Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilken mulighed der er for at opbevare T1-varer midlertidig på et lager uden at skulle betale told.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og betingelser
 • Angivelse til MIO
 • Samlesendinger
 • Frigivelse til oplæggelse på oplag
 • Hvem kan indgive en angivelse til midlertidigt opbevaring på oplag
 • Underretning om angivelse
 • Rettelse
 • Sletning og annullering
 • Ændring af varemodtager - overdragelse
 • Fraførsel fra midlertidigt oplag
 • Ændring af opbevaringssted - overførsel
 • Opsplitning
 • Regnskab og hæftelse.

Formål og betingelser

Formålet med ordningen for midlertidig opbevaring på oplag (MIO) er at give transportører, speditører, importører og lignende mulighed for at opbevare T1-varer midlertidigt på en lagerfacilitet uden at skulle betale told, indtil varerne er blevet angivet til fortoldning, forsendelse eller genudførsel.

Krav om tilladelse

Både den, der driver det midlertidige oplag, og den, som bruger ordningen, skal være importørregistreret og have tilladelse af SKAT, jf. TBEK §§ 17 og 18, stk. 1.

Oplagets adresse

Det midlertidige oplag skal ligge på et eller flere godkendte steder. Den, der har tilladelse til at drive et midlertidigt oplag, kan have flere adresser godkendt til midlertidig opbevaring af varer på oplag.

Den, der har tilladelse til at drive et midlertidigt oplag, har automatisk tilladelse til at bruge ordningen og kan derfor oplægge varer på egne og andres oplag.

Den, der alene har tilladelse til at bruge ordningen, kan kun oplægge varer på andres oplag.

Angivelse til MIO

Hvornår kan varerne oplægges på MIO?

Varer kan oplægges på MIO ved overførsel fra (MIG) eller direkte i forbindelse med grænsepassagen.

Anbringelse af varerne under midlertidig opbevaring på grænsen og efterfølgende overførsel af varerne fra grænsen til midlertidig opbevaring på oplag har den fordel, at der ikke skal indgives en ny angivelse, men alene en anmeldelse om overførsel.

Angives varer direkte til oplæggelse på midlertidigt oplag i forbindelse med grænsepassagen, afhænger angivelsesmåden af transportmåden.

Varer, der indføres med skibe eller luftfartøj

Varer, der indføres med skibe eller luftfartøj, og som skal oplægges direkte på midlertidigt oplag i forbindelse med grænsepassagen, skal være angivet til midlertidig opbevaring på oplag senest ved indgivelse af ankomstmeddelelsen for det transportmiddel, der medbringer varerne til ydre grænse, jf. GB artikel 186, stk. 1.

Der skal også være henvist til angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag i transportmidlets ankomstdeklaration. Fordelen ved denne mulighed er en hurtigere toldbehandling, fordi transportmidlets ankomsttidspunkt automatisk overføres fra ankomstmeddelelsen til angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag.

Varer, der indføres med bil

Varer, der indføres med bil, og som skal oplægges direkte på midlertidigt oplag i forbindelse med grænsepassagen, skal angives til midlertidig opbevaring på oplag ved ankomsten til et toldekspeditionssted eller til en godkendt modtager.

Der kan indsendes en kladde inden transportmidlet ankommer, så angivelsen er klar senest på tidspunktet for transportmidlets ankomst til toldekspeditionsstedet eller den godkendte modtager, jf. GB artikel 186, stk. 10.

Hvordan angives til midlertidig opbevaring på oplag?

Angivelsen til oplæggelse på midlertidig opbevaring på oplag skal indgives i elektronisk form, enten online eller via filoverførsel til SKATs manifestsystem, se afsnit F.A.30 om manifestsystemet og se TBEK § 18, stk. 2.

Angivelsen kan antage en af følgende former:

 • En komplet angivelse med henvisning til MRN-nummer på den summariske indgangsangivelse
 • En summarisk indgangsangivelse suppleret med oplysninger om opbevaringssted og bruger af ordningen
 • En forsendelsesangivelse suppleret med oplysninger om opbevaringssted og bruger af det midlertidige oplag. Varer, der transporteres med jernbane under den forenklede procedure, skal dog indgive en komplet angivelse til midlertidig opbevaring på oplag på bestemmelsestoldstedet.

