Dato for udgivelse
11 Aug 2016 11:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2016 10:52
SKM-nummer
SKM2016.340.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0178179
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms + Andet om lønsumsafgift
Emneord
Momsfritagelse, forvaltning af investeringsforeninger, administrative ydelser
Resumé

Sagen omhandler momsfri forvaltning af investeringsforeninger jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 11, litra f.

Skatterådet kan bekræfte, at leverancer i form af en risikostyringsfunktion, en compliancefunktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion, leveret af spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Hjemmel

Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.5.11.9.

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at leverancer i form af risikostyringsfunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)?
 2. Kan det bekræftes, at leverancer i form af compliancefunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)?
 3. Kan det bekræftes, at leverancer i form af aktuarfunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)?
 4. Kan det bekræftes, at leverancer i form af intern auditfunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)?

Svar

 1. ja
 2. ja
 3. ja
 4. ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det fremgår af § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. at direktionen i et tværgående pensionsselskab skal sikre, at selskabet som minimum har følgende fire nøglefunktioner:

 • Risikostyringsfunktion
 • Compliancefunktion
 • Aktuarfunktion
 • Intern auditfunktion

Disse fire nøglefunktioner skal sikre et effektivt ledelsessystem i tværgående pensionsselskaber. Følgende fremgår således af punkt 29-32 i præamblen til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikrings-virksomhed (Solvens II):

"29. Nogle risici kan kun imødegås i tilstrækkelig grad med ledelseskrav snarere end med de kvantitative krav, der afspejles i solvenskapitalkravet. Et effektivt ledelsessystem er derfor afgørende for en hensigtsmæssig ledelse af forsikringsselskabet og for reguleringssystemet.

30. Ledelsessystemet omfatter risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen, den interne revisionsfunktion og aktuarfunktionen.

31. En funktion er en administrativ kapacitet til at varetage særlige ledelsesopgaver. ... .

33. De funktioner, der indgår i ledelsessystemet, anses for nøglefunktioner og er derfor også vigtige og afgørende funktioner."

De fire funktioner udgør således ledelsessystemet i et pensionsselskab og er således en central og integreret del af forvaltningen af et sådant selskab.

I henhold til bekendtgørelsens § 17, stk. 10, kan pensionsselskaberne outsource en eller flere nøgle-funktioner helt eller delvist. En række pensionsselskaber har valgt at gøre brug af denne mulighed og har derfor outsourcet en eller flere af nøglefunktionerne til Spørger.

Spørgsmålene i det bindende svar er om disse leverancer er momsfritaget forvaltning af en investeringsforening i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f)'s forstand.

SKAT kan ved besvarelsen lægge til grund, at det bindende svar vedrører pensionsselskaber, der momsmæssigt er en investeringsforening, jf. EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP Pension-Service A/S. SKAT skal således alene tage stilling til begrebet "forvaltning" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).

Det nærmere indhold af "de fire funktioner"

Risikostyringsfunktion

Risikostyringsfunktionen er et værktøj for direktionen og bestyrelsen til at styre selskabets risikoeksponeringer, styre og mitigere risici samt lette gennemførelsen af risikostyringssystemet.

Risikostyringsfunktionen skal have det samlede overblik over selskabet og selskabets risikoeksponeringer med henblik på at kunne vurdere, om der er en betryggende styring heraf.

Risikostyringsfunktionen skal mindst dække følgende områder:

a)Forsikringstegning og hensættelser

b)Asset-liability management

c)Investering, navnlig afledte instrumenter og lignende forpligtelser

d)Styring af likviditets- og koncentrationsrisici

e)Styring af operationel risiko

f)Genforsikring og andre risikoreduktionsteknikker.

Risikostyringsfunktionens væsentligste opgaver er følgende:

 • Overvåge risikostyringssystemet, herunder sikre at alle væsentlige risici, samt risici der går på tværs af selskabets organisation, identificeres, måles, overvåges, styres og rapporteres.
 • Overvåge selskabets generelle risikoprofil som helhed.
 • Identificere og vurdere nye risici.
 • Udarbejde vurdering af risiko og solvens.
 • Dokumentere vurderinger af risiko og solvens, herunder dokumentere, at bestyrelsen har godkendt modellen.
 • Beskrivelse af risikoanalyser.
 • Udarbejde følsomhedsanalyser bl.a. med henblik på at vurdere forudsætninger, input og parametre i modellen samt vurdere usikkerheden på beregninger af solvenskapitalkravet.
 • Deltage aktivt i udarbejdelse af virksomhedens risikostrategi, ligesom den ansvarlige skal høres om væsentlige beslutninger, inden de iværksættes.
 • Bidrage til at skrive årlig risikovurderingsrapport (ORSA) til bestyrelsen.

Mindst én gang årligt aflægger risikostyringsfunktionen rapport til direktionen.

Compliancefunktion

Compliancefunktionen skal sikre, at relevant lovgivning, herunder gældende EU-regulering (solvens II) samt bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v., til enhver tid overholdes.

Compliancefunktionen foretager løbende kontrol og vurdering af, om selskabets politikker og procedurer for overholdelse af relevant lovgivning er effektive. Endvidere understøtter funktionen rådgivningen af direktionen og bestyrelsen om overholdelsen af relevant gældende og kommende lovgivning.

Compliancefunktionens opgaver omfatter overvågning og vurdering af, om selskabet har metoder og procedurer til minimering af compliancerisici, herunder følgende:

At selskabet overholder relevant lovgivning.

At ny lovgivning og nye administrative regler implementeres

At selskabet har opdaterede interne regelsæt og retningslinjer, herunder krav i forretningsordner, vedtægter, regulativer, politikker, retningslinjer fra bestyrelsen osv.

At beføjelser er videregivet skriftligt

At interne regelsæt, retningslinjer og videregivne beføjelser efterleves

At selskabet har skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, og at de er godkendt af direktionen, ajourført og overholder formkrav i lovgivningen.

Mindst en gang årligt aflægger Compliancefunktionen rapport til direktionen.

Aktuarfunktion

Aktuarfunktionen skal sikre at direktionen og bestyrelsen kan overskue de risici, der er forbundet med selskabets forsikringsforretning. Funktionen skal sikre at selskabets hensættelser er fornuftige og dermed kan danne grundlag for en hensigtsmæssig prissætning af selskabets ydelser.

