Dato for udgivelse
02 Nov 2016 13:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Sep 2016 11:00
SKM-nummer
SKM2016.492.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0848091
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktielønsordning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at aktier kan værdiansættes til GBP 2,25 pr. aktie i forbindelse med tildeling af køberetter til aktier, der skal omfattes af ligningslovens § 7 P. Skatterådet lægger vægt på, at aktierne for nyligt er blevet handlet mellem uafhængige parter til GBP 2,25 pr. aktie, samt at der efterfølgende ikke har været materielle ændringer i selskabet.

Et vilkår i køberetsaftalen om at medarbejderne skal sælge deres aktier i forbindelse med børsnotering af selskabet, eller såfremt der sker ejerskifte med mindst 50 pct., forhindrer ikke anvendelsen af ligningslovens § 7 P. Køberetterne kan også udnyttes på de aftalte vestingtidspunkter, hvorfor der ikke er tale om ren exit bonus til medarbejderne.

Det vil bero på de konkrete omstændigheder, hvorvidt medarbejdernes udnyttelse af køberetterne ved en eventuel børsnotering henholdsvis ejerskifte indebærer, at køberetterne anses for differenceafregnet med den konsekvens, at køberetterne skal beskattes efter ligningslovens § 28.

Hjemmel

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4

Reference(r)

Ligningslovens § 7 P

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.A.5.17.3

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at A-aktierne i Selskab A kan værdiansættes til GBP 1,87 pr. aktie i forbindelse med medarbejderes tildeling af køberetter til aktier?

 2. Besvares spørgsmål 1 med et nej, kan Skatterådet bekræfte, at A-aktierne i Selskab A kan værdiansættes til GBP 2,25 pr. aktie i forbindelse med medarbejderes tildeling af køberetter til aktier?

 3. Kan Skatterådet bekræfte, at køberetter til aktier i Selskab A kan værdiansættes til GBP 0,15 pr. stk., jf. Black & Scholes modellen?

 4. Kan Skatterådet bekræfte, at køberetter til aktier i Selskab A kan værdiansættes til GBP 0,277 pr. stk., jf. Black & Scholes modellen?

 5. Kan Skatterådet bekræfte, at køberetterne opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1 -7?

Svar

 1. Nej
 2. Ja
 3. Nej
 4. Ja
 5. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Selskab A har anvendt køberetter til aktier (gratis tildeling) til deres medarbejdere siden 2010, og har senest tildelt køberetter til aktier i 2015.

Generelt anvendes der køberetter, som giver ret til at erhverve A-aktier i Selskab A til en pre-defineret udnyttelsespris med en større "underwater" effekt på tildelingstidspunktet, seneste tildelte køberetter i april 2015 havde eksempelvis en udnyttelsespris på 3,22 GBP. Typisk har køberetterne en vesting periode på 3 år med både ansættelseskrav og økonomiske performance mål, og en udnyttelsesperiode på 7 år herefter.

Det er nu ønsket at tildele køberetter til aktier i Selskab A til en gruppe af medarbejdere i Datterselskabet, som blev opkøbt i 2014. Det er hensigten, at programmet designes over samme principper som de eksisterende aktiebaserede incentive programmer. Det vil sige, at incitamentsprogrammet ønskes udarbejdet som en tildeling af køberetter, ydet gratis som et personalegode. Den forventede målgruppe for et sådant køberetsprogram omfatter direktion og øvrige nøglemedarbejdere i Datterselskabet.

I lighed med de eksisterende køberetsprogrammer tildelt årligt fra 2010-2015, ønskes køberetterne tildelt med en "out of the money effekt" på tildelingstidspunktet med en fast udnyttelsespris på 3,22 GBP mod en estimeret markedsværdi på A-aktierne i Selskab A på 1,87 GBP.

