Dato for udgivelse
17 Oct 2016 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2016 09:18
SKM-nummer
SKM2016.476.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0716132
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momspligt - analyser - problematisk kemi
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormon-forstyrrende og allergifrem-kaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af urin-, blod- eller hårprøve eller på baggrund af analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit D.A.5.1.5

Spørgsmål:

  1. Er Spørger momspligtig ved salg af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af urin-, blod- eller hårprøve?
  2. Er Spørger momspligtig ved salg af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet?
  3. Såfremt spørgsmål 1 besvares med JA, vil det ændre på besvarelsen, såfremt Spørger ansætter en uddannet læge, som vil deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne?
  4. Såfremt spørgsmål 2 besvares med JA, vil det ændre på besvarelsen, såfremt Spørger ansætter en uddannet læge, som vil deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne?

Svar:

  1. Ja, se begrundelse
  2. Ja
  3. Nej
  4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Eksponeringen til miljømæssige kemikalier er en voksende bekymring blandt forbrugerne i mange lande. Mediernes øgede dækning bekræfter dette. For eksempel refererer de brede, nationale aviser ofte videnskabelige undersøgelser af specifikke kemikalier, såsom flourstoffer i emballagen i mikrobølgepopcorn, bisphenol A i dåseemballage, pesticidrester i frugt og juice, og mange andre eksempler. TV-programmer som fx Kontant, Madmagasinet og Sundhedsmagasinet gennemfører desuden eksperimenter, hvor værterne testes for indholdet af skadelige kemikalier før og efter intervention.

Den øgede opmærksomhed skyldes at forskningen finder flere og flere beviser for, at eksponering til skadelige kemikalier, over længere tid eller på særligt kritiske tidspunkter i menneskers udvikling, selv i små doser kan have alvorlige helbredseffekter for voksne og børn. Vi er alle udsatte for denne eksponering i mere eller mindre grad afhængigt af vores vaner og livsstil, da kilderne til eksponering er mad, vand, tekstiler, emballage, forurenet luft og støv, m.fl. Vi eksponeres for eksempel dagligt til pesticidrester, som glyfosat (aktivt stof i Round-Up) og chlorpyrifos, gennem frugt og grønt og det vand vi drikker. Ifølge WHOs cancer afdeling (IARC) sættes glyfosat i forbindelse med udvikling af leukæmi og stoffet chlorpyrifos mistænkes for at nedsætte motoriske og kognitive evner samt forårsage adfærdsforstyrrelser som fx ADHD. I 2014 konstaterede DTUs Fødevareinstitut at 3 ud af 4 stykker konventionelt dyrket frugt fra udlandet indeholder rester af pesticider.

De grupper af kemikalier, der associeres med de mest alvorlige helbredseffekter ved lave doser gennem langtidseksponering eller eksponering på kritiske tidspunkter i udviklingen, inkluderer:

Pesticider: mistænkes bl.a. for at påvirke udviklingen i hjernen negativt, forårsage cancer, forringe mænds sædkvalitet og andre hormonforstyrrende effekter. Findes i frugt, grønt og vand.

Ftalater: kædes bl.a. sammen med bryst cancer, forringelse af mænds sædkvalitet, tidlig pubertet og andre hormonforstyrrende effekter. Findes fx i fede madvarer, mademballage, hudplejeprodukter, neglelak, tekstiler, anden blød plast.

Bisphenoler (fx BPA, Triclosan): mistænkes for at være hormonforstyrrende og kædes bl.a. sammen med nedsat reproduktionsevne, øget produktion af brystvæv hos drenge og mænd, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme, mv. Findes fx i dåsemad, hård plast og tandpasta.

Metaller (fx kviksølv): kædes sammen med negativ påvirkning af hjernens udvikling, herunder lavere intelligens, dårligere kognitiv og motorisk formåen. Findes i fisk og skaldyr og andre kilder. Især ufødte børn, som eksponeres gennem moderkagen, er følsomme over for disse påvirkninger, når grundstenene til deres udvikling dannes.