Aktuarfunktionen har, under instruks fra den ansvarlige nøgleperson og direktionen, det overordnede ansvar for selskabets forsikringsmæssige hensættelser.

Aktuarfunktionen skal varetage følgende opgaver:

a)Koordinere beregningen af forsikringsmæssige hensættelser.

b)Sikre, at de metoder, underliggende modeller og antagelser, der anvendes og lægges til grund ved beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, er fyldestgørende.

c)Vurdere, om de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, er tilstrækkelige og af den påkrævede kvalitet.

d)Sammenligne bedste skøn med de hidtidige erfaringer.

e)Informere administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet om, hvorvidt beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser er troværdig og fyldestgørende.

f)Føre tilsyn med beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser i de tilfælde, hvor datakvaliteten nødvendiggør approksimationer mv.

g)Afgive udtalelse om den overordnede tegningspolitik.

h)Afgive udtalelse om, hvorvidt genforsikringsarrangementerne er fyldestgørende.

i)Bidrage til den effektive gennemførelse af risikostyringssystemet, navnlig med hensyn til de risikomodeller, der ligger til grund for beregningen af kapitalkravene og vurderingen af egen risiko og solvens.

Mindst en gang årligt aflægger aktuarfunktionen rapport til direktionen.

Intern auditfunktion

Den interne auditfunktion skal sikre, at det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet fungerer hensigtsmæssigt og er effektivt.

Intern auditfunktion skal foretage vurderinger af, om det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet er hensigtsmæssige og effektive.

Den interne auditfunktion skal varetage følgende opgaver:

 • Identificere forretningsprocesser, særligt de processer, som har indflydelse på den finansielle rapportering.
 • Identificere risici forbundet med hver af disse processer.
 • Identificere interne kontroller anvendt til at mitigere risiciene ved hver enkelt forretningsproces.
 • Udarbejde en væsentlighedsopdeling af forretningsprocesser, risici og kontroller.
 • Identificere tests, der kan anvendes til at bestemme effektiviteten af de interne kontroller.
 • Teste de interne kontroller og rapportere resultaterne.
 • Give en vurdering af effektiviteten af de testede interne kontroller.
 • Udarbejde og vedligeholde et kartotek med dokumentation af processer, risici, kontroller, tests, resultatet af tests, midler til afhjælpning af evt. mangler.

Mindst en gang årligt aflægger den interne auditfunktion skriftlig rapport til direktionen og bestyrelsen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålene skal besvares som følger:

Spørgsmål 1: "Ja"

Spørgsmål 2: "Ja"

Spørgsmål 3: "Ja"

Spørgsmål 4: "Ja"

Begrundelse

Spørgsmål 1

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: ...

f) Forvaltning af investeringsforeninger."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g), der har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: ...

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne."

Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at momsfritagelsen omfatter ydelser, der specifikt og væsentligt vedrører den virksomhed, som en investeringsforening udøver. EU-Domstolen har således udtalt følgende i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 65:

"... Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredje-partsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner ... skal udgøre ... specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger ... ." (Understreget her).

Det er således en betingelse for momsfritagelse, at de ydelser som Spørger leverer er specifikke og væsentlige for forvaltningen af de respektive investeringsforeninger (pensionsselskaber).

Om ydelser der opfylder dette kriterium anfører EU-Domstolen i ATP-dommens præmis 66:

"Specifikke opgaver for institutterne for kollektiv investering udgøres - foruden de opgaver, som er knyttet til porteføljeforvaltning - af de opgaver, der er knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611 under overskriften »Administration« ... ." (Understreget her)

Følgende ydelser er angivet i bilag II til direktiv 85/611 (UCITS-direktivet), under overskriften »Administration«:

a)juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning

b)kundeforespørgsler

c)værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelse)

d)kontrol med overholdelse af lovgivning

e)ajourføring af deltagerregister

f)udlodning af overskud

g)emission og indløsning af andele

h)kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i)registrering

Opregningen er ikke udtømmende, og er således blot eksempler på ydelser, der udgår momsfritaget forvaltning i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Hertil anfører EU-Domstolen i bl.a. ATP-dommens præmis 68, at

"... tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening ... ."

Nærmere om kriteriet "specifik og væsentlig"

Betingelsen om, at ydelserne skal være specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger betyder, at der skal være en tæt sammenhæng mellem den leverede ydelse og den virksomhed, der udøves af en investeringsforening.

Om forståelsen heraf anfører generaladvokat P. Cruz Villalón i sit forslag til afgørelse i sag C-275/11, GfBk, punkt 31:

"... Det er således et spørgsmål om at identificere de tjenesteydelser, som er særegne for en investeringsfond, og som gør, at den i denne henseende adskiller sig fra anden økonomisk virksomhed. For at tage et simpelt eksempel er beregning af prisen for andele og aktier eller et forslag om køb eller salg af aktiver en virksomhed, der er særegen for en investeringsforening, men ikke for en byggevirksomhed. Der er naturligvis intet i vejen for, at en byggevirksomhed kan foretage finansielle investeringer, men det er ikke en virksomhed, der er karakteristisk eller særegen og i denne henseende specifik for byggebranchen." (Understreget her)

Risikostyringsfunktionen er - som anført - en del af ledelsessystemet i et pensionsselskab og er et værktøj for direktionen og bestyrelsen til at styre selskabets risikoeksponeringer, styre og mitigere risici samt lette gennemførelsen af risikostyringssystemet. Risikostyringsfunktionen skal have det samlede overblik over selskabet og selskabets risikoeksponeringer med henblik på at kunne vurdere, om der er en betryggende styring heraf.

Funktionen er således helt grundlæggende og afgørende for at driften af et pensionsselskab og risikostyringsfunktionen er således særegent for forvaltningen af et pensionsselskab og er dermed momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.   

Dette støttes også af momsfritagelsens formål, der er fastlagt af EU-Domstolen i bl.a. sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse, præmis 45: 

"... formålet med fritagelsen af de transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, navnlig er at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer gennem investeringsforeninger, idet momsudgifter ikke medtages. Denne bestemmelse har nemlig til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter ... ." (Understreget her)

Formålet med momsfritagelsesbestemmelsen er således at eliminere den meromkostning til moms der opstår, når pensionsselskabet indkøber forskellige forvaltningsydelser.

