Hvis du betaler for sundhedsydelser til en medarbejder, er det som udgangspunkt skattepligtigt for medarbejderen. Du skal derfor indberette den værdi, som sundhedsydelsen ville koste medarbejderen i almindelig fri handel.

Du skal ikke indberette en skattefri sundhedsydelse.

Indberet skattepligtige sundhedsydelser

Du har som arbejdsgiver fradrag for udgiften, uanset skattepligten for medarbejderen. Dog kan du ikke trække udgifter fra, som du har som selvstændig til dine egne eller din medarbejdende ægtefælles sundhedsydelser.

Du kan betale for nogle former for sundhedsydelser, uden at medarbejderen bliver skattepligtig af dem. I skemaet herunder kan du se en oversigt over de mest almindelige skattefri sundhedsydelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en sundhedsordning er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 28 81 eller læse mere om sundhedsydelser i Den juridiske vejledning.

De mest almindelige skattefrie sundhedsydelser
Sundhedsydelse Hvornår er ydelsen skattefri for medarbejderen?
 • Akupunkturbehandling
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Massage
 • Medicin
 • Psykolog eller psykiater
 • Tandlidelser og tandskader
 • Zoneterapi
Forskellige former for behandling eller forebyggelse af en medarbejders arbejdsbetingede skade er skattefri. Det er en betingelse, at der er en helt konkret sammenhæng mellem forebyggelsen eller behandlingen og det arbejde, som medarbejderen udfører.
Adgang til motionsrum

Adgang til motionsrum kan være skattefri efter 2 forskellige regler:

Personaleplejefritagelsen
Adgang til et motionsrum er skattefrit efter personaleplejefritagelsen, hvis disse 3 betingelser er opfyldt:

 • motionsrummet skal være beliggende på arbejdspladsen
 • adgangen hertil skal være uden væsentlig økonomisk værdi
 • motionsrummet skal stå til rådighed for alle medarbejderne

Et abonnement til et træningssted udenfor arbejdspladsen vil aldrig opfylde den første betingelse.

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder
Adgang til et motionsrum, som ikke er omfattet af personaleplejefritagelsen, er skattefri, hvis værdien heraf sammenlagt med værdien af andre mindre personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Kostrådgivning Kostrådgivning kan være skattefri, hvis den er omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Det betyder, at kostrådgivning er skattefri, hvis værdien heraf sammenlagt med værdien af andre mindre personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).
Misbrugsbehandling Behandling for misbrug af alkohol, medicin eller andre rusmidler er skattefri, hvis disse 2 betingelser er opfyldt:
 • der er en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for behandlingen
 • udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Forsikringsmuligheder
Udover din mulighed for at betale for en medarbejders misbrugsbehandling, kan du også tegne en forsikring herfor eller dække medarbejderens udgifter til en sådan forsikring.

Hvis forsikringen kun dækker udgifter til en misbrugsbehandling, der opfylder de nævnte betingelser, vil ydelserne være skattefri for medarbejderen.

Tidsbegrænsning for udgifter til medicin
Din betaling af udgifter til medicin ved behandling af misbrug er også skattefri, hvis betingelserne ovenfor er overholdt.

Dog er skattefriheden begrænset til medicinudgifter afholdt inden for de første seks måneder efter første behandlingsdag. Denne tidsbegrænsning gælder dog ikke, hvis medicinudgifterne er afholdt under indlæggelse på hospital, klinik eller lignende.

Rygeafvænning Rygestopkurser, -terapi, -rådgivning og farmakologiske hjælpemidler, som fx nikotinpræparater, er skattefri for medarbejderen, hvis udgiften afholdes som led i en generel personalepolitik for alle virksomhedens medarbejdere.

Du må dog godt begrænse tilbuddet efter generelle kriterier om anciennitet og antal arbejdstimer.

Modsat i forbindelse med behandling af misbrug af alkohol, medicin eller andet (se ovenfor), så er dine ydelser til dækning af medicinudgifter i forbindelse med rygeafvænningen uden tidsbegrænsning.
Stressbehandling Arbejdsgiverbetalt behandling af stress er skattefri for medarbejderen, hvis det konkret kan påvises, at stressen er opstået som følge af medarbejderens arbejdsfunktion.
Sundhedstjek

Et sundhedstjek kan være skattefrit efter 2 forskellige regler:

Personaleplejefritagelsen
Et sundhedstjek er skattefrit efter personaleplejefritagelsen, hvis disse 3 betingelser er opfyldt:

 • Sundhedstjekket sker på arbejdspladsen
 • Sundhedstjekket er uden væsentlig økonomisk værdi
 • Alle medarbejderne får tilbudt et sundhedstjek.

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder
Et sundhedstjek (på eller uden for arbejdspladsen) er skattefrit, hvis værdien heraf sammenlagt med værdien af andre mindre personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelser er en mere omfattende kontrol af medarbejderne end et sundhedstjek.

Sundhedsundersøgelser er alt overvejende skattepligtige, medmindre der er tale om undersøgelser for at konstatere arbejdsrelaterede helbredsrisici.

Syge- og ulykkesforsikring

Hvis en syge- og ulykkesforsikring kun dækker i arbejdstiden, er den skattefri for medarbejderen.

Hvis arbejdsgiver betaler præmien på en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen både i arbejdstiden og fritiden, så er denne præmiebetaling kun skattefri, hvis arbejdsgiveren er ejer af forsikringen.

Vaccination

Vaccinationer kan være skattefrie efter 3 forskellige regler:

Personaleplejefritagelsen

Vaccination er skattefri efter personaleplejefritagelsen, hvis den opfylder disse 3 betingelser:

 • Vaccinationen foretages på arbejdspladsen
 • Vaccinationen er uden væsentlig økonomisk værdi
 • Vaccinationen stilles til rådighed for alle medarbejderne.

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder
Vaccination (på eller udenfor arbejdspladsen) er skattefri, hvis værdien heraf sammenlagt med værdien af andre mindre personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 1.300 kr. i 2023 (1.200 kr. i 2022).

Bagatelgrænsen for erhvervsrelaterede personalegoder
Vaccination, der i overvejende grad sker af hensyn til arbejdet, er skattefri for den medarbejder, der får vaccinationen.

Det er en betingelse, at værdien af vaccinationen sammenlagt med værdien af andre personalegoder, omfattet af bagatelgrænsen for erhvervsrelaterede personalegoder, som medarbejderen får i årets løb, ikke overstiger 6.700 kr. i 2023 (6.600 kr. i 2022).

Det er kun i helt særlige situationer, at en vaccination i overvejende grad vil være af hensyn til arbejdet. Det kan fx være influenzavaccination af nøglemedarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en kommende spidsbelastning eller vaccinationer i forbindelse med arbejdsmæssige rejser til udlandet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.