Dato for udgivelse
22 Dec 2016 09:42
SKM-nummer
SKM2016.624.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0707682
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Årsopgørelse, beregning af renter, frivillig indbetaling.
Resumé

SKAT havde opkrævet for høje renter for indkomståret 2009. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til, at SKAT havde anvendt tilbagebetalingsbeløbet som en frivillig indbetaling efter kildeskattelovens § 59 i forskudsregistreringen for 2011, hvorfor Landsskatteretten pålagde SKAT at berigtige forholdet.

 

Reference(r)

Kildeskattelovens § 59, § 60, stk. 1, litra e, § 61, stk. 2, § 61, stk. 3-6 og § 62 A, stk. 1.
§ 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
§ 7 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.

 

Henvisning

-

Er den af SKAT foretagne beregning af renter på årsopgørelsen for 2009 korrekt, og kan den pågældende forkert beregnede rente konverteres til en frivillig indbetaling i 2013.

Landsskatteretten finder, at det var uberettiget, at SKAT anså den for meget opkrævede rente som en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2013.

Landsskatteretten pålægger SKAT, at træffe afgørelsen om hvorledes forholdet berigtiges.

Faktiske oplysninger
SKAT forhøjede ved afgørelse af 5. juli 2013 klagerens personlige indkomst for indkomståret 2009 med 316.560 kr.

Af årsopgørelse nr. 1 udskrevet den 5. juli 2010 fremgik, at klagerens samlede restskat og AM bidrag udgjorde 47.554 kr., hvoraf 19.507 kr. blev overført til indregning i forskudsskatten for 2011, jf. kildeskattelovens § 61, stk. 3.

Som følge af den foretagne forhøjelse af klagerens personlige indkomst med 316.560 kr. blev årsopgørelse nr. 2 for 2009 udskrevet den 5. juli 2013. Det fremgik af årsopgørelsen, at klagerens samlede restskat og AM bidrag udgjorde 237.686 kr., hvoraf 19.507 kr. tidligere var overført til indregning i forskudsskatten for 2011, jf. kildeskattelovens § 61, stk. 3.

Af årsopgørelse nr. 2 fremgik ligeledes, at restskat til indbetaling 15.027 kr. og rest AM-bidrag 13.020 kr. ifølge årsopgørelse nr. 1 var modregnet, idet de var anset for betalt.

På årsopgørelse nr. 2 var renter af den beregnede restskat indregnet med 23.320 kr., jf. kildeskattelovens § 62A, stk. 1.

Klageren indbetalte ikke de pålagte restskatter på årsopgørelse nr. 2, og den 13. marts 2014 imødekom SKAT klagerens anmodning om henstand med betaling heraf.

Klagerens repræsentant påklagede årsopgørelse nr. 2 og anførte bl.a., at det ikke af fremgik af årsopgørelsen, hvilke datoer renteberegningen dækkede over, og at det derfor var ikke muligt at kontrollere, om skatteberegningen, herunder renteberegningen, var korrekt.

I udtalelsen til klagen har SKAT henvist til kildeskattelovens § 62 A og anført, at der er beregnet renter fra 1. oktober 2010 og indtil udskrivningsdatoen den 5. juli 2013 med en månedlig forrentning på 0,5 % i 2010, 2011 og 2012 samt 0,4 % i 2013.

SKAT har opgjort antal måneder som følger:

1/10 2010 - 31/12 2012 27 måneder
1/1 2013 - 1/7 2013 (udskrevet 5. juli 2013) 7 måneder
I alt 34 måneder

SKATs renteberegning var opgjort som følger:

1/10 2010 - 31/12 2012

137.178,67 kr. x 0,5 % x 27

18.519 kr.

1/1 2013 - 31/7 2013

137.178,67 kr. x 0,5 % x 7

  4.801 kr.

I alt

23.320 kr.

SKAT blev opmærksom på, at renteberegningen var forkert, idet rentesatsen for 2013 kun var på 0,4 %. I udtalelsen til klagen anførte SKAT, at der ville blive foretaget en maskinel tilretning af fejlen.

Den korrekte renteberegning var som følger:

1/10 2010 - 31/12 2012

137.178,67 kr. x 0,5 % x 27

18.519kr.

1/1 2013 - 31/7 2013

137.178,67 kr. x 0,4 % x 7

  3.841 kr.

I alt

22.360 kr.

Samme beregning blev foretaget vedrørende arbejdsmarkedsbidrag, hvor SKATs renteberegning var opgjort som følger:

1/10 2010 - 31/12 2012

25.325,92 kr. x 0,5 % x 27

3.419 kr.

1/1 2013 - 31/7 2013

25.325,92 kr. x 0,5 % x 7

  886 kr.

I alt

4.305 kr.

Med en renteberegning på 0,4 % i 2013 fremkommer følgende beregning:

1/10 2010 - 31/12 2012

25.325,92 kr. x 0,5 % x 27

3.419 kr.

