Dato for udgivelse
09 Sep 2016 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Feb 2016 13:48
SKM-nummer
SKM2016.385.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-2270-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, købsmoms, selskaber, revisorpåtegning, overdragelsesaftale
Resumé

T var tiltalt for momssvig for perioden 1. januar 2011 til den 30. juni 2011 for som ejer og direktør af et selskab at have angivet købsmomsen 165.581 kr. for højt, idet han uberettiget havde fradraget moms af et overdraget varelager i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse mellem T's to anpartsselskaber, hvoraf det ene er gået konkurs. T havde derved unddraget for 165.581 kr. i moms.

T forklarede, at han bad et bogføringsfirma om at finde ud af, hvad der kunne fratrækkes i moms i forbindelse med køb af det andet selskab, som T også ejede og var direktør i. Han var klar over at bogføringsfirmaet ikke havde noget rådgivningsansvar. Han fik en revisor til at udarbejde regnskab. Revisoren sagde til dem, at momsen var indberettet forkert, og at ledelsen kunne ifalde et ansvar, men han rådgav dem ikke på nogen måde om, hvad de skulle gøre. T kontaktede ikke SKAT vedrørende dette problem. T forklarede, at han troede, at man straks skulle betale det skyldige beløb, hvis man foretog en efterangivelse vedrørende momsbeløbet og det havde han ikke penge til.

Byretten fandt T skyldig i forsætlig momssvig, idet han undlod at korrigere den forkerte momsangivelse vedrørende virksomhedsoverdragelsen, skønt han tydeligt af sin revisor var gjort opmærksom på, at man kunne blive straffet for at undlade at angive momsen korrekt. T idømtes en bøde på 270.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 2. februar 2016,16. afdeling, nr. S-2270-15

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(advokat Mariann Jørn Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Michael Kistrup, Katja Høegh og Malou Kragh Halling

                                            ...........................................

Byrettens dom af 21. august 2015, nr. SA-3135/2015

Anklageskrift er modtaget den 21. april 2015.

T, er tiltalt for

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for perioden fra den 1.januar 201 I til den 30. juni 2011 med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende op­ lysninger e1ler fortiet ·oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han for selskabet G3, CVR. nr. ...11, Y1 angav købsmomsen 165.581 kr. for højt, hvorved statskassen blev unddraget 165.581 kr. i moms

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at han og hans kone havde drevet virksomheden G1, der handlede med postkasser over internettet Hans kone hedder LG. Han selv hed NB indtil den 27. juni 2014, hvor han tog navneforandring til T. G1 gik dårligt, og der var en stor bankgæld. Et nyt selskab, G3, blev stiftet for at kunne overtage G1. Overtagelsesdagen var omkring en måneds tid før, G1 gik konkurs. Overdragelsesaftalen i bilag 16 er underskrevet af ham som medejer og direktør i begge selskaber. Den anden underskrift er formentlig hans kones.

Firmaet R1 lavede bogføring for G3 i 1. halvår 2011. R1 fik mapper med alle bilag og fik også overdragelsesaftalen. G3 havde hverken advokat eller revisorbistand i denne periode. Han bad R1 om at finde ud af, had der kunne fratrækkes i moms på købsaftalen vedrørende G1. Han er 100 % sikker på, at han bad R1 om at undersøge dette. Han var godt klar over, at R1 ikke havde noget rådgivningsansvar og alene udførte bogføring, men han mente, at R1 alligevel måtte vide noget om moms.

Det var svært for G3 at få en revisor til at foretage revision. Erhvervs­ og Selskabsstyrelsen havde oplyst, at hvis der ikke forelå et regnskab senest den 31. december 2011, ville G3 blive opløst. Han fik en revisor i Y2 til at udarbejde regnskab. Han var til møde to gange hos revisoren. Første gang afleverede han alle papirerne, og anden gang skulle han betale, før han samtidig kunne få udleveret det udarbejdede regnskab. De havde dagen før underskriften overført honoraret til revisoren. Revisoren havde kun haft papirerne i en uges tid, før årsregnskabet var færdigt Revisoren sagde til dem, at momsen var indberettet forkert, og at ledelsen kunne ifalde et ansvar, men revisor rådgav dem ikke på nogen måde om, hvad de skulle gøre. Han kontaktede ikke SKAT vedrørende dette problem.

