Når du køber ind til din momspligtige virksomhed, kan du som udgangspunkt få fradrag for hele købsmomsen. Hvis du ændrer, hvad du bruger det indkøbte til (fx til privat brug), skal du som regel betale noget af den moms tilbage, du tidligere fik fradrag for. Det afhænger af, hvad du har købt, hvad værdien er, og hvor længe siden det er, du foretog købet.

Det er et investeringsgode, når du køber fast ejendom (herunder om- og tilbygning) eller får udført vedligeholdelse og reparation af fast ejendom for mere end 100.000 kr. årligt,

Et investeringsgode er også, når du køber maskiner, inventar og andre driftsmidler (fx varebiler), hvor købsprisen overstiger 100.000 kr. uden moms, og når du køber ydelser (fx software, rettigheder mv.), hvor købsprisen overstiger 100.000 kr. uden moms.

 • Du skal følge op på og eventuelt regulere dit momsfradrag af investeringsgodet i en vis årrække afhængigt af godets art. Dit momsfradrag skal svare til din løbende brug af godet.
 • Du skal i denne årrække være særligt opmærksom på din løbende brug af investeringsgodet, hvis din virksomhed har både momspligtigt og momsfrit salg.
 • Hvis forholdet imellem dit momspligtige og momsfrie salg ændrer sig, skal du som udgangspunkt regulere dit momsfradrag af investeringsgodet.
 • Hvis du skal regulere dit fradrag af et investeringsgode, kan det enten medføre et ekstra momsfradrag, eller at du skal betale noget af dit momsfradrag tilbage.
 • For ydelser gælder det først, hvis du har købt ydelsen eller begyndt at fremstille den efter 1. juli 2014.

Indberet, ret eller se din momsindberetning

Reguleringsperioden er den årrække, hvor du har pligt til at følge op på dit løbende brug af det købte investeringsgode, og hvor du eventuelt skal regulere og tilbagebetale noget af det momsfradrag, du fik på købstidspunktet. Reguleringsperioden for investeringsgoder er:

 • Fem år for maskiner, inventar, andre driftsmidler og ydelser, som falder i værdi efter købet, hvis din købspris ekskl. moms overstiger 100.000 kr. 
 • Ti år for fast ejendom, herunder til- og ombygning af fast ejendom (ingen beløbsgrænse).
 • Fem år for reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb på mere end 100.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Beløbet gælder hver enkelt ejendom.

For maskiner, inventar, andre driftsmidler og ydelser tæller dit købsår med som første år i reguleringsperioden. Hvis du fx i 2011 har købt en maskine til 120.000 kr. ekskl. moms (og her har fået fuldt fradrag for købsmomsen på 30.000 kr.), skal du hvert år frem til og med 2015 vurdere din løbende brug af maskinen og eventuelt regulere og betale noget af dit momsfradrag tilbage til Skattestyrelsen.

Ved ejendomme er første år i reguleringsperioden som udgangspunkt det år, ejendommen er taget i brug. Når du fx opfører en ejendom med henblik på momspligtig udlejning, er første år i reguleringsperioden som udgangspunkt det år, hvor første udlejning finder sted.

Ved køb af investeringsgodet opgør du, hvor stort dit momsfradrag af indkøbet er ud fra din momsfradragsret på købstidspunktet - fuldt, delvist eller intet momsfradrag. Du skal trække dit berettigede momsfradrag fra som købsmoms på din momsindberetning i den momsperiode (dvs. den måned, det kvartal eller halvår), hvor du foretager købet. Du skal gå ud fra den dato, der står på din købsfaktura.

Herefter skal du hvert år i reguleringsperioden følge op på dit momsfradrag af investeringsgodet for at sikre, at din løbende brug af godet svarer til det momsfradrag, du har taget. Du skal forestille dig, at du fordeler det momsfradrag, du tog ved købet, ud på hvert år i reguleringsperioden for investeringsgodet. Hvis du fx i 2011 har købt en maskine til 120.000 kr. ekskl. moms og her har fået fuldt momsfradrag på 30.000 kr., skal du fordele det over hvert år i den femårige reguleringsperiode som vist herunder.

