Dato for udgivelse
29 Nov 2016 15:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2016 06:54
SKM-nummer
SKM2016.556.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0673047
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fradrag, gaver, almenvelgørende, forening, EU/EØS
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at gaver til en organisation, der var godkendt som velgørende institution i adskillige EU-lande, var fradragsberettigede i Danmark. Organisationen havde ikke ansøgt SKAT om godkendelse som almenvelgørende forening i henhold til ligningslovens § 8 A.

Hjemmel

LBK nr. 1162 af 01/09/2016, LBK nr. 1264 af 31/10/2013.

 

Reference(r)

Ligningslovens § 8 A, skattekontrollovens § 8 Æ

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2 afsnit C.A.4.3.5.8

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at gaver til X Foundation, der er registreret som velgørende institution i adskillige EU-lande, er fradragsberettigede i Danmark?

  2. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan Skatterådet da bekræfte, at det er tilstrækkeligt for at opnå fradrag, at gavegiveren over for SKAT dokumenterer overførslen af sin gave, og at X Foundation dermed ikke selv skal foretage direkte indberetning til de danske skattemyndigheder?

Svar

  1. Nej.

  2. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren har i 2015 foretaget 4 donationer til X Foundation, der tilsammen har udgjort en sum af 28.120,01 kr. Spørgeren har indsendt 4 stk. kvitteringer på beløbet fra organisationen.

Kvitteringerne har følgende ordlyd:

“OFFICIAL DONATION RECEIPT FOR INCOME TAX PURPOSES

Registered Charity in:

UK:               Charity number xx

USA:             Federal identification number xx

Canada:         BN/Registration number xx

Australia:      ACN xx and ABN xx

Ireland:         Company number xx, Charity number xx

Italy:             O.N.L.U.S. registered

Belgium:       Number xx

Netherlands: Number xx

New Zealand: IRD number xx, Charities Commission xx

South Africa: Public Benefit Organisation number xx

Germany:      xx

X is eligible for business tax relief in all of the above countries except Belgium. X is eligible for individual tax relief in the following countries only: UK, USA, Canada, Australia, Ireland, Netherlands, Italy, New Zealand, South Africa and Germany.

Eligible amount of gift for tax purposes: DKK xxx

Reference      Amount                              Date

xx                  DKK xxx                            26 Dec 2015 (18:06 UTC)

Donated by: Y

Address: xx

København NV 2400, Denmark

Date receipt printed: 29 March 2016

I confirm that you will receive no goods or services in respect of this donation."

Spørgeren har kontaktet SKAT med henblik på at få donationerne registreret under rubrik 55 "Gaver til godkendte foreninger mv." i sin årsopgørelse for 2015. Rubrik 55 er låst i henhold til BEK nr. 685 af 20/06/2014 (feltlåsningsbekendtgørelsen), således at fradrag kun godkendes med beløb, der er indberettet til SKAT af gavemodtageren. X Foundation har ikke indberettet spørgerens gaver, som derfor ikke er medtaget på årsopgørelsen. Spørgeren har endnu ikke anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2015.

Ifølge spørgeren er X Foundation registreret og godkendt som velgørende institution i bl.a. Tyskland, Italien, Holland og Storbritannien, og donationer til organisationen er fradragsberettigede for individer i disse EU-lande. Oplysninger og officielle dokumenter omkring X Foundations registreringsforhold i de relevante lande kan alt sammen findes på https://www.xx.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgeren mener, at EU-domstolens dom i Persche-sagen (C-318/07) af 27. januar 2009 danner præcedens for, at spørgsmål 1 og 2 besvares med ja.

Dommen erklærer med al tydelighed, at grundet princippet om fri kapitalbevægelighed inden for EU kan et medlemsland ikke nægte skattefradrag for gaver til en institution, der er etableret og godkendt som velgørende i et andet medlemsland.

Velgørende institutioner har, så vidt spørgeren ved, ikke pligt til at indberette til skattemyndighederne i de EU-lande, hvor institutionen ikke er registreret. Endvidere har individuelle gavegivere, så vidt spørgeren ved, ingen magt til at kræve, at velgørende institutioner indberetter til skattemyndighederne i gavegiverens land, hvis institutionen ikke er registreret i det land. Såfremt spørgeren har ret i dette, må det efter hans opfattelse være i strid med EU-dommens praktiske applikation, hvis det er et krav for at få fradrag, at institutionen indberetter til de danske skattemyndigheder, da institutionen ikke er lovmæssigt forpligtet til det, og gavegiveren ikke nødvendigvis har mulighed for at få institutionen til det. Det er et krav uden for rimeligheden grænser, da det i mange tilfælde kan stå i vejen for gavegiverens gode ret til fradrag, uden gavegiveren kan gøre noget ved det.

