Dato for udgivelse
09 Sep 2016 09:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Mar 2016 09:08
SKM-nummer
SKM2016.383.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-1403/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kontanter, skattepligt, private, tilsidesættelse
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen, A, med rette var anset for skattepligtig af et beløb på 700.000 kr. i indkomståret 2009. Beløbet blev fundet over loftbeklædningen på A's værksted i forbindelse med en politiransagning.

A gjorde gældende, at beløbet ikke var skattepligtigt, da det stammede fra salg af en række private genstande samt fra et beløb hævet på sin samlevers konto.

Retten fastslog, at A ubestridt havde bevisbyrden for, at det omtvistede kontantbeløb på 700.000 kr. ikke var skattepligtigt eller stammede fra allerede beskattede midler.

Retten fandt, at A ikke havde løftet denne bevisbyrde, og lagde navnlig vægt på, at de afgivne forklaringer ikke var understøttet af objektive beviser. For så vidt angik det beløb, som A havde hævet kontant fra sin samlevers konto, lagde retten endvidere vægt på, at handlingen forekom usædvanlig.

Spørgsmålet var herefter, om en del af det skattepligtige beløb på 700.000 kr. burde have været beskattet i indkomståret 2008. Under hensyn til, at beløbet blev fundet i forbindelse med en ransagning i 2009, fandt retten, at det måtte have formodningen for sig, at beløbet var tilgået A i indkomståret 2009. Det påhvilede derfor A at godtgøre, at en del af det skattepligtige beløb var tilgået ham i indkomståret 2008.

Retten fandt, at A ikke havde løftet denne bevisbyrde, og bemærkede i den forbindelse, at der ud over oplysningerne om det hævede kontantbeløb og købesummen fra en privat genstand ikke havde været nogen bevisførelse vedrørende hvordan, hvorfor og hvornår pengene var tilgået A. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2016-2 C.A.2.2.1

Parter

A
(advokat Leo Jantzen)

Mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Signe Brehm Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Gitte Kuhlwein

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, A, skal beskattes af 700.000 kr., som politiet har fundet i kontanter på As ejendom i forbindelse med en ransagning den 17. oktober 2009. Skatteankenævnet har forhøjet As indkomst for indkomståret 2009 med beløbet på 700.000 kr., hvilket Landsskatteretten efterfølgende har stadfæstet. A gør gældende, at forhøjelsen er uberettiget, idet beløbet på 700.000 kr. eller en del heraf hidrører fra ikke skattepligtig indkomst eller fra allerede beskattede midler.

A har nedlagt påstand om, at ansættelsen af hans indkomst for indkomståret 2009 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at ansættelserne af As indkomster for indkomstårene 2008 og 2009 hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Landsskatterettens kendelse er afsagt den 13. maj 2015, og sagen er anlagt den 6. august 2015.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder en dækkende gengivelse af forklaringerne, der blev afgivet under hovedforhandlingen, samt af parternes anbringender, men indeholder i øvrigt ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Af Landsskatterettens kendelse af 13. maj 2015 vedrørende skatteansættelsen for A for indkomstårene 2009 og 2010 fremgår blandt andet:

"...

Faktiske oplysninger

 Skatteankenævnet har forhøjet indkomsten for indkomståret 2009 med 700.000 kr., der er fundet i kontanter hos klageren i forbindelse med en ransagning den 17. oktober 2009 på hans ejendom. Pengene var pakket i 7 lige store bundter og blev fundet under loftbeklædningen i hans værksted.

...

Klageren har i Fogedretten den 19. oktober 2009 oplyst, at de 700.000 kr., som blev fundet ved ransagningen, tilhører ham.

...

Landsskatterettens afgørelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig. Det fremgår af statsskattelovens § 4. Skatteydere skal selvangive deres indkomst. Erhvervsdrivende skal kunne dokumentere deres indtægts- og formueforhold, herunder den private økonomi. Det fremgår af skattekontrollovens § 1 og § 6.

Indkomsten kan forhøjes, hvis det selvangivne privatforbrug er usandsynligt lavt. Det følger af en fast praksis, der er tiltrådt af Højesteret i domme af 21. juni 1967 (Ugeskrift for Retsvæsen 1967.635) og 5. februar 2002 (SKM2002.70.HR). Skattemyndighederne kan efter et skøn fastsætte indkomsten, så den giver mulighed for et rimeligt forbrug. Indkomsten kan også forhøjes, hvis der påvises en yderligere indtægtskilde.

