnskabsmæssig assistance.

Andre gange har de koncerninterne serviceydelser et langt mere omfattende og værdifuldt indhold end enslydende eksterne serviceydelser. Dette kan eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor der ved ydelse af koncernintern rådgivning mv. gøres brug af eller gives adgang til meget værdifuld viden/knowhow i koncernen.

Ad c) Finansielle transaktioner

Finansielle arrangementer kan eksempelvis være lån, garantier, hedging mv. Under produktets egenskaber skal indholdet af arrangementet beskrives. Det vil eksempelvis være relevant at beskrive formål og baggrund for transaktionen, herunder eventuel sammenhæng til andre transaktioner. Kontraktlige vilkår for transaktionen, såsom løbetid, opsigelse mv., skal også fremgå af beskrivelsen.

Ad d) Immaterielle aktiver

For immaterielle aktiver er det vigtigt i beskrivelsen at identificere, præcist hvilket immateriel aktiv der er tale om, fx patent, varemærke, knowhow eller goodwill osv.

Det skal også fremgå af beskrivelsen, om der er tale om et salg af det immaterielle aktiv eller overdragelse af en brugsret (licensrettighed) til det immaterielle aktiv. Er der tale om afgivelse af en brugsret, så skal kontraktens løbetid, brugsrettens omfang, beskyttelse af aktivet, rettigheder til videreudvikling samt de forventede fordele for brugeren (nytteværdien) mv. beskrives.

Se også

Afsnit C.D.11.3.1.3

TPG 1.127 - 1.129