En læge og professor i miljømedicin ved Harvard og SDU har konkluderet, at mange pesticider er særligt giftige for hjernen, specielt under den tidlige udvikling. De pesticider, som en gravid kvinde får i sig, siver igennem moderkagen og ind i fostrets kredsløb og hjerne. Amerikanske undersøgelser viser, at børn i skolealderen klarer sig desto dårligere på intelligenstests, jo mere pesticid der var i morens urinprøve under graviditeten.

Industrien anvender mere end 30.000 syntetiske kemikalier og det er kun få af disse produkter, som virksomhederne er forpligtet til at oplyse over for forbrugerne i varedeklarationerne. Hertil kommer, at skadelige stoffer i emballager mv., kan overføres til produktet i emballagen, og dermed til forbrugeren.

Myndighederne forsøger at begrænse forbrugernes eksponering vha. lovgivning, men det er ikke uden udfordringer. Det er i høj grad det europæiske kemikalie agentur (ECHA), der definerer lovgivning på området og har til opgave at balancere menneskers og miljøets ve og vel med virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne. Samtidig gælder lovgivningen for eksempel ikke for importeret frugt og grønt, som ofte indeholder sprøjtemidler, der ikke er tilladte i EU. Flere og flere forskere argumenterer desuden for at lovgivningen ikke tager højde for den såkaldte "cocktail-effekt" når grænseværdier for industriens brug af kemikalier fastsættes og at de dermed ikke er lave nok. Dette betyder at den sygdomsfremkaldende eller hormonforstyrrende effekt af en cocktail af stoffer er større, end effekten af de enkelte stoffer lagt sammen.

Særligt udsatte grupper, som fx gravide og ammende kvinder, opfordres af myndighederne til at tage yderligere forholdsregler i deres adfærd for at forebygge fosterskader og andre sundhedsrisici. Forbrugerne kender dog ikke til deres individuelle eksponeringer til de problematiske kemikalier, herunder ophobning heraf i egen krop og ved dermed ikke hvor de skal prioritere deres indsats.

Kernen i Spørgers ydelser er, at give forbrugeren gennemsigtighed til indholdet af problematiske kemikalier i kroppen og behandle overeksponering vha. ændrede kostvaner, anden forbrugsadfærd, indeklima, m.v. for herigennem at forebygge fremtidige sygdomme og sundhedsproblemer.

Behov for Spørgers ydelser har private individer, der har mistanke om at de udsættes for/har været udsat for skadelige kemikalier, som øger risikoen for at udvikle sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder hos dem selv og/eller deres børn. De kan inddeles i 3 kategorier:

a)      Gravide og ammende, som ønsker at reducerer risikoen for at fosteret/den nyfødte unødigt udsættes for skadelige kemikalier under udviklingen af vitale dele, herunder hjernen, reproduktionsorganer, mv. gennem moderkagen og brystmælken.

b)      Børn, hvis forældre ønsker at beskytte mod den daglige, kontinuerlige eksponering til kemikalier, som kan påvirke den neurologiske og hormonelle udvikling negativt, fx udvikling af adfærdsforstyrrelser, reduceret intelligens og tidlig pubertet.

c)      Voksne, som ønsker at reducere risikoen for udvikling af sygdomme, fx forskellige former for cancer, som en kontinuerlig eksponering til skadelige kemikalier kan forårsage.

Patienterne tager som udgangspunkt selv kontakt til Spørger, men mange vil ligeledes være henvist af en læge, som vurderer, at de pågældende ydelser er nødvendige i forbindelse med diagnosticering, behandling eller helbredelse af en patient. Henvisningen er på nuværende tidspunkt ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Når en patient henvender sig til Spørger, skal patienten besvare en række spørgsmål om vaner, miljø og livssituation, som påvirker den daglige kemikalie-eksponering. Disse svar danner grundlag for en vurdering af hvilke analyser, der vil være relevante at gennemføre.