Det er for de tidligere indkomstår 2006 og 2007 konstateret, at der har været foretaget forbedringer på ejendommen Y1, hvor der blandt andet er installeret nye hvidevarer, nyt køkken, swimmingpool og jacuzzi. Dette fremgår af den tidligere sagsbehandling for disse indkomstår i Landsskatteretten, jf. journal nr. ..., og det er ved sagsbehandlingen for disse indkomstår konstateret, at det ikke har været muligt at foretage opsparing.

Indkomståret 2009

Klageren har oplyst, at han allerede i marts 2009 solgte sin Harley Davidson motorcykel til SD for 200.000 kr. Beløbet blev ikke indsat i banken, men er ifølge klageren en del af det fundne beløb på loftet. Værdien af den pågældende motorcykel blev ansat til 298.000 kr. ved dens indregistrering i maj måned 2006. SKAT har oplyst, at motorcyklen med reg. nr. Q1, stelnr. ..., er indregistreret den 29. april 2010 under et nyt reg. nr. Q2 hos SD.

Der er ikke fremlagt bilagsdokumentation for salg af motorcyklen, og det er udokumenteret, at klageren i indkomståret 2009 skulle have modtaget 200.000 kr. fra SD vedrørende salg af motorcyklen.

Motorcyklen er ifølge kontroloplysninger afmeldt hos klageren den 4. november 2009, og tilgået SD den 29. april 2010, hvilket dermed anses for at være salgstidspunktet. Det kan på baggrund af værdiansættelsen ved indregistreringen i 2006 tiltrædes, at værdien ved salget er fastsat til 200.000 kr. Salgsprisen kan indgå ved beregningen af klagerens privatforbrug for indkomståret 2010.

De 200.000 kr. kan derimod ikke anses at være en del af det beløb, som blev fundet på loftet allerede den 17. oktober 2009, eftersom motorcyklen først anses for solgt i 2010.

Der er efter det oplyste hævet 200.000 kr. på konto nr. X1, den 27. november 2009, som klageren har oplyst, er medgået til privatforbruget i indkomstårene 2009 og 2010, hvilket Landsskatteretten kan tiltræde.

Der er hævet 250.000 kr. på klagerens bankkonto den 5. oktober 2009, som han har anført, indgår i de 700.000 kr., som lå på loftet. Dette er ikke dokumenteret nærmere. Det fremgår af den fremlagte kontoudskrift i forbindelse med hævningen den 5. oktober 2009, at der den 6. oktober 2009 er indsat et tilsvarende beløb, som efter det oplyste er overført fra konto nr. X2. Det er ikke nærmere dokumenteret, hvorfra beløbet på konto X2 stammer, idet det er anført, at der er tale om en overførsel, men ikke hvorfra, hvornår og hvordan beløbet er indgået i klagerens private økonomi.

Det anses ikke for sandsynligt, at klageren har hævet store beløb i banken for at lægge dem på sit loft derhjemme i pakker á 100.000 kr. Der er tale om transaktioner, som er så usædvanlige, at forklaringen herom ikke kan lægges til grund.

Landsskatteretten anser det således ikke for godtgjort, at klagerens bankhævning den 5. oktober 2009 indgår i beløbet, som blev fundet på loftet den 17. oktober 2009. Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen for indkomståret 2009.

Indkomståret 2010

Klagerens husstands privatforbrug for indkomståret 2010 er beregnet til -121.863 kr., og hans repræsentant har gjort gældende, at SKAT ikke har taget højde for modtagne beløb i forbindelse med salg af en VW Transporter, ligesom der ikke indgår børnefamilieydelse i privatforbrugsopgørelsen.

Det fremgår ikke af R75 kontroloplysninger, at der i indkomståret 2010 skulle være modtaget børnefamilieydelse, og det er udokumenteret, at klageren skulle have opnået en fortjeneste ved salg af en VW Transporter i indkomståret 2010. Der kan derfor ikke lægges vægt på disse oplysninger.

