Dato for udgivelse
27 Jan 2017 11:32
SKM-nummer
SKM2017.69.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-0669363
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, overflytning af avance, udstyr, byttebiler.
Resumé

Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde løftet bevisbyrden for, at der ved selskabets bilhandler var sket overflytning af avance til afgiftsfrit ekstraudstyr eller byttebiler, og SKAT havde således ikke været berettiget til opkrævning af yderligere registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1.

 

 

Reference(r)

Dagældende registreringsafgiftslovs § 8, stk. 1.

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, E.A.8.1.5.1.

Sagen drejer sig om opgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avance fra nye biler til udstyr samt byttebiler.

Indkomståret 2010:
SKAT har afkrævet selskabet 641.892 kr. i yderligere registreringsafgift, og tilsvarende nedsat momstilsvaret med 124.755 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den yderligere opkrævede registreringsafgift til 0.

Indkomståret 2011:
SKAT har afkrævet selskabet 787.564 kr. i yderligere registreringsafgift, og tilsvarende nedsat momstilsvaret med 140.156 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den yderligere opkrævede registreringsafgift til 0.

Indkomståret 2012:
SKAT har afkrævet selskabet 1.024.927 kr. i yderligere registreringsafgift, og tilsvarende nedsat momstilsvaret med 179.890 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter den yderligere opkrævede registreringsafgift til 0.

Faktiske oplysninger
Det fremgår af selskabets hjemmeside, at:

"(...)
Helt fra starten har H1 været en familieejet virksomhed, og i dag er det tredje generation af familien, der sætter kursen. Grundpillerne i virksomheden er en stor kærlighed til biler og i særdeleshed Mercedes-Benz.

A startede i 1924 med salg af automobiler i By Y1. I 1935 startede salget af Mercedes-Benz. [...]. I 1948 kom sønnen B ind i virksomheden og startede salg af Mercedes i By Y1. I 1991 overtog B sammen med sin søn C den daværende Mercedes-Benz forhandler i By Y2, som var en filial af den tidligere Mercedes importør, [...]. Virksomheden H1 a/s blev stiftet.

 I 1995 overtager C det fulde ejerskab af H1 a/s, og ejer herefter virksomheden 100%. Virksomheden ejes og drives i dag stadig af 3. generation i familien, C(...)"

SKATs afgørelse
SKAT har afkrævet selskabet i alt 2.454.383 kr. i yderligere registreringsafgift fordelt på årene 2010, 2011 og 2012, og tilsvarende nedsat momstilsvaret med i alt 444.801 kr.

Af SKATs afgørelse af 21. november 2013 vedrørende indkomståret 2010 fremgår:

"(...)

Konstaterede urigtigheder.                                                                                                  

I forbindelse med den foretagne revisionsmæssige gennemgang af salget af nye personbiler og mindre varevogne har SKAT konstateret, at selskabet sælger næsten alle nye personvogne med tab eller til 0-avance.

I de tilfælde, hvor der er givet en bil i bytte, som har en stor gensalgsværdi, er det konstateret, at der er betalt sælger en markant lav byttepris, i forhold til byttebilens faktiske værdi. Ved de efterfølgende salg af de brugte biler, som næsten altid er foretaget en gros, er der opnået bruttoavancer mellem 40.000 kr. og op til 185.000 kr.

H1 A/S har i 2010 så godt som ingen detailsalg af brugte biler, idet detail brugtvognssalget foregår gennem det medejede selskab H2 I/S, hvor H1 A/S er medejer med 33,3 %.

I de tilfælde hvor salget er sket i ren handel, og hvor den nye bil alligevel er solgt med tab eller med lav avance, er det konstateret, at der i flere tilfælde er sket overflytning af avancen til afgiftsfrit ekstraudstyr leveret at H1 A/S, således at der alligevel er opnået en positiv avance på salget af den nye bil inkl. ekstraudstyret.

Der er ligeledes sket overflytning af avance til ekstraudstyret i de tilfælde, hvor byttebilen har været af begrænset værdi og hvor der derfor ikke har kunnet opnås en avance på byttebilen, som har kunnet dække tabet på den nye bil.

SKAT har accepteret en forhandleravance på 5.000 kr. ved engrossalg af byttebilerne, uanset at prisen ved salg i ren handel normalt er lavere end prisen på bilen ved samtidigt køb af anden bil.

At prisen på den brugte bil normalt er lavere ved salg i ren handel kan dokumenteres ved opslag på de forskellige søgemuligheder på internettet for handel med brugte biler. Heraf fremgår en vejledende byttepris, som en privat sælger kan forvente at få for sin brugte bil til en forhandler ved samtidig køb af anden bil, eller i ren handel. Prisen ved salg uden at købe anden bil, er altid den laveste. I det viste eksempel, som er søgt på BILBASEN på en opdigtet VW Golf med høj popularitet, er prisen i ren handel ca. 10.000 kr. lavere end ved samtidig køb af anden bil. Ved H1s salg til anden forhandler er der tale om salg til brugtvognsforhandler, uden at der samtidig sker køb af anden bil hos forhandleren. Den opnåede pris hos denne forhandler, er derfor den lavest mulige pris der kan forventes ved salg af bilen.

