Dato for udgivelse
08 Feb 2017 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2016 08:29
SKM-nummer
SKM2017.85.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
S-0684-14
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, skattesvig, bevis, nulopslag, forældelse
Resumé

T var tiltalt for moms- og skattesvig. T havde for indkomstårene 2006-2012 afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sine selvangivelser, idet han ikke selvangav det fulde beløb fra overskud af sin virksomhed, hvorved der var udeholdt omsætning på i alt 1.259.641 kr. T havde endvidere angivet virksomhedens salgsmoms for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2012 for lavt med 329.780 kr. T havde derved unddraget for 677.297 kr. i skat, 42.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag og 329.780 kr. i moms.

I et skab i virksomheden var der fundet delvist håndskrevne regnskaber for indkomstårene 2005-2010. For 2011 og 2012 var der alene i retten fremlagt opgørelser over antallet af såkaldte nul-opslag på virksomhedens kasseapparat.

T's forklaring blev lydoptaget.

Byretten fandt T skyldig i moms- og skattesvig for indkomstårene 2006-2010, men frifandt T vedrørende indkomstårene 2011 og 2012 på grund af manglende beviser. T idømtes 6 måneders fængsel betinget af vilkår om samfundstjeneste og en tillægsbøde på 670.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men fandt efter parternes samstemmende påstande, at skattesvigdelen vedrørende indkomstårene 2006 og 2007 strafmæssigt er forældet. T idømtes 3 måneders fængsel betinget af vilkår om samfundstjeneste og tillægsbøden blev nedsat til 520.000 kr.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1.
Dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom den 20. september 2016, sag nr. S-0684-16 

Parter 

Anklagemyndigheden

Mod

T
(Advokat Stefan Schønemann Jakobsen)

Afsagt af Landsretsdommerne 

Linda Hangaard, Poul Hansen og Tine Bransholm Ginnerup (kst.)

...........................................................................................................

Byrets dom afsagt den 30. marts 2016, sag nr. 31-3385/2015

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 29. juli 2015.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skatte- kontrollovens § 13, stk. 1,

ved i perioden mellem den 9. juli 2007 og 11. juni 2013 vedrørende indkomstårene fra 2006 til 2012, med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, i sin selvangivelse i de neden for nævnte indkomstår, at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med følgende:

- den 9. juli 2007 for år 2006: 115.814 kr.

- den 7. juli 2008 for år 2007: 145.642 kr.

- den 29. juni 2009 for år 2008: 130.041 kr.

- den 17. juni 2010 for år 2009: 229.604 kr.

- den 10. juni 2011 for år 2010: 168.254 kr.

- den 27. juni 2012 for år 2011: 260.541 kr.

- den 11. juni 2013 for år 2012: 209.745 kr.

idet tiltalte ikke selvangav det fulde beløb fra overskud af virksomheden G1, hvorved der var udeholdt omsætning på i alt 1.259.641 kr., hvorved det offentlige blev unddraget for 677.297 kr. i skat.

2.

Overtrædelse af dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved i perioden fra den 29. juni 2009 og til den 10. juni 2011, for indkomstårene fra 2008 til 2010, med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag, i sin selvangivelse i de neden for nævnte indkomstår, at have angivet bidragsgrundlaget for lavt med følgende:

- den 29. juni 2009 for år 2008: 130.041 kr.

- den 17. juni 2010 for år 2009: 229.604 kr.

- den 10. juni 2011 for år 2010: 168.254 kr.

idet tiltalte ikke selvangav det fulde beløb fra overskud af virksomheden G1, hvorved der var udeholdt omsætning på i alt 527.899 kr., hvorved det offentlige blev unddraget for 42.232 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

3.

Overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved, som indehaver af virksomheden G1, CVR-nr. ...11, med fortsæt til at unddrage det offentlige afgift i perioden fra den 1. januar 2006 og til den 31. december 2012, at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte havde angivet salgsmomsen for lavt med 329.780 kr., hvorved det offentlige blev unddraget et tilsvarende beløb i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget fængsel i 8-10 måneder med vilkår om udførelse af samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 1 mio. kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne politiassistent IK, ST og PW.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Øvrige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen, har i en personundersøgelse af 17. september 2015 konkluderet, at tiltalte er egnet til en betinget dom herunder med vilkår om udførelse af samfundstjeneste, hvis sagen kan afgøres med en hel eller delvis betinget sanktion.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1 og 3