Klagerens repræsentant har anført, at beløbet på 200.000 kr., som blev hævet den 27. november 2009, blandt andet er medgået til klagerens privatforbrug i indkomståret 2010.

Det anses ud fra en konkret vurdering for godtgjort, at beløbet eller en del heraf er anvendt til privatforbrug i indkomståret 2010.

Landsskatteretten anser endvidere, at salget af Harley Davidson i indkomståret 2010 påvirker privatforbruget, og der er herefter et passende privatforbrug for dette indkomstår. Landsskatteretten nedsætter på den baggrund forhøjelsen for indkomståret 2010 til 0.

..."

Parterne er enige om, at det kan lægges til grund, at der efter hævningen af kontantbeløbet på 250.000 kr. på NJs konto X3 ikke er indgået et tilsvarende beløb på NJs konti i Nordea Bank.

Forklaringer

A har forklaret, at han kan vedstå sin forklaring, som den er gengivet i Byrettens dom af 17. september 2012 i BS 2-2102/ 2011. Han solgte motorcyklen til SD, som betalte kontant. De lavede ingen skriftlig aftale og udfærdigede ikke en kvittering for betalingen. En handel er en handel, og der var ingen garanti, så der var ikke noget at bruge et stykke papir til. Han har aldrig sagt, at motorcyklen blev solgt i marts 2010, og han ved ikke, hvorfor dette fremgår af nogle af sagsakterne. Motorcyklen blev solgt omkring den 1. oktober 2009. Han afmeldte den først efter en måneds tid, fordi han skulle have den synet inden omregistreringen. Det havde SD og han aftalt. Han husker ikke i dag, hvornår motorcyklen blev synet.

Beløbet på 250.000 kr., som han har kvitteret for den 5. oktober 2009, var penge, som NJ skyldte ham for en bil. Bilen var blevet betalt af hans kammerat, som ikke vil vidne under sagen. NJ havde bestilt pengene i banken, og han hentede dem selv. De havde ikke fælles økonomi. Han havde ikke selv en bankkonto, hvilket han ikke havde haft, siden han var omkring 18 år. Hans penge gik derfor ind på NJs konto, og så fik han penge af hende. De har efterfølgende skilt det ad. Han fik således sin egen bankkonto efter den første skattesag.

Han arbejder i dag for G1, der lejer håndværkere ud. Han har en firmabil og kører rundt og leverer de ting, som håndværkerne skal bruge på byggepladserne.

Han opbevarede pengene på loftet. Det har han bare altid gjort. Han lever et meget specielt liv og har ikke penge i banken. Han skal nok selv gemme sine penge, hvis han har nogen.

SD har forklaret, at han har købt en motorcykel af A for 200.000 kr., som han betalte kontant. De lavede ikke en skriftlig aftale, da de har kendt hinanden i 20 år. De aftalte, at det var med i handlen, at A skulle få motorcyklen synet. Han husker, at der var en ransagning hos A, efter han havde betalt købesummen. Han spurgte A, om pengene var der under ransagningen, hvilket A bekræftede. Han husker ikke nærmere, hvornår det var, men det var engang i efteråret 2009. Motorcyklen stod uden plader, og han indregistrerede den først i foråret 2010, da han jo ikke kunne køre på den i vintermånederne.

Parternes synspunkter

A har under hovedforhandlingen gjort gældende, at de 700.000 kr., som blev fundet under ransagningen, eller en del heraf hidrører fra ikke skattepligtig indkomst eller allerede beskattede midler.

Det er i fornødent omfang sandsynliggjort, at 250.000 kr. af de fundne 700.000 kr. hidrører fra det beløb, som A hævede på NJs konto nr. X3 den 5. oktober 2009 og dermed fra allerede beskattede midler. De 250.000 kr. er hævet kort tid inden ransagningen, og det er en objektiv kendsgerning, at det hævede beløb ikke efterfølgende igen er indgået på NJs konto. A og NJ har ikke indkøbt større "officielle" aktiver i perioden mellem den 5. og 17. oktober 2009, og det har formodningen imod sig, at beløbet, der har stået på en bankkonto, er anvendt til noget ikke officielt. Landsskatteretten har ved sin afgørelse anerkendt, at A foretager hævninger af store kontantbeløb, som han har liggende til forbrug. Landsskatteretten har således fundet det godtgjort, at kontantbeløbet på 200.000 kr., som blev hævet i banken den 27. november 2009, er anvendt til privatforbrug i 2009 og 2010. Landsskatteretten har herved tillige anerkendt, at bankindeståendet ikke er "sorte" penge.