H1 A/S har oplyst, at de selv har solgt enkelte brugte biler detail, men at de er viderefaktureret gennem H2 I/S. SKAT har på grundlag af disse oplysninger indhentet krydsrevisionsmateriale hos H2 I/S. Der var ingen af de biler, som indgår i opgørelsen, som var videresolgt detail af H1 A/S gennem H2 I/S. De fleste af de undersøgte biler var solgt en gros af H1 A/S, og blot gennemfaktureret H2, og en enkelt bil var klargjort og solgt detail af H2 I/S på almindelige markedsvilkår og med opnået fortjeneste i H2 I/S, og det er også H2 I/S, som har givet garantien på bilen over for den private kunde.

I forbindelse med flytning af avancen fra den nye bil til afgiftsfrit udstyr fremgår det opgjorte flyttede beløb af opgørelserne for hver af de enkelte biler, jf. de udarbejdede skemaer.

H1 A/S har oplyst, at salgsafdelingen faktureres til almindelige detailpriser uden rabatter. Salgsafdelingen kan tjene på salg af ekstraudstyr, som ikke normalt leveres af værkstedet, fx specialfælge, læderindtræk mm.
(...)

SKATs bemærkninger.

Nedskrivning af værdien på byttebilen

Eksempel, der viser den anvendte metode:

Ny bil                                                                                        Forhandlerens indkøbspris af ny bil hos importør

        313.541,00 kr.

Kundens pris ny bil ekskl. moms ekskl. registreringsafgift

286.109,00 kr.

 

Pris ny bil inkl. moms        

357.636,25 kr.

Betalt registreringsafgift

550.629,00 kr.

   

Kundens pris i alt inkl. moms og registreringsafgift

908.265,25 kr.

Eftermonteret udstyr         

4.592,00 kr.

   

Forhandleravance 286.109 kr. - 313.541 kr.

- 27.432,00 kr.

   

Brugt bil / byttebil

  

Byttepris brugt bil.             

8.099,00 kr.

Videresalgspris af byttebil ved forhandlerens salg

Skønnet forhandleravance

5.000,00 kr.

  

Avance inkl. brugtmoms

144.901,00 kr.

   

Overvæltet avance            144.901 kr. - 4.592 kr.

140.309,00 kr.

Reel salgspris inkl. registreringsafgift 908.265,25 kr. + 140.309 kr.

1.048.574,00 kr.

  

Yderligere og dermed unddraget registreringsafgift af 140.309,00 kr.                   

90.199,00 kr.

Der er i stort omfang handlet på byttepriser, og kunderne har i stort omfang underskrevet fakturaen, hvor de godkender priserne.

Uanset, at kunden har underskrevet fakturaen og på denne måde tilkendegivet, at der var tale om aftalt pris, så har SKAT ikke anerkendt de aftalte priser, idet der er tale om urealistiske priser, som begge parter har været fuldt ud vidende om ikke svarede til de faktiske handelspriser.

Det er imod al forretningsmæssig logik, at nye biler sælges med tab. Der er ikke tale om biler, som har stået på lager i meget lang tid, og hvor der kunne forventes en nedsættelse af prisen på grund af et tungt omsætteligt produkt. Der er derimod tale om biler, som er bestilt hjem efter kundens ønske.

I den beskrevne situation har både kunde og sælger direkte fordel af, at der foretages en nedskrivning af salgsprisen på den nye bil og en nedsættelse af den brugte byttebil, idet nedsættelsen af prisen på den nye bil dels medfører et afgiftstab og momstab på ca. 65-70 % af nedsættelsen, som så kan deles mellem forhandler og køber.

Dels medfører nedsættelsen af prisen et lavere beskatningsgrundlag hos kunden. Dette bekræftes af salgsdirektør M fra H1 A/S, som har oplyste, at kunderne ikke ønskede en højere beskatningsværdi ved køb end ved leasing. (Beskatningsgrundlaget ved leasing var offentligt kendt, idet dette har fremgået af markedsføringsmaterialet omkring leasing). Salgsdirektør M oplyste, at det derfor var nødvendigt at anvende mindstebeskatningsprisen, som salgspris til kunden. Mindstebeskatningsprisen er lavere end forhandlerens indkøbspris og kunden accepterede derfor en lavere pris på sin egen brugte bil for at opnå et lavere beskatningsgrundlag på den nye bil.

