Dato for udgivelse
19 Dec 2016 15:13
Til
Alle virksomheder, som skal indberette FATCA eller CRS oplysninger
Sagsnummer
16-1866297
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Information om tidsplan, indberetningskanaler og formater vedrørende FATCA og CRS.


Nyhedsbrev omkring FATCA og CRS

Vi kan nu informere om tidsplanen for implementering af den tekniske løsning for FATCA og CRS, samt en del af de tekniske og forretningsmæssige beslutninger som er truffet og dermed kan indgå i planlægningen ved udvikling af FATCA/CRS indberetningsløsninger.

Se i øvrigt det tidligere udsendt nyhedsbrev af 25. oktober 2016, omkring indberetningsformaterne.

Tidsplan

12. januar 2017    Første version af vejledning til FATCA og CRS offentliggøres
1. marts 2017 Testsystem til FATCA og CRS åbnes (TFE)
1. april 2017 Produktionssystem FATCA og CRS åbnes
1. maj 2017 Frist for indberetning

3. kvartal 2017

SKAT afsender FATCA og CRS data til de udenlandske skattemyndigheder    

Registrering af pligt for FATCA og CRS
Der skal både ske registrering for FATCA og CRS, da de har hver sin pligttype. Begge pligter registreres via virk.dk

Indberetningskanaler
Indberetninger af data for 2016 skal foretages via den allerede eksisterende FTPs gateway, som også i dag anvendes som indberetningskanal til eKapital indberetninger.

Fremgangsmåden for tilmelding, og anvendelse af FTPs gatewayen er beskrevet i den Teknisk vejledning til eKapitals FTPs Gateway.

Inden udgangen af 2017 forventer SKAT at indberetningskanalerne blive udvidet med muligheder for indberetning via f.eks. webservice og via SKATs tast selv miljø.

Indberetningsproces
Processen for indberetning og udveksling bliver etableret som to uafhængige processer.
Det betyder, at indberetning af oplysninger behandles som en proces mellem den danske indberetter og SKAT, mens den efterfølgende udveksling er en anden og selvstændig proces mellem SKAT og de udenlandske skattemyndigheder.

Indberetning i en eller flere filer
Hvad må en indberetningsfil indeholde?

 • Det er tilladt at aflevere årets indberetninger i en eller flere filer.
 • Det er tilladt at aflevere filer med CRS oplysninger der dækker flere lande eller jurisdiktioner.
 • Hver fil må kun indeholde ét indkomstår.
 • Hver fil må kun indeholde oplysninger fra én indberetningspligtig (et CVR-nr.).
 • CRS og FATCA indberetninger må IKKE indsendes i samme fil.

Valideringer
Når der indberettes til SKAT vil indberetningerne blive valideret straks. Det er forventningen at indberetteren modtager alle statusbeskeder via FTPs GateWayen efter de principper som kendes fra indberetningen i dag. 

Sammen med FTPs GateWayens statusbesked 3 leveres en FATCA- eller CRS-statusbesked, der fortæller om indberetningen er godkendt eller fejlbehæftet. Hvis en fil er fejlbehæftet og derfor afvises vil der i statusbeskeden være information om hvilke indberetningsrecords (DocRefID'er) som fejlbehæftede og hvilke fejl der er fundet.

De væsentligste antal valideringer håndteres i XSD'en. Det er for afgørende vigtigt, at man som indberetter selv sikrer, at indberetningsfilerne er schema-valide inden indberetninger sendes til SKAT.

SKAT vil foretage en række valideringer af CPR, CVR og lignende. Hvis der bare er én fejl i en indberetningsfil, vil filen i sin helhed blive afvist. Indberetteren skal rette fejlene i filen og indberette hele filen på ny.

Det er ikke tilladt at genbruge filnavnet fra en afvist fil til efterfølgende genindberetning.

Når indberetningen er godkendt, skal indberetter ikke foretage yderligere.

Godkendte indberetninger kan ændres ved at foretage en ny indberetning med den eller de oplysninger som skal ændres.

Korrektioner/ændringer i CRS følger principperne som også anvendes i FATCA hvor en korrektion har sin egen unikke DocRefID, og skal indeholde en reference i CorrDocRefID til den indberetning som korrigeres. Principperne for korrektion i CRS er beskrevet i CRS-håndbogens annex 3.

Filnavne i FATCA og CRS skal være unikke, systemerne understøtter derfor ikke, at indberetninger kan "overskrives" ved at indberette en ny fil med et tidligere anvendt filnavn.

Hvornår sender SKAT data videre
SKAT forventer at videresende indberetningerne til de lande og jurisdiktioner som deltager i FATCA og CRS i september 2017. Hvis der i perioden før afsendelsen foretages korrektioner, vil SKAT kun afsende den seneste og dermed nyeste indberetning.

Afsendelsesprocessen holdes helt uafhængig af de nationale indberetninger til SKAT.

Statusbeskeder fra modtagerlandenes valideringer vil blive sendt til SKAT. Hvis en udenlandsk myndighed har spørgsmål til en indberetning eller konstaterer fejl i indberetningerne, så vil SKAT kontakte indberetteren direkte i brev/mail.


Noter som retter sig specifikt mod CRS schema (xsd)
- SendingCompanyIN, udfyldes med indberetters CVR-NR eller SE-NR
- TransmittingCountry og RecievingCountry i MessageSpec, udfyldes begge med DK.
- TIN (under AccountHolder), udfyldes med både personens danske CPR-nr og det udenlandske TIN.
- DocRefID, er en VARCHAR(250) og udfyldes efter denne systematik:

DocRefID ved AccountReport:
[Afsenderland][Indberetningsår][CVR-nr]["AR"][unik kontoidentifikation]

DocRefID ved ReportingFI:
[Afsenderland][Indberetningsår][CVR-nr]["FI"][unik kontoidentifikation]

Eksempel: DK201612345678AR12

 • Afsenderland svarer til elementet CountryCode_Type, der følger ISO3166 (2 karakterer)
  • Indberetningsår svarer til år i elementet ReportingPeriod, der følger: YYYY-MM-DD
   • CVR-nr. er CVR-nr. som hidtil
   • Indikator for kontorapport angives som "AR" eller "FI"
   • Unik kontoidentifikation svarer til et løbenr. som indberetter selv kan definere.

   Nul indberetning
   For både CRS og FATCA vil nulindberetning inden 1. maj 2017 kræve, at der overføres et xml via SKATs FTPs Gateway.

   Nulindberetning i CRS kræver brug af specifikt xlm beregnet på nulindberetning. Xsd vil blive lagt ind som Teknisk information om CRS primo januar.

   Nulindberetning i FATCA sker ved at anvende elementet Nilreport i FatcaXML v2.0.

   Teknikmøder
   Vi havde oprindeligt meldt ud i Nyhedsbrev af 5. oktober 2016, at der ville blive afholdt teknikmøde vedr. FATCA/CRS i november 2016, som også kendes fra Modernisering af Rente. Vi har valgt, at rykke det første teknikmøde til torsdag den 5. januar 2017, så vi kan få flere afklaringer med. Tidspunkt og dagsorden vil blive sendt ud i inden jul.

   Tilmelding skal ske til Modernisering-ekapital@skat.dk med emnetekst "Teknikmøde CRS/FATCA". Ved tilmelding bedes I oplyse jeres cvr.nr. Hvis I tidligere har tilmeldt jer, skal I ikke foretage yderligere.

   Spørgsmål
   Alle spørgsmål til den tekniske løsning kan sendes til Modernisering-ekapital@skat.dk, med emnetekst "Spørgsmål CRS/FATCA".