Det er ved A og vidnet SDs forklaringer i tilstrækkeligt omfang sandsynliggjort, at 200.000 kr. af de fundne 700.000 kr. hidrører fra As salg af sin Harley Davidson motorcykel til SD, og dermed er indkomstopgørelsen uvedkommende, jf. statsskattelovens § 5. A har på intet tidspunkt oplyst, at motorcyklen blev solgt i marts 2009.

De tidligere anførte anbringender vedrørende 19.000 kr. hidrørende salg af en VW-Transporter og vedrørende beløb hidrørende fra hævninger på diverse bankkonti samt fra salg af genstande frafaldes af bevismæssige årsager.

I det omfang, at retten måtte finde, at det ikke er godtgjort, at de 700.000 kr. helt eller delvist hidrører fra ikke skattepligtig indkomst eller allerede beskattede midler, gøres det gældende, at sagen alligevel skal hjemvises, idet der i så fald skal foretages en fordeling af, hvad der skal beskattes i 2009, og hvad der burde have været beskattet i 2008.

Det bestrides derimod, at der skal ske hjemvisning i overensstemmelse med Skatteministeriets subsidiære påstand, såfremt retten måtte finde, at der ikke er grundlag for at beskatte A af de 700.000 kr. Såfremt retten finder, at beløbet ikke er skattepligtigt eller allerede er beskattet, og der dermed ikke kan ske forhøjelse for indkomståret 2009, kan der selvsagt heller ikke ske forhøjelse med beløbet for indkomståret 2008.

Skatteministeriet har under hovedforhandlingen gjort gældende, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at beløbet på 700.000 kr. ikke er skattepligtig indkomst eller stammer fra allerede beskattede midler. Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. I en særegen situation som den foreliggende, hvor et kontantbeløb på 700.000 kr. er fundet på et loft, påhviler der A en skærpet bevisbyrde. Endvidere skal hans oplysninger om, at beløbet hidrører fra ikke skattepligtige indtægter eller allerede beskattede midler være bestyrket af objektive kendsgerninger.

Vedrørende beløbet på 250.000 kr., der er hævet på NJs konto den 5. oktober 2009, gøres det gældende, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at en del af beløbet på 700.000 kr., hidrører fra det hævede beløb. Der foreligger ingen objektive kendsgerninger, som beviser dette, og A kan ikke løfte bevisbyrden alene ved sin forklaring herom. Herunder må der henses til, at det forekommer ganske usædvanligt, at man hæver et beløb i denne størrelsesorden, for at "gemme" pengene på sit loft i pakker á 100.000 kr., og til den tidsmæssige sammenhæng mellem hævningen den 5. oktober 2009 og ransagningen den 17. oktober 2009, samt til at det på ingen måde er godtgjort, at samleveren har haft en økonomi, der kunne bære dette. Den fremlagte kvittering er ikke tilstrækkelig dokumentation for, at det hævede beløb på 250.000 kr. er en del af de kr. 700.000 kr., som blev fundet under ransagningen. Selvom A i øvrigt havde godtgjort dette, ville det ikke være dokumentation for, at han ikke skulle beskattes af pengene. Det ses ikke, hvad pengene vedrører. På baggrund af ovenstående gøres det således gældende, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at beløbet på 250.000 kr. stammer fra allerede beskattede midler.

Vedrørende salg af Harley Davidson motorcykel gøres det gældende, at A ikke har godtgjort, at han har haft en indtægt på 200.000 kr. ved salg af en Harley Davidson motorcykel, ligesom han ikke har godtgjort, at de 200.000 kr. er en del af det beløb, som blev fundet på loftet. Der foreligger ingen dokumentation for, at A i indkomståret 2009 har modtaget 200.000 kr. kontant ved salg af en motorcykel til SD. A har ikke fremlagt købsaftale, overdragelsesaftale eller lignende dokumentation for, at han solgte motorcyklen til SD. Det er endvidere ikke oplyst, hvilken dato motorcyklen i givet fald blev overdraget til SD.

