Dato for udgivelse
24 Aug 2016 14:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2016 09:16
SKM-nummer
SKM2016.366.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0184065
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Bruttospilleindtægt, bonus-spilpenge
Resumé

Skatterådet tager stilling til, at en start up-bonus/sign up-bonus ikke kan fratrækkes i bruttospilleindtægten. Gevinster fra en puljegaranti kan fratrækkes bruttospilleindtægten.

Hjemmel

Spilleafgiftsloven § 6

Reference(r)

Lov om afgifter af spil, lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit E.A.9.7.

Spørgsmål

 1. Kan start up-bonus/sign up-bonus, hvor der ikke er krav om, at spilleren selv indbetaler noget, fradrages i bruttospilleindtægten?

 2. Kan gevinster til en spiller, som stammer fra en puljegaranti, fratrækkes i bruttospilleindtægten, når gevinsterne bliver udbetalt til spilleren?

Svar

 1. Nej

 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger (A) har anmodet om bindende svar på vegne af A A/S.

A oplyser, at de har startet et puljespil/væddemålsspil med base fra A A/S i X-land.

Ligeledes oplyser A, at der tages en procentdel af alle indbetalinger/bets i spillet, hvilket er A A/S' fortjeneste på spillet. Som A forstår spilleloven, udgør dette en kommission.

For at sikre, at spillernes gevinst ikke bliver for lille, er der på alle gevinstmuligheder en puljegaranti, som udløses, hvis puljen er under dette beløb. Puljegarantien betales af A A/S til spilleren, og har ingen gennemspilskrav, da A A/S betragter det som en gevinst, som er vundet på spillet.

Det fremgår endvidere af anmodningen, at A A/S i spillet tilbyder bonus, herunder sign-up- og start-up-bonus. Der er krav om, at bonussen bliver gennemspillet et antal gange, før den kan udbetales til spilleren.

Spørgers opfattelse og begrundelse

A forstår spilleloven angående væddemålsspil således, at alle bonusser med gennemspilskrav er at tolke som marketingsomkostning, som ikke giver ret til modregning i spilleafgiftsgrundlaget. Derimod er det  A's opfattelse, at  A A/S kan modregne puljegarantien, som er penge fra A A/S' "kasse", der udbetales til spilleren.

 A oplyser, at spillet, der spørges om, er omfattet af en dansk spilletilladelse. Endvidere oplyser A, at der ikke er tale om en væddemålsbørs, men om udbud af væddemål (puljevæddemål). A A/S har en tilladelse til at udbyde væddemål. Tilladelsen er udstedt i medfør af lov om spil, § 11, jf. § 42, stk. 5.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at:

 • Start up-bonus/sign up-bonus, hvor der ikke er krav om, at spilleren selv indbetaler noget, kan fradrages i bruttospilleindtægten
 • Gevinster til en spiller, som stammer fra en puljegaranti, kan fratrækkes i bruttospilleindtægten, når gevinsterne bliver udbetalt til spilleren.

Lovgrundlag

Lov om afgifter af spil, lov nr. 337 af 7. april 2016.

"Væddemål

§ 6. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål efter § 11 i lov om spil skal betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Af væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), beregnes afgiften nævnt i stk. 1 af det beløb, som tilladelsesindehaveren har taget i kommission."

Forarbejder

Følgende fremgår af forslag til lov om afgifter af spil, lovforslag nr. 203 af 26. marts 2010:

"(...)

2. Lovforslagets formål og baggrund

Forslaget har til formål at regulere betaling af afgift af spil, der udbydes eller arrangeres i Danmark. Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser om afgiftspligt, betaling, hæftelse, sikkerhedsstillelse og kontrol.

Spilleafgifterne har traditionelt været opbygget således, at man enten har afgiftsbelagt indskudssummen, gevinsten eller bruttospilleindtægten (BSI, som er indskud fratrukket gevinster). Visse spil er eksempelvis både omfattet af en afgift af indskudssummen og en afgift af gevinsten. Når et spil er afgiftsbelagt, har dette som udgangspunkt medført, at gevinsten ikke bliver omfattet af vinderens skattepligtige indkomst.

