Punktafgifter er særlige afgifter på bl.a. emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, det gælder fx afgifter på el og olie.

Som udgangspunkt skal din virksomhed registreres for punktafgifter, hvis den fremstiller varer her i landet eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Det gælder også, hvis den afbrænder biogas i større anlæg. 

Der findes flere former for registrering (oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender, fjernsalg). Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov.

Indberet punktafgifter

Registrer din virksomhed for punktafgifter på indberet.virk.dk

Vigtige ændringer i EMCS fra februar 2023 - forbered dig nu

Den 13. februar 2023 skal alle EU-medlemslande have opdateret EMCS til ny version (4.0). I dette nyhedsbrev bliver der orienteret om de vigtige ændringer, som får betydning for virksomheder, som anvender EMCS.

Læs mere i nyhedsbrevet

Nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker

Den 1. oktober 2022 indføres der nye afgifter på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinvæsker. Det betyder, at virksomheder, som importerer, ompakker, omhælder eller producerer produkter, som hører under den nye afgiftspligt, skal registreres som oplagshaver. 
De nye afgifter bliver afregnet via en stempelmærkeordning, hvilket betyder, at virksomheder betaler afgift ved at bestille stempelmærker, som fysisk påsættes på produkterne. 

Læs mere i nyhedsbrevet

Nye stempelmærker på cigaretter og røgtobak

Den 1. januar 2022 blev der indført nye stempelmærker på cigaretter og røgtobak.

Det betyder, at producenter/importører ikke må sælge varer påtrykt gamle stempelmærker efter denne dato.

Fra den 1. april 2022 må cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker ikke længere sælges i detailbutikker. Varerne skal fra denne dato være fjernet fra butikslokalet.

Den 1. maj 2022 skal varerne være helt ude af virksomheden, enten ved at blive returneret til producenten/importøren eller ved destruktion.

Særligt for producenter og importører

Hvis I har gamle stempelmærker liggende, kan disse sendes retur til Skattestyrelsen.  

De nye regler fremgår af Tobaksafgiftsloven (nr. 1183 af 08/06/2021), som kan findes på retsinformation.dk

Læs mere i nyhedsbrevet

Præcisering af afgiftsfritagelser og nyt på EMCS

Fra 1. januar 2022 sker der følgende ændringer, som kan få betydning for dig, der handler med alkoholholdige drikkevarer, og anvender EMCS:

  • Afgiftsfritagelser for alkoholholdige drikkevarer præciseres
  • Selvcertificering i EMCS for uafhængige små producenter ændres
  • KN-koder i EMCS opdateres årligt

Læs mere i nyhedsbrevet

Særordning om lav elafgift til opladning af elbiler forlænges

Ordningen med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer forlænges i ni år, så den gælder til den 31. december 2030. Virksomheder skal fortsat søge om at få den lempede elafgiftssats godtgjort via momsangivelsen, og hele afgiften bortset fra 0,4 øre pr. kWh kan godtgøres.

Læs mere om forlængelsen i lov nr. 203 af 13. februar 2021

Læs mere om ordningen i Den Juridiske Vejledning, afsnit E.A.4.6.3.2.

Tillægsafgiften på vin udvides

Varer, der er omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20, opkræves en tillægsafgift (mousserende vin og frugtvin).

Fra og med 1. juli 2021 omfatter tillægsafgiften også flasker med champagneproplukke med en fastholdelsesanordning omfattet af KN-kode 2204 til 2206.

Ved indberetning lægges tillægsafgifterne fortsat oveni vinafgiften, og tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin er fortsat 3,35 kr. pr. liter for 2021 og 2022.

Du kan læse mere om lovændringen på ØLVINAL § 3 A og § 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Læs mere i nyhedsbrevet

Genindførsel af afgift på pvc-folier

Afgiften genindføres pr. 1. januar 2021 og svarer til de afgifter på produkter, der indtil 31. december 2018 var pålagt emballageafgift for pvc-folier. Med genindførelsen fordobles taksten af afgiften ift. 2018. 

Den nye sats på 40,70 kr. pr. kg folie gælder fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2023. Du kan læse mere om afgiften på Skatteministeriets hjemmeside. For information om lovændringen se L 106 på Folketingets hjemmeside.

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et eller flere af de produkter, der er omfattet af loven, eller varer, der er sammensat af et eller flere af disse produkter, skal du betale afgift for dette.

Du registreres for afgiften på virk.dk via registreringsløsning 24.020.

Læs mere i nyhedsbrevet.