Selskabet var momsregistreret både i Danmark og i Sverige, og det var faktisk på SKATs foranledning, at selskabet var blevet momsregistreret i Sverige.

TL fra SKAT var på et kontrolbesøg i januar 2012. I februar 2012 var han til møde hos SKAT i Y3 med TL. På dette tidspunkt havde selskabet noget moms til gode, men SKAT tilbageholdt udbetalingen af denne moms, fordi SKAT havde lagt mærke til revisorens påtegning i årsregnskabet. TL vejledte ham ikke om, at han skulle indberette momsen anderledes. Han fik i det hele taget ingen rådgivning hos SKAT, og SKAT traf sin afgørelse den 4. december 2012. Der blev ikke lavet flere årsregnskaber for G3, og selskabet lukkede vist nok i april 2013 på grund af manglende regnskabsaflæggelse.

Det er rigtigt, at SKATs afgørelse af 4. december 2012 ikke blev påklaget. Han blev i forbindelse med revisors påtegning på årsregnskabet den 23. december 2011 klar over, at det havde været forkert at fratrække momsen i forbindelse med G3' køb af G1. Selskabets økonomi var dårlig. LGs og hans økonomi var også dårlig, og de fik bare en ringe løn fra selskabet. Han mener, at SKAT burde have vejledt ham bedre. Det var først i 2014, at han fik rådgivning om, at han blot skulle have efteranmeldt momsen, og at han kunne gøre dette uden samtidig at betale beløbet.

Forespurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at overdragelsesaftalen i bilag 16 er udarbejdet af deres tidligere revisor, R2. Opregningen i købsaftalens punkt 7.1 vedrørende købesummens elementer er korrekt anført.

Han kontaktede R1 og sagde, at der måtte kunne fratrækkes noget moms, og han bad R1 om at finde ud af dette. R1 udarbejdede bogføringen, men forholdt sig ikke juridisk til noget. R1 udarbejdede et notat ·af 16. september 2011. Oplysningerne i notatet vedrørende overdragelsesaftalen er korrekte. Han ved ikke, hvordan R1 er kommet frem til, at der kunne fratrækkes 165.581,34 kr. i moms, som anført i notatet på side 3, 3. afsnit. Han har ikke givet nogen instruks herom til R1, bortset fra, at han har spurgt R1, hvad R1 mente, der kunne fratrækkes i moms.

Af forsvareren foreholdt bilag 14 forklarede tiltalte, at dette er et momsbog­ føringsbilag. Der var 158 sider af denne art. Bilaget er udarbejdet af R1. De sidste 4 posteringer på side 1 og de første 2 posteringer på side 2, der alle er anført som "moms i henhold til instruks fra T", udgør tilsammen ca. 165.000 kr. men det er ikke posteringer, som han har gennemgået med R1. Han ved ikke, hvordan R1 har regnet sig frem til disse tal.

Det var kun LG og ham, der var ansat i selskabet. LG udførte alle betalinger og indsatte bilagene i en mappe i datoorden.

G3 var alene blevet stiftet for at kunne købe G1. G3 blev stiftet af R2. Han ved ikke, hvorfor G3 har et forskudt regnskabsår.

Da G3 gik konkurs, prøvede kurator at få overdragelsen til G3 omstødt, men dette lykkedes ikke.

R2 ville ikke fremstå med navn på overdragelseskontrakten, selv om det var R2, der havde lavet aftalen, og selv om det var R2, der havde forhandlingerne med banken. Han og R2 blev uenige om R2s honorar for at udfærdige overdragelsesaftalen. Derfor skulle G3 have en ny revisor. Det var svært at få en ny revisor, for ingen revisorer ville have med et selskab at gøre, som havde overtaget et andet selskab.