Kunderne opnåede herved, udover en lavere beskatningsværdi, også en besparelse i forbindelse med opgørelse af genvundne afskrivning på den ibyttegivne brugte bil, som har været afskrevet i firmaet.

Priserne er derfor ikke aftalt mellem uafhængige parter med modstridende interesser, men derimod mellem parter med fælles interesser i at foretage en nedskrivning af værdierne. Den eneste modstridende part i handelssituationen har derfor været SKAT, som ikke har været repræsenteret ved handlens indgåelse.

Engrossalget dokumenterer derimod den faktiske pris, idet der her er tale om en uafhængig part, som selv skal klargøre bilen, og efterfølgende give garanti, samt opnå avance til dækning af egne omkostninger. Prisen ved engrossalget svarer derfor til markedsprisen.

Der er ligeledes på enkelte biler konstateret, at der rent regnskabsmæssigt er flyttet en del af avancen fra den brugte bil til den nye bil for at markere, at tabet ikke reelt har været så stort som tallene på vognkortet umiddelbart antyder.

I forbindelse med indførelsen af værnsreglen og mindsteavancen på 5 % i 1997 er der fra folketingets side desuden fremført, at de 5% dels var indført for at undgå misbrug af reglerne og for at kunne give en fair konkurrence, samt at 5% næppe kunne dække omkostningerne ved salg af nye biler.

Hos H1 A/S har selskabet ikke alene valgt at have en mindre avance, men direkte valgt i stort omfang at sælge nye biler med tab, hvilket er med til at give en urimelig konkurrenceforvridning i forhold til de forhandlere, som dels ikke har kunnet foretage nedskrivninger af priserne til under egen indkøbspris, og til de forhandlere, som ønsker at følge lovens intentioner.

Salgsdirektør M er blevet forespurgt, hvorfor der ikke er faktureret leveret ekstraudstyr på enkelte af de nye biler. M oplyser, at udstyr der ikke er faktureret, er leveret uden beregning i forbindelse med salget, uanset at bilen er solgt med tab, og M oplyser endviderere, at der heller ikke er tale om, at værdien af gratis leveret udstyr er indgået i nogen form for nedskrivning af værdien på den brugte bil.

Ekstraudstyr.

Eksempel, der viser den anvendte metode:

Ny bil

Forhandlerens indkøbspris af ny bil hos importør 128.008,00 kr.
Kundens pris ny bil ekskl. moms ekskl. registreringsafgift 128.008,00 kr.
 
Pris ny bil inkl. moms + registreringsafgift 160.010,00 kr.
Betalt registreringsafgift 201.760,00 kr.
 
Kundens pris i alt inkl. moms og registreringsafgift 361.770,00 kr.
 
Forhandleravance 128.008 kr. 128.0082 kr.. - 0,00 kr.

Eftermonteret ekstraudstyr

Købspris for eftermonteret udstyr, baseret på egne
værkstedspriser og prislister ekskl. moms

17.957,00 kr.
   
Salgspris betalt af kunden 39.400,00 kr.
   
Overvæltet avance ekskl. moms 39.400 kr. -
17.957 kr.
21.443,00 kr.
   
Overvæltet avance inkl. Moms 26.804,00 kr.
   
Reel salgspris inkl. registreringsafgift 361.770, kr.
+ 26.804 kr.
388.574,00 kr.
   
Yderligere og dermed unddraget registreringsafgift
af overvæltet avance - 26.804 kr.
17.231,00 kr.

Det er ligeledes konstateret, at i de tilfælde, hvor der ikke er givet en bil i bytte, eller hvor byttebilen kun har ringe værdi, og hvor der er givet rabat til kunden på den nye bil, så er der sket en opskrivning af prisen på leveret afgiftsfrit udstyr.

Opskrivningerne fremgår af vedlagte opgørelser.

Opgørelserne viser også, at så snart der har været plads til nedskrivning på den brugte bil, så er udstyret solgt med næsten ingen avance eller direkte med tab.

Kontrollen viser, at der sker opskrivning af prisen på ekstraudstyr ved salg af nye biler, hvor der ikke er givet brugt bil i bytte eller også en byttebil af ringe værdi. Omvendt sker der nedskrivning af værdien af den brugte i byttetagne bil, når den brugte bils værdi tilsiger dette. I begge situationer sker det for at modsvare rabatten.

Der er heller ikke i forbindelse med opskrivningen af ekstraudstyret modstridende interesser mellem køber og sælger, idet rabatten på den nye bil udløser en besparelse i registreringsafgift på ca. 60%, som kan deles mellem køber og sælger, og kunden får automatisk nedsat beskatningsgrundlaget, idet værdien af lokalt monteret ekstraudstyr ikke skal medregnes i beskatningsgrundlaget.