Det fremgår af praksis, at de udtryk, der anvendes til at betegne de fritagelser, som er fastsat i momssystemsdirektivet skal fortolkes snævert. Fortolkningen af disse udtryk skal imidlertid være forenelig med de formål, der forfølges med fritagelserne, og overholde de krav, der følger af princippet om afgiftsneutralitet, der er uadskilleligt forbundet med det fælles momssystem, jf. således EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

Som EU-Domstolen har udtalt ved flere lejligheder, er begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) et selvstændigt EU-retligt begreb, hvis indhold medlemsstaterne ikke kan ændre, jf. eksempelvis sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

På baggrund af ovenstående, er det Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Der henvises til ovenstående argumentation.

Heraf fremgår det, at ydelser som er angivet i bilag II til direktiv 85/611 (UCITS-direktivet), under overskriften »Administration« er omfattet af forvaltningsbegrebet. Blandt de ydelser der er angivet i bilag II til UCITS-direktivet, under overskriften »Administration« er:

d)kontrol med overholdelse af lovgivning

Compliancefunktionen er - som nævnt - en del af ledelsessystemet i et pensionsselskab og skal netop sikre, at relevant lovgivning, herunder gældende EU-regulering (solvens II) samt bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v., til enhver tid overholdes. Compliancefuntionen foretager løbende kontrol og vurdering af, om selskabets politikker og procedurer for overholdelse af relevant lovgivning er effektive. Endvidere understøtter funktionen rådgivningen af direktionen og bestyrelsen om overholdelsen af relevant gældende og kommende lovgivning.

På baggrund af ovenstående, er der Spørgers opfattelse, at spørgsmål 2 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 3

Der henvises til ovenstående argumentation.

Aktuarfunktionen er - som anført - en del af ledelsessystemet i et pensionsselskab og skal sikre at direktionen og bestyrelsen kan overskue de risici, der er forbundet med selskabets forsikringsforretning. Funktionen skal sikre at selskabets hensættelser er fornuftige og dermed kan danne grundlag for en hensigtsmæssig prissætning af selskabets ydelser.

Aktuarfunktionen har, under instruks fra den ansvarlige nøgleperson og direktionen, det overordnede ansvar for selskabets forsikringsmæssige hensættelser.

Funktionen er således helt grundlæggende og afgørende for at driften af et pensionsselskab og aktuarfunktionen er således særegent for forvaltningen af et pensionsselskab og er dermed momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

På baggrund af ovenstående, er der Spørgers opfattelse, at spørgsmål 3 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 4

Der henvises til ovenstående argumentation.

Den interne auditfunktion er en del af ledelsessystemet i et pensionsselskab og skal sikre, at det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet fungerer hensigtsmæssigt og er effektivt. Funktionen skal foretage vurderinger af, om det interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet er hensigtsmæssige og effektive.

Funktionen er således helt grundlæggende og afgørende for at driften af et pensionsselskab og den interne auditfunktion er således særegent for forvaltningen af et pensionsselskab og er dermed momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

På baggrund af ovenstående, er der Spørgers opfattelse, at spørgsmål 4 skal besvares med "ja".

Denne konklusion anfægtes ikke af EU-Domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National hvoraf følgende fremgår af præmis 65:

"Derimod omfatter denne bestemmelse ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611. Disse opgaver vedrører nemlig ikke forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet er at sikre, at forvaltningen af institutter for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven." (Understreger her)

Den interne auditfunktion er som anført en integreret del af ledelsessystemet og skal sikre, at interne kontrolsystem og andre dele af ledelsessystemet fungerer hensigtsmæssigt og effektivt. Den interne auditfunktion er som udgangspunkt en intern funktion der dog jf. § 17, stk. 10 i bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. kan outsources til tredjemand.

Den kontrol der henvises til i Abbey National-sagen er derimod kendetegnet ved at være en ekstern kontrol, der ikke kan varetages internt i virksomheden. Baggrunden for kravet om udpegelse af en depositar er således et ønske om en høj grad af investorbeskyttelse. Der er behov for at adskille op-bevaring af aktiverne og forvaltningsfunktionen, og også for at holde investorernes aktiver adskilt fra forvalterens.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at leverancer i form af risikostyringsfunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Lovgrundlag

Momsloven

§ 4, stk.1.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 13

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

11) Følgende finansielle aktiviteter:

(...)

f) Forvaltning af investeringsforeninger

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, har baggrund i Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g.

Momssystemdirektivet

Artikel 135

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(...)

g) forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne

RAADETS DIREKTIV af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (85/611/EOEF) som ændret ved Europarlamentets og Rådets Direktiv 2009/65/EF

Bilag II

Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljeforvaltning

Investeringsforvaltning

Administration:

a)juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning

b)kundeforespørgsler

c)værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)

d)kontrol med overholdelse af lovgivning

e)ajourføring af deltagerregister

f)udlodning af overskud

g)emission og indløsning af andele

h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)

i)registrering.

 —

Markedsføring.

BEK nr 1723 af 16/12/2015 Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

§ 17. Med henblik på at sikre effektive former for virksomhedsstyring, herunder et effektivt risikostyringssystem og et effektivt internt kontrolsystem, skal direktionen i et gruppe 1-forsikringsselskab sikre, at virksomheden som minimum har følgende fire nøglefunktioner: Risikostyringsfunktion, compliancefunktion, aktuarfunktion og intern auditfunktion.

§ 18. Virksomheden skal have et risikostyringssystem, der skal være velintegreret i organisationsstrukturen og virksomhedens beslutningsprocesser. (...)

§ 19. Virksomheden skal have metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for virksomhedens manglende overholdelse af den for virksomheden gældende lovgivning, markedsstandarder eller interne regelsæt (compliancerisici). (...)

§ 20. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have en effektiv aktuarfunktion, som udover at opfylde kravene i artikel 272 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) skal have det overordnede ansvar for selskabets forsikringsmæssige hensættelser, jf. bilag 8. (...)