Efter spørgerens opfattelse er de relevante dele af bestemmelserne i ligningslovens § 8 A, stk. 1 og 2, og skattekontrollovens § 8 Æ i strid med EU-domstolens dom.

Spørgers bemærkninger til SKATs høringsudkast

SKAT har indstillet over for Skatterådet, at mit spørgsmål 1 besvares med “Nej". Ud fra min læsning af deres begrundelse, kan indstillingen brydes ned i tre hovedargumenter:

1. SKAT mener, at en organisation, der er hjemmehørende i et andet EU-land, skal være officielt godkendt af SKAT selv, før donationer til organisationen kan fradrages.

2. SKAT mener, at en sådan organisation skal indberette donationer direkte til SKAT, før donationerne kan fradrages.

3. SKAT mener, at den aktuelle organisation, X Foundation, ikke lever op til de krav, der stilles for at blive godkendt af SKAT.

Jeg mener derimod, at argument 1 og 2 er i strid med dommen i Persche-sagen (C-318/07), og at X Foundation lever op til alle krav, som SKAT stiller for godkendelse, ud over de (ugyldige) krav om, at X Foundation selv skal indsende dokumentation og indberetninger til SKAT.

Bemærkninger til argument 1 og 2

Min hovedbegrundelse for, at argument 1 og 2 er i strid med dommen i Persche-sagen, kan findes i dommens præmis 60. Den lyder således:

“Eftersom der intet er til hinder for, at beskatningsmedlemsstatens skattemyndigheder pålægger en skattepligtig, som ønsker at opnå skattefradrag for gaver skænket til institutioner etableret i en anden medlemsstat, at fremlægge den relevante dokumentation, kan denne beskatningsmedlemsstat ikke påberåbe sig hensynet til at opretholde en effektiv skattekontrol som begrundelse for en national lovgivning, der helt og aldeles forhindrer den skattepligtige i at føre sådanne beviser."

Her står der, sort på hvidt, at den nationale lovgivning ikke må hindre, at jeg som privatperson kan fremlægge den fornødne dokumentation for, at en organisation er almenvelgørende og velfungerende efter de principper, som SKAT normalt vurderer organisationer ud fra. Altså kan lovgivningen IKKE kræve, at organisationen selv skal godkendes officielt og indberette direkte til SKAT. Ikke desto mindre er dette, hvad SKAT kræver.

Som støtte til argument 1 og 2 nævner SKAT, at der i flere af præmisserne til Persche-dommen nævnes, at et fradrag er betinget af, at organisationen opfylder de krav, som gavegiverens skattemyndighed har bestemt skal overholdes, for at gavegivere kan få fradrag. I Danmark synes kravene bl.a. at være, at organisationer skal godkendes officielt af SKAT, og at de skal indberette donationer direkte til SKAT.

Det siger dog sig selv, at det kun er de krav, der ikke er i strid med Persche-dommens andre præmisser, som organisationerne skal overholde. Da godkendelseskravet og indberetningskravet er i strid med præmis 60, kan det IKKE kræves, at en organisation lever op til dem, for at en dansk gavegiver kan opnå fradrag.

Videre dokumentation imod SKATs argumenter kan findes i præmis 51:

“Det bemærkes, at i modsætning til, hvad de regeringer, som har afgivet indlæg i sagen, har anført, kan den manglende skattefradragsret for gaver til institutioner, som er etableret og anerkendt som almennyttige i en anden medlemsstat end giverens medlemsstat, ikke begrundes i betragtninger om, at det er vanskeligt for giverens medlemsstat at kontrollere, om sådanne institutioner reelt opfylder de vedtægtsmæssige formål, den nationale lovgivning kræver opfyldt, eller i betragtninger om, at det er nødvendigt at kontrollere disse institutioners faktiske drift."

Altså er der her endnu en præmis, der tydeligt siger, at SKAT ikke må give afslag til en ansøgning om skattefradrag med begrundelse i, at SKAT ikke selv fører kontrol med den aktuelle organisation. Sammenholdt med præmis 60 kan SKAT nemlig bare bede gavegiveren om at fremskaffe dokumentationen. Ikke desto mindre er det, igen, præcis sådanne kontrolregler, SKATs argument 1 og 2 hviler på.

