Dato for udgivelse
13 Oct 2016 15:22
Til
Virksomheder beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-05573025
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Overgangsordning for brug af T5-kontroleksemplar ophører.

Nyhedsbrevet beskriver, hvordan virksomheder fremover kan overdrage varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use), efter bortfald af T5 - kontroleksemplar. Først beskrives processen, når en dansk virksomhed ønsker at overdrage varer til en modtager i et andet EU-land. Dernæst beskrives processen for overdragelse, når det er en dansk virksomhed, som er modtager af end-use varer fra et andet EU-land. Nyhedsbrevet giver også eksempler på rettigheder og pligter, som kan overdrages.


Baggrund:

SKAT har tidligere meldt ud i Nyhedsbrev af 29. april 2016, at virksomhederne i en overgangsperiode fortsat kunne anvende T5 kontroleksemplaret ved overdragelse af varer under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use) til en modtager med bevilling i et andet EU-land. Efterfølgende har SKAT i Nyhedsbrev af 25. maj 2016 meldt ud, at i de lande, hvor anvendelse af T5 kontroleksemplar ikke blev accepteret, kunne virksomheden i stedet søge SKAT om tilladelse til overdragelse.  

Den fortsatte brug af T5 kontroleksemplar har dog skabt uklare forhold og besvær for virksomheder, der handler med end-use varer.

Den fortsatte brug af T5 kontroleksemplar har også givet udfordringer med hensyn til, hvilke rettigheder og forpligtelser der blev overdraget, og hvordan oplysningerne i T5 kontroleksemplar skulle anvendes i forbindelse med de nye regler i det nye EU-toldkodeks (EUTK)(Rådets forordning nr. 952/2013).

Ophør af T5 kontroleksemplar

Kommissionen har udarbejdet en vejledende fremgangsmåde, der kan anvendes efter bortfald af T5 kontroleksemplaret.

Overgangsperioden for brug af T5 kontroleksemplar i forbindelse med overdragelse af varer under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use) vil derfor ophøre.

Det betyder, at SKAT efter den 1. november 2016 ikke længere vil acceptere brugen af T5 kontroleksemplar hverken fra danske virksomheder eller fra andre landes virksomheder.

Varer, der allerede er omfattet af et T5 kontroleksemplar, vil dog kunne afsluttes efter de hidtidige udmeldinger.

Ny proces for overdragelse af varer under proceduren for end-use

Den nye fremgangsmåde bygger på en overdragelse af rettigheder og forpligtelser efter Artikel 218 i EUTK og Artikel 266 i GF, (Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 2015/2447) og med brug af et dokument for overdragelsen, der fastlægger betingelserne imellem overdrager og modtager. Dette dokument kan overdrager senere anvende til dokumentation for varernes anvendelse til det særlige formål i henhold til bevillingen, når bevillingshaver udarbejder afslutningsopgørelse for de pågældende varer.

Den nye fremgangsmåde indebærer, at bevillingshaver søger om og opnår tilladelse til overdragelse af rettigheder og forpligtelser (TORO) for varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use), inden den fysiske overdragelse af varer finder sted. Når tilladelsen til TORO er opnået kan varerne overføres til modtager uden yderligere toldformaliteter.  Overdragelse sker med henvisning til Artikel 218 i EUTK og Artikel 266 i GF.

Fremgangsmåde ved overdragelse af varer under proceduren for end-use til modtager i andet EU land og tilladelse til TORO

Fremover og senest 1. november 2016 skal virksomheder, som ønsker at overdrage varer, der er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål (end-use), til virksomheder i andet EU-land, derfor iagttage følgende fremgangsmåde:

 1. Virksomheden skal inden de overdrager varer sikre sig, at de har tilladelse til overdragelse.

- En tilladelse kan gives som en enkeltstående afgørelse, hvor bevillingshaveren med henvisning til en allerede udstedt bevilling får tilladelse til at overdrage et bestemt parti varer til en anden virksomhed.

- En tilladelse kan også indskrives i bevillingshaverens bevilling til anvendelse af end-use proceduren. Dette vil især være tilfældet, hvis bevillingshaveren har mange overdragelser til en kendt virksomhedsgruppe.

- Ansøgning om tilladelse til overdragelse sendes via mail til toldforvaltningen@skat.dk eller med brev til SKAT Told5, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

 • I ansøgningen om tilladelse til overdragelse (TORO) skal virksomheden oplyse følgende

  - den udenlandske modtagers EORI nummer, navn og adresse, evt. bevillingsnummer, og toldkontrolsted

  - oplysninger om egen end-use bevilling

  - en specifikation af varerne med handelsmæssig betegnelse, varekode, mængde, værdi,

  - toldangivelsens referencenummer og dato, samt navn og adresse på det toldsted, hvor angivelsen er angivet til end-use (oplyses ikke ved ansøgning om en stående tilladelse til overdragelse).