Det kan fx være en gravid kvinde, som spiser meget fisk og ønsker at vide om hendes niveau af kviksølv ligger over de anbefalede værdier og dermed bør ændre sine vaner under graviditeten. I en sådan situation vil der blive foretaget en analyse af indholdet af kviksølv i kroppen med henblik på at minimere risikoen for at hendes foster lider skade på den neurologiske udvikling (som sættes i forbindelse med højt indhold af kviksølv).

Et andet eksempel kan være en far, der er bekymret for, i hvilken grad hans børn er eksponeret for hormonforstyrrende stoffer. I denne situation vil der blive foretaget en analyse af indholdet af pesticider, ftalater og bisphenoler i børnene, da eksponering til disse stoffer bl.a. kædes sammen med udvikling af tidlig pubertet og bryst cancer og leukæmi.

Det kunne også være en mor, der ønsker at minimere sine børns risiko for at udvikle allergi overfor forskellige kemikalier. Her ville en test for allergifremkaldende kemikalier være relevant. Det kunne fx være for konserveringsmidlet MI, der er stærkt allergifremkaldende, og ofte bruges i hudplejeprodukter som sæbe og vådservietter. Der kunne også være tale om en allerede kendt sygdom eller allergi, som kunne afhjælpes ved løbende at monitorere niveauet af allergenet i kroppen og foretage de nødvendige interventioner for at nedbringe niveauet og dermed reducere gener fra allergiske udbrud.

Spørgers ydelse består af analyse, diagnose og behandling. Analyse for problematiske kemikalier i kroppen (blod, urin eller hår) og hjemmet (støv eller luft) bliver foretaget på akkrediterede laboratorier. Fortolkningen af analyseresultaterne baseres på en sammenstilling med myndighedernes anbefalede værdier og referencegruppers gennemsnitsværdier. Diagnosen stilles på baggrund af patientens værdier og med udgangspunkt i de stoffer, som patienten testes positiv for, herunder i de oplysninger, som patienten er fremkommet med i de indledende besvarelser omkring vaner, miljø og livssituation.

På baggrund heraf foretages en konkret vurdering af risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme og sundhedsmæssige uregelmæssigheder, med udgangspunkt i den seneste forskning på området.

Behandlingen af patienten består i en toksikologisk vejledning i hvilke ændringer i forbrugsvaner og miljøfaktorer, der kan nedbringe indholdet af de problematiske kemikalier i patienten.

Denne vejledning kan anvendes direkte til helbredelse/afhjælpning af konkrete lidelser eller til at forebygge de sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, som forskningen har påvist, at patienten risikerer i fremtiden. 

Ydelsen bestilles på Spørgers webside og prøvematerialet fx blod/urin/hår eller støv/luft fra hjemmet sendes til laboratoriet. Teknologien i dag betyder, at Spørgers patienter ikke fysisk skal møde op til en række tests, men at det nødvendige prøvemateriale kan indsamles og indsendes hjemmefra.

Patienten modtager herefter fortroligt login til egen side på Spørgers webside, hvor analyseresultater, diagnose og toksikologisk vejledning vil blive gjort skriftligt tilgængeligt.

Spørgers medarbejdere og samarbejdspartnere er uddannede i toksikologi, biokemi og folkesundhedsvidenskab og er dermed fuldt kvalificerede til at fortolke analyseresultater og anbefale behandling af patienterne.

På websiden vil der ligeledes være adgang til kontakt med faglige eksperter, herunder Spørgers forskningsdirektør og en toksikolog fra Miljø og Sundhed på Københavns Universitet.

Spørger overvejer desuden at ansætte en uddannet læge til at deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne i samarbejde med de nævnte profiler herover.

Såfremt det er relevant for patienten kan denne medbringe sine analyseresultater til konsultation med egen læge mhp. diskussion af behov for yderligere behandling eller udredning.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Forskning har påvist, at den stigende og vedvarende eksponering til miljømæssige kemikalier har indflydelse på forbrugernes sundhed. Og dette i en sådan grad, at forskningen har vist en sammenhæng mellem eksponeringen og visse typer kræft, medfødte fødselsdefekter, herunder i de reproduktive og hormonelle system, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme mv.