§ 21. Et gruppe 1-forsikringsselskab skal have en effektiv intern auditfunktion, der skal vurdere, om virksomhedens interne kontrolsystem og andre elementer af ledelsen og styringen er hensigtsmæssige og betryggende, jf. bilag 9. (...)

Praksis

EU-Domstolens sag C-169/04 - Abbey National

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

26. I slutningen af 2000 indgik Inscape Investments Limited en regnskabsaftale for Inscape Investment Fund med Bank of New York Europe Limited, og herefter med Bank of New York (herefter »Bank of New York«). I medfør af denne aftale forpligtede sidstnævnte sig til at levere en række tjenesteydelser, som Inscape Investments Limited havde uddelegeret, navnlig beregning af over-skud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbej-delse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplys-ninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af merværdiafgift (herefter »moms«) samt forberedelse af overskudsprognoser.

27. Bank of New York forpligtede sig ligeledes til at levere andre tjenesteydel-ser, såsom databehandling, fondsafstemning, beregning og bogføring af fondsaf-gifter og -udgifter, registrering af virksomhedsbegivenheder, formidling af dags-priser til dele af pressen, udarbejdelse af skatte- og momsangivelser samt indbe-retninger til Bank of England, beregning af udbyttesatsen og anslået afkast, og besvarelserne af Inscape Investments Limited og/eller depositarens forespørgsler.

57. Herefter skal indholdet af begrebet »forvaltning« af investeringsforeninger undersøges nærmere.

58. I denne forbindelse skal det fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, ikke indeholder nogen definition af dette begreb.

59. Bestemmelsen skal således fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. i denne retning dom af 18.11.2004, sag C-284/03, Temco Europe, Sml. I, s. 11237, præmis 18, og dommen i sagen Fonden Marselisborg Lystbådehavn, præmis 28).

60. Det bemærkes indledningsvis, at eftersom fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er undtagelser fra det almindelige princip om, at moms opkræves af enhver tjenesteydelse, der udføres mod vederlag af en afgiftspligtig person, skal de fortolkes strengt (jf. bl.a. dom af 12.6.2003, sag C-275/01, Sinclair Collis, Sml. I, s. 5965, præmis 23, og af 20.11.2003, sag C-8/01, Taksatorringen, Sml. I, s. 13711, præmis 36).

61. Det fremgår videre af artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/611, at investeringsinstitutters transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af andele, opretter og administrerer investeringsinstitutterne for medlemmernes regning og mod vederlag porteføljer sammensat af værdipapirer (jf. dom af 21.10.2004, sag C-8/03, BBL, Sml. I, s. 10157, præmis 42).

62. Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger. Bestemmelsens nr. 6 har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter.

63. Det følger heraf, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver.

64.Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, som ændret, under overskriften »Administration«, som er opgaver, der specifikt vedrører virksomheden for institutter for kollektiv investering, således omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

65. Derimod omfatter denne bestemmelse ikke de opgaver, der udføres af depositaren for institutter for kollektiv investering, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611. Disse opgaver vedrører nemlig ikke forvaltningen af institutter for kollektiv investering, men er knyttet til kontrollen med og overvågning af disses virksomhed, fordi formålet er at sikre, at forvaltningen af institutter for kollektiv investering sker i overensstemmelse med loven.

66. Hvad angår tjenesteydelser, der er knyttet til den administrative og regnskabsmæssige forvaltning af investeringsforeninger, der leveres af en tredjepartsadministrator, bemærkes for det første, at på samme måde som de transaktioner, der er fritaget i henhold til sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 og 5 (jf. dom af 5.6.1997, sag C-2/95, SDC, Sml. I, s. 3017, præmis 32), er forvaltning af investeringsforeninger som omhandlet i nævnte artikels nr. 6 defineret på grundlag af arten af de leverede tjenesteydelser og ikke på grundlag af tjenesteyderen eller ydelsesmodtageren.

67. Endelig er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 64, og for så vidt angår direktivets artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, dom af 13.12.2001, sag C-235/00, CSC Financial Services, Sml. I, s. 10237, præmis 23).

69. Det følger heraf, at de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, der leveres af en tredjepartsadministrator, i princippet er omfattet af anvendelsesområdet for sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.

70. For at kunne betegnes som fritagne transaktioner som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5, SDC-dommen, præmis 66, og CSC Financial Services-dommen, præmis 25).

71. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3, SDC-dommen, præmis 66).

72. Det skal herefter fastslås, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, hvis de, set under ét, udgør en særskilt helhed og er specifikke og væsentlige for forvaltningen af investeringsforeninger.

EU-domstolens dom i sag C-275/11, GfBk

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g i relation til underleverandørydelser. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

19. Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om og under hvilke betingelser de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse.

23. Det følger af det ovenfor anførte, at med henblik på at fastlægge, om de ydelser vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer, som af tredjemand leveres til et kapitalinvesteringsselskab, er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« med henblik på den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte fritagelse, skal det, således som generaladvokaten har anført i punkt 27-31 i forslaget til afgørelse, undersøges, hvorvidt den af tredjemand leverede tjenesteydelse vedrørende rådgivning om investering i værdipapirer har en tæt sammenhæng med den virksomhed, der er kendetegnende for et kapitalinvesteringsselskab, således at den opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening.

24. I denne henseende bemærkes, at ydelser, der består i til et kapitalinvesteringsselskab at anbefale køb og salg af formueaktiver, har en tæt sammenhæng med dette selskabs virksomhed, der, således som det er anført i denne doms præmis 22, består i at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden.

25. Den omstændighed, at tjenesteydelserne vedrørende rådgivning og information ikke er opregnet i bilag II til direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/107, er ikke til hinder for, at de bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), idet artikel 5, stk. 2, i direktiv 85/611, som ændret ved direktiv 2001/07, selv fremhæver, at listen i nævnte bilag »ikke er udtømmende«.

26. Den omstændighed, at de af tredjemand leverede tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information ikke medfører en ændring af foreningens juridiske og finansielle situation, er heller ikke til hinder for, at de er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6).