Der er i et skab i virksomheden fundet et delvis håndskrevet regnskab for 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 benævnt "Omsætning Blå-vand". I skabet er der endvidere fundet et håndskrevet regnskab for 2006 og 2007 benævnt "IB´s Bonus 2007, samt kalendere for årene 2006, 2009 og 2010 påført diverse beløb. Det findes efter indholdet og sammenhængen mellem disse bilag ubetænkeligt at lægge til grund, at der er tale om en registrering af den omsætning, virksomheden har haft de enkelte dage og år. Det er endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte, der selv er kommet dagligt i virksomheden, enten selv har stået for udarbejdelsen af bilagene eller har haft kendskab til bilagene. Tiltalte må efter indholdet af dokumenterne have vidst, at der blev udeholdt indtægter for de nævnte år.

For indkomstårene 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010 findes det herefter bevist, at tiltalte er skyldig i at have udeholdt en omsætning ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst og ved angivelsen af de løbende momsangivelser. Da der ikke er indsigelser vedrørende den beløbsmæssige opgørelse, findes det bevist, at der er sket en forsætlig udeholdelse af indtægter for et beløb på i alt 789.355 kr., hvorved det offentlige er blevet unddraget for 416.852 kr. i skat og 212.209 kr. i moms.

For indkomstårene 2011 og 2012 har anklagemyndigheden alene ført bevis for påståede udeholdte indtægter i form af fremlagte opgørelser over antallet af såkaldte nul-opslag på virksomhedens kasseapparat. Vidnet ST har ikke nærmere kunnet forklare om opgørelsen. Det findes betænkeligt alene på baggrund af oplysningerne om nulopslag at finde tiltalte skyldig. Tiltalte frifindes derfor for så vidt angår indkomstårene 2011 og 2012.

På baggrund af størrelsen af det unddragne skattebeløb i forhold 1 er der ikke grundlag for at henføre forholdet under straffelovens § 289. Forhold 1 henføres derfor alene under skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Forhold 2

Som følge af det anførte under forhold 1 og 3 findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen, der vedrører indkomstårene 2008, 2009 og 2010.

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Under hensyn til længden af den udmålte straf og til at tiltalte er ustraffet og i øvrigt egnet til at udføre samfundstjeneste finder retten det forsvarligt at gøre straffen betinget med blandt andet vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 62 og § 63.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 670.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Retten har lagt vægt på beløbenes størrelse, at tiltalte ikke tidligere er straffet og er fundet egnet til at udføre samfundstjeneste.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 8 måneder fra endelig dom udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen under afviklingen af samfundstjenesten.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 670.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..................................................................................................................................

Vestre Landsrets dom den 20. september 2016, sag nr. S-0684-16 

Retten i Esbjerg har den 30. marts 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 31-3385/2015).

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte, T, frifundet i forhold 1 for så vidt angår indkomstårene 2006 og 2007 samt formildelse.

Tiltalte har tilsluttet sig anklagemyndighedens påstande.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt fængsel i 3 måneder, der gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, samt en tillægsbøde på 529.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om, at en fængselsstraf i det hele gøres betinget uden vilkår om samfundstjeneste særligt under hensyn til den tid, der er forløbet, siden sigtelserne blev rejst.

Supplerende oplysninger

Ved frifindelse af tiltalte i forhold 1 vedrørende indkomstårene 2006 og 2007 i overensstemmelse med påstanden for landsretten udgør den udeholdte omsætning i dette forhold 527.899 kr. og den unddragne skat 274.934 kr.

Det samlede unddragne beløb i forhold 1-3 udgør herefter 529.375 kr.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med parternes samstemmende påstande om at forhold 1 for så vidt angår indkomstårene 2006 og 2007 er forældet, jf. straffelovens § 93, stk. 2, nr. 2, frifindes tiltalte herfor.

Under hensyn til karakteren af forholdene og det unddragne beløb fastsættes fængselsstraffen til fængsel i 3 måneder.

Der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for i det hele at gøre straffen betinget. Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste som fastsat nedenfor.

Tillægsbøden i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, nedsættes til 520.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel 60 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Byrettens dom ændres, således at frihedsstraffen nedsættes til fængsel i 3 måneder, der gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen,

og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetiden ophører, når længstetiden er udløbet.

Tillægsbøden nedsættes til 520.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Byrettens omkostningsafgørelse stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.