1/1 2013 - 31/7 2013

25.325,92 kr. x 0,4 % x 7

  709 kr.

I alt

4.128 kr.

Den samlede difference mellem beregnet renter og den rente, der faktisk skulle beregnes, udgjorde 1.138 kr.

SKAT besluttede i en intern meddelelse af 6. marts 2014, at tilbagebetalingen af den for meget betalte rente skete på den måde, at personer som havde fået beregnet mere end 10 kr. for meget i opkrævningsrente pr. indkomstår, fik godtgjort beløbet som en indbetaling på årsopgørelsen for 2013.

SKATs afgørelse
Der henvises til årsopgørelse nr. 1 og 2 for 2009.

SKATs udtalelse til klagen:

"Der er ved skatteberegningen for 2009 ikke taget højde for indbetalt restskat med 3 rater a 5.009 kr. og 13.020 kr., samt at det ved renteberegningen ikke kan følges, hvilke datoer renteberegningen dækker over.

1. Betalingerne som af advokat PL er anført som 3 rater a 5.009 kr. og 13.020 kr. dækker over restskat og arbejdsmarkedsbidrag opstået i forbindelse med selvangivelsen (se vedlagte årsopgørelse og arbejdsmarkedsbidragsopgørelse nr. 01).

Årsopgørelse nr. 2 er udskrevet den 5. juli 2013 på baggrund af SKAT's afgørelse af 5. juli 2013 (vedlagt).

Årsopgørelsens side 2 under afsnittet "skatteopgørelse, fordeling af restskat" viser, at der ved beregningen er taget højde for tidligere opkrævet restskat på 15.027. Beløbet svarer til 3 rater a 5.009 kr. (de den gule markering på årsopgørelsens side 2).

Årsopgørelsens side 3 under afsnittet "Opgørelse af AM-bidrag/pension" viser, at der ved beregningen er taget højde for tidligere opkrævet AM-bidrag på 13.020 kr. (se den gule markering på årsopgørelsens side 3)

2. Renterne er beregnet på en periode på 34 måneder jf. kildeskatteloven 62 A, stk. 1.

Der sker således forrentning med en månedlig rente pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober 2010 og indtil udskrivningsdatoen den 5. juli 2013.

De 34 måneder kan specificeres således:

1/10 2010 - 1/9 2012 24 måneder
1/10 2012 - 1/12 2012 3 måneder
1/1 2013 - 1/7 2013 (udskr. 5/7 2013) 7 måneder
I alt 34 måneder

Rentesatsen for 2010, 2011 og 2012 udgør 0,5 %.

Rentesatsen for 2013 udgør 0,4 %.

SKAT skal bemærke, at der er fejl i renteberegningen, idet rentesatsen er sket med en rentesats på 0,5 % og ikke 0,4 % for 2013.

SKAT er opmærksom på fejlen. Der vil blive foretaget en maskinel tilretning af denne fejl. På nuværende tidspunkt kendes tidshorisonten for tilretningen ikke."

SKAT har i afslag om eftergivelse af renter forklaret, at den for meget opkrævede rente, blev godskrevet som en frivillig indbetaling på selvangivelsen for 2013. Der er udskrevet årsopgørelse nr. 1 for 2013 den 31. marts 2014.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at den af SKAT foretagne skatteberegning for 2009 er forkert.

Det er til støtte for påstanden anført:

"Der er til SKAT indbetalt restskat med 3 rater a kr. 5.009 og kr. 13.020 vedrørende indkomståret 2009, men der er ved skatteberegningen ikke taget højde herfor. Yderligere kan det ikke følges hvilke datoer renteberegningen dækker over, og derfor er det ikke muligt at kontrollere, om skatteberegningen, herunder renteberegningen er korrekt.

Det gøres gældende, at den af SKAT foretagne skatteberegning materielt er forkert, hvilket også medfører forkert skatteberegning, herunder renteberegning.
Denne påklage af skatteberegningen af årsopgørelse 2 for indkomståret 2009 er ikke ensbetydende med, at klager anerkender den af SKAT foretagne skatteansættelse, og det bemærkes, at der vil blive indgivet særskilt klage over skatteansættelsen, der danner grundlag for kørsel af årsopgørelse 2 for 2009."

Repræsentantens supplerende bemærkninger:

"Det er min klare opfattelse, at den af SKAT anvendt fremgangsmåde er ulovhjemlet - desuagtet at der måtte være tale om, at fejlen er opstået ved en lovgivningsmæssig brøler.

Klager har ikke kunnet fravælge betaling af for meget i skat som følge af, at det ikke er muligt at afvige fra SKATs systemer.

At SKAT opdager, at der er en systemmæssig fejl, kan ikke begrunde, at det for meget, tvangsmæssig opkrævede skat skal anses som en frivillig indbetaling.

