Dato for udgivelse
11 Aug 2016 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2016 09:17
SKM-nummer
SKM2016.345.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0482041
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse – lægekonsultationer - internettet
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger leverer momspligtige formidlingsydelser, idet ydelserne efter deres art må anses for momsfrie lægekonsultationer, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.5.1.2.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørgers levering af ydelser (formidling af lægeydelser), er en momspligtig formidlingsydelse, og at Spørger skal betale moms af formidlingsprovisionen?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger arbejder for at give nemmere og bedre adgang til en læge i Danmark. Virksomheden blev grundlag i 2013 og forretningskonceptet opstod ud fra en simpel vision om en fremtid, hvor alle borgere kan få lægefaglig omsorg og hjælp, når de har brug for det på en nem, fleksibel og kost-effektiv måde, med det enkelte individ i fokus. Spørger har herefter udviklet en innovativ online platform hvor brugere vil kunne indgå i dialog med uafhængige dansk-autoriseret læger.

Spørgers kunder får efter betaling på Spørgers hjemmeside adgang til en konsultation med en læge. Konsultationen foregår enten skriftligt eller telefonisk. En konsultation indebærer ét svar på én henvendelse.

Løsningen på Spørgers hjemmeside foregår ved at brugeren beskriver spørgsmål, symptomer og tvivl og vedhæfter eventuelt et billede eller andet der kan hjælpe lægen med diagnosen. Efter 3-6 timer modtager patienterne svar fra lægen. Lægen arbejder på konsulentbasis og modtager spørgsmålene i et af sundhedsstyrelsen godkendt journalsystem kaldet Xmedicus. Herfra kan Lægen vurdere brugeren spørgsmål og give sin lægefaglige vurdering af sagen.

Af Spørgers hjemmeside fremgår bl.a.:

"Sikkerheden på X har vores højeste prioritet. Hele X er derfor underlagt SSL kryptering. Al kommunikation og dialog med lægen via X vil kun kunne tilgås af læger som er underlagt tavshedspligt og med dansk autorisation. Desuden er vores læger naturligvis underlagt det samme ansvar som andre autoriserede læger i Danmark, og du kan derfor forvente samme troværdighed og sikkerhed som hos din egen læge, vi er blot din læge på nettet."

Spørger tilbyder brugere af Spørgers hjemmeside pengene-tilbage-garanti. Dvs. hvis en bruger er utilfreds med den lægefaglige service eller løsning, der er givet, kan de kontakte Spørger om at få pengene tilbage. Spørger vil så afregne med den enkelte læge efterfølgende.

Konsultationerne skal overholde de gældende regler for lægefaglig virksomhed. For lægers pligter ved behandling af patienter skal henvises autorisationsloven.

I forbindelse med lægers brug af telemedicinske ydelser gør der sig ikke særlige ansvarsforhold gældende. Der er således ikke tale om en selvstændig regulering vedrørende disse ydelser.

Det fremgår blandt andet af autorisationsloven § 17, at læger ved udøvelse af deres virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at ved behandling i form af en telefonkonsultation mv. skal den enkelte læge foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger om patienten, som den pågældende har modtaget, er relevante og tilstrækkelige. Hvis den behandlende læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt uden en nærmere objektiv undersøgelse, eller lægen får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette over for patienten og vejlede denne i relevant omfang. Hvis lægen vurderer, at der eksempelvis er behov for nærmere objektive undersøgelser, skal lægen vejlede patienten herom og eksempelvis henvise patienten til anden relevant læge.

Da der er tale om telefon- eller mailkonsultation, kan der ikke ordineres afhængighedsskabende medicin, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Reglerne for journalføring overholdes, idet der udøves lægelig behandling. Der skal henvises til autorisationsloven § 21, stk. 1, og journalføringsbekendtgørelsen.

Hvis det findes hensigtsmæssigt, vil der kunne videregives informationer fra konsultationerne til patientens egen praktiserende læge, således at patientbehandlingen fortsat er forankret hos denne.

Spørgsmålet om at sende epikriser til patientens egen læge er omfattet af autorisationslovens bestemmelser om, at læger er forpligtet til at udøve omhu og samvittighedsfuldhed. Det vil sige, at den ansvarlige læge for hver patientbehandling skal tage stilling til, om der skal sendes en epikrise til patientens egen læge.