Købspris ekskl. moms i 2017: 120.000 kr.
Momsfradrag ved købet (100 % fradragsret):
120.000 x 0,25 =
30.000 kr.
Momsfradrag pr. år i reguleringsperioden:
30.000/5 =
6.000 kr.

Din løbende brug af godet (i reguleringsperioden) kan medføre, at du hvert år i reguleringsperioden skal regulere og eventuelt tilbagebetale noget af den moms, du har fået i fradrag for det enkelte år; i eksemplet her 6.000 kr. pr. år.

Hvis du fx i 2018 i eksemplet her kun har brugt maskinen privat, skal du betale 6.000 kr. tilbage i moms over din sidste momsindberetning for 2018. Du skal fortsat vurdere din løbende brug af maskinen i de følgende år til og med 2015 (i eksemplet her) og eventuelt også betale moms tilbage i disse år.

Du skal regulere dit momsfradrag, når du i reguleringsperioden:

 • ændrer din brug af et investeringsgode, så du har ret til enten et mindre eller et større momsfradrag, end du fik ved dit køb. Du har kun pligt til at regulere og betale moms tilbage, hvis din momsfradragsprocent for året svinger mere end 10 procent i forhold til det momsfradrag, du fik ved købet. Se eksempel 1 og 2 nedenfor.
 • sælger eller udtager et investeringsgode (med salgsmoms), hvor du ikke fik fuldt momsfradrag ved købet af godet. Du kan her få et ekstra momsfradrag af investeringsgodet. Se eksempel 1 nedenfor.
 • sælger en fast ejendom, hvor dit salg ender med at være momsfrit. Du skal her betale noget af momsen tilbage, hvis du har taget momsfradrag ved opførelse af ejendommen, til- og ombygning af ejendommen eller har foretaget reparation og vedligeholdelse (for mere end 100.000 kr.) i ejendommen. (I afsnit D.A.5.9 i Den juridiske vejledning kan du læse, om salget af din ejendom er momsfrit eller momspligtigt. Se linket til højre på siden her.) Se eksempel 3 nedenfor.
 • sælger investeringsgoder som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse. En momsfri virksomhedsoverdragelse vil som udgangspunkt være, når du til en anden momsregistreret virksomhed samlet videresælger de aktiver (maskiner, inventar, varelager, rettigheder, software mv.), du har brugt, mens du drev virksomheden. Du skal som udgangspunkt her betale noget af det momsfradrag tilbage, som du fik ved købet af de investeringsgoder, du nu videresælger uden moms til den anden virksomhed. Se eksempel 4 nedenfor.

Eksempel 1: Køb af en varebil til både momsfrie og momspligtige formål

I 2015 køber du en ny varebil med tilladt totalvægt på over 3 ton, som du skal bruge i både din momsfrie og din momspligtige virksomhed (blandet virksomhed). Varebilen koster 200.000 kr. ekskl. moms og registreringsafgift. Da værdien af bilen er mere end 100.000 kr., skal du bruge reglerne om investeringsgoder.

Når du bruger bilen til både momsfrie og momspligtige formål, skal du først beregne din virksomheds momsfradragsprocent og derefter dit delvise momsfradrag i købsåret.

Beregn din momsfradragsprocent (ved blandet virksomhed) i købsåret
Dit samlede salg af varer og ydelser 1.000.000 kr.
Dit salg af momspligtige varer og ydelser
(ekskl. moms)
600.000 kr.
Dit salg af momsfrie varer og ydelser 400.000 kr.
Din momsfradragsprocent i købsåret:
(600.000/1.000.000) x 100 =
60 %

Dit samlede salg er både det momspligtige salg og det
momsfrie salg.
Du skal ikke regne momsen med i dit momspligtige salg.