Genindførsel af afgift på pvc og ftalater

Afgiften genindføres pr. 1. januar 2021 og svarer til de afgifter på produkter, der indtil 31. december 2018 var pålagt afgift for pvc og ftalater. 

Afgiftsniveauet for de enkelte afgiftskategorier vil være på samme niveau som da loven blev ophævet i 2018. For information om de enkelte afgiftssatser henvises til loven på Retsinformation. For information om lovændringen se L 68 på Folketingets hjemmeside.

Hvis din virksomhed producerer eller importerer et eller flere af de produkter, der er omfattet af loven, eller varer, der er sammensat af et eller flere af disse produkter, skal du registreres for, og betale afgift af varerne.

Du registreres for afgiften på virk.dk via registreringsløsning 24.042.

Læs mere i nyhedsbrevet.

Elvarmeafgift for helårsboliger og momsregistrerede virksomheder falder

1. januar 2021 sænkes elvarmeafgiften for private husstande til 0,008 kr. pr. kWh, og rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder sænkes til 0,004 kr. pr. kWh. Afgifterne af rumvarme, m.v., og procesforbrug vil som konsekvens heraf blive ens. Der vil derfor ikke længere være afgift på elbaseret overskudsvarme, og I skal ikke længere skelne mellem el anvendt til procesformål og til varme, når I søger om tilbagebetaling af elafgift.

Læs mere i nyhedsbrevet

Afgiften på råstoffer stiger

Den 1. april 2020 stiger afgiften på råstoffer fra 5,00 kr. til 5,27 kr. pr. m3 af råstoffet. Afgiftspligten omfatter råstoffer, der erhvervsmæssigt indvindes eller importeres.

Læs mere i nyhedsbrevet 

Højere afgift på tobaksvarer

Afgiften på tobaksvarer stiger pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget lov nr. 1588 af 27. december 2019 om ændring af tobaksafgiftsloven og lov om forskellige forbrugsafgifter. 

Læs mere i nyhedsbrevet

Ny version af EMCS

EMCS bliver opdateret til en ny version 3.4 torsdag den 13. februar 2020.

Læs mere i nyhedsbrevet

Forhøjelse af satserne på afgift af bæreposer og engangsservice

Den 1. januar 2020 forhøjes satserne på bæreposer og engangsservice. Afgiften for plastbæreposer sættes op til 66 kr. pr. kg, afgiften for papirposer mv. sættes op til 30 kr. pr. kg og afgiften for engangsservice sættes op til 57,60 kr. pr. kg. Satserne vil fremgå på TastSelv for indberetningsperioden januar, som kan indberettes fra den 1. februar 2020.

Læs mere i lovforslag 75 A på ft.dk, som blev vedtaget den 20. december 2019.

Læs mere i nyhedsbrevet

Standardsats for E10 benzin

Fra 1. januar 2020 indføres der en standardsats for E10 benzin. Standardsatsen omfatter mineralolieafgift på E10 benzin, dvs. blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer iblandet ca. 10 volumenprocent bioethanol. Satsen for mineraliolieafgift på E10 benzin udgør 422,6 øre pr. liter ved dagtemperatur, og satsen for CO-afgiften udgør 0,383 øre pr. liter. Satsen vil fremgå på TastSelv for indberetningsperioden januar, som kan indberettes fra den 1. februar 2020.

Læs mere i lovforslag 74 B på ft.dk, som blev vedtaget den 20. december 2019.

Læs mere i nyhedsbrevet

Godtgørelse af punktafgifter til humanitære organisationer

Humanitære organisationer eller foreninger, der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, har mulighed for at søge om godtgørelse af punktafgifter på chokolade- og sukkervarer, kaffe og is, der anvendes til humanitært hjælpearbejde. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2020, og det er muligt at ansøge om godtgørelsen fra 1. januar 2021 for kalenderåret 2020.

Læs mere i nyhedsbrevet

Lempet afgiftssats på el til elbiler forlænges

Ordningen med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer forlænges i to år, så den gælder til den 31. december 2021. Virksomheder skal fortsat ansøge om den lempede elafgiftssats som godtgørelse via momsangivelsen.

Læs mere om reglerne i lovforslag 74 A på ft.dk, som blev vedtaget den 20. december 2019.

Læs mere om ordningen i Den Juridiske Vejledning.

Afgiften på nødder afskaffes den 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 afskaffes afgiften på råstoffer (nødder). Såfremt I har afgiftsbelagte varer på lager, har l mulighed for at søge om godtgørelse via blanket 29.099 fra den 1. januar til og med den 14. januar.