27. Det skal således bemærkes, at Domstolen i Abbey National-dommens præmis 26, 63 og 64 har fastslået, at begrebet »forvaltning« af en investeringsforening ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser. Det er derfor uden betydning, at det ligesom i hovedsagen påhvilede det pågældende kapitalinvesteringsselskab at gennemføre de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som blev leveret af GfBk, efter at have kontrolleret, at de var i overensstemmelse med investeringsgrænserne.

28. I øvrigt er det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som således er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (Abbey National-dommen, præmis 67), forudsat at hver af nævnte tjenesteydelser opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for forvaltningen af en investeringsforening. Som anført i denne doms præmis 24, er dette tilfældet for de anbefalinger om køb og salg af formueaktiver, som tredjemand leverer til et kapitalinvesteringsselskab.

29. Det bemærkes endvidere, at det forhold, at tjenesteydelser vedrørende rådgivning og information bliver henført til den kategori af specifikke ydelser, der henhører under »forvaltning« af en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke kan tilsidesætte princippet om afgiftsneutralitet med henvisning til, at de rådgivningsydelser, der leveres til fysiske eller juridiske personer, som direkte investerer deres penge i værdipapirer, derimod pålægges moms.

30. Det skal nemlig erindres, at de investorer, der direkte investerer deres formue i værdipapirer, ikke er momspligtige, og at formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til den i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), fastsatte forvaltning af investeringsforeninger, er at gøre det lettere for småinvestorer at investere i værdipapirer gennem institutter for kollektiv investering ved at fjerne momsudgifterne, således at det fælles momssystems neutralitet sikres i forhold til valget mellem direkte investeringer i værdipapirer og sådanne investeringer gennem institutter for kollektiv investering (jf. Abbey National-dommen, præmis 62, og dom af 28.6.2007, sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust og The Association of Investment Trust Companies, Sml. I, s. 5517, præmis 45).

EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

35. Østre Landsret har i forelæggelsesafgørelsens punkt 1.2 anført, at de ydelser, som Skatteministeriet og Landsskatteretten ikke har anset for momsfritaget, grundlæggende består af følgende:

(1) registrering af arbejdsgivere, der skal indbetale pensionsbidrag, ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(2) oprettelse af konti i pensionskassens system hos ATP til lønmodtagerne (pensionskunderne) ud fra oplysninger modtaget fra arbejdsgiverne

(3) tilrådighedsstillelse af faciliteter til brug ved indbetalinger fra arbejdsgiverne, således at indbetaling af det samlede pensionsbidrag for arbejdsgiverens lønmodtagere kan ske til pensionskassens konto i et pengeinstitut via en onlineservice (internettet) eller via indbetalingskort

(4) modtagelse og registrering af indberetninger fra arbejdsgiverne om allokering af det samlede beløb til de enkelte lønmodtagere (herunder beregning og afregning af arbejdsmarkedsbidrag, som er direkte afledt af pensionsindbetalingen)

(5) tilskrivning af pensionsbidraget på den enkelte pensionskundes konto i pensionskassens system hos ATP, herunder løbende ajourføring af kontoen med registrerede indbetalinger og afkast

(6) registrering af manglende indbetalinger

(7) meddelelse til pensionskunderne om indbetalt kapitalpensionsbidrag

(8) udsendelse af kontoudskrifter«.

62. Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelse omfatter en tjenesteydelse som den i hovedsagen omhandlede.

61. Eftersom sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke indeholder en definition af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger«, skal bestemmelsen fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages i betragtning (jf. Abbey National-dommen, præmis 59).

63. For det andet bemærkes, at det ifølge ordlyden af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), i princippet ikke er udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, der således kan være omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i denne bestemmelse, og som dermed er omfattet af den fritagelse, der er fastsat heri, selv om de leveres af en tredjepartsadministrator (jf. Abbey National-dommen, præmis 67, og GfBk-dommen, præmis 28).

65. For det fjerde har Domstolen præciseret, at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering udøver (jf. Abbey National-dommen, præmis 63). Hvad særligt angår de tjenesteydelser vedrørende forvaltning, som leveres af en tredjepartsadministrator, har Domstolen udtalt, at disse transaktioner set under ét skal udgøre en særskilt helhed samt udgøre specifikke og væsentlige elementer for forvaltningen af investeringsforeninger (jf. i denne retning Abbey National-dommen, præmis 70-72, og GfBk-dommen, præmis 21).

68. Domstolen har således fastslået, at også tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser er omfattet af begrebet »forvaltning« af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6) (jf. GfBk-dommen, præmis 27).

70. De ydelser, hvis momsfritagelse er omtvistet i hovedsagen, er beskrevet i denne doms præmis 35. Visse af disse ydelser forekommer umiddelbart ikke at være af rent teknisk art, men realiserer pensionskundernes rettigheder over for pensionskasserne ved at oprette konti i pensionskassernes system og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på disse konti. Disse ydelser vedrørende tilskrivning på pensionskundernes konti synes at bevirke, at den fordring, som arbejdstageren i denne henseende har over for sin arbejdsgiver, ændres til en fordring over for pensionskassen.

71. Under disse omstændigheder er sådanne ydelser vedrørende kontotilskrivning væsentlige for forvaltningen af en investeringsforening.

73. Hvad angår de andre ydelser, der er opregnet i denne doms præmis 35, synes de i det væsentlige at dreje sig om regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, som er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

74. Hvad angår ydelser som de i hovedsagen omhandlede, forekommer det umiddelbart at være væsentligt - for den, der fører kundernes konti - at behandle de nødvendige oplysninger, der modtages fra arbejdsgiverne, eller at fastslå, om de indbetalte bidrag er utilstrækkelige. Den, der fører disse konti, forekommer endvidere at være bedst egnet til at kunne fastsætte det beløb, som arbejdsgiverne mangler at indbetale til pensionskasserne, eller til at udsende kontoudskrifter.

75. Det påhviler dog den forelæggende ret, som råder over alle de oplysninger, der gør det muligt at undersøge hver af de i hovedsagen omhandlede transaktioner, at vurdere, om disse tjenesteydelser er omfattet af begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), således som det fortolkes i denne dom.