Yderligere strider formuleringen af ligningslovens § 8 A, stk. 2, imod SKATs opfattelse af, at udenlandske organisationer skal søge officiel godkendelse hos SKAT selv. Formuleringen lyder således:

“Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØSland, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3."

Altså er det ifølge ligningslovens § 8 A nok, at organisationen er godkendt i det EU-land, hvor det er hjemmehørende, hvilket er tilfældet for X Foundation. Godt nok tilføjer stk. 3 samt Skattekontrollovens § 8 Æ kravet om indberetning til SKAT fra organisationens side, men dette krav er ganske klart i strid med Persche-dommens præmis 60.

Endvidere kan der nævnes, at denne diskussions eksistens strider fuldstændig imod den påståede hensigt med, at EU-hjemmehørende organisationer skal indberette til SKAT. Fra lovforslag nr. 31/2007 til lov nr. 335 af 07/05/2008, 2.2.2. stk. 3:

“Svarende til hvad der fra 2008 gælder for donationer til danske foreninger foreslås det endvidere, at fradragsretten for donationerne betinges af, at SKAT modtager indberetning fra den pågældende forening i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3. Hensigten med disse regler er at sikre, at skatteyderen automatisk får de fradrag, han har ret til i overensstemmelse med målsætningen om det selvangivelsesløse samfund. Denne ordning er således til gavn for de borgere, som ønsker at bidrage til velgørende formål. "

Denne hensigt viser med al tydelighed, at det er “hensynet til at opretholde en effektiv skattekontrol", der bruges som begrundelse for “en national lovgivning, der helt og aldeles forhindrer den skattepligtige i at føre sådanne beviser.", som lige netop er det, Persche-dommens præmis 60 forbyder.

Derudover kan følgende spørgsmål stilles, hvis man for en kort stund tager de juridiske briller af og i stedet ser på den citerede hensigt fra et moralsk eller funktionelt perspektiv: Hvordan er disse regler til gavn for mig og den gruppe af mennesker, der ønsker at bidrage til X Foundations arbejde? X Foundation er krone for krone vurderet af velrespekterede velgørenhedsresearchere til at være blandt de mest velgørende foreninger i hele verden , men vi skal vente på en eller anden utopisk vision om et selvangivelsesløst samfund på internationalt plan, før vi får gavn af disse “regler" (Yderligere argumentation imod denne absurditet kan findes her: http://xx.

Bemærkninger til argument 3

SKAT har ikke præciseret, hvilke af reglerne for godkendelse, de mener, X Foundation ikke lever op til. Det må formodes, at det er reglerne om dokumentation over for SKAT. Dette kan, som argumenteret ovenfor, ikke være et krav over for organisationen. I stedet skal gavegiveren have mulighed for at fremvise den fornødne dokumentation, jf. Persche-sagens præmis 60.

X Foundation offentliggør deres finansielle rapporter på bl.a.https://www.xx.

X Foundation offentliggør deres styrelsesvedtægter på https://www.xx.

X Foundation offentliggør deres dokumentation for at være godkendt som velgørende forening i forskellige lande på https://www.xx.

Hvis SKAT finder, at der mangler noget dokumentation for, at X Foundation ville kunne blive godkendt som velgørende forening, når man ser bort fra kravene om officiel ansøgning og løbende indrapportering, kan de kontakte mig, og jeg vil gøre mit bedste for at fremskaffe dokumentationen i overensstemmelse med præmis 60 i Persche-sagens dom.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at gaver til X Foudation, der er registreret som velgørende institution i adskillige EU-lande, er fradragsberettigede i Danmark.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 8 A

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Fradraget kan ikke udgøre mere end et grundbeløb på 14.500 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens § 20. Endelig er fradrag betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3.

Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de organisationer, som opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. For at være berettiget hertil og blive optaget på listen, skal en organisations ansøgning m.v. herom for det pågældende og følgende kalenderår være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober.

Stk. 4. Gaver, der er fradraget efter § 8 S, kan ikke fradrages efter stk. 1 og 2."

Det samlede maksimale fradragsbeløb udgjorde 15.000 kr. i indkomståret 2015.

Bekendtgørelse nr. 282 af 26/03/2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

§ 1. Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:

1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.

2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.

3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.

4) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000 kr.

