Dato for udgivelse
14 Nov 2016 12:34
SKM-nummer
SKM2016.517.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
15-3272267
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Forening, skattefri godtgørelse, frivillig ulønnet.
Resumé

Landsskatteretten fandt ikke, at en idrætsforening, der bestod af en række afdelinger, kunne udbetale skattefri godtgørelser i henhold til Ligningslovens § 7 M fra de enkelte afdelinger af foreningen. 

 

Reference(r)

Ligningslovens § 7 M

 

Henvisning

C.A.3.4.13.

SKAT har ved bindende svar besvaret følgende spørgsmål:

Er SKAT enig i, at en frivillig ulønnet medhjælper mv. eller ulønnet bestyrelsesmedlem i H1 kan få udbetalt skattefri godtgørelse med maksimumsatsen (2015 kr. 5.600) uden dokumentation i henhold til ligningslovens § 7M fra flere afdelinger i H1, således at pågældende eksempelvis kan modtage 11.200 kr. skattefrit for et år, hvis pågældende er frivillig ulønnet leder eller bestyrelsesmedlem i 2 afdelinger?

på følgende måde:

Nej

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse (dissens)

Faktiske oplysninger
Af fakta oplysninger fra SKATs bindende svar fremgår:

"Du skriver følgende:

"H1 er en flerstrenget forening med 1 hovedafdeling og 14 afdelinger ([...]). Se også [hjemmeside]. Udover hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har hver afdeling sin egen bestyrelse, økonomi og budget og afdelingen aflægger hvert år særskilt revideret regnskab, der konsolideres med hovedafdelingen til et samlet årsregnskab for H1.

En person kan samme år samtidig være frivillig ulønnet medhjælper eller bestyrelsesmedlem i mere end 1 afdeling. F.eks. bestyrelsesmedlem i [...]afdelingen og [...] i [...]afdelingen.

Spørgsmålet, der ønskes besvaret, er således, om den pågældende skattefrit og uden dokumentation kan få udbetalt kr. 5.600 (2015 satser) fra eksempelvis både [...]afdelingen og [...]afdelingen, når betingelserne i ligningslovens § 7M, jfr. Bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 i øvrigt er opfyldt.

Godtgørelsen kr. 5.600 sammensætter sig med de for 2015 gældende satser således:

Telefon- og internet  kr. 2.300
Administration          kr. 1.400
Beklædning               kr. 1.900
I alt                            kr. 5.600

Såfremt SKAT er enig med H1, vil der således skattefrit og uden dokumentation kunne udbetales kr. 11.200 pr. år, såfremt den pågældende samtidig er frivillig ulønnet leder eller bestyrelsesmedlem i 2 afdelinger."

SKAT har kontaktet dig den 17.09.2015 for yderligere oplysninger om H1's opbygning og organisering.
Du har oplyst, at der er en hovedbestyrelse og en række afdelinger, hvor de forskellige aktiviteter og [...] ligger. Underafdelingerne har egne bestyrelser, og formændene for disse er med i hovedbestyrelsen. Der laves særskilt regnskab for hver enkelt afdeling, og disse regnskaber konsolideres i et samlet regnskab. Foreningen har kun eet CVRnr., ligesom der er eet sæt vedtægter, som er de overordnede vedtægter.

SKAT har på internettet fremfundet vedtægterne for H1.

Foreningens navn er [...].

Det fremgår af § 4 a, at foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen. Det fremgår af samme paragraf, hvilke punkter/dagsorden, der skal gennemgås på generalforsamlingen, og hvorledes valgene foregår.

Det fremgår af § 5 a i vedtægterne, at foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der består af formand, kasserer, 1 medlem fra hver afdeling, formanden for [...] forretningsudvalg samt de på hovedgeneralforsamlingen valgte forretningsudvalgsmedlemmer.

Det fremgår af § 7, at foreningen ene og alene hæfter med sin formue, og at foreningen tegnes af formanden og 2 forretningsudvalgsmedlemmer.

I § 10 a kan læses, at foreningen består af en række specialafdelinger, der hver især skal søge fremmet muligheden for at dyrke den, under pågældende afdeling henlagte aktivitet.

§ 10 C beskriver hvorledes hver enkelt afdeling afholder ordinær generalforsamling med valg.

§ 14 lyder således: "Såfremt en afdeling ikke kan klare sine økonomiske eller moralske forpligtelser, er hovedafdelingen ansvarlig og kan sætte afdelingen under administration."