Plan terms og de kontraktmæssige forhold er pt. under udarbejdelse, men hovedvilkår for køberetterne vil være som følger:

Type

Køberetter til aktier udstedt af Selskab A

Udnyttelsespris

£3,22 pr. aktie (1 køberet giver ret til 1 aktie)

Udnyttelsesprisen indbetales ved udnyttelse af køberetten, og dette gælder uanset om der sker "ordinær udnyttelse" eller "ekstraordinær udnyttelse"

Aktier

Genstand for køberetten er almindelige A-aktier i Selskab A

Performance kriterier (vesting mål)

Indtægter + EBITDA for CEO & CTO

Indtægter for øvrige medarbejdere

I nuværende udkast er 50 pct. af køberetter uden performance mål og de øvrige køberetter har således "alene" tidsvesting (dette kan ændre sig i endelig tildelingsaftale)

Vesting

1/3 vester efter hhv. 2, 3 og 4 år efter tildelingen

Efter vestingtidspunkterne kan køberetterne udnyttes til erhvervelse af aktier

Maximum løbetid

4,5 år

Deltagere

Køberetter tildeles vederlagsfrit som led i ansættelsesforholdet til medarbejdere ansat i Datterselskabet

Udnyttelsesvindue

Udnyttelse til erhvervelse af aktier er mulig når vestingdatoen er indtrådt ("ordinær udnyttelsesmulighed"), samt ved børsnotering eller change of control af Selskab A (mindst 50 pct. ejerskifte) ("ekstraordinær udnyttelsesmulighed") (dog bortfalder ikke vestede køberetter ved børsnotering eller ejerskifte).

Omsættelighedsbegrænsning

Ingen overdragelse af køberetterne

Stemmeret

A-aktierne har stemmeret. De øvrige aktieklasser er stemmeløse undtagen B aktierne

Krav om forsat ansættelse

Indrettes efter principperne i aktieoptionsloven

Det kan oplyses, at det er ønsket at anvende ligningslovens § 7 P for køberetterne i det omfang køberetternes markedsværdi ligger indenfor 10 pct. af medarbejdernes årsløn i tildelingsåret. Årslønnen for 2016 vil være den enkelte medarbejders bruttoløn tillagt arbejdsgivers pensionsbidrag, eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder og sædvanlig bonus udbetalt i 2016, det vil sige et løngrundlag, der følger rammerne i § 7 P's lovbemærkninger. Ved den vederlagsfri tildeling af køberetterne vil der samtidigt blive indgået en aftale med Datterselskabet og Selskab A, indrettet i overensstemmelse med ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1.

Aftalen om 7P, hvor denne beskatning "aftales" vil være en del af en samlet "tildelingspakke" til deltagerne bestående af plan rules, et options certifikat med oversigt over optionens hovedvilkår (tildelingsdato, udnyttelsespris, aktiens nominelle værdi, performance vilkår, vesting vilkår, udnyttelsesvindue, udløbsdato og køberettens værdi (jf. Black & Scholes) samt et tildelingsinformationsbrev. Det kan oplyses, at optionens Black & Scholes værdi vil fremgå af options certifikatet og 7P aftalen. Det er sigtet at indgå aftale om tildeling af køberetter hurtigst muligt i løbet af juli/august måned, dog senest i september 2016. Det kan oplyses, at tildelingen sker i primo september.

Qua ønsket om anvendelse af ligningslovens § 7 P er det centralt for at få klarlagt værdien af henholdsvis køberetterne og A-aktierne efter danske forhold, og dette er baggrunden for denne anmodning. Ligeledes ønskes Skatterådets bekræftelse på opfyldelse af betingelserne i ligningslovens § 7 P.

Det kan oplyses, at aktierne erhvervet ved eventuel udnyttelse af køberetterne er omfattet af aktionæraftale, som rummer sædvanlige omsættelighedsbegrænsninger samt bestemmelser om henholdsvis medsalgsret ved ejerskifte og medsalgspligt ved ejerskifte eller børsnotering.

Mere omkring aktierne:

Vores kunde er en unoteret virksomhed, og derfor er der ikke kendt markedspris på aktierne.

Kapitalandele i Selskab A er opdelt i en række aktieklasser.

Som nævnt vedrører denne anmodning værdiansættelse af A-aktierne (ordinary A shares) da disse aktier ønskes anvendt til køberetsprogrammet til medarbejderne.