§ 2. For foreninger, der er et selvstændigt retssubjekt, kræves yderligere følgende betingelser opfyldt:

1) Foreningens bestyrelse er ikke i overvejende grad selvsupplerende.

2) Antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger 300, og kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

3) Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedforening. Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.

§ 3. For fonde, andre institutioner, stiftelser mv. kræves - udover at betingelserne i § 1 er opfyldt - at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.

...

§ 5. Er betingelserne i §§ 1-4 opfyldt, kan godkendelse efter ligningslovens §§ 8 A og 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. ske, hvis følgende krav er opfyldt og fremgår af vedtægter, fundats eller lignende:

1) Foreningens mv. formål er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode.

2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

...

§ 7. Ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3, sendes til SKAT (Skattecenter Bornholm), eventuelt på mail via www.http:///skat.dk/kontakt. Ansøgningsskema kan hentes på www.skat.dk. - blanket 03.068 eller rekvireres hos et skattecenter. Følgende skal altid vedlægges:

1) Underskrevne og daterede vedtægter.

2) Seneste regnskab. Er foreningen nystartet indsendes i stedet dokumentation for formue eller årlig bruttoindtægt.

3) Dokumentation for at betingelserne i § 1 nr. 2 og 3 vil kunne opfyldes.

4) Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. hjemmehørende i EU/EØS-lande skal vedlægge dokumentation for, at de er godkendte i deres hjemland som almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv. eller som religiøse samfund mv., f.eks. ved en erklæring om fritagelse for indkomstskat. Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. skal opfylde de samme objektive regler som danske foreninger mv. og religiøse samfund mv.

Stk. 2. Godkendelsen har virkning for det kalenderår, der søges godkendelse for, hvis ansøgningen er modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober. Det er en forudsætning for godkendelse, at foreningen mv. er stiftet, at de generelle lovkrav om vedtægtsindhold er opfyldt, og at betingelserne mv. i §§ 1-4 er opfyldt på ansøgningstidspunktet. Godkendelsen kan for nystiftede foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet.

Stk. 3. Godkendelsen har virkning indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år. SKAT offentliggør en liste over godkendte organisationer.

§ 8. Skattecenter Bornholm tilser, om godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Til brug herfor skal foreningen mv. på begæring indsende sine regnskaber, specifikationer mv. til told- og skatteforvaltningen.

...

Skattekontrolloven § 8 Æ

Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens § 8 A, § 8 H og § 12, stk. 1-4, skal til brug for skatteligningen hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet. Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning.

Stk. 2. Den, der har indbetalt til foreningen m.v., skal give foreningen oplysning om identifikation undtagen i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, 4. pkt.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2.

Forarbejder

Lovforslag nr. 31/2007 til lov nr. 335 af 07/05/2008

Almindelige bemærkninger

2.2. Gaver til velgørende foreninger m.v. i EU/EØF

2.2.1. Gældende regler

Efter gældende regler er der ikke skattefradrag for donationer til udenlandske velgørende foreninger m.v., men kun for donationer til danske foreninger.

...

Efter skattekontrollovens § 8 Æ skal foreninger, stiftelser, institutioner m.v., som er nævnt i ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 1-3, endvidere til brug for skatteligningen hvert år indberette til SKAT, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår.

...

2.2.2. Lovforslaget

For velgørende foreninger m.v. foreslås det at udvide modtagerkredsen med foreninger i andre EU/EØS-lande. Det er en forudsætning, at disse er godkendte i deres hjemland og således kan dokumentere, at de har status af en velgørende forening m.v. Herved bringes forslaget i overensstemmelse med Stauffer-dommen citeret nedenfor. Formålet er at sikre, at reglerne fremover er i overensstemmelse med EU-rettens regler om kapitalens frie bevægelighed.

...

For at blive optaget på listen over godkendte foreninger m.v., som årligt offentliggøres af SKAT, skal de udenlandske organisationer opfylde de samme objektive regler som danske foreninger. De skal således også, evt. elektronisk, indsende årlige oplysninger vedrørende deres forhold.

Svarende til hvad der fra 2008 gælder for donationer til danske foreninger foreslås det endvidere, at fradragsretten for donationerne betinges af, at SKAT modtager indberetning fra den pågældende forening i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3. Hensigten med disse regler er at sikre, at skatteyderen automatisk får de fradrag, han har ret til i overensstemmelse med målsætningen om det selvangivelsesløse samfund. Denne ordning er således til gavn for de borgere, som ønsker at bidrage til velgørende formål.

