Dato for udgivelse
23 Dec 2016 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2016 13:28
SKM-nummer
SKM2016.635.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-0947221
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt, bopæl
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016, hvor ægtefællen og sønnen er tilflyttet Danmark.

Hjemmel

Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

 

Reference(r)

Kildeskatteloven §1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit C.F.1.2.2.

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at A's fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016, hvor ægtefællen og sønnen er tilflyttet Danmark?

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ophørte i 2013 med fuld dansk skattepligt og fraflyttede Danmark. I den forbindelse betalte A fraflytterskat til Danmark. A er på nuværende tidspunkt bosiddende i B-land. Han har efter sin fraflytning fra Danmark betalt udbytteskat af udbytter fra danske aktier.

A's ægtefælle og søn er flyttet til Danmark den 25. marts 2016 og er blevet fuldt skattepligtige til Danmark. Ægtefællen har købt et hus i Danmark, som er overtaget den 15. april 2016. Ægtefællen er i den forbindelse blevet tilmeldt folkeregisteret. I perioden fra den 25. marts 2016 til den 15. april 2016 har hele familien (inklusive A) boet på hotel i Danmark.

Baggrunden for, at ægtefællen og sønnen er flyttet til Danmark, er, at ægtefællen er blevet syg.

I B-land ejer A via en fond 49 % af aktierne i Selskab C. Fonden er stiftet af og ejes af A. Fonden har en bestyrelse bestående af A, ægtefællen og en advokat fra B-land.

De øvrige 51 % af aktierne i Selskab C ejes af en person, der kommer fra D-land ("medaktionæren"), men som bor i B-land.

Selskab C har kun meget få danske kunder, der udgør ca. 1-2% af omsætningen. Alt arbejde for disse kunder foregår i B-land eller i denne region og omfatter ikke aktivt salg i Danmark. Herudover repræsenterer Selskab C det danske firma E A/S og sælger deres produkter i B-land. Denne repræsentation er hovedsageligt koordineret via E A/S' datterselskab i F-land.

A er fløjet til B-land igen den 25. maj 2016, hvor han bor og arbejder, og han har ikke opholdt sig i Danmark siden dette tidspunkt.

Fra årsskiftet 2016/2017 vil A begynde at besøge familien i Danmark. Han vil fortsat bo og arbejde i B-land i 9 måneder om året, og alene opholde sig i kortere perioder af ca. 2 - 3 ugers varighed på ferie og weekender i Danmark. Under disse 2 - 3 ugers ophold i Danmark hos familien vil A være 100 pct. fri for arbejde, det vil sige, at han hverken besvarer telefon eller e-mails mv. under opholdene i Danmark. A vil således ikke tage ophold i Danmark, som medfører, at han bliver fuldt skattepligtig i Danmark.

I de resterende 3 måneder vil A's partner fra D-land varetage de arbejdsmæssige opgaver i B-land.

Bestyrelsesmøderne i Selskab C holdes i B-land.

Der er ikke i ejerkredsen, bestyrelse, ledelse eller andre sammenhænge nogen tilknytning til Danmark.

Ægtefællen deltager hverken i driften eller i ledelsen af selskabet.

Aktieposten på 49 % i Selskab C ejes som ovenfor nævnt via fonden i B-land. A har imidlertid råderet over aktierne. Det vil sige, at A kan disponere over aktierne i form af salg, pantsætning mv., ligesom han modtager det økonomiske afkast af de pågældende aktier. Baggrunden for fondens oprettelse var, at A derigennem har opnået risikoafdækning i forhold til hans ejerskab af aktierne i Selskab C. Ejerskab via en fond med henblik på risikoafgrænsning er et sædvanligt ejer set-up i B-land.

Alle indtægter i Selskab C bogføres i Selskab C og fremgår af selskabets årsrapporter. Indtægterne beskattes i B-land efter gældende regler.

Indtægterne i Selskab C består for under 1 % vedkommende af renter, udbytter eller finansiel indkomst i øvrigt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

A har opholdt sig i Danmark fra 25. marts 2016 og frem til den 25. maj 2016, hvor han er fløjet til B-land igen. I B-land bor A i den lejlighed, som familien har boet i de sidste par år.

A har ikke opholdt sig i Danmark siden den 25. maj 2016 og vil fra årsskiftet 2016/2017 alene opholde sig i Danmark i perioder på 2 - 3 uger, hvor han ikke vil arbejde.