Læs mere i nyhedsbrevet

Fra den 1. juli 2019 indføres registreringsmulighed som oplagshaver i emballageafgiftsloven

Den 1. juli 2019 kan virksomheder, der importerer emballageafgiftspligtige varer fra udlandet til salg til private kunder, vælge at lade sig registrere som oplagshaver i stedet for varemodtager.

Læs mere i nyhedsbrevet

Tinglysningsafgiftsloven ændres den 1. juli 2019

Den 1. juli 2019 ændres afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger (tinglysning af pant i Tingbogen og Andelsboligbogen).

Læs mere i nyhedsbrevet

Fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven

Den 1. juli 2019 indføres der fjernsalgsbestemmelser i CFC-, konsum-is- og forbrugsafgiftsloven. Det betyder, at virksomheder, der ved fjernsalg sælger afgiftspligtige eller dækningsafgiftspligtige varer til Danmark, som udgør minimum 280.000 kr., og driver virksomhed med momspligtige varer, skal registreres som oplagshaver efter den pågældende afgiftslov hos Skatteforvaltningen.

Læs mere i nyhedsbrevet

Krav om sikkerhedsmærker på udvalgte afgiftsfri tobaksprodukter

Fra den 20. maj 2019 skal cigaretter og rulletobak have sikkerhedsstempelmærker. I skal bestille og påsætte et nyt afgiftsfrit sikkerhedsmærke på de cigaret- og rulletobaksprodukter, som ikke er afgiftspligtige og sælges fx i lufthavne eller på skibe.

Læs mere i nyhedsbrevet

Ændring af afgiftsregler pr. 1. april

Fra den 1. april 2019 ændres afgiftsreglerne på en række områder. Læs mere i følgende nyhedsbreve:

Afgiftsperioden for afgift af spil (offentlige forlystelser) ændres

Reglerne om emballageafgift ændres

Chokoladeafgiftsloven ændres

Afgifterne for konsum-is ændres

Afgiften af øl og vin ændres

Lystfartøjsforsikringsafgiften ændres

Afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes

Afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes

Bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer ophører

Kravet om banderoler på cigaretpapir ophører

Affaldsafgiftsloven ændres

Afgiften af kardusskrå, snus og anden røgfri tobak ændres

Afgiften på antibiotika og vækstfremmere afskaffes

Den 1. april 2019 afskaffes afgiften på antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Brugen af tilsætningsstoffer i foder er EU-reguleret, og størstedelen af de afgiftspligtige stoffer er i dag allerede forbudt. Der gives ikke godtgørelse for varer, der allerede er beskattede i forbindelse med afskaffelsen. 

Læs om ændringerne i lov nr. 1728 af 27. december 2018

Afskaffelse af afgifter på registrering af ejer- og pantrettigheder på fly

Den 1. april 2019 afskaffes registreringsafgiften af luftfartøj. Virksomheder, der førhen har afregnet registreringsafgift for luftfartøjer via storkundeordningen, skal derfor ikke længere være registreret herfor og skal derfor afmelde sig storkundeordningen.

Ændringerne står i lov nr. 270 af 26. marts 2019.

Præcisering af bestemmelse vedrørende fiskale repræsentanter i skadesforsikringsloven

Fra den 1. april 2019 skal skadesforsikringsafgiftspligtige virksomheder, der har hjemsted uden for EU, og hvor hjemstedslandet ikke har en gensidig bistandsaftale med Danmark om inddrivelse, lade sig registrere ved en dansk repræsentant ("fiskal repræsentant"). Denne præcisering i loven om afgift af præmier på skadesforsikringer ændrer ikke ved Skattestyrelsens nuværende praksis på området.

Læs mere i lov nr. 1728 af 27. december 2018.

Afgiften på lystfartøjsforsikringer og elvarmeafgiften for sommerhuse sættes ned

Fra den 1. februar 2019 sættes afgiften på lystfartøjsforsikring ned fra 1,34 % til 1,00 %. Lempelsen gælder for alle lystfartøjsforsikringer, hvor forsikringspræmien skal betales den 1. februar 2019 eller senere.

Fra den 1. februar 2019 indføres der også mulighed for, at elforbrug i sommerhuse og ferielejligheder (til eget brug) under visse betingelser kan bruge den lempede elvarmeafgiftssats, som allerede gælder for helårsboliger.
Den lave sats er på 0,259 kr. pr. kWh i 2019. Den gælder for den del af forbruget, som er over 4.000 kWh årligt.

