Dato for udgivelse
13 Oct 2016 08:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2016 12:48
SKM-nummer
SKM2016.467.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
S-884-16
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, salær, kære
Resumé

T havde fået beskikket en advokat i en administrativ straffesag.

Byretten fastsatte et salær på 12.000 kr. med tillæg af moms og fastslog at salæret skulle betales af statskassen. Straffesagen var på det tidspunkt ikke afsluttet.

SKAT kærede byrettens kendelse. SKAT havde ikke modtaget byrettens kendelse om fastsættelse af salær, men blev først bekendt med den, da der blev rykket for betaling af salær.

Landsretten fastslog, at da straffesagen mod T ikke er afsluttet, bør der ikke på nuværende tidspunkt træffes afgørelse om, hvem der endeligt skal udrede salæret til den for T beskikkede forsvarer. Landsretten lagde modtagelsesdatoen for byrettens kendelse til grund ved beregning af kærefristen på 14 dage.

Reference(r)

Forsvarerbistandsloven § 1 og § 4
Retsplejeloven § 741

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 17. maj 1026, nr. S-884-16

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Advokat A)

Afsagt af landsretsdommerne

Linde Jensen, Katja Høegh og Gerd Sinding (kst.)

                                            ..................................................

Byrettens dom af 9. februar 2016, nr. 1-3768/2015

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 7. februar 2016 fra den for T beskikkede forsvarer, advokat A, der anmoder om tillæggelse af salær.

Retten fastsatte salær på 12.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat A. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet. Retten hævet.

..................................................

Østre Landsrets dom af 17. maj 1026, nr. S-884-16

Ingen var indkaldt eller mødt.

SKAT påkærer salærtilkendelsen i sagen

A

Sagens oplysninger

Der fremlagdes kæreskrift af 31. marts 2016, hvorved SKAT påkærer byrettens afgørelse af 9. februar 2016 om, at statskassen skal betale et salær til den for T beskikkede forsvarer.

SKAT har oplyst, at SKAT først har modtaget oplysning om afgørelsen den 17. marts 2016.

Der fremlagdes desuden udskrift af retsbogen fra byretten indeholdende den påkærede afgørelse samt rettens fremsendelsesbrev af 31. marts 2016.

SKAT har under sagen nedlagt påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer skal udredes foreløbigt af det offentlige, idet straffesagen mod T ikke er afsluttet.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e:

Da straffesagen mod T ikke er afsluttet, bør der ikke på nuværende tidspunkt træffes afgørelse om, hvem der endeligt skal udrede salæret til den for T beskikkede forsvarer.

Landsretten tager derfor kærendes påstand til følge, hvorfor

b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres, således at det salær, som den beskikkede forsvarer, advokat A, er tilkendt ved retsbog af 9. februar 2016, foreløbig ud redes af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.