En databaseundersøgelse indeholder efter TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7 følgende faser:

  • Identifikation og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion eller aktivitet samt valg af transfer pricing-metode, herunder eventuel PLI.
  • Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder valg af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.
  • Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt.

Er der lavet en databaseundersøgelse i forbindelse med fastsættelsen af armslængdevilkår og priser for en kontrollerede transaktion eller aktivitet, så skal databaseundersøgelsen beskrives og indeholdes i virksomhedens transfer pricing-dokumentation under den landespecifikke dokumentation.

Er der ikke lavet en databaseundersøgelse, så kan Skattestyrelsen i forbindelse med en skattekontrol anmode om, at der indenfor en frist på mellem 60 og 90 dage udarbejdes en sådan til brug for vurderingen af pris- og vilkårsfastsættelsen for en eller flere af de kontrollerede transaktioner, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7.

Dokumentationsværdien af en databaseundersøgelse afhænger af sammenligneligheden mellem den kontrollerede transaktion og det udsøgte sammenligningsgrundlag. Jo større grad af sammenlignelighed, jo større dokumentationsværdi.

Beskrivelse af den kontrollerede transaktion eller aktivitet samt valget af transfer pricing-metode, herunder PLI

Den transaktion eller aktivitet, der testes ved databaseundersøgelsen, skal identificeres, og valget af transfer pricing-metode skal begrundes.

Valget af transfer pricing-metode har betydning for, hvilke udsøgningskriterier der skal lægges til grund for databaseundersøgelsen og dermed hele udsøgningsprocessen og det armslængdeinterval, der gælder for de sammenlignelige transaktioner eller aktiviteter. Dette skyldes, at betydningen af sammenlignelighedsfaktorerne varierer efter den anvendte transfer pricing-metode.

Anvendes kommercielle databaser vil metoder baseret på nettoavancen (den transaktionsbestemte nettoavancemetode) ofte være mere anvendelige end metoder baseret på bruttoavancen.

Beskrivelse af udsøgningsprocessen, herunder valget af kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier

Udsøgningsprocessen, hvorved sammenligningsgrundlaget findes, skal beskrives. Beskrivelsen skal desuden indeholde en begrundelse for de valgte kvantitative og kvalitative udsøgningskriterier.

Der skal også redegøres for de kvantitative og kvalitative udsøgningsfaser som udsøgningen er opdelt i.

Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt

Dokumentationen skal indeholde informationer, der har været anvendt til at udsøge sammenligningsgrundlaget og beregne armslængdeintervallet. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7 "Dokumentationsmateriale fra database og anvendte data i øvrigt". Dette materiale omfatter:

  • Identifikation af den anvendte database i forhold til udbyder, årgang, version, medie mv.
  • Udskrift af de anvendte kvantitative udsøgningskriterier (udsøgningsstrategien).
  • Udskrift af databasens informationer for alle kvantitativt udsøgte virksomheder, herunder regnskabsmæssige nøgletal anvendt til beregning af armslængdeinterval.
  • Udskrift af informationer fra andre datakilder, der har været anvendt ved den kvalitative udvælgelse af sammenligningsgrundlaget.

Dokumentationsmaterialet kan alternativt indsendes i elektronisk form som regneark og tekstfiler - fx på en DVD.

Materialet skal ikke indeholde udskrifter af informationer for de kvantitativt fravalgte virksomheder. Derimod skal materialet indeholde udskrifter af anvendte informationer for virksomheder, der vurderes kvalitativt (tilbageværende virksomheder efter den kvantitative udsøgning). I praksis kan de anvendte informationer ofte importeres fra databasen til et regneark og forelægges Skattestyrelsen i denne form. Skattestyrelsen vil dog som en del af den almindelige skattekontrol kunne efterspørge det bagvedliggende materiale for både kvantitativt fravalgte virksomheder og for virksomheder, der vurderes kvalitativt. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 7.

Se også

Se også afsnit C.D.11.5.7.