Virkningen af, at foreningen ikke indberetter behørigt, dvs. følger de regler, som skatteministeren har fastsat i indberetningsbekendtgørelsen, er, at gaveyder ikke opnår fradrag for sine gaveydelser. Tilsvarende virkning vil indtræde for en gaveyder, hvis en dansk, almenvelgørende forening undlader at indberette, herunder fordi den pågældende gaveyder ønsker at være anonym.

2.2.3. Forholdet til EU-retten

I en sag ved EF-domstolen (Sag nr. C-386/04, Stauffer) blev det i 2006 slået fast, at EU-traktatens bestemmelser om frie kapitalbevægelser også gælder for velgørende foreninger. Som følge deraf kunne et medlemsland ikke beskatte indtægter fra dette medlemsland til en velgørende forening i et andet medlemsland anderledes end indtægter til en velgørende forening i det samme medlemsland. Afgørelsen underbygger, at et skattefradrag, som gives til en skatteyder med henblik på støtte til nogle velgørende formål, fremover skal kunne ydes, uanset hvor i EU modtageren - dvs. den pågældende forening - er hjemmehørende. Det forudsættes, at foreningen m.v. i øvrigt opfylder de betingelser, der er fastsat for at varetage formålene.

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.8

...

Skatteministeren godkender foreninger, stiftelser, institutioner mv., som bruger deres midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014 fastsat regler om godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet skal derfor komme en vis videre personkreds til gode.

Foreninger skal have over 300 kontingentbetalende medlemmer, hvor kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Brug af midler

Det er et krav, at en forening mv. i overvejende grad bruger sine midler i almennyttigt eller almenvelgørende øjemed. Se TfS 1998, 773, hvor SKAT tilbagekaldte en hjælpeorganisations godkendelse, fordi der var et misforhold mellem den andel af midlerne, som blev brugt til almenvelgørende og almennyttige formål, og den andel af midlerne, der gik til administration.

Almenvelgørende

For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning, at støtten ydes til personer inden for en videre kreds, der er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske kår. I begrebet almenvelgørende ligger, at en større kreds af befolkningen ifølge vedtægterne kan komme i betragtning. Som eksempler på almenvelgørende foreninger, der er godkendt, kan nævnes Boligfonden for enlige mødre og fædre og KFUK's Sociale Arbejde.

Almennyttigt

Formålet anses for almennyttigt, når det

    • kan anses for nyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i befolkningen, og
    • kommer en vis videre kreds til gode.

...

Domicil for foreningens administration

Det er i almindelighed uden betydning for spørgsmålet, om et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, om aktiviteten udøves her i landet eller i udlandet. Det er dog et ufravigeligt krav, at administrationen af de midler, der kommer formålet til gode, finder sted her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Hvis der er tale om en underafdeling af en international organisation eller et verdensomspændende religiøst samfund, der har sæde uden for EU/EØS-lande, er det en betingelse for godkendelse, at hovedparten af afdelingens styrelsesorganer samt hovedkontoret har sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Ansøgningsfrist mv. 

SKAT er bemyndiget til at godkende de pågældende foreninger mv.

Anmodning om godkendelse skal indsendes senest den 1. oktober i det kalenderår, for hvilket godkendelsen første gang skal have virkning.

Godkendelsen kan for nystiftede foreninger mv. tidligst få virkning fra stiftelsestidspunktet.

Godkendelsen har virkning indtil den konkret bringes til ophør og skal ikke fornys hvert år.

SKAT udsender hvert år en oversigt over de godkendte foreninger mv.

Regnskab og kontrol 

SKAT kontrollerer, at godkendelsesbetingelserne fortsat er opfyldt. Derfor skal institutionen indsende sine regnskaber, hvis SKAT beder om det. SKAT kan konkret kræve mere specificerede oplysninger til regnskabet, specielt hvis foreningen mv. bruger sine midler til aktiviteter uden for EU/EØS-lande.

Til dokumentation af det almenvelgørende eller almennyttige formål kan SKAT derfor forlange, at en ansøgende forening mv. eller en allerede godkendt forening mv. fremkommer med oplysninger om projekter i lande uden for EU/EØS-lande, herunder formålet med projektet, den ansvarlige for projektet, budgetrammer, navne på modtageren af midlerne mv.

...