For at benytte den lave elafgift skal sommerhuset eller ferielejligheden være registreret som el-opvarmet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Den lave sats gælder ikke, hvis ferielejligheden bliver lejet ud. 

Desuden skal elektriciteten leveres til enten:

  • et aftagenummer, som kun vedrører ferielejligheder til eget brug eller sommerhuse

  • eller et varmeproducerende fælles anlæg, der kun forsyner boligenheder, der er registrerede som el-opvarmede ferielejligheder til eget brug eller sommerhuse i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Læs mere i lovforslag nr. 132 på ft.dk, som blev vedtaget den 29. januar 2019.

Mere om den nye bagatelgrænse på 10.000 kr. for visse afgifter

Fra den 1. januar 2019 blev der indført en bagatelgrænse på 10.000 kr. for lukkede nikkel-cadmium batterier, CFC, emballage, foderfosfat, konsum-is, kvælstof, opløsningsmidler og forbrugsrelaterede varer.

Ændringen betyder, at virksomheder kan afmelde registreringen for afgiften, hvis virksomheden højst har angivet en afgift på 10.000 kr. i deres senest afsluttede regnskabsår, og de på baggrund af den planlagte erhvervsaktivitet ikke forventer at ligge over grænsen i fremtiden. Selvom virksomheden afmelder sig registreringen, skal den stadig føre regnskab over mængden af de afgiftspligtige varer, så det kan dokumenteres, at bagatelgrænsen ikke overstiges.

Hvis virksomheden afmelder registreringen og senere finder ud af, at afgiften alligevel er over 10.000 kr. på et år, skal den registrere sig for afgiften igen. Registreringen skal være fra den dato, hvor virksomheden finder ud af, at bagatelgrænsen vil blive overskredet. Fra og med denne dato skal virksomheden igen indberette og betale afgiften. Der skal dog ikke indberettes og betales afgift for perioden før registreringen.

Hvis den betalte afgift er over 10.000 kr. pr. år, skal virksomheden fortsat være registreret for afgiften, og indberette og betale afgiften som normalt. Bemærk at den nye bagatelgrænse ikke er et bundfradrag. Virksomheden skal derfor stadig betale hele afgiftsbeløbet.

Læs mere om ændringen af emballageafgiftsloven mv. i lov nr. 1431 (retsinformation.dk).

Opdateret: Afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier

Dette er en opdateret (og gældende) version af nyhedsbrev af den 27. december 2018, om at afgiften på øl blev sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier. Nyhedsbrevet indeholdte desværre en fejl i punktet omkring fremstilling af mere end 20.000 hl øl, i afsnittet Sådan bliver de nye ølmoderationssatser.

Det fremgik fejlagtigt, at man skulle lægge 14,29 til, hvorimod det korrekte er, at man skal trække det beregnede beløb fra 14,29. Den korrekte beregningsmåde fremgår i det opdaterede nyhedsbrev, hvor der desuden er tilføjet supplerende oplysninger under afsnittet Husk at indberette til tiden, hvor fremgangsmåden ved indberetning uddybes.

Læs det opdaterede nyhedsbrev om afgiften på øl er sat ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier

Opdatering af nyhedsbrev om progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil 

Nyhedsbrevet om progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil er opdateret. Progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil angives "per måned" for både landbaserede kasinoer og spilleautomater.
 
Læs det opdaterede nyhedsbrev om progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil

Afgiftsændringer på flere områder fra 1. januar 2019

Ændring på spilafgiftsområdet: Den 1. januar 2019 ændres reglen for, hvordan man beregner afgift af varegevinster. Den tidligere bundgrænse på 200 kr. sættes op til 750 kr. Dette gælder dog ikke for kontantgevinster, hvor bundgrænsen forbliver 200 kr. Læs mere i lovforslag nr. 103. og i Nyt til virksomheder: Bundgrænsen for afgift af varegevinster sættes op.

Ændring på spilafgiftsområdet: Den 1. januar 2019 stiger de årlige grænser for tillægsafgifter (progressionsgrænserne) for både landbaserede kasinoer og spilleautomater i spillehaller og restaurationer. Læs mere i lovforslag nr. 100 og i Nyt til virksomheder: Fra årsskiftet stiger progressionsgrænserne for tillægsafgift på visse spil.

Lavere afgift på el og elvarme: Den 1. januar 2019 nedsættes elafgiften med 4 øre, hvilket betyder, at det kommer til at koste 88,4 øre pr. kWh. Elvarmeafgiften nedsættes med 15,2 øre pr. kWh fra og med 2021. Læs mere i lovforslag nr. 86, og i Nyt til virksomheder: Afgiften på el og elvarme sættes ned.