Hertil kommer, at motorcyklen først er afmeldt hos A den 4. november 2009 og tilgik SD den 29. april 2010. A og vidnet SDs forklaringer om, at motorcyklen blev solgt i efteråret 2009, kan ikke lægges til grund, da oplysningerne ikke støttes af objektiv konstaterbar dokumentation. Endvidere er der ikke fremlagt dokumentation for pengestrømmen eller anden lignende dokumentation, der på et objektivt grundlag dokumenterer, at beløbet på 200.000 kr. er tilgået A i indkomståret 2009.

Det gøres herefter sammenfattende gældende, at A ikke har løftet bevisbyrden for, at beløbet på 700.000 kr. ikke er skattepligtig indkomst eller stammer fra allerede beskattede midler, hvorfor Skatteministeriet skal frifindes.

Det bestrides, at indkomstforhøjelsen med 700.000 kr. skal fordeles mellem 2008 og 2009, men såfremt retten finder, at dette er tilfældet, skal hjemvisningen ske i overensstemmelse med Skatteministeriets subsidiære påstand. Skatteministeriets subsidiære påstand er således medtaget for det tilfælde, at retten måtte finde, at As skatteansættelse for indkomståret 2009 skal nedsættes. Det gøres gældende, at en sådan nedsættelse medfører, at der skal ske ekstraordinær forhøjelse af As skatteansættelse for indkomståret 2008. Ændringen af skatteansættelsen for indkomståret 2008 kan ske med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har ubestridt bevisbyrden for, at det omtvistede kontantbeløb på 700.000 kr., som politiet fandt over loftbeklædningen i hans værksted den 17. oktober 2009, allerede er beskattet eller ikke er skattepligtigt.

A har hævet 250.000 kr. kontant på sin samlever NJs konto den 5. oktober 2009. Det er ikke ved bevisførelsen for retten tilstrækkelig dokumenteret, at det hævede kontantbeløb på 250.000 kr. er indeholdt i det under ransagningen fundne beløb på 700.000 kr. Retten har herved lagt vægt på, at As forklaring ikke er understøttet af objektive beviser, og at det må betragtes som en usædvanlig handling, at hæve 250.000 kr. kontant for i stedet at opbevare pengene på sit loft. Det kan ikke føre til et andet resultat, at der for retten er enighed om, at beløbet ikke efterfølgende er blevet indsat igen på NJs konti i Nordea Bank. Det, af A i øvrigt anførte, kan heller ikke føre til et andet resultat.

Det er ikke ved A og vidnet SDs forklaringer tilstrækkelig dokumenteret, at 200.000 kr. af de fundne 700.000 kr. stammer fra As salg af sin motorcykel til SD. Retten har herved lagt vægt på, at forklaringerne om købesummens betaling herunder tidspunktet herfor ikke er understøttet af objektive beviser af nogen art, ligesom retten har lagt vægt på vidnet SDs forklaring om relationen mellem ham og A.

A har herefter ikke løftet bevisbyrden for, at beløbet på 700.000 kr. eller en del heraf hidrører fra ikke skattepligtig indtægt eller fra allerede beskattede midler. Retten lægger derfor til grund, at beløbet på 700.000 kr. er tilgået A som skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4.

Spørgsmålet er herefter, om en del af den skattepligtige indkomst på 700.000 kr. burde have været beskattet i 2008. Under hensyn til, at beløbet er fundet i forbindelse med en ransagning den 17. oktober 2009, har det formodningen for sig, at pengene er tilgået A i indkomståret 2009. Det påhviler derfor A at godtgøre, at en del af beløbet er tilgået ham i indkomståret 2008. Denne bevisbyrde er ikke løftet, idet det bemærkes, at der udover oplysningerne om det hævede kontantbeløb på 250.000 kr. og købesummen på 200.000 kr. - ikke for retten har været nogen bevisførelse, vedrørende hvordan, hvorfor og hvornår pengene er tilgået A.

Retten frifinder herefter Skatteministeriet.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 45.000 kr., der er fastsat som et passende beløb til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand inklusive moms. Retten har herved lagt vægt på sagens værdi, omfang og udfald.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t:

Skatteministeriet frifindes.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med

45.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.