På det andet møde med revisoren i Y2 deltog også LG. Han kan ikke huske, hvad revisoren hed, men revisoren forklarede, at man ikke kunne fratrække momsen i forbindelse med købet af G1, og at de personligt kunne blive straffet for at have gjort dette. På dette tidspunkt var han og LG klar over, at det havde været forkert at fratrække momsen. De vidste derfor, at selskabet skyldte pengene til SKAT, men selskabet havde ingen midler. De var dengang af den opfattelse, at hvis man efteranmeldte noget til SKAT, så skulle man straks betale det skyldige beløb.

På et tidspunkt fik G3 en banknoteret check fra SKAT på noget moms, der skulle tilbagebetales. Checken var vist på omkring 40.000 kr. LG ringede til SKAT og gav udtryk for undren over, at man kunne få moms tilbage, når man samtidig skyldte 165.000 kr. i moms. SKAT svarede, at der var sket en fejl, og at de bare skulle rive checken i stykker, hvilket de derefter gjorde.

Af forsvareren foreholdt bilag 9, en afgørelse fra SKAT af 4. december 2012 forklarede tiltalte, at G3 havde anden skyldig moms end de 165.000 kr. Han har ikke siden hørt fra SKAT vedrørende denne øvrige moms.

Han og LG flyttede i april 2013 fra deres hus, som senere blev solgt på tvangsauktion. De har gæld til F1-bank på ca. 1.700.000 kr. og gæld til F2-kreditinstitut på omkring det samme beløb. LG har på grund af de økonomiske problemer ikke noget arbejde, og hun er på antidepressiv medicin. Han selv var i 2012 indlagt en enkelt nat på Hospitalet på grund af stress, og han har været på antidepressiv medicin, men er ude af dette nu.

Sammenfattende kan man sige, at det oprindeligt var hans opfattelse, at det var fantastisk dejligt, at man kunne trække momsen fra i forbindelse med købet af G1. Da revisoren lavede sin påtegning, viste det sig, at det hele var "noget lort". Under mødet med SKAT opstod der et håb hos ham, også fordi SKAT senere frigav noget moms, og fordi det tog så lang tid hos SKAT at få truffet en afgørelse. Han har på intet tidspunkt bevidst forsøgt at unddrage SKAT noget momstilsvar.

Mødet med SKAT i februar 2012 skyldtes, at SKAT havde tilbageholdt ca. 44.000 kr. i momsudbetaling. Kort efter blev dette beløb frigivet til selskabets nemkonto. Det var umiddelbart før selskabet i foråret 2013 lukkede, at de modtog den banknoterede check, som LG senere rev i stykker.

TL har som vidne forklaret, at hun er ansat som skatterevisor og fuldmægtig hos SKAT. Hun har været sagsbehandler på G3' momssag. Sagen blev indledt som en såkaldt verifikationssag fra Sverige den 23. november 2011.Herefter var vidnet ude i virksomheden for at foretage kontrol. Hun så årsregnskabet og lagde mærke til revisorens bemærkninger og udbad sig selskabets regnskabsmateriale. Den 17. februar 2012 indsendte tiltalte selskabets saldobalance fra første halvår 2011, og på baggrund af dette sluttede vidnet verifikationssagen. Hun kontaktede gentagne gange selskabet for at få bilag og saldobalance for andet halvår 2011. Der kom intet materiale, og derfor indkaldte hun tiltalte til et møde, der fandt sted den 6. juni 2012. På dette møde afleverede tiltalte bilagene.

Vidnet sagde under mødet, at det fremgik af materialet, at R1 i sin foreløbige balance havde anført, at man i henhold til instruks fra selskabsledelsen havde påført moms på dele af overdragelsesaftalen vedrørende G1. Vidnet sagde til tiltalte, at SKAT opfattede det som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Tiltalte mente dog, at der var tale om en overdragelse, der var pålagt moms. Hun har et notat i sin sag om, at hun den 19.juni 2011 modtog en mail fra tiltalte om, at han ville få sin advokat til at lave en redegørelse til SKAT om, hvorfor der var tale om køb af aktiver, og ikke tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse. Vidnet fik aldrig en sådan redegørelse fra nogen advokat.