Når man har valgt at afgiftsbelægge spil forskelligt, skyldes dette spillenes forskellige karakteristika.

Bruttospilleindtægten bliver ofte anvendt som afgiftsgrundlag ved spil, hvor spilhastigheden er høj, og hvor den typiske måde at spille på er, at en gevinst vundet i et spil anvendes som indskud til det næste spil. Dette drejer sig eksempelvis om spil på kasinoer, spilleautomater og hestevæddeløb. Bruttospilleindtægten er spiludbyderens fortjeneste fra udbud af spil og defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (indskud fratrukket gevinster).

(...)

I dette lovudkast videreføres sondringen mellem at afgiftsbelægge enten indskudsrammen, gevinsten eller bruttospilleindtægten afhængig af spilletypen. Tilsvarende gælder det, at nogle spil også fremover kan være omfattet af både en afgift af indskudssummen og en afgift af gevinsten. Der sker således på langt de fleste områder en videreførelse af gældende ret i forhold til, hvorledes et spil afgiftsbelægges.

For så vidt angår de spil der foreslås liberaliseret, dvs. væddemål (bortset fra væddemål på heste- og hundevæddeløb) og online kasinospil, indeholder forslaget en ændring i den måde, spillet hidtil har været afgiftsbelagt på. Disse spil vil fremover ikke være omfattet af en gevinstafgift, men alene en afgift af bruttospilleindtægten. Afgiftsomlægningen sker, idet en afgift af bruttospilleindtægten anses for at være den mest hensigtsmæssige beskatningsmåde i forhold til spil med høj spilhastighed og høj tilbagebetalingsprocent.

(...)

3.4 Væddemål

3.4.1 Gældende ret

Væddemål er i dag delt op i tre grupper, henholdsvis væddemål med faste odds (bookmakerspil), almindelige puljevæddemål (f.eks. tipning) og puljevæddemål (totalisatorspil) på heste- og hundevæddeløb. Spillene er omfattet af tips- og lottolovens bestemmelser.

3.4.2. Forslagets indhold

Som en følge af at væddemål på faste odds og almindelige puljevæddemål liberaliseres, foreslås det, at gevinstafgiften ikke videreføres for disse spil. Endvidere foreslås det, at der indføres en ensartet afgift for disse spil på 20 pct. af bruttospilleindtægten.

Det foreslås desuden, at afgiften for væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (væddemålsbørs), beregnes af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission af eksempelvis indskud eller af vundne gevinster.

Afgiften efter loven omfatter væddemål, der er omfattet af en dansk spilletilladelse. (...)

Specielle bemærkninger

"Til væddemål

Til § 6

(...)

Det foreslås i stk. 1, at der genindføres én samlet afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten, som betales af tilladelsesindehaveren.

Afgiftsgrundlaget er således bruttospilleindtægten, som defineres som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (spilleindsats fratrukket gevinster).

I stk. 2 foreslås, at for væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), og hvor spiludbyderens fortjeneste fremkommer ved at denne tager en kommission, er afgiftsgrundlaget det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission af eksempelvis indskud eller af vundne gevinster.

(...)"

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at start up-bonus/sign up-bonus, hvor der ikke er krav om, at spilleren selv indbetaler noget, kan fradrages i bruttospilleindtægten.

Lovgrundlag

Lov om afgifter af spil § 6, stk. 1

Praksis

SKM2016.155.SR

Skatterådet har i SKM2016.155.SR svaret nej til, at indsatser i online-spil, som hidrører fra tildelte bonus-spilpenge, kan holdes ude af bruttospilleindtægten, og dermed ude af afgiftsgrundlaget for spilleafgift. Der svares endvidere ja til, at en opskrivning af spillerens spilkonto med et vist kontantbeløb først skal medregnes i bruttospilleindtægten som indskud, når beløbet anvendes som indsatser i spil.