Afskaffelse af emballageafgift på pvc-folier: Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier. Det betyder at registrerede virksomheder efter den 1. januar 2019 ikke skal betale emballageafgift på pvc-folier. Læs mere om lov nr. 1434 og i Nyt til virksomheder: Emballageafgift på pvc-folier afskaffes den 1. januar 2019.

Afskaffelse af pvc-afgift: Den 1. januar 2019 afskaffes afgiften på pvc og ftalater. Det betyder, at registrerede virksomheder efter den 1. januar 2019 ikke skal betale afgift for varer, som har indhold af blød pvc. Læs mere om lov nr. 1434 og i Nyt til virksomheder: Afgiften på pvc afskaffes den 1. januar 2019.

Lavere ølafgift for mindre bryggerier: Den 1. januar 2019 sænkes afgiften på øl for bryggerier, der fremstiller 200.000 hektoliter øl eller mindre om året. Læs mere om grænserne i ølmoderationsordningen i lovforslag 103 og i Nyt til virksomheder: Afgiften på øl sættes ned den 1. januar 2019 for mindre bryggerier.

Ny bagatelgrænse på 10.000 kr. for nogle afgifter

Fra den 1. januar 2019 indføres der en bagatelgrænse på 10.000 kr. for en række punktafgifter. Bagatelgrænsen gælder for: Lukkede nikkel-cadmium batterier, CFC, emballage, foderfosfat, konsum-is, kvælstof, opløsningsmidler og forbrugsrelaterede varer.

Virksomheder skal dermed ikke registrere sig og betale afgift, hvis den indfører eller modtager afgiftspligtige varer, hvor afgiften er højst 10.000 kr. om året. Perioden skal følge virksomhedens regnskabsår, og den må højst være på 12 måneder.

Læs mere om ændringen af emballageafgiftsloven mv. i Lov nr. 1431 (retsinformation.dk).

For de fleste punktafgifter gælder, at det er måneden, der er afgiftsperioden med frist for at indberette den 15. i måneden efter afgiftsperiodens afslutning.

Frister for at indberette punktafgifter bliver ikke udsat, heller ikke i forbindelse med sommerperioden.

Se i virksomhedskalenderen på forsiden af skat.dk under Erhverv eller i Den juridiske vejledning, hvad der gælder for den enkelte type punktafgifter. Fristerne for de forskellige perioder står i virksomhedskalenderen, og fristerne for den enkelte punktafgift står i Den juridiske vejledning:

Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.4.1, Periode, frist og metode for at angive og betale afgift

Du kan også se fristerne på virksomhedens registreringsbevis i TastSelv Erhverv. Eller log på TastSelv Erhverv og se de åbne perioder, som systemet har dannet.

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Leverandørservice

Når du indberetter punktafgifter, kan du med fordel tilmelde dig Leverandørservice. På den måde sikrer du, at det korrekte beløb bliver betalt til tiden, og du undgår rykkergebyrer. Det betyder også, at du undgår at blive ramt af 5-dages reglen. Læs mere om 5-dages reglen.

Vær dog opmærksom på, at den årlige betaling af gebyr på spilleautomater, kommunalt spildevand og kommunalt ledningsført vand ikke kan tilmeldes Leverandørservice.

Sådan tilmelder du Leverandørservice

Du kan tilmelde dig Leverandørservice i TastSelv Erhverv. Læs, hvordan du tilmelder dine betalinger til Leverandørservice.

Du kan også tilmelde dig Leverandørservice via denne blanket (leverandoerservice.dk)

Husk at godkende din betaling senest kl. 16 dagen før indberetnings- og betalingsfristen. Når du betaler med Leverandørservice, går der en bankdag, før betalingen gennemføres.

Udenlandsk konto

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge nedenstående IBAN-nummer, swift-kode og konto. Du skal derudover tilføje dit CVR-/SE-nummer i feltet Meddelelse til modtager.

Betal fra en udenlandsk konto

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen
Meddelelse til modtager: 8-cifret CVR-/SE-nummer (Skriv kun tal uden mellemrum i dette felt!)

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

  • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen, og betalingen er sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler.
  • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
  • Du betaler via Leverandørservice og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
  • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet, og beløbet overføres fra din konto til Skattestyrelsens konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Uanset om du er registreret eller ej, kan du i visse tilfælde have krav på godtgørelse eller fradrag for en punktafgift. Læs mere i den enkelte punktafgiftslov. 

Den juridiske vejledning, afsnit A.E Punktafgifter

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.