EF-domstolens dom af 14. september 2006 (sag nr. C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer)

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

Traktatens artikel 73 B (nu artikel 63 TEUF), sammenholdt med artikel 73 D (nu artikel 65 TEUF), skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat, der fritager de lejeindtægter for selskabsskat, som oppebæres på nationalt område af almennyttige institutioner med fuld skattepligt, hvis de er etableret i den pågældende medlemsstat, ikke fritager sådanne indtægter for selskabsskat, der oppebæres af en privatretlig, almennyttig institution alene af den grund, at den er etableret i en anden medlemsstat og derfor kun har begrænset skattepligt på den pågældende medlemsstats område.

EU-domstolens dom af 27. januar 2009 (sag nr. C-318/07, Hein Persche)

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

1)      Når en skattepligtig ansøger om skattefradrag i en medlemsstat for gaver skænket til institutioner, der er etableret og anerkendt som almennyttige i en anden medlemsstat, er sådanne gaver omfattet af traktatens bestemmelser om de frie kapitalbevægelser, selv om de skænkes som naturaliegaver i form af genstande til daglig brug.

2)      Artikel 56 EF (nu artikel 63 TEUF) er til hinder for lovgivning i en medlemsstat, som med hensyn til gaver skænket til institutioner, der er anerkendt som almennyttige, kun indrømmer skattefradrag for gaver, der skænkes til institutioner etableret på det nationale område, uden at den skattepligtige gives mulighed for at godtgøre, at en gave ydet en institution, der er etableret i en anden medlemsstat, opfylder nævnte lovgivnings betingelser for at indrømme et sådant skattefradrag.

Af dommens præmisser fremhæves:

(48) Domstolen har fastslået i dommen i sagen Centro di Musicologia Walter Stauffer (præmis 39), er medlemsstaterne ikke ifølge fællesskabsretten forpligtet til at sørge for, at udenlandske institutioner, der er anerkendt som almennyttige i oprindelsesmedlemsstaten, automatisk også anerkendes på deres område. Der tilkommer i så henseende medlemsstaterne et skøn, som de dog er forpligtet til at udøve i overensstemmelse med fællesskabsretten. Det står dem derfor frit for at fastlægge, hvilke almene interesser de vil fremme, og i den forbindelse indrømme fordele til foreninger og institutioner, der uegennyttigt forfølger opfyldelsen af de formål, der er knyttet til sådanne almene interesser og overholder kravene i forbindelse med gennemførelsen af disse formål.

(50) I modsætning til, hvad de regeringer, som har afgivet indlæg i sagen, har anført på dette punkt, befinder en institution, der er etableret i en medlemsstat, og som opfylder de betingelser, en anden medlemsstat har fastsat for tildeling af skattefordele, for så vidt angår sidstnævnte medlemsstats tildeling af skattefordele til fremme af de pågældende almennyttige aktiviteter sig i en situation, der kan sammenlignes med situationen for almennyttige institutioner, der er etableret i sidstnævnte medlemsstat.

(55)  Henset til de principper, som Domstolen har opstillet i dommen i sagen Centro di Musicologia Walter Stauffer (præmis 48), er en medlemsstat, før den indrømmer skattefritagelse til en institution, som er etableret og anerkendt som almennyttig i en anden medlemsstat, berettiget til at anvende foranstaltninger, som giver den mulighed for at foretage en klar og præcis kontrol af, om institutionen opfylder betingelserne for skattefritagelse i den nationale lovgivning, og til at kontrollere dens faktiske drift, f.eks. på grundlag af de fremlagte årsregnskaber og en årsberetning. Eventuelle administrative ulemper som følge af, at sådanne institutioner er etableret i andre medlemsstater, kan ikke begrunde, at myndighederne i den pågældende medlemsstat nægter nævnte institutioner de samme skattefritagelser, som gælder for indenlandske institutioner af samme type.

(57) Selv om giveren, i modsætning til den modtagende institution, ganske vist ikke selv råder over alle de oplysninger, som skattemyndighederne behøver for at kontrollere, om denne institution opfylder betingelserne i den nationale lovgivning for at indrømme skattefordele, navnlig betingelserne vedrørende forvaltningen af de skænkede midler, kan giveren normalt indhente dokumenter hos nævnte institution, der kan bekræfte gavebeløbet og gavens art, beskrive institutionens formål samt dokumentere, at de gaver, institutionen har modtaget i de foregående år, er blevet forvaltet forskriftsmæssigt.