76. Henset til disse forhold skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning af investeringsforeninger« i denne bestemmelses forstand omfatter tjenesteydelser, hvorved et institut realiserer rettighederne for pensionskunder i en pensionskasse ved at oprette konti og ved at tilskrive de indbetalte bidrag på pensionskundernes konti i pensionsordningens system. Begrebet omfatter ligeledes regnskabsmæssige ydelser og ydelser vedrørende kontooplysninger, såsom dem, der er omhandlet i bilag II til direktiv 85/611.

EU-domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid

Sagen omhandler blandt andet afgrænsningen af begrebet "Forvaltning af investeringsforeninger" i henhold til Momssystemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g. I sagen udtalte EU-domstolen blandt andet :

73. Domstolen har således fastslået, at begrebet »forvaltning« af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), ikke alene omfatter investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige opgaver, bl.a. tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser (jf. domme Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, præmis 26, 63 og 64, og ATP PensionService, C-464/12, EU:C:2014:139, præmis 68).

77. I denne forbindelse må det konstateres, at en investeringsforenings specifikke aktivitet består af kollektiv investering af den tilvejebragte kapital (jf. i denne retning dom GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141, præmis 22 og 24). For så vidt som aktiverne i en sådan investeringsforening således består af fast ejendom, omfatter dennes specifikke aktivitet således dels aktiviteter i forbindelse med udvælgelse, køb og salg af fast ejendom, dels administrative og regnskabsmæssige opgaver som dem, der er nævnt i denne doms præmis 73.

78. Derimod er den faktiske drift af den faste ejendom ikke specifik for driften af en investeringsforening, idet den rækker ud over de forskellige aktiviteter, der er forbundet med kollektiv investering af den tilvejebragte kapital. Eftersom den faktiske drift af fast ejendom sigter mod at beskytte og øge den investerede formue, er formålet hermed ikke specifikt for aktiviteterne i en investeringsforening, men uadskilleligt forbundet med alle typer af investering.

79. Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal fortolkes således, at begrebet »forvaltning« i denne bestemmelse ikke omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

SKM2013.303.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgers påtænkte leverancer af forvaltningsydelser, som underleverandør til finansielle selskabers forvaltning og administration af investeringsforeninger, anses for momsfritagne efter momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, om forvaltning af investeringsforeninger.

(...)

"De leverede forvaltningsydelser består hovedsageligt i rådgivning om og gennemførelse af diskretionære investeringer af porteføljen på baggrund af et mandat fra investeringsforeningen og retningslinjer udstukket af investeringsforvaltningsselskabet. Som led i aftalen skal spørger rapportere til investeringsforvaltningsselskabet om de foretagne investeringer."

(...)

SKM2007.295.SR

Skatterådet fandt blandt andet, at en række ydelser måtte anses for omfattet af begrebet forvaltning af investeringsforeninger.

"

Spørgsmål

(...)

7. Omfatter momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f), A's forskellige ydelser, når disse leveres til investeringsforeninger?"

(...)

Svar

Spørgsmål 7 : Ja.

"Beskrivelse af de faktiske forhold

Kunderne vil kunne købe alle eller dele af de forskellige forvaltningsydelser.

De forvaltningsydelser, som A ønsker at afsætte, består af 2 blokke.

Blok 1

Den første blok består af de ydelser, der normalt indgår i værdipapiradministration som opgørelser, prissætning af positioner og corporate actions. Herudover tilbydes tillægsydelser knyttet op imod mid-office funktioner, f.eks. afkast- og risikomålinger samt rapporteringer. De centrale ydelser i denne ydelsesblok består af:

 • Opgørelse af værdipapirtransaktioner - Registrering af handler, komplettere med data, som er nødvendige for den administrative håndtering, evaluering, rapportering m.v. Sammenholde informationer med modparten og instruere kontoførende om levering eller modtagelse af værdipapirer mod betaling.
 • Afstemning af kasse og depot - Afstemning af positionens kasse og depot mod depotbankens beløb. Dette sker ved porteføljeberegning, som også medfører kontrol af, at handlen er udført. Endvidere foretages der opfølgning på differencer i forhold til depotbank, medmindre denne opgave varetages af en ekstern forvalter. Afstemningerne indebærer således kontoafstemninger af både betalinger og instrumenter.
 • Performance control og calculation - Daglig registrering af markedsværdi og kasse samt analyse i forhold til indeks.
 • Håndtering af porteføljer - Opretholdelse af korrekt registrering af stamdata og corporate actions samt daglig prissætning. Ydelsen inkluderer nødvendig kvalitetskontrol og verificering af data fra forskellige kilder. Corporate actions indebærer opfølgning på ejerrettigheder knyttet til de finansielle instrumenter, som indgår i porteføljen, som f.eks. udbyttebetalinger, og er knyttet til vurdering af markedsværdien.
 • Systemforvaltning - Vedligeholdelse af øvrige referencedata og anden systemforvaltning med fejlhåndtering og opgradering af system.

Selve værdipapirhandlerne kan enten gennemføres af kunden/ekstern forvalter eller af A.

I førstnævnte tilfælde er kunden/den eksterne forvalter ansvarlig for handlens gennemførelse og kun herfor. A's ydelser består i at sikre, at transaktionen er gennemført korrekt og foretage opgørelsesinstruks mod f.eks. banken samt afstemning mod modpart.

I sidstnævnte tilfælde gennemføres handelstransaktionen af A efter anmodning fra en forvalter. Der er tale om et tillæg til basisydelsen, jf. ovenfor, og tillægget består herudover af kunderapportering, regnskabsføring, risk og performance (risiko-, afkast- og fordelingsberegninger dagligt og månedligt), limit håndtering (i relation til regler, herunder fondsregler, og mandat) med notifikation til forvaltere og opdragsgivere.

For fonde tilbydes ligeledes i tillæg beregning af nettoandelsværdi. Beregningen baserer sig på værdien af fondens samlede beholdning af finansielle instrumenter og kontante indskud på et givet tidspunkt fordelt på antallet af andele. Den beregnede andelsværdi kontrolleres mod eventuelle relevante indekser. Værdien rapporteres til slutkunder og eventuelt eksterne forvaltere samt forskellige instanser, herunder aviser og børser. Som tillægsydelser tilbydes fremskaffelse af materiale til brug for fondsrapportering, fremskaffelse og kvalitetssikring af myndighedsrapporteringer.

