Dato for udgivelse
21 Dec 2016 12:16
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-1678276
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Regler for udstedelse af erstatningsbeviser for GSP ordningen og Canada aftalen.


GSP ordningen

I EUTK GF og DF er der taget højde for den samhandel, der foregår på tværs af aftalelandene EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet. I henhold til EUTK GF art 86 (3) fremgår det, at Norge, Schweiz og Tyrkiet vil anvende REX systemet. Dog skal I være opmærksom på følgende i henhold til EUTK DF og GF:

  • Erstatningsudtalelse om oprindelse gælder kun for EU, Norge og Schweiz, men ikke Tyrkiet. EUTK GF artikel 101 (1),
  • Kumulation omfatter både Norge, Schweiz og Tyrkiet. EUTK DF artikel 54.

Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i en medlemsstat, kan videreforsenderen erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i EU eller til Norge eller Schweiz.

Erstatningscertifikater eller erstatningsudtalelse om oprindelse mellem EU, Norge og Schweiz er således kun tilladt i forbindelse med GSP ordningen, jf. i øvrigt EoL nedenfor.

Videreforsendere af varer, kan udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse fra den dato, hvor deres registrering er gyldig i REX systemet. Det er udelukkende videreforsendere af varer, som er registreret i REX-systemet, der må udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, som skal sendes til Norge eller Schweiz. Registreret videreforsendere af varer i EU kan udstede erstatningsudtalelse om oprindelse selvom varerne er ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, der er udfærdiget i det præferenceberettigede land.

Exchange of Letters (EoL) - Aftale i form af brevveksling mellem EU, Norge og Schweiz inden for rammerne af EU´s generelle præferenceordning.

EoL forventes at træde i kraft om ca. 3 måneder, men Norge og Schweiz er klar til at acceptere bestemmelserne i EoL pr. 1.1.2017 og accepterer således erstatningsoprindelsesbeviser udfærdiget af EU virksomheder ved videreforsendelse af varer, selvom EoL ikke når at træde i kraft 1. januar 2017.

I EoL aftalen fremgår bl.a. om udstedelse af erstatningsoprindelsesbevis, at hver part sikrer, at følgende betingelser er opfyldt, inden der udstedes eller udfærdiges et erstatningsoprindelsesbevis:

  1. erstatningsoprindelsesbeviser må kun udstedes eller udfærdiges, såfremt de originale oprindelsesbeviser blev udstedt eller udfærdiget i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Unionen eller Norge/Schweiz,
  2. kun i forbindelse med produkter, der ikke er overgået til fri omsætning i en parts område, kan et oprindelsesbevis eller et erstatningsoprindelsesbevis erstattes af et eller flere erstatningsoprindelsesbeviser for at sende alle eller nogle af de produkter, der var omfattet af det originale oprindelsesbevis, fra den pågældende part til den anden part,
  3. produkterne skal være forblevet under tilsyn af den videresendende parts toldmyndigheder og må ikke være ændret, omdannet på nogen måde eller være gjort til genstand for andre behandlinger end dem, som er nødvendige for at bevare produkterne i samme tilstand ("princippet om, at der ikke må foretages ændringer").

Lande som er præferenceberettiget under GSP ordningen for Norge og Schweiz, men ikke for EU, vil blive registreret i REX systemet. Det betyder, at ved forsendelser fra f.eks. Kina til Danmark vil REX oprindelseserklæring fra f.eks. Kina være anført på et handelsdokument. Ved videreforsendelse af varer fra Danmark til Norge vil den danske eksportør kunne udfærdige erstatningsudtalelse eller erstatningsoprindelsescertifikater til Norge.

Pr. 1. januar 2017 vil det således være muligt for videreforsendere af varer, der er registreret i EU at udfærdige erstatningsudtalelser om oprindelse fra den dato, hvor deres registrering er gyldig i REX systemet. Dette gælder uanset om varerne er ledsaget af et oprindelsescertifikat formular A, der er udfærdiget i det præferenceberettigede land, eller af en fakturaerklæring eller udtalelse om oprindelse, der er udfærdiget af eksportøren. Frem til 31. december 2017 udsteder toldmyndighederne erstatningsoprindelsescertifikater efter anmodning fra eksportører af varer, som endnu ikke er registreret.

EU-Canada aftalen

EUTK GF Artikel 69 omhandler erstatning af beviser for præferenceoprindelse, der er udstedt eller udfærdiget uden for rammerne af GSP. Det vil i dette tilfælde gælde for EU Canada aftalen, da der ikke er nogen bestemmelser om udstedelse af erstatningscertifikater i EU-Canada aftalen.

Det betyder, at hvis der er videreforsendelse i EU af varer importeret fra Canada og det oprindelsesbevis der er udfærdiget af den canadiske eksportør erstattes af videreforsenderen i EU finder EUTK artikel 69 anvendelse.

Når produkter med oprindelsesstatus, som endnu ikke er overgået til fri omsætning, er under et toldsteds kontrol i en medlemsstat, kan videreforsenderen erstatte den originale bevis for oprindelse med en eller flere erstatningsbeviser for oprindelse, hvis alle eller nogle af produkterne skal sendes til et andet sted i Unionens toldområde. Udstedelse af erstatningsbeviser omfatter således ikke Norge og Schweiz vedr. Canada, jf. EUTK GF art. 69 (1).