Værdiansættelsen af aktierne kan approaches på mange forskellige måder. På grundlag af oplysninger fra vores kunde, er følgende forhold væsentlige og skønnes mest egnet til at pejle på/estimere markedsværdien af disse A-aktier:

1: Handel med aktierne/Tildeling af køberetter:

Da aktierne har været genstand for en række handler indenfor de sidste 2 år, senest i februar 2016, der alle har involveret "ikke employee" aktionærer, og på markedsmæssige vilkår, anser vi dette for et helt centralt forhold for at estimere værdien af aktierne i dag:

 • A-aktierne har senest været genstand for handel den 24. februar 2016, hvor 547.162 A-aktier blev solgt tilbage til Selskab A for 2,25 GBP pr. aktie. Disse aktier udgjorde 0,5 pct. af den samlede andel af ordinary shares og handlen involverede 12 aktionærerne (ikke employee shareholders) og var en transaktion på armslængde vilkår
 • Der blev udstedt 334.071 stk. køberetter til A-aktier i april 2015 til en større gruppe medarbejdere hvor den estimerede markedsværdi på aktierne udgjorde 2,30 GBP (og en udnyttelsespris på 3,22 GBP knyttet til køberetterne)
 • I februar 2014solgte to tidligere medarbejdere A-aktier til Selskab A i alt 50.248 stk. (0,05 pct. af den samlede andel af ordinary shares) til en pris på 1,20 GBP pr. aktie, og disse aktier blev grundet selskabets vedtægter efterfølgende udbudt til de alle øvrige A-aktionærer (forholdsmæssigt ift. ejerandel) og solgt til samme pris i april 2014.

2: Multipel værdiansættelse/Entreprise value:

I december 2015 udarbejdede Numis Securities et review af UK børsnoterede software teknologi virksomheder, og deres værdi ud fra en "multipel betragtning".

Det fremgår af dette review, at resultatet af deres "findings", er, at den gennemsnitlige multipel er henholdsvis 3,11 og 13,4 jf. nedenfor.

Måling

Gennemsnitlig multipel

Entreprise value/Indtjening

3,11

Enterprise value/EBITDA

13,4

Med udgangspunkt i denne rapport, og de offentliggjorte gennemsnitlige værdier, og Selskab A's senest afsluttede årsregnskab 30-9 2015, gives følgende resultat (GBP):

Entreprise value/

Indtjening

Enterprise value/

EBITDA

Værdi pr A-aktier, GPB

1,57

3,11

Gennemsnit af de 2 value approaches

2,34

Vi kan til oplyse, at omsætningen pr. 30/9 2015 inklusiv de seneste 12 mdr. for Assfinet var 48.017.835 GBP, og EBITBA pr. 30/9 2015 var 22.298.365 GBP, og det samlede antal aktier er 99.377.985 (G 2014-2016 aktier ikke medregnet pga. hurdleraten). De to metoder resulterer i hhv. 155.828.230 GBP og 311.242.642 GBP i Entreprise value.

Med gennemsnittet af de to metoder og en 20 pct. discount for omsættelighedsbegrænsning og minoritetspost i en ikke noteret privat ejet virksomhed estimeres A-aktierne til 1,87 GBP pr. A-aktie.

I denne sammenhæng bemærkes det, at indtjeningen/EBITA de sidste 3 år har udviklet sig som følger (engelsk tekst) i Selskab A (GBP):

£000s

Consolidated Actual for year ended 30/9/13

Consolidated Actual for year ended 30/9/14

Consolidated Actual for year ended 30/9/15

Revenues

29,558

36,953

46,104

EBITDA

13,528

17,497

21,634

Til ovenstående nøgletal kan det bemærkes, at der er foretaget en række opkøb af virksomheder i ovennævnte periode.

Ifølge vores kundes oplysninger har der ikke været materielle ændringer siden 30. september 2015 (seneste afsluttede regnskabsår).