A overvejer yderligere at tilbyde central dealing desk-funktioner, der vil bestå i etableringen af et internt mæglerbord for udførelse af ordrer fra forvaltere. Denne opgave kan dog eventuelt også blive placeret i et selvstændigt selskab, som så skal levere ydelsen som underleverandørydelse til A. A vil så videresælge denne ydelse som en del af ovennævnte ydelser.

Blok 2

Den anden blok består af ydelser tilknyttet andelsejerne. Disse ydelser omfatter verificering og gennemførelse af betalinger, håndtering af udbytte, herunder at instruere om udbetalinger, standardrapportering og systemforvaltning. Kundeydelser og ordreregistreringer forudsættes udført af opdragsgiver.

I tillæg til denne basisydelse tilbydes opdragsgiver tilgang til andelshaverregister med oplysninger om kundernes transaktioner samt registrering af ordrer. For kundemidler kan der desuden tilbydes etablering og håndtering af nominee-konto hos ekstern bank eller lignende. Dette sidste indebærer håndtering, afstemning og føring af klientmiddelkonto samt kommunikation med ekstern bank eller lignende."

(...)

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.11.9.3 Begrebet "forvaltning af investeringsforeninger"

(...)

Hvilke forvaltningsydelser er omfattet af momsfritagelsen?

Fritagelsen omfatter ydelser, der er forbundet med sædvanlig formueforvaltning.

Eksempler på momsfritagne forvaltningsydelser

Nedenfor er der angivet en række eksempler på forvaltningsydelser, der er momsfritaget:

Forvaltningsområde

Eksempler på forvaltningsydelser

Investeringsforvaltning

 • rådgivning og beslutning om placering af midlerne
 • effektuering af køb og salg af værdipapirer for foreningen

Markedsføring

 • prospekt

Administration

 • juridisk bistand i forbindelse med fondsforvaltning
 • regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning
 • kundeforespørgsler
 • værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
 • beregning af investeringsbevisernes indre værdi
 • kontrol med overholdelse af lovgivning
 • ajourføring af deltagerregister
 • udlodning af overskud
 • emission og indløsning af andele
 • kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser)
 • registrering
 • daglig administration af porteføljen, herunder bogholderi
 • udstedelse og indløsning af investeringsbeviser

Aktiviteter udført af andre, hvortil kompetencen er lovligt delegeret

 • afvikling af investeringsaktiviteterne
 • indkassering af dividender og renter
 • afstemning af positioner med korrespondenter
 • opbevaring af værdipapirer
 • salg og rådgivning
 • opbevaring af investeringsbeviser, VP, prisstillergebyr og aktiebog

Eksempler på momspligtige forvaltningsydelser

Tjenesteydelser, der svarer til en depositars opgaver, som dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 og 3, og artikel 14, stk. 1 og 3, i direktiv 85/611, (nu artikel 32, stk. 1 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)) er ikke er omfattet af momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger. Ydelserne er således momspligtige. Se EF-domstolens dom i sag C-169/04, Abbey National plc. II.

(...)

Delvis fritagelse

I forhold til forvaltningsydelser, der delvist kan henføres til investeringsforeningsaktiviteter og delvist til andre formål, er det SKATs opfattelse, at der kan ske en forholdsmæssig fritagelse.

For eksempel, kan dette være tilfældet i relation til en af ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, omfattet pensionskasse, der også leverer forsikringsydelser, der ikke kan anses for sekundære i forhold til pensionsopsparingsydelsen. Det er SKATs opfattelse, at der i sådanne situationer skal foretages en fordeling af leverancen, idet kun den del, der direkte eller forholdsmæssigt kan henføres til forvaltning kan være omfattet af fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Den del der vedrører anden aktivitet kan ikke.

I tilfælde, hvor en af fritagelsen omfattet pensionskassen både leverer en supplerende forsikringsdækning, hvor forsikrings-elementet alene er sekundært, og en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær, vil de forvaltningsudgifter, som direkte kan henføres til den kollektive investering og/eller til en supplerende forsikringsdækning, hvor forsikringselementet alene er sekundært, kunne anses som leveret til en investeringsforening, mens forvaltningsudgifter som direkte kan henføres til en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær ikke vil være omfattet af momsfritagelsen. Forvaltningsomkostninger, som ikke kan henføres til enten kollektiv investering, herunder et sekundært forsikringselement, eller til en supplerende forsikringsdækning, der ikke alene er sekundær, skal fordeles forholdsmæssigt.

Leverandøren af forvaltningsydelsen kan i sådanne situationer indhente oplysninger om fordelingsgrundlaget hos kunden. Disse oplysninger kan lægges til grund ved fordelingen medmindre leverandøren har grund til at antage, at oplysningerne er åbenbart urigtige.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger leverer ydelserne til kunder/pensionskasser, som kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

I henhold til momslovens § 4, stk.1, skal der betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. De ydelser, der kan betegnes som forvaltning af investeringsforeninger er dog momsfritaget jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

For at være omfattet af fritagelsesbestemmelsen er det således både en betingelse, at ydelsen kan betegnes som "forvaltning" og at ydelsen leveres til det, der kan klassificeres som en "investeringsforening" i bestemmelsens forstand.

EU-domstolen har i en række domme taget stilling til begrebet "forvaltning" af investeringsforeninger jf. Momssystemstemdirektivets artikel 135, stk.1, litra g, herunder om og i hvilket omfang ydelser, som leveres af underleverandører, kan omfattes af fritagelsesbestemmelsen.

I sag C-169/04, Abbey National, præmis 63 og 64 har EU-domstolen anført,

at de transaktioner, der er omfattet af fritagelsen er de transaktioner, der specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver. Ud over opgaver, der er knyttet til porteføljeforvaltning, er opgaver knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611, omfattet af fritagelsens anvendelsesområde. I bilaget nævnes blandt andet :

 • juridisk bistand og regnskabstjenester i forbindelse med fondsforvaltning
 • værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser)
 • kontrol med overholdelse af lovgivning

EU-Domstolen har bemærket, at der ved bilag II til direktiv 85/611 ikke er tale en udtømmende oplistning af fritagne forvaltningsydelser. Se EU-domstolens sag C-275/11, GfBk, præmis 25.