(59) For så vidt angår den administrative byrde, som forberedelsen af sådanne dokumenter kan indebære for de pågældende institutioner, er det tilstrækkeligt at bemærke, at det påhviler disse institutioner at beslutte, om de finder det hensigtsmæssigt at anvende ressourcer til udfærdigelse, uddeling og eventuelt oversættelse af dokumenter til brug for gavegivere, der er etableret i andre medlemsstater, og som ønsker at opnå skattefordele dér.

(60) Eftersom der intet er til hinder for, at beskatningsmedlemsstatens skattemyndigheder pålægger en skattepligtig, som ønsker at opnå skattefradrag for gaver skænket til institutioner etableret i en anden medlemsstat, at fremlægge den relevante dokumentation, kan denne beskatningsmedlemsstat ikke påberåbe sig hensynet til at opretholde en effektiv skattekontrol som begrundelse for en national lovgivning, der helt og aldeles forhindrer den skattepligtige i at føre sådanne beviser.

(61)   Endvidere har de pågældende skattemyndigheder i medfør af direktiv 77/799 mulighed for at rette henvendelse til myndighederne i en anden medlemsstat med henblik på at få alle de oplysninger, som er nødvendige for en korrekt skatteansættelse (dommen i sagen Centro di Musicologia Walter Stauffer, præmis 50). Dette direktiv giver nemlig de nationale skatte- og afgiftsmyndigheder mulighed for at anmode om de oplysninger, som de ikke selv kan opnå, med henblik på at forebygge skattesvig (dom af 27.9.2007, sag C-184/05, Twoh International, Sml. I, s. 7897, præmis 32).

(63) Imidlertid påvirker direktiv 77/799 på ingen måde beføjelsen for de kompetente myndigheder i giverens medlemsstat til bl.a. at vurdere, om betingelserne for at tildele en skattefordel efter denne lovgivning er opfyldt (jf. i denne retning Twoh International-dommen, præmis 36). Når der er tale om en institution, der er etableret og anerkendt som almennyttig i en anden medlemsstat, skal giverens medlemsstat kun indrømme en skattemæssig behandling identisk med den, som finder anvendelse på gaver skænket til indenlandske institutioner, hvis den udenlandske institution opfylder de betingelser for at tildele skattefordele, der er fastsat i sidstnævnte medlemsstats lovgivning, herunder bl.a. at institutionen skal forfølge de samme formål som dem, der fremmes i den nævnte medlemsstats skattelovgivning. Det påhviler de kompetente nationale myndigheder, herunder de nationale domstole, i overensstemmelse med de nationale regler at kontrollere, om der er ført bevis for overholdelse af de betingelser, som denne medlemsstat kræver opfyldt for at indrømme det omhandlede skattefradrag.

(64) Desuden stilles der i direktiv 77/799 ikke krav om, at giverens medlemsstat skal benytte direktivets ordning for gensidig bistand, hver gang de af giveren meddelte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at kontrollere, om den modtagende institution opfylder de betingelser, der er fastsat i den nationale lovgivning for at tildele skattefordele.

(69) Selv om det viser sig at være vanskeligt at efterprøve de oplysninger, som den skattepligtige har fremlagt, bl.a. på grund af begrænsningerne i udvekslingen af oplysninger i henhold til artikel 8 i direktiv 77/799, er der i øvrigt intet til hinder for, at de berørte skattemyndigheder giver afslag på en ansøgning om et skattefradrag, hvis de beviser, som de finder nødvendige for at foretage en korrekt skatteansættelse, ikke fremlægges (jf. i denne retning dom af 28.1.1992, sag C-204/90, Bachmann, Sml. I, s. 249, præmis 20, og af 11.10.2007, sag C-451/05, ELISA, Sml. I, s. 8251, præmis 95, samt A-dommen, præmis 58).

Begrundelse

Det fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 335 af 07/05/2008, at forslaget er affattet i overensstemmelse med EF-domstolens dom i sag nr. C-386/04, Stauffer, der fastslog, at EU-traktatens bestemmelser om kapitalens fri bevægelighed også gælder for velgørende foreninger. Ifølge lovforslaget betyder dommen, at et skattefradrag, som gives til en skatteyder med henblik på støtte til nogle velgørende formål, skal kunne ydes, uanset hvor i EU den velgørende forening er hjemmehørende. Det er i lovforslaget forudsat, at foreningen i øvrigt opfylder de betingelser, der er fastsat for at varetage formålene.

SKAT er af den opfattelse, at EU-domstolens dom i Persche-sagen ikke kan udlægges således, at de danske regler for godkendelse af fradrag for gaver til velgørende og almennyttige foreninger m.v. er i strid med EU-retten.