SKATs bindende svar
SKAT har ved bindende svar besvaret følgende spørgsmål:

Er SKAT enig i, at en frivillig ulønnet medhjælper mv. eller ulønnet bestyrelsesmedlem i H1 kan få udbetalt skattefri godtgørelse med maksimumsatsen (2015 kr. 5.600) uden dokumentation i henhold til ligningslovens § 7M fra flere afdelinger i H1, således at pågældende eksempelvis kan modtage 11.200 kr. skattefrit for et år, hvis pågældende er frivillig ulønnet leder eller bestyrelsesmedlem i 2 afdelinger?

(Spørgsmålet er omformuleret ifølge telefonisk aftale den 17.09.2015)

på følgende måde:

Nej

Der er til støtte herfor anført:

SKATs begrundelse:

"Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt de ulønnede medhjælpere eller ulønnede bestyrelsesmedlemmer i H1 kan få udbetalt skattefri godtgørelser til dækning af merudgifter til telefon, internet, administration og beklædning fra flere afdelinger, således at det samlede udbetalte skattefri beløb på et år overstiger maksimum satsen på 5.600 kr.

Ved behandlingen af dette spørgsmål må SKAT vurdere på, om H1 med underafdelinger kan anses for at være én samlet juridisk enhed, eller om der er tale om flere foreninger i relation til reglerne om skattefri godtgørelser efter ligningslovens § 7 M.

SKAT har svaret Nej til spørgsmålet, idet SKAT finder, at der er tale om én forening og altså én samlet juridisk enhed.

SKAT lægger vægt på følgende:

 • At der kun findes ét sæt vedtægter dækkende hele H1 med underafdelinger.
 • At der kun er registreret ét cvr.nr.
 • At regnskaberne fra underafdelingerne konsolideres i ét samlet regnskab.
 • At foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen.
 • At hovedforeningen er økonomisk ansvarlig, hvis en afdeling ikke kan klare sine økonomiske forpligtelser, og at hovedforeningen kan sætte en afdeling under administration.

En frivillig kan herefter pr. år kun modtage 1 gange Skatterådets satser, som er nævnt i Bekendtgørelse nr. 961 af 25/9/2012:
H1 med alle underafdelinger skal ses som én samlet forening.
Det betyder også, at en frivillig, der eksempelvis [...] og kun har udgifter til tøj i den forbindelse, men samtidig er kasserer i [...]afdelingen og har udgifter til administration i den afdeling (men ingen tøjudgifter i [...]afdelingen) kan modtage skattefri tøjpenge fra [...]afdelingen med 1.900 kr. og tillige administrationsgodtgørelse med 1.400 kr. fra [...]afdelingen. Men pågældende kan ikke modtage 2 x 1.900 kr. og/eller 2 x 1.400 kr. Den samlede skattefri udbetaling kan ikke overstige Skatterådets satser. Det er en betingelse for udbetalingerne, at den pågældende frivillige/ulønnede har haft merudgifter på foreningens vegne."

SKAT har blandt andet anført følgende bemærkninger til foreningens klage:

"Det fremføres i klagen, at hver enkelt afdeling i H1 træffer selvstændige beslutninger om, hvem der skal have skattefri godtgørelser, og at der ikke skal indhentes nogen godkendelse fra hovedforeningen omkring dette.
Ligeledes påpeges det, at foreningens enkelte afdelinger har samme juridiske kompetence, som hvis der var tale om forskellige foreninger.
Det er stadig SKATs opfattelse, at det er af afgørende betydning, om der er tale om én forening eller flere foreninger. SKAT finder, at hvis der er tale om en "flerstrenget forening", hvor der er fælles økonomi, vedtægter, generalforsamling, fælles bestyrelse og fælles CVR nr., så er der tale om én forening. Dette skal ses i modsætning til paraplyorganisationer, hvor der er en central forening, der varetager de underliggende foreningers fælles interesser, men hvor de underliggende foreninger har egen økonomi, bestyrelse, vedtægter osv. Her kan f.eks. nævnes [...] og en [...]."

Foreningens opfattelse
Foreningen har nedlagt påstand om, at der skal svares "ja" til spørgsmålet:

Er SKAT enig i, at en frivillig ulønnet medhjælper mv. eller ulønnet bestyrelsesmedlem i H1 kan få udbetalt skattefri godtgørelse med maksimumsatsen (2015 kr. 5.600) uden dokumentation i henhold til ligningslovens § 7M fra flere afdelinger i H1, således at pågældende eksempelvis kan modtage 11.200 kr. skattefrit for et år, hvis pågældende er frivillig ulønnet leder eller bestyrelsesmedlem i 2 afdelinger?

Der er til støtte herfor anført:

"Som begrundelse for klagen er det imidlertid væsentligt at påpege, at foreningens enkelte afdelinger i relation til beslutningen om skattefrit at udbetale en godtgørelse har samme juridiske kompetence, som hvis der var tale om forskellige foreninger. Hver afdeling træffer selvstændig beslutning om og til hvem, der skal udbetales en skattefri godtgørelse og skal ikke indhente nogen godkendelse fra hovedforeningen. Beslutningen træffes lokalt og ikke centralt og der er således ingen forskel til om der er tale om forskellige foreninger.