I henhold til EU-Domstolen omfatter begrebet forvaltning af en investeringsforening i den forstand, hvori det er anvendt i Momsdirektivets artikel 135, stk.1, litra f, ikke alene investeringsforvaltning, der indebærer udvælgelse og afsætning af den forvaltede formue, men også administrative og regnskabsmæssige opgaver, bl.a. tjenesteydelser såsom beregning af overskud og prisen for andele eller aktier, vurderinger af aktiver, regnskab, udarbejdelse af deklarationer med henblik på udlodning af overskud, levering af oplysninger og dokumentation til brug for de periodiske regnskaber og selvangivelser, statistiske indberetninger og angivelser af moms samt forberedelse af overskudsprognoser. Se EU-Domstolens sag C/169/64, Abbey National, præmis 26, 63 og 64, sag C-275/11, GfBk, præmis 27,  sag C-464/12, ATP PensionService, præmis 68 og sag C-595/13, Fiscale Eenheid, præmis 77.

For så vidt angår underleverandørydelser har EU-domstolen i sag C-169/04, Abbey National, præmis 69-71 og i sag C-275/11, GfBk, præmis 28, endvidere udtalt, at fritagelsesbestemmelsen også omfatter forvaltningsydelser, der leveres af underleverandører. For at kunne betegnes som fritagne ydelser skal administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som leveres af en tredjepartsadministrator, imidlertid, set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse. De tjenesteydelser, der leveres, skal således vedrøre de specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger. Den blotte levering af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Helt generelle juridiske eller regnskabsmæssige tjenesteydelser, der ikke specifikt vedrører den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver eller ikke set under ét, udgøre en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for en fritagen forvaltningsydelse, er derfor ikke omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Det fremgår af de faktiske forhold, at spørger leverer fire ydelser - en risikostyringsfunktion, en compliancefunktion, en aktuarfunktion og en intern auditfunktion - til kunder, som er forpligtet til, at være i besiddelse af disse funktioner i deres organisation jf. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber, § 17. Det oplyses, at kunderne er pensionskasser, der kan anses for, at være investeringsforeninger jf. momslovens § 13, stk. 1 nr. 11, litra f.

Udfra en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold er det SKATs opfattelse, at de fire ydelser/funktioner, herunder risikostyringsfunktionen, opfylder betingelserne for, at være omfattet af det materielle anvendelsesområde for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT finder, at de 4 administrative funktioner, herunder risikostyringsfunktionen, kan anses for, at være væsentlige og specifikke for fondsforvaltningen, herunder væsentlige og specifikke for administrationen af investeringsforeningerne selv.

SKAT har lagt vægt på, at de 4 funktioner er lovkrav i henhold til forsikringslovgivningen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Ja.

SKATs vejledende udtalelse

SKAT skal vejledende udtale, at i forhold til forvaltningsydelser, der delvist kan henføres til investeringsforeningsaktiviteter og delvist til andre formål, er det SKATs opfattelse, at der kan ske en forholdsmæssig fritagelse.

For eksempel, kan dette være tilfældet i relation til en af ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, omfattet pensionskasse, der også leverer forsikringsydelser, der ikke kan anses for sekundære i forhold til pensionsopsparingsydelsen. Det er SKATs op-fattelse, at der i sådanne situationer skal foretages en fordeling af leverancen, idet kun den del, der direkte eller forholdsmæssigt kan henføres til forvaltning kan være omfattet af fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Den del der vedrører anden aktivitet kan ikke.

Der henvises til Den juridiske vejledings afsnit D.A.5.11.9.3.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at leverancer i form af compliancefunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Lovgrundlag

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Praksis

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger leverer ydelserne til kunder/pensionskasser, som kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold er det SKATs opfattelse, at de fire ydelser/funktioner, herunder compliancefunktionen, opfylder betingelserne for, at være omfattet af det materielle anvendelsesområde for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT finder, at de 4 administrative funktioner, herunder compliancefunktionen, kan anses for, at være væsentlige og specifikke for fondsforvaltningen, herunder væsentlige og specifikke for administrationen af investeringsforeningerne selv.

SKAT har lagt vægt på, at de 4 funktioner er lovkrav i henhold til forsikrings-lovgivningen.

Se i øvrigt SKATs begrundelse for besvarelse af spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med Ja.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at leverancer i form af en aktuar-funktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Lovgrundlag

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Praksis

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger leverer ydelserne til kunder/pensionskasser, som kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold er det SKATs opfattelse, at de fire ydelser/funktioner, herunder aktuarfunktionen, opfylder betingelserne for, at være omfattet af det materielle anvendelsesområde for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT finder, at de 4 administrative funktioner, herunder aktuarfunktionen, kan anses for, at være væsentlige og specifikke for fondsforvaltningen, herunder væsentlige og specifikke for administrationen af investeringsforeningerne selv.

SKAT har lagt vægt på, at de 4 funktioner er lovkrav i henhold til forsikrings-lovgivningen.

Se i øvrigt SKATs begrundelse for besvarelse af spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med Ja.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at leverancer i form af en intern auditfunktion leveret af Spørger til pensionsselskaber, anses for at være momsfritaget forvaltning efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Lovgrundlag

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Praksis

Se SKATs indstilling og begrundelse, spørgsmål 1.

Begrundelse

Ved besvarelsen lægges det til grund, at spørger leverer ydelserne til kunder/pensionskasser, som kan anses for at være en investeringsforening omfattet af momslovens § 13, stk.1, nr. 11, litra f.

Udfra en samlet konkret vurdering af de faktiske forhold er det SKATs opfattelse, at de fire ydelser/funktioner, herunder intern auditfunktionen, opfylder betingelserne for, at være omfattet af det materielle anvendelsesområde for momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

SKAT finder, at de 4 administrative funktioner, herunder intern auditfunktionen, kan anses for, at være væsentlige og specifikke for fondsforvaltningen, herunder væsentlige og specifikke for administrationen af investeringsforeningerne selv.

SKAT har lagt vægt på, at de 4 funktioner er lovkrav i henhold til forsikrings-lovgivningen.

Se i øvrigt SKATs begrundelse for besvarelse af spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.