Dato for udgivelse
21 Feb 2017 07:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2016 14:09
SKM-nummer
SKM2017.101.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0877-15
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Varer, ydelser, momstilsvar, afgiftsperiode, konkursbo, dividende
Resumé

H1 fakturerede i november 2009 momspligtige varer og ydelser til G1. Den 2. december 2009 gik H1 konkurs, og momsen for 4. kvartal 2009 blev ikke angivet til SKAT. SKAT foretog i marts 2010 en foreløbig fastsættelse af H1s momstilsvar for 4. kvartal 2009.

G1 betalte ikke for de fakturerede varer og ydelser og blev den 25. august 2010 erklæret konkurs. Konkursbehandlingen blev afsluttet i 2012 uden udlodning af dividende.

Konkursboet efter H1 krævede fradrag i henhold til momslovens § 27, stk. 6, for den uerholdelige fordring på G1.

Landsretten udtalte, at et fradrag efter momslovens § 27, stk. 6, har en nær sammenhæng med opgørelse af momstilsvaret i den afgiftsperiode, hvor afgiftspligten er indtrådt, og at fradraget skal kompensere for et momsmæssigt tab, som virksomheden har lidt i forbindelse med opgørelse og angivelse af virksomhedens momstilsvar for en tidligere afgiftsperiode.

Da H1 ikke havde angivet salgsmomsen på de fakturaer, G1 ikke kunne betale, fandt Landsretten ikke, at H1 havde krav på fradrag efter momslovens § 27, stk. 6.

Landsretten udtalte endvidere, at hverken SKATs skønsmæssigt fastsatte momstilsvar (den foreløbige fastsættelse) eller H1s fremsendelse af fakturaer til SKAT kunne sidestilles med en momsangivelse.

Byrettens dom blev herefter stadfæstet.

Stadfæstelse af SKM2015.461.BR.

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 6 (dagældende)

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2017-1, D.A.8.1.1.6.2

Parter

H1

(V/Adv. Peter Nordentoft)

Mod

Skatteministeriet

(Kammeradvokaten v/Adv. David Auken)

Afsagt at landsretsdommere

Hanne Kildal, Erik P. Bentzen og Lene Holm Trøst

Påstande

For landsretten har appellanten, H1 under konkurs ved kurator, advokat IJ, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter momslovens § 27, stk. 1, er afgiftsgrundlaget ved levering af varer og ydelser vederlaget, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris uden moms. Det fremgår af den dagældende bestemmelse i § 27, stk. 6, at der i afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 % af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser.

Det er ubestridt, at H1 i oktober og november 2009 leverede og fakturerede momspligtige varer og ydelser til G1. H1' afgiftspligt indtrådte ved faktureringen til G1, jf. momslovens § 23, stk. 1. Momsbeløbet skulle herefter være indgået i virksomhedens opgørelse af momstilsvaret for 4. kvartal i 2009, men det skete ikke, fordi selskabet blev erklæret konkurs den 2. november 2009.

G1 blev erklæret konkurs den 25. august 2010, og det er oplyst, at konkursboet blev sluttet i oktober 2012 uden udlodning af dividende. Det kan herefter lægges til grund, at kravet mod G1 er uerholdeligt, og at H1 under konkurs som følge heraf har lidt et tab. H1under konkurs har som udgangspunkt krav på kompensation for den del af tabet, der svarer til momsbeløbet, ved at få et fradrag efter momslovens § 27, stk. 6, da tabet blev konstateret.

Selv om et fradrag efter momslovens § 27, stk. 6, skal henføres til den afgiftsperiode, hvor uerholdeligheden konstateres, har kravet på fradrag nær sammenhæng med opgørelsen af momstilsvaret i den afgiftsperiode, hvor afgiftspligten indtrådte, jf. § 23. Fradraget skal således kompensere for et momsmæssigt tab, som virksomheden har lidt i forbindelse med opgørelse og angivelse af virksomhedens momstilsvar for en tidligere afgiftsperiode.

Da H1 ubestridt ikke på noget tidspunkt har angivet salgsmomsen på de fakturaer, som G1 ikke har kunnet betale, tiltræder landsretten på denne baggrund og efter det, der er anført af byretten om formålet med bestemmelsen i momslovens § 27, stk. 6, at konkursboet er nægtet fradrag som sket.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at en forudsætning for fradrag efter momslovens § 27, stk. 6, om, at afgiftsgrundlaget og dermed momsen skal have været angivet til SKAT, hverken er i strid med det momsretlige neutralitetsprincip, hvorefter momsen alene skal belaste slutbrugeren, eller er i strid med momssystemdirektivets artikel 90.

Det tiltrædes endvidere, at SKATs skønsmæssigt fastsatte momstilsvar for 4. kvartal 2009 ikke kan sidestilles med en momsangivelse for perioden. Det samme gælder for H1 under konkurs' fremsendelse af fakturaer for perioden.

Efter det anførte tiltræder landsretten, at Skatteministeriet er frifundet.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal H1 under konkurs betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr. inkl. moms til udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang, herunder at konkursboet har anmodet om, at der blev stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

H1 under konkurs ved kurator, advokat IJ, skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 40.000 kr.

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.