Køberetterne - volatilitet og peer gruppe:

Da køberetterne tildeles med en større underwater effekt, og qua vores kendskab til Skatterådets nyere fortolkning af hvilken metode, der er mest egnet til at skønne værdien af køberetter til aktier i unoterede aktier fx SKM2015.47.SR er det relevant at estimere køberettens værdi med udgangspunkt i Black & Scholes modellen.

Da Selskab A ikke er børsnoteret, kan volatiliteten ikke direkte observeres.

Volatiliteten i beregningen er derfor estimeret ved hjælp af en gruppe sammenlignelige børsnoterede UK virksomheder.

Det kan oplyses, at de fire udvalgte virksomheder indgår i Numis Securites 2015 rapport for UK børsnoterede software teknologi virksomheder, nævnt tidligere, men disse virksomheder anses for de mest sammenlignelige ift. størrelse og forretningsmodel. Den gennemsnitlige årlige volatilitet målt i perioden fra april 2016 til april 2011 for denne gruppe er 27,6 pct.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1: Ja

Det er spørgers opfattelse, at 1,87 GBP er et retvisende skøn for værdien af A-aktierne i Selskab A, og dermed kan anvendes i forbindelse med tildelingen af køberetterne.

At GBP 1,87 pr. aktie er et retvisende skøn, kan sammenfattende begrundes ud fra følgende centrale forhold:

 • Det er vores klare opfattelse, at unoterede aktier ejet af småaktionærer, som kun kan afhændes ved et exit er berettiget til en discount på 20 pct.:

Domstolene og Ligningsrådet har i en række sager haft mulighed for at vurdere betydningen af, omsætningsbegrænsning for værdien af aktier. Denne praksis viser tydeligt, at en omsætningsbegrænsning på aktierne påvirker værdien af aktierne i negativ retning.

I SKM2014.536.BR - skønsmanden udtalte følgende om sammenhængen mellem noterede aktier og unoterede aktier.

"Det er almindelig anerkendt blandt markedspraktikere, at unoterede aktieposter handles med en rabat relativt til tilsvarende noterede aktier. Kvantificering af illikviditetsrabatten er ikke eksakt videnskab. Normalvis anvender skønsmanden en gennemsnitlig rabat på 20 pct. på værdien af egenkapitalen i unoterede selskaber. Skønnet bygges på en undersøgelse af den gennemsnitlige rabat givet ved handel med unoterede virksomheder i forhold til børsnoterede virksomheder. Det er endvidere skønsmandens opfattelse, at niveauet er generelt anvendt blandt praktikere."

Højesteret har i TfS 2000, 560 H taget stilling til, hvilken vægt sådanne bindinger skal tillægges ved fastsættelse af aktiernes handelsværdi. Højesteret fastslog, at man ikke skal se bort fra sådanne begrænsninger, men at begrænsningernes betydning ved ansættelse af handelsværdien afhænger af en konkret vurdering. Højesteret udtalte således i præmisserne til dommen, at "aktiernes handelsværdi" i § 19, stk. 3, i lov nr. 421 af 25/6 1993 må forstås som handelsværdien af den enkelte aktionærs aktier den 19/5 1993. Højesteret bemærkede hertil, at handelsværdien kan være påvirket af begrænsninger i aktiernes omsættelighed i henhold til vedtægter eller aktionæroverenskomst.

At omsætningsbegrænsninger reducerer værdien af aktier understreges ligeledes af den juridiske vejledning afsnit C.B.3.5.4.4., hvor det fremgår, at "Aftalte omsætningsbegrænsninger kan fx have indflydelse på kursfastsættelsen. Se SKM.2001.198.LR og SKM.2003.116.LSR."

Det er vores vurdering, at Skatterådet bør acceptere en discount som følge af de omsætningsbegrænsninger der gælder i aftalen, samt at køberetterne har en optjeningsperiode på 3 år, og at uvestede køberetter bortfalder ved ejerskifte eller børsnotering (Exit). Det virker ulogisk og helt ude af trit med praksis, at disse forhold ikke skal tages med i betragtning ved værdiansættelsen.

