Indhold

Dette afsnit beskriver kravene til transfer pricing dokumentation ved CCA'er samt nogle af de supplerende oplysninger skattemyndighederne kan anmode om i forbindelse med en skattekontrol.

 • Oplysninger om CCA'er i transfer pricing dokumentation
 • Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol

Oplysninger om CCA'er i TP-dokumentationen

I fællesdokumentationen skal der være en liste over betydelige aftaler mellem de forbundne parter vedrørende immaterielle aktiver, herunder primære CCA-aftaler, forsknings- og udviklingsserviceaftaler samt licens- og royaltyaftaler. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4, stk. 3 og afsnit C.D.11.13.1.1.2.

Den landespecifikke dokumentation skal vedlægges en kopi af alle væsentlige aftaler, som den skattepligtige er med i. Har den skattepligtige indgået væsentlige aftaler om deltagelse i CCA'er med forbundne parter, så skal dokumentationen vedlægges en kopi af sådanne aftaler, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, nr. 4.

Den landespecifikke dokumentation skal også indeholde en udførlig beskrivelse af CCA'en, samt dokumentation for, at de fastsatte priser og vilkår for transaktioner under CCA'en er i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, og gennemgangen i afsnit C.D.11.13.1.2.2.

For at kunne lave en fyldestgørende dokumentation skal hver af CCA deltagerne have fuld adgang til detaljerede oplysninger om:

 • Den CCA aktivitet der bliver udført.
 • De andre deltagere i CCA aktiviteten.
 • Forudsætningerne som danner grundlag for indregningen af deltagernes respektive bidrag og indskud, samt hvordan de forventede fordele er beregnet.
 • De budgetterede og realiserede tal for CCA aktiviteten.

Af den landespecifikke dokumentation skal det også fremgå, om den dokumentationspligtige part deltager i CCA'en eller blot leverer serviceydelser til CCA'en, jf. vejledningen i TPG 8.14 - 8.18.

Supplerende oplysninger i forbindelse med en skattekontrol

Skattemyndighederne kan blandt andet anmode om følgende supplerende dokumentation i forbindelse med en skattekontrol vedrørende priser og vilkår ved CCA-aftalens indgåelse, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 6:

 • Liste over samtlige deltagere i CCA'en.
 • Liste over andre koncernforbundne parter der deltager i CCA aktiviteterne, eller som vil drage nytte af resultaterne ved CCA aktiviteterne.  
 • Beskrivelse af de aktiviteter og konkrete projekter der er omfattet af CCA'en, samt hvordan CCA aktiviteterne er ledet og kontrolleret.
 • CCA'ens varighed.
 • Beskrivelse af måden hvorpå hver enkelt deltagers forholdsmæssige andel af de forventede resultater/fordele er fastsat, og de forudsætninger/budgetter der er lagt til grund herfor.
 • Beskrivelse af hvordan de fremtidige fordele (herunder fordele ved immaterielle rettigheder) forventes at blive anvendt.  
 • Beskrivelse af form og værdi af hver enkelt deltagers oprindelige bidrag/indskud, og en detaljeret redegørelse for hvordan, værdien af indskud og løbende bidrag er fastsat (inklusiv justeringer imellem budget og faktiske resultater). Beskrivelsen skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan regnskabsprincipperne anvendes ensartet for alle deltagerne i beregningen af omkostninger og værdien ved deltagernes indskud og bidrag.
 • Beskrivelse af den forventede fordeling af ansvarsområder og opgaver, samt hvordan ledelse og kontrol med disse ansvarsområder og opgaver udføres. Dette gælder særligt udvikling (development), forbedring (enhancement), vedligeholdelse (maintenance), beskyttelse (protection) og udnyttelse (exploitation) af immaterielle rettigheder eller anlægsaktiver som anvendes i CCA aktiviteten. 
 • Beskrivelse af bestemmelser i aftalen om procedurer og konsekvenser hvis en deltager ind- eller udtræder samt ophører af CCA'en.
 • Beskrivelse af bestemmelser om udligningsbetalinger og/eller vilkår for reguleringer i forbindelse med ændringer i de økonomiske forudsætninger for aftalen.

Se herom TPG 8.52.

Skattemyndighederne kan blandt andet anmode om følgende supplerende dokumentation i forbindelse med en skattekontrol vedrørende priser og vilkår under CCA-aftalens løbetid, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 6: 

 • Beskrivelse af ændringer i CCA'en i forhold til den oprindelige aftale (fx varighed, deltagere, aktivitet). I givet fald skal der gives oplysninger om baggrunden for og konsekvensen af disse ændringer af CCA'en.
 • Beskrivelse af fordelingen af opnåede resultater/fordele mellem deltagerne under aftalens løbetid, herunder opgørelse af det samlede resultat i forhold til det samlede indskud og deltagerens forholdsmæssige andel heraf.
 • Hvis resultatet afviger fra det oprindeligt forudsatte, skal det afvigende resultat og deltagernes fremtidige forventede resultater/fordele samt indskud og bidrag ved CCA'en beskrives.

Se herom TPG 8.53

Skattemyndighederne kan blandt andet anmode om følgende supplerende dokumentation i forbindelse med en skattekontrol vedrørende priser og vilkår ved udtræden, udløb eller ophør af CCA-aftalen, jf. TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 6:

 • En sammenligning af forventede resultater/fordele, der blev lagt til grund ved indtræden i aftalen, med de resultater eller de fordele der faktisk er opnået. Væsentlige afvigelser skal begrundes og dokumenteres.
 • Detaljeret beskrivelse af de enkelte deltageres samlede indskud og bidrag under CCA'en, herunder form, værdi og regnskabsmæssige principper for opgørelse af værdien heraf.
 • Detaljeret beskrivelse af, hvordan værdiansættelsen af de aktiver, der er skabt under CCA'en, er sket og fordelingen af værdien og ejerskabet til disse aktiver efter udtræden, udløb eller ophør af aftalen. Beskrivelsen skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan regnskabsprincipperne anvendes ensartet ved den efterfølgende fordeling.
 • Beskrivelse af, hvordan en eventuel overførsel af rettigheder til immaterielle aktiver, som eksisterede og tilhørte de deltagende virksomheder før CCA'ens indgåelse, er ført tilbage.

Se herom TPG 8.44 - 8.46.

Se også

TPG kap. VIII

Afsnit C.D.11.9 om armslængdeprincippet i relation til CCA'er