 

Beregn dit delvise momsfradrag i købsåret
Købsmoms af varebilen: 200.000 x 0,25 = 50.000 kr.
Momsfradrag i købsåret: 50.000 x 0,6
(din momsfradragsprocent) =
30.000 kr.

Da varebilen er et driftsmiddel, skal du regulere momsen i de efterfølgende fem år (inklusive købsåret 2015), hvis der sker ændringer i den måde, du bruger bilen på, eller hvis du sælger den.

I 2016 og 2017 ændrer fordelingen af dit momsfrie og momspligtige salg sig, så din momsfradragsprocent i stedet bliver 45 % for 2016 og 65 % for 2017. Det har betydning for dit delvise momsfradrag, og du skal som udgangspunkt regulere dit momsfradrag for de to år.

I 2018 sælger du bilen for 125.000 kr. inkl. moms. På din salgsfaktura skal du opkræve moms af din salgspris ekskl. moms (her 100.000 kr.). Derefter skal du betale og indberette momsen som salgsmoms i din almindelige momsindberetning for den momsperiode (dvs. den måned, det kvartal eller halvår), hvori du sælger bilen. Hvis du fx sælger bilen den 12. januar 2018, skal du betale og indberette din salgsmoms i den momsindberetning, som januar 2018 indgår i.

Beregn din salgsmoms
Salgsmoms af varebilen:
100.000 (salgspris ekskl. moms) x 0,25 =

25.000 kr.

Skema: Dit momsfradrag for hvert år i reguleringsperioden (og eventuel regulering og tilbagebetaling)

I 2016, hvor din momsfradragsprocent bliver 15 % mindre end i købsåret, er årets regulering af dit momsfradrag på -1.500 kr. Dem skal du bogføre i dit momsregnskab og betale tilbage til Skattestyrelsen. Det gør du ved at indberette "-1.500 kr." i feltet købsmoms på din sidste momsindberetning for 2016, (dvs. du laver en modregning ved at gøre dit momsfradrag for perioden mindre).

I 2017, hvor fradragsprocenten bliver 5 % større end i købsåret (2015), kan du tage et yderligere momsfradrag på 500 kr. Du vælger selv, om du vil tage det ekstra fradrag, når fradragsprocenten ændrer sig med mindre end 10 %. Beløbet på de 500 kr. kan du bogføre som en yderligere købsmoms i dit momsregnskab og indberette i feltet købsmoms på din sidste momsindberetning for år 2017.

I 2018, hvor du sælger varebilen med moms, betragter vi det momsmæssigt som om, at du i resten af reguleringsperioden (dvs. 2018 og 2019) kun bruger bilen til momspligtige formål. Du opnår her et ekstra momsfradrag for de resterende to år (2013 og 2014). Hvis du fx sælger bilen den 12. januar 2018, skal du på den momsindberetning, som januar 2018 indgår i (momsperioden), indberette et samlet ekstra momsfradrag i feltet købsmoms på 4.000 + 4.000 = 8.000 kr. Du medtager dermed dit ekstra momsfradrag på den samme momsindberetning, som du indberetter salgsmomsen af dit bilsalg på.

For at du må tage hele det ekstra momsfradrag på de 8.000 kr., er det en betingelse, at salgsmomsen ved dit salg af bilen (i eksemplet her 25.000 kr.) skal være større end det ekstra momsfradrag, du kan tage ved dit videresalg af bilen. Du kan i eksemplet her i år 2018 tage hele det ekstra momsfradrag på 8.000 kr.

Hvis du i stedet sælger bilen til kun 30.000 kr. ekskl. moms, er din salgsmoms kun 7.500 kr. Dermed kan du ikke få hele det ekstra momsfradrag på 8.000 kr., men kan i stedet kun tage et ekstra fradrag på 7.500 kr.

