Som boligejer betaler du 2 typer af boligskatter, ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat).

Ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) udgør den samlede boligskat

Ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) udgør den samlede boligskat

Den samlede boligskat

Skatterne beregnes på baggrund af din ejendomsvurdering.

Fra september 2021 begynder Vurderingstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger.

 

Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

Du skal betale ejendomsværdiskat, hvis du ejer en ejerbolig, du selv bor i. Derfor betaler andelsforeninger og ejere af udlejningsejendomme med flere fx kun grundskyld.

Satser for ejendomsværdiskat
Værdi af ejendom Ejendomsværdiskat
Op til 3.040.000 kr. 0,92 % af beløbet
Over 3.040.000 kr. 0,92 % af 3.040.000 kr. og 3 %
af beløbet over 3.040.000 kr.

Din ejendomsværdiskat kan ændre sig, hvis din ejendom ændrer sig.

Se øvrige satser for ejendomsværdiskat

Du betaler din ejendomsværdiskat til staten via din årsopgørelse.

Se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse

Størrelsen af din grundskyld afhænger af, hvor meget din grund er vurderet til at være værd i ubebygget stand - altså din grundværdi. Skatten bliver opkrævet af din kommune.

Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld.

Satser for grundskyld og andre skatter for din kommune (skm.dk - Skatteministeriets hjemmeside)

Hent din ejendomsskattebillet - er ikke muligt for alle kommuner (borger.dk)

I perioden 2018-2023 får du muligvis indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at du ikke skal betale en eventuel stigning i grundskylden år for år, men først når du sælger din bolig. Du har mulighed for at fra- og tilvælge dig denne indefrysning af stigninger i grundskylden.

Læs mere om indefrysning af stigninger i grundskylden.

Fra september 2021 begynder Vurderingsstyrelsen at udsende nye ejendomsvurderinger for 2020. De kan desværre ikke sige præcist, hvornår din nye vurdering kommer, da vurderingerne vil blive sendt ud i etaper.

Når du får din nye vurdering, vil vi regulere dine boligskatter og se, om du har betalt for meget eller for lidt i boligskatter. 

Se hvad din ejendomsvurdering betyder for dine boligskatter

Læs mere om, hvornår Vurderingsstyrelsen vurderer forskellige typer ejendomme (vurderingsportalen.dk)

I 2024 træder ny skatteregler for dine boligskatter i kraft.

Læs mere om dine boligskatter fra 2024

Fra og med det år, hvor du eller din samlevende ægtefælle opnår folkepensionsalderen, får I automatisk et nedslag i ejendomsværdiskatten.

Nedslaget er i 2021 på 0,37 %, dog højst 6.000 kr. for helårshuse og højst 2.000 kr. for sommerhuse. 

Vi reducerer dit pensionistnedslag med 5 % af dit indkomstgrundlag, der overstiger:
År For enlige For ægtefæller
2022 206.600 kr. 317.800 kr.
2021 204.200 kr. 314.000 kr.

 Indkomstgrundlaget udgør summen af din og eventuelt din samlevende ægtefælles:

  • personlige indkomst
  • positive kapitalindkomst
  • positive aktieindkomst (aktieudbytte op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller er dog undtaget).

Stiger din indkomst, bliver dit pensionistnedslag mindre eller bortfalder helt.

Beregningen af nedslaget står på din årsopgørelse.

Se din årsopgørelse

Enker og enkemænd

Er du enke eller enkemand, og var din ægtefælle pensioneret, har du også ret til pensionistnedslaget, hvis du bliver boende i ejendommen, og I ikke var separeret ved dødsfaldet.

Hvis du gifter dig igen, mister du pensionistnedslaget.

Der er forskellige regler, alt efter om du udlejer din bolig hele året, eller der er tale om delvis udleje. Delvis udleje er både udleje af en del af boligen (fx et værelse) og udleje af hele boligen en del af året.

Læs mere om udleje af en bolig, som du ikke selv bor i

Læs mere om udleje af et værelse eller en bolig en del af året

Hvis du har betalt skat af din udenlandske ejendom, kan du få et nedslag i den danske ejendomsværdiskat for ejendommen. For at få nedslaget skal den udenlandske skat være beregnet af ejendommens værdi. Vi kan kræve dokumentation for den betalte skat og beregningsgrundlaget.

Nedslaget kan ikke være større end den endeligt opgjorte danske ejendomsværdiskat.

Skriv den betalte udenlandske ejendomsskat på din årsopgørelse

Læs mere om ejendom i udlandet  

Er ejendommen købt senest den 1. juli 1998, bliver ejendomsværdiskatten nedsat med 0,18 %. Både køber og sælger skal have underskrevet købsaftalen senest 1. juli 1998.

For helårsboliger og visse andre ejendomme nedsættes ejendomsværdiskatten desuden med 0,37 % af beregningsgrundlaget, dog højst 1.200 kr. pr. selvstændig boligenhed. 

Vi indregner automatisk nedslaget i din ejendomsværdiskat.

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for en periode, hvor du ikke har boet i din ejendom. Det gælder når:  

  • Du køber en ejendom, men flytter først ind noget tid efter overtagelsesdagen
  • Du sælger en ejendom og flytter inden købers overtagelsesdag
  • Ejendommen har været ubeboelig i en periode 

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor du ikke har boet i ejendommen.

Du kan dog blive pålagt at betale ejendomsværdiskat tilbage fra overtagelsestidspunktet, hvis du over en længere periode ikke flytter ind i ejendommen.

Når du retter din forskudsopgørelse, overfører vi automatisk oplysningerne til din årsopgørelse.

Skriv din indflytningsdato på din forskudsopgørelse

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, ejendommen ikke har været beboet.

Når du retter din forskudsopgørelse, overfører vi automatisk oplysningerne til din årsopgørelse. 
Skriv din udflytningsdato på din forskudsopgørelse 

Du kan i særlige tilfælde få reduceret din ejendomsværdiskat, hvis ejendommen har været midlertidigt ubeboelig, og du ikke selv er skyld i dette. 
 
Det kan være ved reparation efter vandskade eller hærværk, hvor ruder er blevet ødelagt, og hvor installationer, elektricitets- og vandforsyning har været afbrudt. Du kan ikke få reduceret din ejendomsværdiskat ved ombygning, tilbygning eller istandsættelse, medmindre det sker for at udbedre en sådan skade. 
 
Du kan kun få reduceret din ejendomsværdiskat, hvis skaden dækker hele boligen.
Skriv, hvor længe boligen har været ubeboelig på din forskudsopgørelse
Skriv, hvor længe boligen har været ubeboelig på din årsopgørelse

Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

Fradraget fratrækkes din grundværdi før beregning af din grundskyld. 

Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet i den periode, der er tilbage. 

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.