I takt med at forbrugerne opnår større kendskab til disse følgevirkninger, herunder også større kendskab til, hvilke kemikalier, der rent faktisk bliver tilført fødevarer, emballager mv., vokser bekymringen for, hvilken eksponering forbrugeren og dennes familie har været udsat for. Herunder bekymringen for hvilken betydning dette har og vil få på sigt.

Kernen i Spørgers ydelser er at give forbrugeren gennemsigtighed til indholdet af problematiske kemikalier i kroppen og behandle overeksponering vha. ændrede kostvaner, anden forbrugsadfærd, indeklima, m.v. De forbrugere, som henvender sig til Spørger kommer dermed med det formål at få undersøgt ophobning af problematisk kemi i kroppen med henblik på at sikre forebyggelse af fremtidige sygdomme eller sundhedsproblemer.

Forbrugere, som allerede oplever sundhedsproblemer eller sygdomme henvender sig med henblik på at Spørgers ydelser skal indgå som led i behandlingen af disse sygdomme og sundhedsmæssige problemer.

Baseret på praksis på området er det således Spørgers opfattelse, at Spørgers ydelser er omfattet af begrebet "behandling af personer", som omhandlet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, jfr. momssystemdirektivets art. 132, stk. 1, litra b-c)

Spørger henstiller derfor til, at spørgsmål 1 og 2 besvares med et NEJ.

I det omfang, at Skatterådet er af den opfattelse, at Spørgers ydelser under spørgsmål 1 og 2 er momspligtige, anmodes Skatterådet om at tage stilling til, om det ændrer på besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, såfremt Spørger ansætter en uddannet læge, som vil deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne.

Spørger henstiller til, at spørgsmål 3 og 4 besvares med et JA. 

Det er Spørgers opfattelse, at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med "Nej" idet Spørgers ydelser er i nær tilknytning til behandling, som ikke skal fortolkes indskrænkende jf. landsskatterettens afgørelse i SKM.2002.163.LSR.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke er momspligtig ved salg af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af urin-, blod- eller hårprøve.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd:

"1) Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b)-e) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

b) hospitalsbehandling og pleje samt transaktioner i nær tilknytning hertil udført af offentligretlige organer eller, under sociale betingelser svarende til dem, der gælder for sådanne organer, af hospitaler, centre for lægebehandling og diagnostik og andre lignende behørigt anerkendte institutioner

c) behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv som fastsat af den pågældende medlemsstat

d) levering af organer, blod og mælk fra mennesker

e) levering af ydelser præsteret af tandteknikere som et led i udøvelsen af deres erhverv samt tandlægers og tandteknikeres levering af tandproteser."

Praksis

C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler

Det er kun behandling af personer, der foregår uden for et hospital som led i udøvelse af lægegerning eller dertil knyttede erhverv med henblik på at forebygge, diagnosticere eller behandle, der kan være omfattet af momsfritagelsen. Anden virksomhed med almindelig hjælp og hjælp i husholdningen er ikke omfattet.

C-45/01, Christoph-Dornier

Psykoterapeutiske behandlinger udført i en privatretlig stiftelses ambulatorium af uddannede psykologer, der ikke er læger, er ikke transaktioner i »nær tilknytning« til hospitalsbehandling eller pleje, medmindre behandlingerne faktisk ydes som sekundære ydelser til hospitalsbehandling eller pleje af modtagerne, hvilket er hovedydelsen. Derimod skal ordet »pleje« i bestemmelsen fortolkes således, at det dækker den i litra c) omhandlede behandling af personer i sin helhed, herunder ydelser, der udføres af personer, der ikke er læger, men som udfører til lægegerningen knyttede ydelser, såsom psykoterapeutiske behandlinger, der udføres af uddannede psykologer.