Eksempel 2: Opførelse af en fast ejendom, hvor du efterfølgende bruger en del af ejendommen til ikke-momspligtige formål

I 2009 opfører du en bygning og tager den samme år i brug til din momspligtige virksomhed. Din momsfradragsret er her 100 %.

Beregn købsmomsen i opførelsesåret
Samlede omkostninger til byggeri,
eksklusive moms
3.200.000 kr.
Købsmoms af byggeri: 3.200.000 x 0,25 800.000 kr.

Du skal løbende trække moms af byggeriet fra som købsmoms i din momsindberetning ud fra datoen på dine købsfakturaer.

Ved opførelse af fast ejendom er reguleringsperioden 10 år. Din reguleringsperiode for ejendommen er, fra du tager den i brug i 2009 til og med år 2018. Fra 2014 og frem vælger du at bruge 25 % af bygningen til andre formål, som ikke vedrører din momspligtige virksomhed, fx bolig (blandet anvendelse). Det medfører, at du for årene 2014-2018 skal betale noget af det momsfradrag tilbage, du fik i opførelsesåret. Se i skemaet, hvor meget moms du hvert år skal betale tilbage til Skattestyrelsen.

Skema: Dit momsfradrag for hvert år i reguleringsperioden (og eventuel regulering og tilbagebetaling)

Selvom du ved, at du fra 2014 bruger bygningen til blandede formål med en fast momsfradragsprocent på 75 %, skal du fortsat regulere momsen for de resterende år løbende. Det betyder, at du for hvert af årene fra 2014 og frem til 2018 skal betale 20.000 kr. tilbage i moms. Det gør du ved at indberette "-20.000 kr." i feltet købsmoms på din sidste momsindberetning for hvert af årene 2014-2018 (dvs. du laver en modregning ved at gøre dit momsfradrag for perioden mindre).

Eksempel 3: Salg af en fast ejendom, du har anvendt til momspligtige formål

(Eksemplet er en forsættelse af eksempel 2.)

I 2014 sælger du ejendommen. Reglerne om momspligt ved salg af byggegrunde og nye bygninger trådte først i kraft den 1. januar 2015. Ved dit salg af ejendommen i år 2014 skal du derfor ikke beregne moms af salgssummen.

Hvorvidt du skal opkræve moms eller ej ved salg af bygninger og grunde efter den 1. januar 2015 afhænger af de konkrete forhold ved salget. Du er som udgangspunkt momspligtig ved salg af:

 • nye bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2015 eller senere.
 • bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- eller ombygningsarbejder, som er påbegyndt den 1. januar 2015 eller senere.
 • byggegrunde, der sælges den 1. januar 2015 eller senere.

Du kan læse mere om reglerne i afsnit D.A.5.9 . om levering af fast ejendom i Den juridiske vejledning. Se linket øverst til højre på siden her.

I opførelsesåret (2009) trak du en samlet købsmoms på 800.000 kr. fra. Eksempel 2 viser, at du skal fordele denne købsmoms ud over en 10-årig periode. Ved dit salg af ejendommen i 2014 er der derfor stadig fem år (2014-2018), du ikke har reguleret og tilbagebetalt moms for.

Overgang til ikke-momsfradragsberettiget brug

I 2014, hvor du sælger din ejendom momsfrit, betragter vi det momsmæssigt som om, at du i resten af reguleringsperioden (årene 2014-2018) bruger ejendommen til ikke-momsfradragsberettigede formål. Det betyder, at du skal betale momsen tilbage, som om din momsfradragsprocent for de resterende år (2014-2018) er nul. I dette eksempel skal du derfor betale det momsfradrag, du ved købet fik for årene 2014-2018, tilbage.

Beregn den moms, du skal have tilbage
Årets andel af det momsfradrag,
du tog ved købet: 80.000 x 5 år
400.000 kr.

Du laver din tilbagebetaling ved at indberette "-400.000 kr." i feltet købsmoms på din sidste momsindberetning for året 2014 (dvs. du laver en modregning ved at gøre dit momsfradrag for perioden mindre).