Det fremgår endvidere af styresignal SKM2011.844.SKAT, at SKAT har præciseret praksis vedrørende afgift af spiltyperne onlinekasino og væddemål, herunder i forhold til anvendelsen af bonus.

Indholdet af dette styresignal er indarbejdet i SKATs juridiske vejledning, hvoraf følgende bl.a. fremgår:

"E.A.9.7 Væddemål

(...)

Afgiftens størrelse og beregning

For væddemål skal der betales en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten (indsats fratrukket gevinster). Se SPILAL § 6, stk. 1.

I tilfælde, hvor spillet afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), og hvor spiludbyderens fortjeneste fremkommer ved at denne tager en kommission, beregnes afgiften af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission af eksempelvis indsats eller af vundne gevinster. Se SPILAL § 6, stk. 2.

Alle indsatser fra spillere og udbetalte gevinster til dem indgår i beregningen af bruttospilleindtægten. Fx vil bruttospilleindtægten være 0, hvis alle indsatser til en jackpot pulje udbetales som gevinst til en spiller.

Hvis gevinsten er en vare, er det varens handelsværdi, som indgår i bruttospilleindtægten.

Gratis spil, bonusser og lignende anses for at være markedsføringsomkostninger. Derfor kan disse omkostninger, og alle af spiludbydernes andre omkostninger, som ikke er direkte gevinster til spillerne, ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Eksempler på elementer, der ikke kan fradrages i bruttospilleindtægten

 • Gratis spil, herunder free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi
 • Bonusser og lignende, herunder sign-up bonus og reload bonus og point med tilknyttet værdi
 • Reklameudgifter
 • Sponsorater, der ikke er vundet af spilleren
 • Gebyrer
 • Betaling af forhandlere og formidlere, herunder fx teleselskaber
 • Betalingsløsninger

Når en spiludbyder giver bonusser og lignende til spillerne og indsætter dem på spillernes spilkonto i kontanter eller med en tilknyttet værdi, giver dette (uanset eventuelle bindinger) derfor ikke ret til fradrag i bruttospilleindtægten.

Når en spiller efterfølgende anvender den opnåede bonus eller lignende til spil, anses det som en indsats, der skal medregnes til bruttospilleindtægten. Eventuelle gevinster vundet i spillet medfører, at spiludbyderen kan fratrække gevinstbeløbet i bruttospilleindtægten.

Det er kun en rabat, der ikke indgår i afgiftsgrundlaget (bruttospilleindtægt eller kommission), når en spiludbyder i direkte tilknytning til, at en spiller gør en indsats - eller i forbindelse med, at der tages kommission af indsatsen - tilbagefører et beløb i kontanter eller point med tilknyttet værdi (rabatten) til spillerens spilkonto. Det er en betingelse, at spilleren frit kan trække rabatbeløbene ud af spilkontoen eller omveksle rabatpointene til kontanter, der kan trækkes ud af spilkontoen. Det er endvidere en betingelse, at spilleren ikke efterfølgende kan miste retten til den opnåede rabat, fx pga. en tidsbegrænsning, og rabatbeløbet må ikke efterfølgende kunne inddrages af udbyderen.

Giver en spiludbyder gratis spil, fx free spin, gratis bingo eller point uden tilknyttet værdi, er disse spil ikke omfattet af spilletilladelsen. Der er tale om spil uden indsats omfattet af SPILAL § 15. For disse spil skal der ske særskilt registrering for gevinstafgift, og der skal føres særskilt regnskab. Af gevinster vundet i et sådant spil, skal der betales en afgift på 15 pct. af kontante gevinstbeløb over 200 kr., idet udbyder afkorter gevinstbeløbet med afgiften før udbetaling af restbeløbet til vinderen, og for varegevinster skal der betales 17,5 pct. af gevinstværdien over 200 kr. De nærmere regler for spil uden indsats, herunder regler for registrering, afgift, angivelse og betaling, er beskrevet i afsnit E.A.9.12.