Det er min opfattelse, at den for meget opkrævede skat skal anses for at være omfattet af Kildeskatteloven § 62, hvorved der er pligt til forrentning af beløb, som SKAT har modtaget, da klager ellers ikke behørigt godtgøres for det beløb, som har henstået hos SKAT.

Ved at anse den for meget tvangsmæssige opkrævede skat for at være en frivillig indbetaling undslår SKAT sig at udbetale rentegodtgørelse jf. Kildeskatteloven § 62.

En frivillig indbetaling må bero på det frivillige element hos skatteyderen, der selv vælger at foretage en frivillig indbetaling - det er ikke tilfældet i denne sag.

Det gøres gældende, at SKAT skal pålægges at forrente det for meget opkrævede beløb efter Kildeskattelovens § 62."

Repræsentantens bemærkninger af 4. oktober 2015

"Jeg har modtaget vedhæftede afgørelse fra SKAT af 1/10 2015, men det fremgår ikke, at kopi er sendt til Skatteankestyrelsen.

Jeg har svært ved at forstå, hvad SKAT foretager sig. Af afgørelsen af 1/10 2015 fremgår, at der gives afslag på eftergivelse af renter til rest skat for 2009.

Nu er der ikke søgt om eftergivelse af renter - der er tale om, at klager er godskrevet nogle renter.

Der er indgivet en klage vedrørende årsopgørelse 2009 vedrørende forkert beregnede renter. SKAT har anerkendt, at den rentegodtgørelse, som klagers skulle have var forkert som følge af, at SKAT har brugt en forkert rentesats.

Det materielle tvistepunkt i denne sag er, om den pågældende rente ensidigt af SKAT uden positiv lovhjemmel kan konverters til en frivillig indbetaling, der ikke tilskrives renter jf. Kildeskattelovens § 62, hvorefter beløbet kr. 1.383 skal pålignes rentegodtgørelse ganske som ved løbende indbetalinger af A-skat / B-skat.

Ved at konvertere renter til en frivillig indbetaling er SKAT ikke forpligtet til at tilskrive renter jf. Kildeskatteloven § 62. Dette er ikke muligt, selvom det formentlig har været den letteste måde for SKAT at løse SKAT egen fejl. Det er for klager og mange andre skatteydere, der er ramt af SKATs fejl, ikke ligegyldigt, hvordan kravet materielt stilles.

Det fastholdes, at kr. 1.383 skal anses for at udgøre en andel af den løbende skattebetaling gennem året som A-skat/B-skat, hvorved beløbet omfattes af Kildeskattelovens § 62, hvorved der skal pålignes rentegodtgørelse."

Landsskatterettens afgørelse
Det følger af kildeskattelovens § 62 A, stk. 1, at medfører en ændret årsopgørelse, at der skal betales restskat eller yderligere restskat, gælder reglerne i § 61, stk. 3-6, for betaling af beløbet med tillæg efter § 61, stk. 2. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den opkrævning, der sker efter § 61, stk. 5, eller den overførsel, der er sket efter § 61, stk. 3, af den eventuelt tidligere beregnede restskat m.v. Restskat eller yderligere restskat efter 1. pkt. med tillæg efter § 61, stk. 2, forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. september i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen.

Ovenstående gælder ligeledes ved opkrævning af rest arbejdsmarkedsbidrag jf. § 7 i lov om arbejdsmarkedsbidrag.

Det følger af kildeskattelovens § 59, at den skattepligtige kan indbetale forskudsskat ud over, hvad der er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst eller opkrævet ved skattebillet frem til og med den 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling af forskudsskat efter udløbet af indkomståret skal der betales rente af forskudsskatten svarende til renten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med fradrag af 1,2 procentpoint afrundet til en decimal. Ved forskudt indkomstår finder 2. pkt. anvendelse ved betaling af forskudsskat efter udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Renten beregnes dagligt fra udløbet af indkomståret henholdsvis det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for, og frem til og med betalingsdagen. Renten anses for indeholdt i indbetalingen og fragår heri, inden betalingen godskrives den skattepligtige efter § 60, stk. 1, litra e.

SKAT har alene henvist til den interne meddelelse af 6. marts 2014, hvoraf fremgår, at der i perioden 19. december 2012 til 29. juli 2013 har været dannet årsopgørelse med for høj rentesats for alle indkomstår til og med 2011. Tilbagebetalingen af for meget i opkrævningsrente for perioden anses for en indbetaling vedrørende indkomståret 2013.

Kildeskattelovens § 59 indeholder ikke hjemmel for SKAT til at foretage indregning af for meget opkrævet beløb.

Landsskatteretten finder derfor, at det var uberettiget, at SKAT anså den for meget opkrævede rente som en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2013.

Landsskatteretten pålægger SKAT at træffe afgørelsen, om hvorledes forholdet berigtiges.