Det har siden ændringen pr. 1. januar 2008 af ligningslovens § 8 A været muligt at opnå fradrag for gaver til foreninger m.v. i andre EU/EØS-lande, hvis de er godkendt i deres hjemland og således kan dokumentere, at de har status af velgørende forening m.v.

Det er imidlertid en betingelse for godkendelse af udenlandske foreninger, at de opfylder de samme objektive regler som danske foreninger. De skal således også, evt. elektronisk, indsende årlige oplysninger vedrørende deres forhold.

Den fremgår af Persche-dommen, at velgørende foreninger, der er etableret i en anden medlemsstat end gavegiveren, befinder sig i en situation, der kan sammenlignes med situationen for velgørende foreninger, der er etableret i samme medlemsstat som giveren. Det er dog en betingelse, at de opfylder de betingelser, som giverens medlemsstat har fastsat for tildeling af skattefordele (præmis 50).

Det fremgår endvidere af Persche-dommen, at når der er tale om en institution, der er etableret og anerkendt som almennyttig i en anden medlemsstat, skal giverens medlemsstat kun indrømme en skattemæssig behandling identisk med den, som finder anvendelse på gaver skænket til indenlandske institutioner, hvis den udenlandske institution opfylder de betingelser for at tildele skattefordele, der er fastsat i sidstnævnte medlemsstats lovgivning, herunder bl.a. at institutionen skal forfølge de samme formål, som dem, der fremmes i den nævnte medlemsstats lovgivning. Det påhviler de kompetente nationale myndigheder, herunder de nationale domstole, i overensstemmelse med de nationale regler at kontrollere, om der er ført bevis for overholdelse af de betingelser, som denne medlemsstat kræver opfyldt for at indrømme de omhandlede skattefradrag (præmis 63).

Som nævnt ovenfor har Danmark vedtaget et regelsæt, som gælder for såvel danske velgørende foreninger, som velgørende foreninger, der er etableret i et andet EU/EØS-land. Fradragsret for gaver til velgørende foreninger er bl.a. betinget af, at der indsendes en ansøgning om godkendelse til SKAT.

SKAT kan ikke tiltræde spørgerens synspunkt om, at de danske regler er i strid med EU-retten. Såfremt X Foundation indgiver en ansøgning om godkendelse til SKAT, vil en sådan ansøgning blive behandlet på lige fod med ansøgninger fra danske velgørende foreninger. Der er således ikke tale om, at SKAT har nægtet spørgeren fradrag med den begrundelse, at det er vanskeligt at opretholde en effektiv skattekontrol.

X Foundation har ikke ansøgt SKAT om godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A.

Spørgeren har som dokumentation for fradragsretten for sin gaver til X Foundation alene fremsendt kvitteringer for gavernes modtagelse, hvoraf det fremgår, at X Foundation er registreret som velgørende i en række lande, hvoraf en del er EU-lande, herunder UK. Det fremgår også af kvitteringerne, at gaverne ikke er fradragsberettiget i bl.a. Danmark.

SKAT kan på det foreliggende grundlag konstatere, at X Foundation ikke på nuværende tidspunkt opfylder de krav, der stilles som forudsætning for godkendelse efter ligningslovens § 8 A.

Det er således ikke tilstrækkeligt for godkendelse efter danske regler, at X Foundation er godkendt som velgørende i andre EU/EØS-lande.

De danske regler bygger på en godkendelsesprocedure, som fremgår af bekendtgørelse nr. 282 af 26/03/2014 samt Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.8.

Når en velgørende forening af godkendt af SKAT, har godkendelsen virkning for det kalenderår, der søges godkendelse for, hvis ansøgningen er modtaget af SKAT senest 1. oktober, jf. bekendtgørelsen § 7, stk. 2.

SKAT kan derfor ikke godkende fradrag for gaver, der er givet til X Foundation i indkomståret 2015.

En eventuel fremtidig godkendelse af X Foundation vil afhænge af, dels at der indgives en ansøgning herom til SKAT, dels at der fremlægges dokumentation for, at samtlige betingelser er opfyldt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, at det er tilstrækkeligt for at opnå fradrag, at gavegiveren over for SKAT dokumenterer overførslen af sin gave, og at X Foundation dermed ikke selv skal foretage direkte indberetning til de danske skattemyndigheder.

Begrundelse

Da spørgsmål 1 er besvaret med "nej", bortfalder spørgsmål 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.