Vidnet lavede et forslag til afgørelse. Denne var i høring hos tiltalte, som havde mulighed for at komme med bemærkninger, men det gjorde han ikke. Derfor lavede vidnet afgørelsen af 4. december 2012. Denne afgørelse er ikke påklaget.

Vidnet har ikke stillet spørgsmål ved den oplysning, der var i R1s notat vedrørende foreløbig balance for perioden 1.juli 2010 til 30. juni 2011 (bilag 13, side 3, 3. afsnit) om, at momsen på dele af overdragelsen vedrørende G1 var på 165.581,34 kr., og at R1 havde påført momsen på grund af instruks fra selskabets ledelse.

For at vidnet kunne regulere den svenske moms, måtte vidnet regulere den danske moms. Tiltalte havde misforstået reglerne for afregning af moms til Sverige, blandt andet vedrørende beløbsgrænsen på fjernsalg.

Forespurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun ikke har været i kontakt med R1. Hun har ikke sammenholdt detaljer i overdragelseskontrakten med underbilag. Hun har den 13. april 2012 talt i telefon med revisor MC vedrørende revisors påtegning i årsregnskabet.

Af forsvareren foreholdt bilag 9, SKATs afgørelse af 4. december 2012, side 3, forklarede vidnet, at der i skemaet indgår momsbeløb, der går begge veje. Når vidnet først har indledt en kontrolsag, kan en virksomhed ikke efterangive momsen.

Af forsvareren foreholdt bilag 17, en ansvarsredegørelse til politiet, side 4, nederst og side 5 øverst, forklarede vidnet, at hun ikke kender noget til dette. Vidnet har ikke noget med opkrævning og udbetaling at gøre, og hun har således ikke kendskab til disse omstændigheder. Det er korrekt, at hun var på kontrolbesøg i virksomheden den 16. februar 2012. Allerede den 1. december 2011 forsøgte hun at få kontakt med selskabet, som således på grund af en telefonbesked var klar over, at SKAT ønskede kontakt med selskabet.

OD har som vidne forklaret, at han er statsautoriseret revisor. Hans revisorfirma blev i begyndelsen af december 2011 bedt om at lave regnskab for G3 og for et holdingselskab. Der var frist for indsendelse af regnskaber den 30. november.2011. Hvis ikke der blev indsendt årsregnskaber, ville Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tvangsopløse selskaberne. Der var på forhånd aftalt et honorar. Det var medarbejderen MC, der arbejdede med den talmæssige side af sagen.

I en e-mail af 22. december 2011 kl. 11.47 fra vidnet til T skrev vidnet blandt andet, at

"...

Vi har konstateret, at der er fratrukket moms i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen i januar måned 2011. Der skal ikke beregnes moms i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Jeg går ud fra, at vi tilbagefører momsfradraget og udarbejder efterangivelse til SKAT. Momsbeløbet udgør ca. 165.000 kr. Hvis momsbeløbet ikke tilbageføres, vil vi i påtegningen medtage en supplerende oplysning om, at momsen ikke er indberettet korrekt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

..."

Vidnet fik ingen reaktion på dette, men den faktura, som var vedhæftet mailen, blev betalt. Vidnet holdt den 23. december 2011 møde på sit kontor med tiltalte og tiltaltes kone LG. Det var vidnets opfattelse, at tiltalte ikke mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, og at der derfor ikke skulle beregnes moms. Han kan ikke huske, om de talte om momsen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen på mødet den 23. december 2011.

Det var det første og eneste regnskab, vidnets firma udarbejdede for tiltalte. Som grundlag for regnskabsudarbejdeisen havde man den løbende bogføring. Man kunne se, at der havde været afregnet moms løbende. Der var et problem med salgsmomsen i det nye selskab, idet et momsbeløb var registreret i det gamle selskab, mens indtægten burde have ligget i det nye selskab. Der var således angivet for lidt moms. Vidnet kender ikke noget til en momsrelation til Sverige. Regnskabet blev indleveret den 23. december 2011.

Forespurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han ikke er sikker på, hvad momsfradraget i bilag 14, side 1, 4. linje fra neden på 5.000 kr. dækker over. Vidnet går ud fra, at beløbet på 50.000 kr. i henhold til overdragelsesaftalen vedrørende hjemmeside og immaterielle rettigheder var på 25.000 kr. for hver af disse, således at momsen for hvert af disse beløb var på 5.000 kr.

Af forsvareren foreholdt bilag 16, overdragelsesaftale, side 5, øverst, bekræftede vidnet, at der ikke er beregnet moms af 212.226,00 kr. vedrørende kommercielle ·kontrakter eller af 96.000 kr. vedrørende varelager i Øvrigt.

Dette baserer vidnet på de bogføringsbilag, han var i besiddelse af, da årsregnskabet blev udarbejdet.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er ansat som kørende sælger i et firma, der belåner fakturaer. Han har haft dettejob i et års tid.

Hans kone har intet indtægtsgrundlag og kan ikke få det. De bor i en lejebolig og har hunde og heste.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har været ejer af og direktør i G3. Han har forklaret, at han bad bogføringsfirmaet R1 om at finde µd af, hvad der kunne fratrækkes i moms i forbindelse med købet af G1, som tiltalte også ejede og var direktør i. Han var klar over, at R1 ikke havde noget rådgivningsansvar.

Af bogføringsfirmet R1s notat af 16. september 2011 vedrørende balancen for perioden 1.juli 2010 til 30. juni 2011 for G3, fremgår blandt andet:

"...

I henhold til instruks fra selskabets ledelse har vi påført moms på dele af overdragelsesaftalen mellem G1 og G2, moms beløbet udgør således kr. 165.581,34.

..."

Statsautoriseret revisor OD har som vidne forklaret, at han var af den opfattelse, at tiltalte mente, at der var tale om en momsfri virksomhedsoverdragelse.

Revisoren har yderligere forklaret, at han i sin mail af 22. december 2011 til tiltalte skrev, at der ikke skulle beregnes moms i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, og at han gik ud fra, at momsfradraget skulle tilbageføres, og at der skulle udarbejdes efterangivelse til SKAT, og at momsbeløbet udgjorde ca. 165.000 kr. Han skrev ligeledes, at hvis momsbeløbet ikke tilbageføres, ville der i påtegningen komme en oplysning om, at momsen ikke er indberettet korrekt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Tiltalte har forklaret, at han og hans kone under det andet møde hos revisor fik at vide, at man ikke kunne fratrække momsen i forbindelse med købet af G1, og at de personligt kunne blive straffet for at have gjort dette. De søgte ikke rådgivning hos revisor eller hos andre rådgivere om denne problematik.

I årsrapporten for 2010/2011 for G3 har revisor i sin påtegning, der er dateret den 23. december 2011, blandt andet anført følgende:

"...

Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet i regnskabsåret ikke har indberettet moms korrekt, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

..."

På denne baggrund finder retten, at tiltalte har haft forsæt til at unddrage statskassen moms, idet han undlod at korrigere den forkerte momsangivelse vedrørende virksomhedsoverdragelsen, skønt han tydeligt af sin revisor var gjort opmærksom på, at man kunne blive straffet for at undlade at angive momsen korrekt. Tiltalte har således gjort sig skyldig som beskrevet i den rejste tiltale.

Det ændrer ikke ved rettens vurdering, at tiltalte har forklaret, at han troede, at man straks skulle betale det skyldige beløb, hvis man foretog en efterangivelse vedrørende momsbeløbet. Det ændrer heller ikke ved rettens vurdering, at G3 i perioden havde andre fejlagtige momsangivelser end angivelsen vedrørende virksomhedsoverdragelsen. Det ændrer heller ikke ved rettens vurdering, at SKAT efterfølgende muligvis har udbetalt G3 mindre momsreguleringer.