Salg til en anden momspligtig virksomhed

Du kan undgå at betale momsen på de 400.000 kr. tilbage, hvis du sælger din ejendom videre til en anden momspligtig virksomhed. Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Køber skal være en momspligtig virksomhed med mindst samme momsfradragsprocent, som din virksomhed havde ved købet, dvs. i eksemplet her 100 % momsfradragsret.
 • Køber skal skrive under på at overtage reguleringsforpligtelsen i den resterende del af din reguleringsperiode; i eksemplet her for årene 2014-2018.

Det momsbeløb, køber her overtager pligten til eventuelt at regulere og betale tilbage (hvis købers brug af godet ændrer sig) kaldes momsmæssigt for reguleringsforpligtelsen, og er i eksemplet her de 400.000 kr.

Hvis køberen af din ejendom ønsker at overtage reguleringsforpligtelsen, skal I (sælger og køber) aflevere en erklæring om det til Skattestyrelsen. Det gør I ved at udfylde og underskrive blanketterne 49.026 og 49.040. Du finder et link til blanketterne øverst til højre på siden her.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at køber er momsregistreret og har samme momsfradragsret som dig. Hvis køber fx ikke er momsregistreret, kan Skattestyrelsen opkræve momsbeløbet (i eksemplet her 400.000 kr.) af dig, selvom køber har afgivet en erklæring om, at han vil overtage reguleringsforpligtelsen.

Eksempel 4: Salg af en maskine som led i en virksomhedsoverdragelse

I 2014 køber du en maskine til 200.000 kr. ekskl. moms, du skal bruge til din momspligtige virksomhed. Din momsfradragsret er her 100 %.

Beregn din moms i købsåret
Maskinens pris, eksklusive moms 200.000 kr.
Købsmoms: 200.000 x 0.25 = 50.000 kr.

Du skal trække hele momsen fra som købsmoms på din momsindberetning i den momsperiode (dvs. den måned, det kvartal eller halvår), hvor du foretager købet. Du skal gå ud fra den dato, der står på din købsfaktura.

Når maskinen (driftsmidlet) har en værdi ekskl. moms på mere end 100.000 kr., bliver den betragtet som et investeringsgode. Du har derfor pligt til at regulere det momsfradrag, du har fået ved købet, hvis der sker ændringer i maskinens brug inden for fem år (2014-2018) inklusive det år, hvor du køber maskinen.

I 2016 ønsker du at ophøre med at drive virksomhed, og du sælger derfor hele virksomheden til en anden momsregistreret virksomhed. Salget omfatter samtlige af de aktiver (maskiner, inventar, varelager mv.), du har brugt, mens du drev virksomheden.

Virksomhedsoverdragelse uden momspligt

Når en samlet virksomhed sælges (overdrages) fra en momsregistreret virksomhed til en anden, sker overdragelsen som udgangspunkt momsfrit. Det betyder, at sælgeren ikke skal beregne moms ved salget, og at køberen ikke har ret til momsfradrag.

Maskinen, som dette eksempel handler om, bruger du i 2014 og 2015 til din momspligtige virksomhed. I 2016, hvor du overdrager hele din virksomhed momsfrit, mangler der stadig tre år af reguleringsperioden for maskinen (2016, 2017 og 2018).

Skema: Dit momsfradrag for hvert år i reguleringsperioden (og eventuel regulering og tilbagebetaling)

Når du ikke skal betale moms af overdragelsen af din samlede virksomhed, herunder salget af maskinen, skal du som udgangspunkt betale momsreguleringsbeløbet på maskinen (10.000 + 10.000 + 10.000 = 30.000 kr.) til Skattestyrelsen. Det kan du undgå, når du sælger til en anden momspligtig virksomhed og samtidig opfylder nogle betingelser, så køber dermed kan overtage reguleringsforpligtelsen på her 30.000 kr . Disse regler er beskrevet nærmere i eksempel 3 ovenfor.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.