Indtræden af fuld skattepligt til Danmark

Hvis et ægtepar har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælle tager ophold her og dermed bliver fuldt skattepligtig, fører det ikke i sig selv til, at skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle.

Følgende fremgår af kildeskatteloven § 7, stk. 1:

"For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidigt at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i kildeskatteloven § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende".

Ved "kortvarigt ophold" forstås ifølge administrativ praksis som udgangspunkt uafbrudt ophold her i landet af en varighed på højst tre måneder og samlet ophold på højst 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder.

Ophold under 3 måneder/180 dage medfører efter praksis ikke fuld skattepligt for personer, medmindre der udføres erhvervsmæssige aktiviteter her i landet.

Jf. SKATs styresignal SKM2013.715.SKAT skal der foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende. Det fremgår samtidigt, at det kan lægges til grund, at arbejdsopgaver, der udføres højst 10 dage inden for en 12 måneders periode kan accepteres, uden at skattepligten indtræder. Det gælder dog ikke, hvis arbejdsopgaverne her i landet - selvom de udføres mindre end 10 dage om året - er udtryk for et fast mønster.

I relation til besvarelse af e-mails indtræder skattepligten ikke, hvis personer under deres ferie eller i forbindelse med weekender kun besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter i Danmark ikke have karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

For så vidt angår perioden fra A's ankomst til Danmark den 25. marts 2016 frem til 25. maj 2016 har han alene tilbragt tiden i Danmark med familien uden at arbejde (uden besvarelse af e-mails og telefon mv.). Den 25. maj 2016 er han taget til B-land for at udføre arbejde fremover. Det kan lægges til grund, at A hverken har besvaret telefonopkald eller e-mails i relation til arbejdet (der er slet ikke udført arbejde i Danmark) i den nævnte periode. På denne baggrund, og som følge af at A's ophold har varet mindre end 3 måneder, er det vores opfattelse, at den fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016.

SKAT bedes bekræfte, at den fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016, hvor ægtefællen og sønnen er tilflyttet Danmark.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler

1) personer, der har bopæl her i landet.

Kildeskattelovens § 7, stk. 1

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Praksis

Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.2. Skattepligten ved tilflytning

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se KSL § 7, stk. 1.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende fx har de stærkeste personlige relationer til Danmark. (...)

(...)

Absolutte grænser for opholdets længde

Skattepligten indtræder ikke ved et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.

Efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Se skd.1972.21.139.

Overstiger opholdets længde disse grænser, indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager ophold her. Se KSL § 7, stk. 1.

Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes rejsedage ("brudte døgn") som hele dage.

Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt for personer, medmindre de udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Se nedenfor.

Dette lægges til grund, hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab. Her vil opholdene i Danmark naturligt have karakter af "ferie eller lignende".(...)

Begrundelse

Der foreligger fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, for personer, der har bopæl her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Spørgers ægtefælle og søn er flyttet til Danmark den 25. marts 2016 og er blevet fuldt skattepligtige til Danmark. Ægtefællen har købt et hus i Danmark, som er overtaget den 15. april 2016.  I perioden fra den 25. marts 2016 til den 15. april 2016 har de alle tre boet på hotel i Danmark.

Da spørger har en helårsbolig til rådighed i Danmark, hvor ægtefællen har boet med deres søn siden 15. april 2016, finder SKAT, at spørger anses for at have bopæl her i landet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fuld skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet. For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark. Se kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Om spørgers ophold er det oplyst, at han har opholdt sig i Danmark fra 25. marts 2016 og frem til den 25. maj 2016.

Som det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit C.F.1.2.2, accepteres egentligt arbejde under opholdet kun i ganske begrænset omfang.

Det er oplyst, at spørger i denne periode alene har tilbragt tiden med familien uden at arbejde, uden besvarelse af e-mails og telefon mv. Det kan lægges til grund, at spørger hverken har besvaret telefonopkald eller e-mails i relation til arbejdet (der udføres slet ikke arbejde i Danmark) i den omhandlede periode.

SKAT lægger ud fra det oplyste til grund, at der ikke er tale om et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder.

Eftersom spørger ikke har overskredet de absolutte grænser for ophold i Danmark, og spørger ikke har udført arbejde under sit ophold i Danmark, er der ikke indtrådt fuld skattepligt for spørger i den omhandlede periode.

SKAT kan således bekræfte, at spørgers fulde skattepligt til Danmark ikke er indtrådt den 25. marts 2016, hvor ægtefællen og sønnen er flyttet til Danmark.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra SKAT.