Generelt gælder, at såfremt en læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt eller får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er Spørgers opfattelse, at Spørgers formidlingsprovision er omfattet af momspligten.

Spørger stiller en service til rådighed for brugere så de nemt kan komme i kontakt med en læge. Spørger leverer ikke selve sundhedsydelsen, dette sker fra lægen.

Kunden ved at de handler med lægen hvor de får konsultationen.

Spørger bliver ikke forpligtet af de aftaler som kunden og lægen indgår med hinanden.

Spørger har ikke fastansat disse læger og har dermed ikke den sundhedsydelse som lægerne leverer til brugerne.

Spørger modtager en betaling fra brugeren hvoraf Spørger beholder en provision for ydelsen og sender resten af beløbet videre til lægen som betaling for denne ydelse præsteret over for kunden/ patienten.

Derfor er det at betragte som formidling i fremmed navn: "Når en formidler handler i fremmed navn, består betalingen typisk i provision og lignende, mens vederlaget for ydelsen tilfalder den virksomhed som handler direkte med kunden.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers levering af ydelser (formidling af lægeydelser), er momspligtige formidlingsydelser, og at Spørger skal betale moms af formidlingsprovisionen.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

"1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b)-e) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner

c) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv som fastsat af den pågældende medlemsstat

d) levering af organer, blod og mælk fra mennesker

e) levering af ydelser præsteret af tandteknikere som et led i udøvelsen af deres erhverv samt tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser."

Praksis

C-453/05, Volker Ludwig

Begrebet »formidling«, der er indeholdt i nr. 1-5 i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), er ikke defineret i direktivet. Domstolen har imidlertid fastslået, at dette begreb i den sammenhæng, hvori det indgår i nr. 5 i denne bestemmelse, tager sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke optræder som part i en kontrakt om et finansielt produkt, og som adskiller sig fra de kontraktmæssige ydelser, der typisk udføres af parterne i sådanne kontrakter. Formidlingsvirksomhed er en tjenesteydelse, som udføres over for en kontraktpart, og som parten yder vederlag for, idet der er tale om en særskilt mellemmandsvirksomhed. En sådan virksomhed har herved til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler

Det er kun behandling af personer, der foregår uden for et hospital som led i udøvelse af lægegerning eller dertil knyttede erhverv med henblik på at forebygge, diagnosticere eller behandle, der kan være omfattet af momsfritagelsen. Anden virksomhed med almindelig hjælp og hjælp i husholdningen er ikke omfattet.

Begrundelse

Det er oplyst, at Spørger via sin hjemmeside tilbyder lægekonsultationer og receptfornyelser døgnet rundt via sikker kommunikation mellem patient og læge.

Spørgers kunder kan via Spørgers hjemmeside stille spørgsmål, beskrive symptomer og eventuelt vedhæfte fotos, og efter 3-6 timer kan kunderne forvente svar fra de læger, som er tilknyttet Spørger.

Lægerne er ikke ansat hos Spørger, men derimod tilknyttet Spørger på konsulentbasis.

Der er med baggrund i det oplyste eller ved en gennemgang af Spørgers hjemmeside intet grundlag for at antage, at Spørger optræder som formidler af lægeydelser.

En formidler er i henhold til EU-domstolens praksis en mellemmand, der ikke optræder som part i den endelige kontrakt, idet formidleren har til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-453/05, Volker Ludwig.

Spørger optræder derimod som den direkte kontraktpart med kunderne. SKAT har herved bl.a. lagt vægt på, at kunderne stiller spørgsmålene via Spørgers hjemmeside, vederlaget opkræves i Spørgers navn, vederlaget opdeles ikke over for kunderne på hjemmesiden, lægerne omtales som "vores læger" på hjemmesiden, ligesom utilfredshed med lægeydelserne skal gøres gældende over for Spørger.

Lægevirksomhed omfatter i henhold til EU-domstolens praksis lægelige ydelser, der har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, jf. eksempelvis C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler.

Det er med baggrund heri SKATs opfattelse, at hele vederlaget for Spørgers elektroniske lægekonsultationer er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1. Det gør ved denne vurdering ingen forskel, at lægerne er tilknyttet på konsulentbasis frem for at være lønansatte.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.