Summarisk indgangsangivelse eller forsendelsesangivelse

Anvendes en summarisk indgangsangivelse eller forsendelsesangivelse som angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, genbruges oplysningerne i den summariske indgangsangivelse eller forsendelsesangivelsen.

Dette gøres ved at indgive en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag med MRN-nummer på den summariske indgangsangivelse eller forsendelsesangivelsen, hvorefter alle oplysninger, der kan genbruges i angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag, automatisk bliver overført til angivelsen fra den summariske indgangsangivelse eller forsendelsesangivelsen.

Ankomsttidspunktet overføres også automatisk til angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag, når ankomsttidspunktet indsættes via en ankomstmeddelelse for skibe og luftfartøjer, eller når angivelsen oprettes på baggrund af en forsendelsesangivelse.

I forbindelse med at oplysninger i en MIO registreres elektronisk, gennemgår angivelsen en validitetskontrol for at konstatere, om den indeholder eksisterende og sandsynligt korrekte oplysninger. Hvis angivelsen har fejl, giver SKAT besked om fejlen til den, der har indgivet angivelsen elektronisk, så eventuelle fejl kan rettes.

Referencenummer

Angivelsen tildeles et referencenummer, og når eventuelle rettelser er foretaget, og angivelsen er accepteret, underretter SKAT omgående elektronisk den, der har indgivet angivelsen.

Faktisk ankomsttidspunkt

Angivelsen antages af SKAT, når det faktiske ankomsttidspunkt er indsat, og angivelsen er accepteret af manifestsystemet.

Angivelser med fejl anses som ikke antaget af SKAT.

Samlesendinger

Tilladelse

Virksomheder, der har tilladelse som godkendt modtager kan efter ansøgning få tilladelse til at angive samlesendinger til midlertidig opbevaring på oplag, jf. TBEK § 20, stk. 1 og 2.

Krav til samlesendinger

Varerne skal transporteres til det midlertidige oplag under en forsendelsesordning, og angivelse til midlertidig opbevaring på oplag skal ske umiddelbart i forbindelse med afslutningen af forsendelsesangivelsen.

Er forsendelsesproceduren afsluttet, kan man ikke længere vælge mellem de forskellige ordninger.

Opsplitning

En angivelse til midlertidig opbevaring på oplag af en samlesending kan opsplittes i ekspresfortoldninger og angivelser til midlertidig opbevaring på oplag samme dag, som forsendelsen ankommer til den godkendte modtager.

Ekspresfortoldningerne og angivelserne til midlertidig opbevaring på oplag skal angives til det ekspeditionssted, hvor samlesendingen er angivet til.

Varer omfattet af varebestemmelser i samlesendinger

Hvis der i samlesendinger er varer, som er omfattet af varebestemmelser, der skal kontrolleres på indførselsstedet, kan man ikke anvende ordningen for godkendt modtager, jf. TBEK § 20, stk. 3. Se afsnit F.A.31 om varebestemmelser.

En sådan samlesending skal angives til et ekspeditionssted i forbindelse med ankomsten til grænsen og må ikke forlade ekspeditionsstedet, før disse poster er opsplittet, og der ligger tilladelse fra SKAT.

Når varerne forlader ekspeditionsstedet og oplægges på de midlertidige oplag, kan varerne kun fraføres de midlertidige oplag ved standardfortoldning, genudførsel, forsendelse eller overførsel til et andet midlertidigt opbevaringssted.

Frigivelse til oplæggelse på oplag

Kontrol og frigivelse

Ved antagelse af angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag i forbindelse med, at ankomsttidspunktet indsættes, oplyser SKAT, om varerne er udtaget til kontrol eller frigivet til oplæggelse på det angivne midlertidige oplag, jf. TBEK § 18, stk. 3.

Angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag indeholder kun få oplysninger om varerne, og langt fra nok til at varerne kan frigives til fri disposition.