Det skal endvidere anføres, at den enkelte afdeling principielt ikke har kendskab til, om der udbetales skattefri godtgørelse fra en anden afdeling. Udbetaling af skattefri godtgørelse sker alene på baggrund af de udgifter den pågældende frivillige ulønnede leder mv. eller ulønnede bestyrelsesmedlem har i forhold til den rolle og de aktiviteter den pågældende har i den enkelte afdeling.

Der er ingen afdeling i H1, der er interesseret i at udbetale skattefrie godtgørelser, hvis man kan undgå dette. Det kan det imidlertid ikke, såfremt afdelingen skal fastholde sine frivillige ledere, som der ikke er for mange af. Den samme person skal eksempelvis være instruktør i den afdeling, hvor vedkommende selv er aktiv og samtidig instruktør for børn i en anden afdeling. Afdelingernes økonomi er baseret på egne kontingentindtægter, der først og fremmest skal gå til at fremme det sportslige formål som afdelingen har til gavn for børn og voksne i H1's område.

Det er foreningens opfattelse at det bindende svar bør ændres til JA, således at der lægges en udvidende og ikke indskrænkende fortolkning af ligningslovens § 7M til grund."

Foreningen har anført følgende til SKATs høringssvar:

"Det er min opfattelse, at det afgørende, for om der kan udbetales skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M fra flere afdelinger, er hvad der er realiteten i strukturen og ikke om der er tale om en flerstrenget forening eller en paraplyorganisation.

Realiteten i H1 er:

 • At hver afdeling har sin egen bestyrelse.
 • At hver afdeling har sin egen økonomi og budget.
 • At hver afdeling hvert år aflægger et særskilt revideret regnskab.
 • At hver afdeling har selvstændig bindende juridisk kompetence i relation til udbetaling af godtgørelser.
 • At det er den enkelte afdeling, der vurderer, om en person er berettiget til godtgørelser.
 • At udbetalingen af godtgørelse ikke sker ud fra et velgørenhedssynspunkt, men for at fastholde ledere og instruktører.
 • Hvis ikke der er ledere og instruktører, er der ingen afdeling.

Det er min klare opfattelse, at H1 afdelinger ud fra en realitetsvurdering af de faktiske forhold hver især er omfattet af ligningslovens § 7 M, og at der således kan udbetales skattefri godtgørelse til samme person fra mere end en afdeling, når betingelserne for udbetaling fra den enkelte afdeling er opfyldt."

Foreningen har anført følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling:

"H1 er uenig i forslaget til afgørelse af sagen og er på grundlag af den tidligere fremsendte beskrivelse fortsat af den opfattelse, at det bindende svar skal ændres til JA.

Til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling har jeg den bemærkning, at jeg savner en begrundet fortolkning af, hvad man efter ligningslovens § 7M forstår ved en forening, idet der ikke ses at foreligge nogen redegørelse herfor i loven eller dens forarbejder. Med den opbygning af selvstændigt fungerende afdelinger, som beskrevet i tidligere korrespondance, der er i H1, finder jeg en sådan begrundet fortolkning for væsentlig.

Det anføres endvidere fra SKAT, som begrundelse for det bindende svar, at der kun er et sæt vedtægter dækkende både hovedafdelingen og de selvstændige afdelinger. Jeg skal påpege at vedtægternes §§ 10 (10.a til 10.f) til og med § 14 dækker selvstændige vedtægter for afdelingerne og kun af praktiske grunde er indarbejdet i det samlede sæt vedtægter for H1."

Landsskatterettens afgørelse
Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Dette fremgår af ligningslovens § 7 M.

To retsmedlemmer, herunder formanden, finder, at H1 i relation til ligningslovens § 7 M må anses for at være en forening, henset blandt andet til, at der er fælles cvr-nummer, bestyrelse, generalforsamling og vedtægter. Det kan ikke føre til et andet resultat, at det er den enkelte afdeling, der beslutter, om der er økonomi i afdelingen til at betale godtgørelse, og hvem der i givet fald skal tildeles denne. Der kan derfor ikke udbetales skattefri godtgørelse fra flere afdelinger under foreningen i henhold til ligningslovens § 7 M. Det stillede spørgsmål besvares derfor benægtende.

Et retsmedlem finder under henvisning til de forhold som foreningen har fremført, at de pågældende afdelinger kan sidestilles med selvstændige foreninger i relation til Ligningslovens § 7 M, og finder derfor, at det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.   

Landsskatteretten træffer afgørelse i overensstemmelse med stemmeflertallet.