C-156/09, Verigen Transplantation

Isolering af ledbruskceller fra bruskmateriale udtaget fra et menneske og den efterfølgende opformering af disse celler med henblik på deres reimplantation af terapeutiske grunde udgør en »behandling af personer« i momsfritagelsens forstand

SKM2009.662.LSR

En virksomheds ydelser, der leveredes i forbindelse med aktiviteter i et træningscenter, var alene momsfritaget, i det omfang ydelserne var omfattet af begrebet "behandling af personer" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

SKM2002.163.LSR

Statens Serums Instituts salg af laboratorieundersøgelser, såkaldt human diagnostik, er omfattet af momsfritagelsen for hospitalsbehandling og lægevirksomhed. Formålet med at foretage analyserne er, at lægen eller hospitalet skal diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, og analyseydelserne blev derfor anset for at være en integreret del af de momsfri hospitals- og lægeydelser.

SKM2011.48.SR

Generelle helbredskontroller, der tilbydes medarbejdere uden at der foreligger nogen særlig indikation af helbredsmæssige risici, er ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Begrundelse

Spørgers ydelser består i, at Spørger foretager analyse af prøver fra kundernes urin, blod eller hår med henblik på at fastslå, om disse indeholder forhøjede koncentrationer af forskellige stoffer, som forøger risikoen for at udvikle visse typer kræft, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme mv., ligesom de forøger risikoen for, at gravide føder børn med fødselsdefekter.

Med baggrund i testresultatet foretager Spørger en konkret vurdering af kundernes risiko for at udvikle de pågældende sygdomme med udgangspunkt i den seneste forskning på området.

Endelig giver Spørger kunderne vejledning om, hvilke ændringer i forbrugsvaner og miljøfaktorer, der kan nedbringe indholdet af de skadelige stoffer, som kunderne har forhøjede koncentrationer af.

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra b)-e) i dansk ret, og momslovens bestemmelse skal derfor fortolkes i overensstemmelse hermed.

I henhold til EU-domstolens faste praksis kan alene ydelser med et terapeutisk formål omfattes af momsfritagelsen, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-141/00, Ambulanter Pflegedienst Kügler.

Det er SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser ikke kan anses for at udgøre hverken "pleje" eller "behandling af personer" i momssystemdirektivets forstand, idet Spørgers ydelser ikke i sig selv har et terapeutisk formål.

Spørgers ydelser har alene til formål at konstatere, hvorvidt modtageren af ydelsen har et forhøjet indhold af skadelige stoffer i kroppen, samt at vejlede modtageren om, hvordan denne i givet fald kan påvirke dette gennem en adfærdsændringer mv.

Spørgers ydelser har derfor ikke i sig selv til formål at forebygge, diagnosticere, behandle eller så vidt muligt helbrede en bestemt sygdom eller sundhedsmæssig anomali. Spørgers ydelser har i stedet til formål generelt at mindske modtagerens risiko for at udvikle sygdomme på samme måde som dyrkning af motion mv., som heller ikke omfattes af momsfritagelsen, jf. eksempelvis SKM2009.662.LSR.

Der kan herved ligeledes henvises til Skatterådets afgørelse SKM2011.48.SR, hvor generelle helbredsundersøgelser udført af læger heller ikke kunne anses som omfattet af momsfritagelsen.

Det bemærkes videre, at ydelserne heller ikke kan anses for momsfrie som leveret i nær tilknytning til "pleje" eller "behandling af personer", idet ydelserne ikke faktisk leveres som sekundære ydelser til en momsfritaget hovedydelse, jf. EU-domstolens dom i sagen C-45/01, Christoph-Dornier.

Leveres Spørgers ydelser derimod som led i hospitalsbehandling eller et lægeligt behandlingsforløb, vil Spørgers ydelser efter en konkret vurdering kunne anses for omfattet af momsfritagelsen, idet Spørgers ydelser på samme måde som i SKM2002.163.LSR vil kunne anses for en sådan integreret del af hospitals- eller lægeydelserne, at fritagelsen også omfatter disse ydelser.

Dette var tillige en forudsætning i EU-domstolens dom i sagen C-156/09, Verigen Transplantation, hvor en tredjeparts opformering kondrocytter fra bruskmateriale med henblik på reimplatation i patienten blev anset for en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af den samlede behandlingsproces, og derved opfyldte betingelserne for momsfritagelse.