(...)"

Begrundelse

SKAT lægger ved besvarelsen til grund, at der med tildeling af sign-up-bonus/start-up-bonus menes det forhold, at spilleren bliver tildelt en værdi i form af et beløb at spille for (bonusspil-penge).

Det er SKATs opfattelse, at tildeling af bonusspil-penge til en spiller, som denne kan anvende til at spille for, ikke påvirker bruttospilleindtægten. Der er således ved tildelingen hverken tale om indsatser eller gevinster i spil.

Der kan i den forbindelse henvises til det bindende svar SKM2016.155.SR og styresignal SKM2011.844.SKAT, som er indarbejdet i SKATs praksis i den juridiske vejledning, afsnit E.A.9.7 Væddemål, hvoraf det klart fremgår, at tildeling af bonusser ikke kan føre til fradrag i bruttospilleindtægten. Der er således ikke tale om gevinster. Derimod anses gratis spil, bonusser - herunder sign-up bonusser, for at være markedsføringsomkostninger. Derfor kan disse omkostninger, og alle af spiludbyderens andre omkostninger, som ikke er direkte gevinster til spillerne, ikke fradrages i beregningen af bruttospilleindtægten.

Endvidere fremgår det, at når en spiller derimod efterfølgende anvender den opnåede bonus til spil, anses det som en indsats, der skal medregnes i bruttospilleindtægten, og eventuelle gevinster vundet i spillet medfører, at spiludbyderen kan fratrække gevinstbeløbet i bruttospilleindtægten.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at de pågældende bonusser, som tildeles af A A/S, ikke kan føre til fradrag i bruttospilleindtægten/afgiftsgrundlaget.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at gevinster til en spiller, som stammer fra en puljegaranti, kan fratrækkes i bruttospilleindtægten, når gevinsterne bliver udbetalt til spilleren.

Lovgrundlag

Lov om afgifter af spil § 6.

Praksis

Der findes ingen praksis på området.

Begrundelse

Der er i lovens forarbejder ikke taget stilling til, hvorvidt gevinster til en spiller, som stammer fra en puljegaranti, kan fratrækkes i bruttospilleindtægten, når gevinsterne bliver udbetalt til spilleren.

Det er SKATs opfattelse, at gevinster til en spiller, som stammer fra en puljegaranti, kan fratrækkes i bruttospilleindtægten, når gevinsterne bliver udbetalt til spilleren, idet der er tale om en gevinst vundet i spillet.

Spørgsmålet er herefter, om det har betydning for fradraget i bruttospilleindtægten/afgiftsgrundlaget, at A A/S' fortjeneste ved spillene efter det oplyste fremkommer ved, at der tages en procentdel i kommission af indsatserne. Efter spilleafgiftslovens § 6, stk. 2, fremgår det, at afgiften af væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), beregnes af bruttospilleindtægten af det beløb, som tilladelsesindehaveren har taget i kommission.

A oplyser, at der ikke er tale om en væddemålsbørs, men at der er tale om udbud af væddemål (puljevæddemål) omfattet af § 11 i lov om spil.  

Idet det lægges til grund, at der ikke er tale om en væddemålsbørs, er det SKATs opfattelse, at spillernes samlede indsatser/indskud (før fradrag af kommission) og gevinster i forbindelse med de nævnte puljevæddemål er omfattet af spilleafgiftslovens § 6, stk. 1 og skal medregnes i bruttospilleindtægten. Gevinsterne i spillet kan fratrækkes i den positive bruttospilleindtægt, herunder evt. puljegarantier, som er udbetalt som gevinster til spillerne.

SKAT henviser i den forbindelse til lovens forarbejder, hvoraf det fremgår, at afgiftsgrundlaget for spiltypen væddemål udgør bruttospilleindtægten, defineret som indskudssummen fratrukket gevinster (indsatser minus gevinster).

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.