Indsættelse af faktisk ankomsttidspunkt

Når faktisk ankomsttidspunkt indsættes i en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag via en ankomstdeklaration for skibe og luftfartøjer, bliver varerne udelukkende frigivet til videretransport til og oplæggelse på det angivne midlertidige oplag, fx hos en speditør eller en importør, jf. TK artikel 51.

Det er derfor også en betingelse, at området, hvor varerne losses og opbevares indtil videretransport til oplaget, er et område i en toldgodkendt havn eller lufthavn, der er godkendt til midlertidig opbevaring på grænsen.

Når ankomsttidspunktet indsættes i en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag på et toldekspeditionssted eller ved afslutning af en forsendelsesangivelse, bliver varerne kun frigivet til videretransport fra toldekspeditionsstedet eller den godkendte modtager og til oplæggelse på det angivne midlertidige oplag.

Hvor længe kan varer være på oplag?

Varer kan være under midlertidig opbevaring på oplag i 90 kalenderdage. Fristen regnes fra ankomsttidspunktet, jf. TBEK § 25, stk. 1.

Hvem kan indgive en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag?

Den, der indgiver en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, skal være en registreret virksomhed, der er hjemmehørende i det danske toldområde, jf. TBEK § 18, stk. 1.

Krav til den, der indgiver angivelse

Den, der indgiver en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, skal have adgang til SKATs manifestsystem, se afsnit F.A.30 om manifestsystemet.

Derimod er det ikke et krav, at den, der driver det midlertidige oplag, har adgang til SKATs manifestsystem.

Dog kan det være en fordel at have adgang til manifestsystemet eller toldsystemet for at kunne spørge på angivelser, der afventer berigtigelse.

Underretning om angivelse

Underretning fra SKAT

Når angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag er afgivet af en anden end den, der driver det midlertidige oplag, underretter SKAT elektronisk den, der driver oplaget, om angivelsen, hvis denne har adgang til SKATs manifestsystem, jf. GB artikel 186, stk. 1.

Hvem underretter varemodtageren?

Når den, der indgiver angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag, er en anden end varemodtageren, skal den, der indgiver angivelsen, underrette varemodtageren om angivelsen, jf. TBEK § 26.

Det skal tydeligt fremgå af underretningen, at der er tale om varer, der er angivet til midlertidig opbevaring på oplag (MIO), og at de kan fortoldes ved afgivelse af en standardfortoldning eller angivelse til anden toldprocedure.

Den, der angiver varerne, har bevisbyrden for, at underretningen er sket.

Navn, adresse og eventuelt telefonnummer på den, der har angivet varerne, skal fremgå af underretningen, så varemodtageren kan se, hvem der har indgivet angivelsen.

Rettelse

Indtil angivelsen er antaget, kan rettelse af oplysningerne i en MIO foretages uden videre. Rettelse sker direkte i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

Rettelsesanmodning

Hvis angivelsen derimod er antaget (dvs. ankomsttidspunktet er indsat), skal der elektronisk indgives en rettelsesanmodning i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

Rettelsesanmodningen skal indeholde en begrundelse for rettelsen, og rettelsen skal godkendes af SKAT efter individuel sagsbehandling.

Rettelsen har derfor først effekt, når SKAT elektronisk har godkendt rettelsen.

SKAT underretter elektronisk den, der har indgivet rettelsesanmodningen, om godkendelsen. SKAT underretter også den ansvarlige for det midlertidige oplag om godkendelsen, hvis den ansvarlige har adgang til SKATs manifestsystem.

Hvem kan rette?

Såvel rettelse som indgivelse af rettelsesanmodning kan foretages af

 • den, der driver det midlertidige oplag
 • den, der har indgivet angivelsen
 • den, der er angivet som varemodtager i angivelsen.

Bemærk

Rettelse af oplysningerne i en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag bliver ikke automatisk rettet i eventuelle, tilhørende summariske indgangsangivelser og ankomstdeklarationer.

Rettelse af oplysningerne i en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, fx bruttomasse, kan derfor medføre, at angivelserne ikke længere stemmer overens, og at der også skal rettes i de tilhørende angivelser.