 • Det er vores opfattelse, at den i december 2015 udarbejdede Numis Securities rapport for UK børsnoterede software virksomheder giver et objektivt og fair billede på værdien af aktierne i Selskab A med udgangspunkt i en gennemsnitlig multipel metode baseret på hhv. indtjening og EBITDA, og at 30/9 2015 kan anvendes i denne sammenhæng til at pejle på en markedsværdi i dag, da der ikke er sket materielle ændringer i virksomheden siden. Dette støttes i øvrigt også på grundlag af, at kursen anvendt ved handlen i februar 2016 2,25 GBP er i et tilsvarende leje målt sammenlignet med en 2,34 GBP.

Med udgangspunkt i ovenstående indstiller spørger til Skatterådet, at spørgsmål 1 bekræftes.

Spørgsmål 2: Bortfalder

Hvis Skatterådets ikke bekræfter spørgsmål 1, ønskes bekræftelse på, at markedsværdien af aktierne kan estimeres til GBP 2,25 pr. aktie.

Det er almindeligt anerkendt i praksis, at kursen anvendt ved handel med tredjemand er relevant og kan være mest egnet til at udtrykke markedsværdien for en aktie.

A-aktierne har senest været genstand for handel den 24. februar 2016, hvor 547.162 A-aktier blev solgt tilbage til Selskab A for 2,25 GBP pr. aktie. Disse aktier udgjorde 0,5 pct. af den samlede andel af ordinary shares og handlen involverede 12 aktionærerne (ikke employee shareholders) og var en transaktion på armslængde vilkår.

Spørgsmål 3.: Ja

Spørger ønsker Skatterådets bekræftelse på, at markedsværdien af køberetterne kan estimeres til GBP 0,15 pr. stk. med udgangspunkt i følgende forhold:

 • Løbetid 4,5 år
 • Strikepris 3,22 GBP
 • Markedsværdi aktie 1,87 GBP
 • Volatilitet 27,6 pct.
 • Rente jf. UK Gilt Market 0,81 pct.

Vedrørende den anvendte volatilitet - se vores kommentarer i indledningen.

Black & Scholes modellen estimerer således (GBP):

Inputs:

Markedsværdi aktie

1,87

Udnyttelsespris

3,22

Volatilitet

27,60 pct.

Risikofri rente

0,81pct.

Estimeret løbetid

4,5

Warrant værdi

0,15

Spørgsmål 4: Bortfalder

Hvis Skatterådet svarer nej til spørgsmål 3, ønsker spørger Skatterådets bekræftelse på, at markedsværdien af køberetterne kan estimeres til GBP 0,277 pr. stk. med udgangspunkt i følgende forhold:

 • Løbetid 4,5 år
 • Strikepris 3,22 GBP
 • Markedspris aktie 2,25 GBP
 • Volatilitet 27,6 pct.
 • Rente jf. UK Gilt Market 0,81 pct.

Vedrørende den anvendte volatilitet - se vores kommentarer i indledningen.

Black & Scholes modellen estimerer således (GBP):

Inputs:

Markedsværdi aktie

2,25

Udnyttelsespris

3,22

Volatilitet

27,60 pct.

Risikofri rente

0,81 pct.

Estimeret løbetid

4,5

Køberets værdi

0,277

Spørgsmål 5: Ja

Spørger ønsker Skatterådets bekræftelse på, at det planlagte program i sin helhed opfylder kravene i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1-7.

Det er spørgers opfattelse at samtlige krav er tilgodeset, herunder kan oplyses, at:

 • Målingen af værdien af køberetterne vil ske ud fra forholdene på tildelingstidspunktet målt mod medarbejderens årsløn i 2016
 • At køberetterne giver ret til at købe almindelige aktier udstedt af Selskab A (koncernselskab til arbejdsgiver)
 • At 7P aftalen vil blive indgået med den lokale arbejdsgiver, samtidig med tildelingen af køberetterne fra Selskab A, og køberetterne ydes som led i ansættelsen
 • At 7P aftalen udelukkende vil omfatte køberetter svarende til 10 pct. af årslønnen
 • At køberetterne udelukkende kan udnyttes til erhvervelse af aktierne og mod betaling af udnyttelsesprisen. Den omstændighed, at de erhvervede aktier i tilfælde af ekstraordinær udnyttelse (ved Exit) er omfattet af en medsalgspligt, og således sælges sammen mod de øvrige aktionærer samme dag som udnyttelse finder sted er ikke diskvalificerende, jf. SKM2013.904.SR.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at A-aktierne i Selskab A kan værdiansættes til GBP 1,87 pr. aktie i forbindelse med medarbejderes tildeling af køberetter til aktier.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 P (Lov nr. 430 af 18/05/2016, § 1, nr. 1):

"Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 2. Skattefriheden efter stk. 1 er betinget af følgende:

1) Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, og i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til, skal fremgå. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen.

2) Værdien af vederlaget efter stk. 1 overstiger i samme år ikke 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

3) Vederlaget efter stk. 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

4) Vederlaget efter stk. 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber.

5) Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, udgør ikke en særlig aktieklasse.

6) Modtagne købe- og tegningsretter overdrages ikke. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

7) Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.

Stk. 3. Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. 2 ændring i en aftale, der er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik på anvendelse af reglerne i denne paragraf, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. 2.

Stk. 4. Vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretterne henholdsvis den faktiske købskurs for aktierne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie eller købe- eller tegningsret, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, jf. dog stk. 5.

...

Stk. 11. Udnyttes en købe- eller tegningsret, der er omfattet af stk. 1-9, ved kontant udbetaling til den ansatte af købe- eller tegningsrettens værdi, finder § 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28 ikke opfyldt, finder § 16, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse.

..."

Begrundelse

SKAT skønner, at en værdiansættelse af A-aktierne i Selskab A til GBP 1,87 pr. aktie ligger under aktiernes reelle markedsværdi. Efter SKATs vurdering skal der ved værdiansættelsen af aktierne henses til, at aktierne er handlet med tredjemand den 24. februar 2016 til 2,25 GBP pr. aktie. SKAT henviser i øvrigt til begrundelsen vedrørende spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 besvares med et nej, ønskes det bekræftet, at A-aktierne i Selskab A kan værdiansættes til GBP 2,25 pr. aktie i forbindelse med medarbejderes tildeling af køberetter til aktier.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

SKAT har i sin vurdering af markedsværdien af A-aktierne i Selskab A lagt vægt på den i anmodningen beskrevne transaktion med A-aktier fra den 24. februar 2016. Transaktionen er ikke indgået mellem parter med interessefællesskab og er i anmodningen defineret som værende indgået på armslængde vilkår. Det oplyses i anmodningen, at transaktionen med A-aktierne blev gennemført til en pris på 2,25 GBP pr. aktie.

Af anmodningen fremgår det ligeledes, at der ikke har været materielle ændringer i selskabet siden 30. september 2015 (seneste afsluttede regnskabsår). Derfor vurderer SKAT, at transaktionen fra 24. februar 2016 stadig kan anvendes i forbindelse med at fastlægge den markedsværdi af A-aktierne i Selskab A, som indgår i beregningen af værdien af de tildelte køberetter til medarbejderne.

SKATs vurdering af markedsværdien af A-aktierne i Selskab A forudsætter, at alle relevante oplysninger er blevet forelagt SKAT i forbindelse med sagsbehandlingen af anmodningen om bindende svar. Såfremt der foreligger anden relevant information, herunder et eventuelt konkret købstilbud på Selskab A, bortfalder SKATs vurdering af markedsværdien.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at køberetter til aktier i Selskab A kan værdiansættes til GBP 0,15 pr. stk., jf. Black & Scholes modellen.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Det fremgår af SKATs begrundelse vedrørende spørgsmål 1, at SKAT ikke anerkender en aktiepris på 1.87 GBP pr. aktie. SKAT kan derfor ikke anerkende en Black & Scholes beregning, der bl.a. er baseret på en aktiepris på 1.87 GBP pr. aktie.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Såfremt spørgsmål 3 besvares med et nej, ønskes det bekræftet, at køberetter til aktier i Selskab A kan værdiansættes til GBP 0,277 pr. stk., jf. Black & Scholes modellen.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

SKAT har efterprøvet den i anmodningen anvendte Black & Scholes beregning, og baseret på de i anmodningen anvendte inputparametre (herunder en aktiepris på 2,25 GBP, jf. spørgsmål 2), kan SKAT genberegne værdien på 0,277 GBP pr. køberet, som angivet i anmodningen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Ja".