Spørgers ydelser i form af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af urin-, blod- eller hårprøve, må herefter som udgangspunkt anses for momspligtige.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke er momspligtig ved salg af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet.

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørgers ydelser består i, at Spørger foretager analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet med henblik på at fastslå, om disse indeholder forhøjede koncentrationer af forskellige stoffer, som forøger risikoen for at udvikle visse typer kræft, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme mv., ligesom de forøger risikoen for, at gravide føder børn med fødselsdefekter.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, og det er på den baggrund SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser ikke kan anses for at udgøre hverken "pleje" eller "behandling af personer" i momssystemdirektivets forstand, idet Spørgers ydelser ikke i sig selv har et terapeutisk formål.  

SKAT bemærker endvidere, at ydelserne som udgangspunkt heller ikke vil kunne momsfritages med henvisning til, at disse leveres som en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af den samlede behandlingsproces, jf. C-156/09, Verigen Transplantation, hvis de leveres som led i hospitalsbehandling eller et lægeligt behandlingsforløb.

SKAT har herved lagt vægt på, at en test af støv og luft i patientens hjem efter en konkret vurdering ikke kan anses for logisk at ligge inden for rammerne af hospitals- og lægebehandling, jf. eksempelvis EU-domstolens dom i sagen C-262/08, Copygene.

Spørgers ydelser i form af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet, må herefter anses for momspligtige.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Såfremt spørgsmål 1 besvares med JA, ønskes det bekræftet, at det vil ændre på besvarelsen, såfremt Spørger ansætter en uddannet læge, som vil deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne.

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørgers ydelser består i, at Spørger foretager analyse af prøver fra kundernes urin, blod eller hår med henblik på at fastslå, om disse indeholder forhøjede koncentrationer af forskellige stoffer, som forøger risikoen for at udvikle visse typer kræft, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme mv., ligesom de forøger risikoen for, at gravide føder børn med fødselsdefekter. Til forskel fra spørgsmål 1 påtænker Spørger at ansætte en læge, som skal deltage i leveringen af ydelserne.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1, idet SKAT bemærker, at ansættelsen af lægen efter det oplyste ikke ændrer på ydelsernes karakter.

Det er på denne baggrund fortsat SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser ikke kan anses for at udgøre hverken "pleje" eller "behandling af personer" i momssystemdirektivets forstand, idet Spørgers ydelser ikke i sig selv har et terapeutisk formål.

Ansættelsen af lægen gør heller ikke nogen forskel i relation til vurderingen af ydelserne, når disse leveres som led i hospitalsbehandling eller et lægeligt behandlingsforløb. EU-domstolen har således sagen C-156/09, C-156/09, Verigen Transplantation, understreget, at det ikke er nødvendigt, at et ethvert aspekt af den terapeutiske behandling skal udføres af lægepersonale.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Såfremt spørgsmål 2 besvares med JA, ønskes det bekræftet, at vil det ændre på besvarelsen, såfremt Spørger ansætter en uddannet læge, som vil deltage i fortolkningen af analyseresultaterne, diagnosticering og behandlingen af patienterne.

Lovgrundlag

Der henvises til "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Der henvises til "Praksis" under spørgsmål 1.

Begrundelse

Spørgers ydelser består i, at Spørger foretager analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet med henblik på at fastslå, om disse indeholder forhøjede koncentrationer af forskellige stoffer, som forøger risikoen for at udvikle visse typer kræft, kardiovaskulære og metaboliske sygdomme mv., ligesom de forøger risikoen for, at gravide føder børn med fødselsdefekter. Til forskel fra spørgsmål 2 påtænker Spørger at ansætte en læge, som skal deltage i leveringen af ydelserne.

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 2, idet SKAT bemærker, at ansættelsen af lægen efter det oplyste ikke ændrer på ydelsernes karakter.

Med henvisning til besvarelsen af spørgsmål 2 må Spørgers ydelser derfor stadig anses for momspligtige.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.