Dato for udgivelse
12 Sep 2016 13:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Feb 2016 14:13
SKM-nummer
SKM2016.390.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
8-3779/2015
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, prøvesag, momsbekendtgørelse, fakturakrav, gentagelsestilfælde, tilståelsessag
Resumé

T var tiltalt for som indehaver af en massagevirksomhed i gentagelsestilfælde at have undladt at udstede forenklede fakturaer, eller benytte et salgsregistreringssystem, samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtige beregning.

T tilstod. T forklarede at hun havde været på ferie og da hun kom hjem havde hendes ansatte glemt at føre bogen. Hun havde ikke et kasseapparat. Hun var klar over, at det var hendes ansvar som ejer af virksomheden, at de ansatte førte bogen, og at papirerne var i orden.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at de bøder, som udmåles efter punktafgiftslovgivningen, skal være af en sådan størrelse, at deres præventive virkning ikke svækkes. Retten henviste til forarbejderne til momsbekendtgørelsen, hvorefter 1. gangs overtrædelse udmåles som en bøde 5.000 kr., men bøden i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte. Da der her var tale om et 2. gangstilfælde, udmåltes bøden til 10.000 kr.

Reference(r)

Momsbekendtgørelsen § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt., og § 75, stk. 1 (nu: momsbekendtgørelsen § 133, stk. 1, nr. 2, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, 2.pkt. og § 73, stk. 1)

Henvisning

-

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af byretsdommer

Hanne Weirup Malten dommer (kst)

Sagens oplysninger

Anklageskrift er modtaget den 25. september 2015.

T er tiltalt for

overtrædelse af bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) § 139, stk. 1 nr. 2, jf. § 66 stk. 2, 1. punkt, jf. stk.1, 2. pkt., og § 75 stk. 1,

ved som konstateret af SKAT den 17. dec. 2014 ca. kl. 14.45 i gentagelsestilfælde som indehaver af virksomheden G1, cvr-nr. ...11, Y1, forsætligt eller groft uagtsomt, at have undladt at udstede forenklede fakturaer, eller benytte et salgsregistreringssystem, samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATS kontrol med afgiftens rigtige beregning.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at hun driver en massagevirksomhed. Hun arbejder også i virksomheden selv. Der er to ansatte. Hun har haft to besøg af SKAT. Den første gang var papirerne ikke i orden. Hun underskrev et bødeforlæg i oktober 2014, hvorefter hun skulle betale en bøde på 5.000 kr. SKAT kom igen i december 2014. Hun talte på ny med SKAT om papirerne, der ikke var i orden. Hun var netop kommet hjem fra en ferie i Thailand. Hun rejste i november 2014 og kom hjem igen i december 2014. Hun var væk i 3 uger. Da hun kom hjem, havde de ansatte ikke skrevet i bogen. Hun havde, inden hun rejste, sagt til de ansatte, at de skulle skrive i bogen når der var kunder m.v. De ansatte havde glemt det. Hun kiggede ikke i bogen, da hun kom retur fra ferien. Det glemte hun. Da SKAT kom, havde hun været hjemme i 3-4 dage. SKAT konstaterede, at bogen ikke var ført. Hun har ikke et kasseapparat. Hun fører en bog, hvor det fremgår, hvem der har været på vagt. Bogen fungerer som en kalender med aftaler og penge.

Hun har skrevet ned, hvad der er kommet ind af penge, men hun har ikke noteret, hvad der har været derudover. Hendes ansatte får løn. De tjener 115 kr. i timen. Hun laver lønsedler og indbetaler skat. Hun bruger den tidligere nævnte bog til lønregnskabet. De ansatte forstod ikke, hvad de skulle notere i bogen. Hun ved ikke, hvorfor de ikke førte bogen, da hun var bortrejst.

Hun glemte selv at kigge i den. Hun håbede, at de ansatte ville udfylde bogen. Hun var klar over, at det var hendes ansvar som ejer af virksomheden, at de ansatte førte bogen, og at papirerne var i orden.

Den 25. september 2014 sendte SKAT et bødeforlæg på 5.000 kr. til tiltalte for overtrædelse af den dagældende momsbekendtgørelse § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66, stk. 2, 1. pkt. og § 75, stk. 1. Det fremgår, at SKAT ved et kontrolbesøg den 27. august 2014 på virksomhedens adresse havde konstateret, at tiltalte ikke udskrev forenklede fakturaer eller anvendte et salgsregistreringssystem, som for eksempel et kasseapparat, og ikke førte et regnskab, der kan danne grundlag for kontrol med afgiftens (salgsmomsens) rigtige beregning. Tiltalte vedtog bødeforlægget den 11. oktober 2014.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) § 139, stk. 1, nr. 2, jf. § 66 stk. 2, 1. pkt., jf. stk.1, 2. pkt., og § 75 stk. 1, nu bekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 om merværdiafgift § 133, stk. 1, nr. 2, jf. § 63 stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt., og § 73 stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at de bøder, som udmåles for overtrædelse af punktafgiftslovgivningen, skal være af en sådan størrelse, at deres præventive virkning ikke svækkes. Af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse Fairplay II) fremgår tillige, at fastsættelse af bøder i medfør af den dagældende momsbekendtgørelse § 43, (nu momsbekendtgørelsen § 63) i førstegangstilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt overtrædelse til påkendelse, skal udmåles en bøde i størrelsesordenen 5.000 kr., mens bøden i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte. På denne baggrund og henset til, at den foreliggende sag skal behandles som et 2. gangstilfælde, er bøden udmålt til 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.