Spørgsmål 5

Det ønskes bekræftet, at køberetterne opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1 -7.

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1.

Praksis

SKM2013.904.SR

Skatterådet bekræfter, at medarbejdernes afgivelse af tilsagn om udnyttelse aftegningsretter, omfattet af ligningslovens § 7 H og efterfølgende salg af alle eller dele af de ved udnyttelsen nytegnede aktier, som led i gennemførelse af en planlagte børsnotering af Selskabet, hverken indebærer, at tegningsretterne anses for differenceafregnet, eller at tegningsretterne anses for afstået. Medarbejderne får leveret aktier og bliver registreret som ejere heraf. Tegningskursen for de udnyttede tegningsretter indbetales til Selskabet. Aktierne overdrages herefter til markedskøberne i det omfang, der er opnået salg på markedet for de udbudte aktier. Medarbejderne modtager hele salgsprovenuet fra aktiesalget i markedet.

Begrundelse

Efter ligningslovens § 7 P, stk. 2, gælder en række betingelse, der skal være opfyldt for at værdien af køberetter ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Aftale mellem den ansatte og arbejdsgiverselskabet - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1

Det er en betingelse, at den enkelte ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat har aftalt, at reglerne i ligningslovens § 7 P skal finde anvendelse.

Rådgiver har bekræftet, at den lokale arbejdsgiver indgår aftale med de enkelte ansatte. Vederlaget er entydigt identificeret i aftalen, herunder at vederlaget består af køberetter til aktier i Selskab A. Endvidere fremgår køberetternes udnyttelseskurs, aktiernes nominelle størrelse af den aktie, som køberetterne giver ret til, samt køberetternes værdi, jf. Black & Scholes.

Endelig vil vilkårene for vederlagets erhvervelse fremgå af aftalen, nemlig tildelingsdato, performance vilkår, udnyttelsesvindue og udløbsdato.

SKAT kan derfor bekræfte, at betingelsen i ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 1, er opfyldt.

10 pct.s grænse - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2

Værdien af køberetter, der skal omfattes af ligningslovens § 7 P, må i samme år ikke overstige 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Hvis 10 pct.s-grænsen overskrides, er konsekvensen, at de tildelte køberetter op til de 10 pct. af årslønnen kan omfattes af ligningslovens § 7 P, mens den overskydende del bliver omfattet af reglen i ligningslovens § 28 om lønbeskatning af værdien på køberetternes udnyttelse- eller salgstidspunkt.

Årslønnen skal opgøres efter objektive kriterier, der sikrer en entydig opgørelse af lønnen.

Det fremgår af sagens oplysninger, at tildelingen af køberetter udelukkende vil omfatte køberetter til en værdi svarende til 10 pct. af den ansattes årsløn i 2016.

Årslønnen for 2016 vil være den enkelte medarbejders bruttoløn tillagt arbejdsgivers pensionsbidrag, eventuelle indkomstskattepligtige personalegoder og sædvanlig bonus udbetalt i 2016.

SKAT kan bekræfte, at opgørelsen af årslønnen er i overensstemmelse med ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 2.

Køberetterne er ydet af det selskab, hvor personen er ansat eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 3

Efter det oplyste tildeler Selskab A køberetter til de ansatte det koncernforbundne datterselskab. Det er et vilkår, at koncernforbindelsen foreligger på aftaletidspunktet.

Køberetter til aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 4

Køberetterne vedrører aktier i Selskab A, der er koncernforbundet med datterselskabet. Det er et vilkår, at koncernforbindelsen foreligger på aftaletidspunktet.