 • Når ansøgningen er modtaget, konsulterer SKAT den udenlandske toldmyndighed for at undersøge om de kan godkende den udenlandske virksomhed. Her vil der blive set på om modtageren er i stand til at overtage de forpligtelser, som er givet til bevillingshaver, fx om modtageren kan anvende varerne til det særlige anvendelsesformål og inden for en bestemt periode, føre regnskab, sikre adgang til toldtilsyn og om virksomheden vil være i stand til at betale for en evt. opstået toldskyld, hvis proceduren misligholdes.

 • Såfremt ansøgning imødekommes, vil der af tilladelsen fremgå de betingelser, som gælder for overdragelsen.

 • Overdrageren skal oplyse modtageren af varerne om, at der er tale om varer, der er henført under en særlig procedure i henhold til overdragerens bevilling. Det er væsentlig for det korrekte forløb af proceduren, at overdrageren sikrer, at modtageren er bekendt med den sidste rettidige dato for afslutning af proceduren, og at modtager giver besked om anvendelsen af varerne til det særlige formål i så god tid, at overdrageren kan indsende afslutningsopgørelse rettidig.

  Der er til brug for en overdragelse udformet et dokument, som kan anvendes af bevillingshaver, når tilladelse er givet til overdragelse. En model for dokumentet fremgår af Kommissionens Guidance Special Procedures, og findes også her. Dokumentet indeholder de oplysninger, der som minimum skal oplyses i forbindelse med en overdragelse af varer. Dokumentet udarbejdes i to eksemplarer, og indeholder oplysninger om

  - Dato for SKATs tilladelse til overdragelse og bevillingsnummer

  - EORI nummer på de involverede virksomheder

  - Oplysninger om toldkontrolsted fra bevilling

  - Detaljer om varer, som er omfattet af overdragelse

  - Dato for afslutning af proceduren

  - Dato for overdragelse og bekræftelse fra modtager herpå 

 • Når modtageren har anvendt varerne til det særlige formål, skal modtageren oplyse bevillingshaveren om dette. Dette kan ske ved at modtageren udfylder oplysninger herom i dokumentet med dato for varernes anvendelse. Dokumentet returneres til bevillingshaveren.

 • Herefter kan den danske bevillingshaver afslutte proceduren ved at indsende afslutningsopgørelse for de pågældende varer.

  Fremgangsmåde ved overdragelse af varer under proceduren for end-use til dansk virksomhed fra virksomhed i andet EU-land.

  Den udenlandske bevillingshaver ansøger den udenlandske toldmyndighed om tilladelse til overdragelse.

 • Den udenlandske toldmyndighed vil herefter konsultere de danske myndigheder for at undersøge om der kan træffes afgørelse om tilladelse til overdragelse.

 • Betingelserne for overdragelse vil fremgå af tilladelsen udstedt af den udenlandske toldmyndighed

  Den danske virksomhed behøver ikke at have en bevilling til end-use for at få overdraget end-use varer fra en virksomhed i andet EU-land. Ved modtagelse af varerne overtager den danske virksomhed dog forpligtigelsen til at anvende varerne til det særlige anvendelsesformål, som fremgår af den udenlandske bevilling.

  Den danske virksomhed skal sikre sig, at den udenlandske virksomhed har fået tilladelse til overdragelse af varer til den danske virksomhed og sikre sig, at betingelserne for overdragelse følger med modtagelse af varerne, jf. dokumentet nævnt ovenfor under punkt 4.

  Når varerne er anvendt til det særlige formål, skal den danske virksomhed give den udenlandske virksomhed besked, så oplysninger herom kan indgå i den udenlandske virksomheds afslutningsopgørelse.

  Overdragelse mellem to danske virksomheder

  Se nærmere herom i Juridisk vejledning afsnit F.A.24.3

  Rettigheder og forpligtelser der kan overdrages

  Efter EUTK's ikrafttrædelse er der sket en række ændringer for proceduren for end-use. Rettigheder og pligter kan overdrages fra en bevillingshaver til en anden bevillingshaver eller til enhver anden virksomhed, der kan godkendes som ansvarlig for gennemførelsen af proceduren.

  Tidligere kunne man kun overdrage varer henført under proceduren for end-use til en anden bevillingshaver med end-use. Dette er ikke længere et krav ved overdragelse.

  Som eksempler på rettigheder og forpligtelser, som bevillingshaver kan overføre til en anden virksomhed for varer, der er henført under proceduren for end-use, kan nævnes følgende:

  Retten til helt eller delvist at anvende varerne til formålet

 • Retten til at flytte varerne

 • Retten til at eksportere varerne efter toldmyndighedernes godkendelse

 • Forpligtelsen til at anvende varerne til det særlige formål inden for en bestemt periode

 • Forpligtelsen til at føre regnskab

 • Forpligtelsen til at sikre adgang for toldtilsyn

  Følgende nyhedsbreve er ikke gældende fra 1. november 2016:

  Nyhedsbrev af 29. april 2016 - Særligt anvendelsesformål (end-use) - Overdragelse af end-use varer til bevillingshaver i en anden EU medlemsstat ved brug af T5 i overgangsperiode

  Nyhedsbrev af 25. maj 2016 - Bortfald af T5 kontroleksemplar.