Straffen fastsættes til en bøde på 270.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

Bøden er beregnet som det unddragne beløb af de første 60.000 kr. og herefter det dobbelte af det unddragne beløb, hvorefter der er foretaget afrunding.

Selv om unddragelsen vedrører første halvår af 2011, finder retten, at sags­behandlingstiden ikke har været så langvarig, at der af denne grund er anledning til at nedsætte bøden.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 270.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 50 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

                                            ...........................................

Østre Landsrets dom af 2. februar 2016,16. afdeling, nr. S-2270-15

Byrettens dom af 21. august 2015 (SA-3135/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

T har erklæret sig enig i, at det skatteretligt er korrekt, at der ikke skulle betales moms af købesummen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fra G1 (det tidligere selskab, som gik konkurs i december 2010) og G2 (det senere G3). T har imidlertid gjort gældende, at han ikke forsætteligt eller groft uagtsomt har foretaget eller fortiet den fejlagtige angivelse af momstilsvar, idet den bogføringsvirksomhed R1, som stod for bogføringen for G3 i 1. halvår 2011, blev anmodet om at undersøge, om der kunne fradrages moms og herefter fejlagtigt foretog fradraget vedrørende det overdragne varelager, jf. overdragelsesaftalens punkt 7.I , i bogføringen, og at han heller ikke har handlet hverken forsætligt eller groft uagtsomt i forbindelse med revisors bemærkning i årsregnskabet for 2010/2011.

SKAT traf den 4. december 2012 afgørelse om ændring af moms.

Tiltalebegæringen er sendt til politiet den 27. maj 2014.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne TL og stats­autoriseret revisor OD, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte T har supplerende forklaret blandt andet, at han afleverede overdragelsesaftalen til R1 og overlod det til bogføringsvirksomheden, om der kunne fradrages moms. Han har nok givet udtryk for, at han troede, at momsen kunne fradrages, men han har aldrig instrueret herom. Det var op til R1.

Da de fik en frist på 3 uger til at indsende revisor, var det meget svært af finde en revisor, som ville hjælpe. R3 var også fuldstændig fokuseret på, at få betaling. De afleverede alle mapperne. Revisor ville have halvdelen af betalingen straks og ville ikke ud levere det reviderede regnskab, før han fik betaling. Revisor har vist nok talt med LG om nogle spørgsmål, han havde. De fik en e-mail den 22. december 2011 kl. 11.41 med en faktura. De blev ikke opmærksomme på e-mailen, før revisor ringede for at sikre sig, at de havde betalt. Det var et vilkår for at hente regnskabet. De betalte så og hentede regnskabet vist nok den 27. december 2011. Han slog bare op på den side, hvor de skulle underskrive. De blev ikke præsenteret for regnskabet. Muligt kom revisor med en bemærkning om det. De læste det med momsen og har nok spurgt til det. Revisor sagde, at momsen i overdragelsesaftalen efter revisors opfattelse var ulovlig, men sagde ikke noget om, hvad de skulle gøre eller at de kunne blive straffet. Det drejede sig for revisor kun om at skærme sig selv og få sine penge. Det blev ikke nævnt af revisor i e-mailen den 22. december, at de kunne blive straffet for at have indberettet momsen korrekt eller at det var noget galt. Det så han først, da de fik årsrapporten. Det er LG, som modtog e-mailen fra revisor, ikke ham, om betaling af regningen. Da det gik op for dem, at de ikke kunne fradrage moms, gjorde de ikke noget. Det var, fordi der var så meget stress. Han vidste ikke bedre. Årsagen til, at de ikke tog kontakt til SKAT, var, at de allerede var i store økonomiske problemer. De var chokerede over at opdage, at de skulle betale 165.000 kr., som de ikke havde. Banken pressede dem også, ligesom revisoren. De var godt klar over, at de skulle betale momsbeløbet og at det var forkert, at de havde fradraget moms. Det skulle på et eller andet tidspunkt angives. Men der var ikke nogen, som forklarede dem, hvad de skulle gøre. Han forstod ikke, hvorfor de senere fik moms tilbage. SKAT nævnte ikke noget om, at de skulle ændre momsen. SKAT sagde heller ikke noget om, at de skulle lave en afdragsordning.