Særlig aktieklasse - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 5

Det er en betingelse for anvendelsen af ligningslovens § 7 P, at aktierne, som den ansatte modtager ved udnyttelse af køberetterne, ikke udgør en særlig aktieklasse for medarbejderaktier. Betingelsen skal være opfyldt frem til tildelingen af aktier.

Det fremgår af anmodningen om bindende svar, at aktierne, der erhverves ved udnyttelse af køberetterne er "ordinary A shares". Samtlige A-aktier er omfattet af en aktionæraftale, som rummer sædvanlige omsættelighedsbegrænsninger samt drag and tag-along bestemmelser, hvorfor der efter SKATs opfattelse ikke foreligger en særlig aktieklasse for medarbejderaktier.

Køberetter må ikke overdrages - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 6

Anvendelsen af ligningslovens § 7 P er betinget af, at den ansatte ikke overdrager modtagne køberetter. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv.

Erhvervelses- eller leveringsret - ligningslovens § 7 P, stk. 2, nr. 7

Det er en betingelse for skattefriheden i ligningslovens § 7 P, at de modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetterne, til at erhverve eller levere aktier. Betingelsen gælder for hele perioden, hvor køberetterne løber.

Betingelsen er opfyldt, selv om køberetten også giver mulighed for opfyldelse ved kontant betaling af forskellen mellem de underliggende aktiers markedskurs og den aftalte kurs i henhold til retten, dvs. differenceafregning.

Den omstændighed, at de erhvervede aktier i tilfælde af ekstraordinær udnyttelse (ved Exit) er omfattet af en medsalgspligt, og således sælges sammen mod de øvrige aktionærer samme dag som udnyttelse finder sted er ikke diskvalificerende,

I den foreliggende sag har parterne aftalt, at aktierne er omfattet af en medsalgspligt ved en Exit, og således sælges sammen mod de øvrige aktionærers aktier, samme dag som udnyttelse af køberetterne finder sted. Et sådant vilkår i aftalen forhindrer ikke anvendelsen at ligningslovens § 7 P.

Det vil bero på de øvrige konkrete omstændigheder, hvorvidt der er tale om differenceafregning. Reglerne i ligningslovens § 7 P er ikke til hinder for, at medarbejderne indgår aftale om salg af aktier, der erhverves på et fremtidigt tidspunkt på baggrund af køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P. Se SKM2013.904.SR.

Konsekvensen af, at en køberet, der er omfattet af ligningslovens § 7 P, udnyttes ved differenceafregning, er, at reglerne i ligningslovens § 28 skal anvendes, jf. ligningslovens § 7 P, stk. 11.

SKAT bemærker i øvrigt, at ligningslovens § 7 P vedrører beskatning af køberetter til aktier, der modtages som vederlag for arbejde udført for selskabet. Såfremt køberetterne kun kan udnyttes til erhvervelse af aktier ved børsnotering eller ved change of control af Selskab A (Mindst 50 pct. ejerskifte), er der tale om en exit bonus til medarbejderen for varetagelse af aktionærernes interesser og ikke om vederlag for arbejde udført for selskabet. Beskatning af sådanne exit bonusser falder udenfor anvendelsesområdet for ligningslovens § 7 P. Beskatningen følger således af de almindelige regler, hvilket vil sige, at medarbejderne beskattes af værdien af køberetterne som personlig indkomst på retserhvervelsestidspunktet, jf. statsskattelovens § 4.

Det fremgår af sagens oplysninger, at køberetterne kan udnyttes både, når vestingdatoen er indtrådt ("ordinær udnyttelsesmulighed") samt ved børsnotering eller change of control af Selskab A (mindst 50 pct. ejerskifte). SKAT finder derfor, at medarbejdernes ekstraordinære udnyttelsesmulighed ikke udelukker anvendelsen af ligningslovens § 7 P på vederlaget.

Konklusion

Såfremt køberetterne til aktier i Selskab A opfylder de betingelser, som SKAT har redegjort for ovenfor, skal værdien af køberetterne ikke medregnes ved opgørelsen af de ansattes skattepligtige indkomst.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 5 besvares med "Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.