Sletning og annullering

Der skelnes mellem sletning og annullering af en MIO.

Sletning

Sletning drejer sig om kladder (angivelser, der ikke er antaget).

Sletning af kladde kan foretages uden videre og sker direkte i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

Annullering

Annullering drejer sig om ophævelser af en angivelse, der er antaget.

Anmodning om annullering

Annullering af en angivelse til midlertidig opbevaring på oplag sker ved at indgive en anmodning om annullering i manifestsystemet, enten online eller via filoverførsel.

En angivelse kan kun annulleres i særlige tilfælde; fx hvis det faktiske ankomsttidspunkt ved en fejl er blevet indsat i angivelsen.

Krav til annulleringsanmodningen

Annulleringsanmodningen skal indeholde en begrundelse for annulleringen, og annullering skal godkendes af SKAT efter individuel sagsbehandling.

Annulleringen har derfor først effekt, når SKAT elektronisk har godkendt annulleringen.

Underretning om annullering

SKAT underretter elektronisk den, der har indgivet anmodningen om annulleringen, om godkendelsen. SKAT underretter også den, der driver det midlertidige oplag, om godkendelsen, hvis denne har adgang til SKATs manifestsystem.

Hvem kan anmode om annullering?

Såvel sletning som indgivelse af anmodning om annullering kan foretages af

 • den, der driver det midlertidige oplag
 • den, der har indgivet angivelsen
 • den, der er angivet som varemodtager i angivelsen.

Ændring af varemodtager - overdragelse

Varer, der er oplagt på midlertidigt oplag, kan overdrages til en ny varemodtager, jf. TBEK § 19, stk. 1, nr. 2) og § 21.

Det er en betingelse, at den ny varemodtager har tilladelse til at drive midlertidigt oplag eller tilladelse til at bruge ordningen.

Overdragelse sker ved at lave en opsplitning en til en, se under afsnittet om opsplitning.

Den, der overdrager varerne, skal underrette den ny varemodtager om overdragelsen. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning er sket.

Fraførsel fra midlertidigt oplag

Hvordan kan varerne fraføres?

Varer kan kun fraføres det midlertidige oplag ved:

 • Fortoldning, herunder oplæggelse på toldoplag ved at indgive en standardfortoldning til toldsystemet
 • Genudførsel ved at henvise til angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag i en afgangsdeklaration, der indgives til manifestsystemet
 • Forsendelse ved at indgive en forsendelsesangivelse til NCTS-systemet
 • Overførsel til et andet midlertidigt opbevaringssted ved at indgive en anmeldelse til manifestsystemet.

Reglerne findes i TBEK § 19, stk. 1.

For at undgå skønsmæssige ansættelser har virksomheden mulighed for at tilmelde sig en mailordning direkte i Importsystemet eller via SKAT, hvis virksomheden ikke selv har adgang til systemet.

Mailordningen betyder, at der udsendes en advarselsmail 3 dage, 2 dage og 1 dag før fristen for angivelse udløber. Virksomheden bestemmer selv hvilken mailadresse der skal sendes til, det kan således vælges at være til virksomheden selv eller for eksempel dennes speditør.

Tidsfrister

Varer må højst være under midlertidig opbevaring i 90 kalenderdage.

Hvis varerne er overført fra en MIG, og fristen for MIG'en er forlænget, følger den forlængede frist med MIO'en, jf. TBEK § 25, stk. 1.

Krav inden fristen udløber

Inden for fristen skal varerne derfor være angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse; jf. TBEK § 25, stk. 3.

Det vil sige, at varerne skal være angivet til:

 • Standardfortoldning
 • Genudførsel eller
 • Forsendelse.

Angivelse til Standardfortoldning

Ved standardfortoldning lukkes angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag automatisk i toldsystemet ved at henvise til referencenummeret på angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag i fortoldningsangivelsen.

Flere angivelser til midlertidig opbevaring på oplag kan samles på en standardfortoldning, hvis varerne skal fortoldes samtidigt til den samme modtager.