Den tidligere revisor stod for bogføringen i januar og februar 2011. Han ved ikke, hvem der først bogførte overdragelsesaftalen. Han har ikke skrevet til R1 om overdragelsesaftalen. Han holdt et møde med dem. Han spurgte kontaktpersonen i R1, om der må­ ske kunne være noget moms i overdragelsesaftalen. Det var R1 der gjorde opmærksom på mulighederne vedrørende moms i Sverige. Den instruks, der også henvises til om deling af internetsalg og G1 må referere til, at de har talt om, hvordan virksomheden var bygget op. De talte ellers pr. telefon. R1 fik bare mapperne og så fik de et resultat tilbage. R1s notat af 16. september 2011 fik de nok på en e-mail. Han husker ikke, hvordan de fik bogføringen om det var en mappe eller mail. Han hæftede sig ikke ved bogføringen af moms og at det var "iht instruks fra T" -men det må have været ham, der er refereret til. Han burde nok have gennemgået siderne. Hans opgave i virksom­heden var at stå for praktiske opgaver med pakning m.v. Han er et administrativt rodehoved, så det stod bogføringsfirmaet for. LG tog sig af mails m.v. Hun har ikke nogen uddannelse.

Vidnet TL har supplerende forklaret blandt andet, at e-mailen fra tiltalte om, at han havde bedt sin advokat komme med en redegørelse må være fra den 19.juni 2012 og ikke 2011. Hun tilbageholdt det negative momstilsvar for andet halvår for 2012, fordi hun kunne se, at der var noget galt. SKAT gennemgår ikke årsregnskabet i Erhvervsstyrelsen. Det var derfor kun på grund af kontrolsagen affødt af henvendelsen fra de svenske myndigheder, at hun blev opmærksom på revisors påtegning om moms. Hvis man først er kommet så langt, at der er indledt en kontrolsag, kan man ikke få kontrolsagen til at "gå væk" ved at efteranmelde. Derimod kan en virksomhed -som det ganske ofte sker foretage en efterangivelse i forbindelse med årsregnskabet eller i løbet af det løbende år, hvis den bliver opmærksom på en fejl. Efter klagefristens udløb er sagen overdraget til ansvarsafdelingen. Der blev også foretaget andre reguleringer end vedrørende momsbeløbet på 165.000 kr.

Vidnet statsautoriseret revisor OD har supplerende forklaret blandt andet, at mailen den 22. december 2011 blev sendt til virksomhedens e-mailadresse på hvad han opfattede som tiltaltes e-mailadresse. Han er fuldstændig sikker på, at han skrev, om ledelsens mulige ansvar som følge af den fejlagtige indberetning af købsmoms og forslaget om at efterangive. Han har e-mailen. Han krævede også betaling i e-mailen. Han har efterfølgende telefonisk sagt det samme om mulighed for efterangivelse og risiko for ansvar. Han kan ikke i dag huske, om det var tiltalte eller LG, han talte med. Han fik ikke nogen reaktion på sit forslag om efterangivelse. Han har muligt gennemgået årsregnskabet på mødet, hvor regnskabet blev underskrevet, men mener ikke, at han igen nævnte købsmomsen og muligheden for efterangivelse, for han havde forstået den manglende reaktion sådan at der ikke skulle efterangives.

Personlige oplysninger

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har det godt psykisk og stadig arbejder som sælger. Det går stadig ikke godt med hans hustrus psykiske helbred, og hun er ikke i arbejde. Deres bopælsforhold m.v. er uændrede.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet. Det tiltrædes herunder, at det er bevist, at tiltalte forsætligt har undladt at oplyse til SKAT, at der fejlagtigt var angivet købsmoms 165.581 kr. for højt, hvilket han efter sin egen forklaring i hvert fald er blevet opmærksom på var uberettiget i forbindelse med revisors påpegning heraf i årsregnskabet for G3 i slutningen af december 2011.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.