Angivelse til genudførelse

Ved genudførsel lukkes angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag automatisk i manifestsystemet ved at henvise til referencenummeret på angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag i afgangsdeklarationen.

Angivelse til forsendelse

Ved forsendelse skal der henvises til angivelsens referencenummer i forsendelsesangivelsen, men angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag lukkes ikke automatisk i NCTS, se afsnit F.A.20 om EU-Forsendelse.

Lukning af angivelsen til midlertidig opbevaring på oplag foretages af SKAT.

Når afgangsdeklarationen, fortoldnings- eller forsendelsesangivelsen er antaget, oplyser SKAT, om varerne er udtaget til kontrol eller frigivet til den angivne toldmæssige bestemmelse eller anvendelse.

Hvem har pligten til fortoldning, genudførsel eller forsendelse?

Hovedregel

Som hovedregel har varemodtageren, dvs. den, der bruger ordningen, pligten til fortoldning, genudførsel eller forsendelse, jf. TBEK § 24.

Den, der driver det midlertidige oplag, har dog pligten, hvis

 • den, der driver det midlertidige oplag, ikke kender varemodtagerens CVR-/SE-nummer
 • varemodtagerens CVR-/SE-nummer ikke er angivet
 • varemodtageren ikke er importørregistreret
 • varemodtageren ikke har adgang til kredit
 • varemodtageren er hjemmehørende uden for det danske toldområde
 • varemodtageren nægter at have beordret varerne indført
 • varemodtageren ikke har tilladelse til midlertidig opbevaring på oplag.

Ændring af opbevaringssted - overførsel

Overførsel kun ved vejtransport eller jernbane

Varer under midlertidig opbevaring på et oplag kan overføres til et andet midlertidigt opbevaringssted - enten til et andet midlertidigt oplag eller til midlertidig opbevaring på grænsen.

Overførsel kan kun ske ved vejtransport eller jernbane, jf. TBEK § 22.

Anmeldelse af overførsel til SKAT

Overførsel skal anmeldes til SKAT, inden varerne overføres, og varerne må ikke overføres, før SKAT har frigivet varerne til overførsel.

Anmeldelse af overførsel mellem midlertidige opbevaringssteder i Danmark sker i manifest-systemet.

Når anmeldelsen om overførsel er godkendt og antaget, underretter SKAT den, der har indgivet anmeldelsen om overførsel, og den, der driver det oplag, hvorfra varerne skal overføres, om, at varerne er frigivet til overførsel.

SKAT underretter også den, der driver det oplag, hvortil varernes skal overføres, eller som er ansvarlig for varernes midlertidige opbevaring på det sted på grænsen, hvortil varernes skal overføres.

SKAT underretter dog kun de ansvarlige for de midlertidige opbevaringssteder om overførslen, hvis disse har adgang til SKATs manifestsystem.

Opbevaringsfristen

Opbevaringsfristen forlænges ikke ved overførsel, jf. TBEK § 25, stk. 2.

Opsplitning

Krav om opsplitning til mindre varepartier

Et oplagt vareparti skal opsplittes til mindre partier, hvis ikke hele varepartiet skal fraføres oplaget på den samme toldangivelse eller samme anmeldelse om overførsel til et andet midlertidigt opbevaringssted.

Hvordan sker opsplitningen?

Opsplitning sker ved at indgive et antal nye angivelser til midlertidig opbevaring på oplag, som svarer til de mindre delpartier.

Ved opsplitningen tildeles de nye angivelser til midlertidig opbevaring på oplag hvert et nyt referencenummer. I manifestsystemet er der en gensidig henvisning mellem den oprindelige og de nye angivelser.

Anmeldelse af overførsel af opsplittede varer

I forbindelse med opsplitning er det muligt samtidigt at anmelde overførsel af opsplittede varer til et andet midlertidigt opbevaringssted.

Manifestsystemet holder automatisk regnskab med, at alle varerne, der er omfattet af den oprindelige angivelse til midlertidig opbevaring på oplag, bliver omfattet af nye angivelser til midlertidig opbevaring på oplag.

Opbevaringsfristen

Opbevaringsfristen på 90 kalenderdage forlænges ikke ved opsplitning.