Bemærkninger til de enkelte handler, hvor SKAT har gennemført regulering af registreringsafgift og moms.

(...)"

SKAT har i afgørelsen grundigt beskrevet forløbet i de enkelte handler vedrørende byttebil og udstyr i detaljer, herunder salgstidspunkt, køber, aftalt salgspris, leveringsomkostninger, indkøbspris, salgspris og fortjeneste/tab.

For indkomståret 2010 er der medtaget i alt 21 biler i opgørelsen.

"(...)

Særligt vedrørende handler gennemført før den 1. april 2010.
Forhøjelsen vedrørende ændring af registreringsafgift vedrørende handler foretaget før den 1. april 2010, foretages som en ekstraordinær ansættelse i henhold til Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 3.

Det er SKAT s opfattelse, at selskabet burde have indset, at gennemførelsen af handlerne på den ovenfor beskrevne måde, ville medføre, at staten led et tab i form af manglende registreringsafgift. Selskabet har derved tilsidesat almindelig agtpågivenhed i en sådan grad, at det mindst kan betragtes som groft uagtsomt.

Efter Skatteforvaltningslovens § 32 stk. 2, kan ændringen kun foretages, hvis den varsles senest 6 måneder efter, at oplysningerne er kommet til Skats kundskab, hvilket i henhold til ovennævnte redegørelse anses for overholdt, da de oplysninger som har dannet grundlag for ovenstående reguleringer, er modtaget fra selskabet og fra tredjemand den 2. april 2013. Først fra dette tidspunkt har det været muligt for SKAT at opgøre afgiftstilsvaret.

(...)"

Af SKATs afgørelse af 3. februar 2014 vedrørende indkomstårene 2011 og 2012 fremgår:

"(...)

Sagsfremstilling
Konstaterede urigtigheder.

(...)
I de tilfælde, hvor der er givet en bil i bytte, som har en stor gensalgsværdi, er det konstateret, at der er betalt sælger en markant lav byttepris i forhold til bilens faktiske værdi. Ved det efterfølgende salg af den brugte bil, som næsten altid er foretaget en gros, er der opnået forhandleravancer op til 218.576 kr. i 2011 og 207.557 kr. i 2012.

I de tilfælde hvor salget er sket i ren handel, og hvor den nye bil er solgt med tab eller lav avance, er det konstateret, at der i flere tilfælde er sket overflytning af avancen til afgiftsfrit ekstraudstyr leveret af H1 A/S.

(...)

Bemærkninger til de enkelte handler, hvor SKAT har gennemført regulering af registreringsafgift og moms.
(...)"

SKAT har i afgørelsen, på tilsvarende vis som for det forgående år, grundigt beskrevet forløbet i de enkelte handler, herunder salgstidspunkt, køber, aftalt salgspris, leveringsomkostninger, indkøbspris, salgspris og fortjeneste/tab. De tilsvarende forhold omkring byttebil og udstyr er ligeledes beskrevet.

For indkomståret 2011 er der medtaget 24 biler i opgørelsen og bil 25 er et eksempel på fremgangsmåden i selskabet med nedskrivning på brugt bil, og en beskrivelse af, hvordan prisen reguleres på ekstraudstyret, dersom der alligevel ikke gives en brugt bil i bytte, jfr. bilagsmappe 2011, Faneblad nr. 1 - 25.

Mappen for 2012 indeholder 35 Faneblade, hvor der er sket overflytning af avance ved at betale en underpris for byttebil, og/eller overpris på leveret ekstraudstyr jfr. Bilagsmappe 2012 Faneblad 1-35.

"(...)
Forhold 2. Afledte momsændringer.
Som konsekvens nedsættes selskabets netto momstilsvar med 140.156 kr. for 2011 og 179.890 kr. for 2012 svarende til differencen mellem momsen af den forhøjede salgspris og momsen af den nedsatte avance på den brugte bil /det eftermonterede udstyr, for at modvirke, at der betales moms to gange af den samme indtægt.

Der gives ikke nogen momsrefusion i de tilfælde, hvor der er tale om en bil der er solgt til et leasingselskab med fuld fradragsret for momsen, og ej heller for varevogne, hvor køber er momsregistreret og bilen er indregistreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
(...)"

Klagerens opfattelse
Selskabets repræsentant har fremsat principal påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således at der ikke foretages efterregulering for registreringsafgift og moms for årene 2010 - 2012.

Subsidiært er der fremsat påstand om, at der ikke kan foretages ekstraordinær genoptagelse i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, og at afgørelsen erklæres ugyldig, for så vidt angår bil nr. 34 og 35 i 2012, på grund af manglende overholdelse af forvaltningslovens §§ 22 og 24.

Mere subsidiært er der fremsat påstand om, at efterbetalingen nedsættes til det af klageren opgjorte beløb, jf. afsnit 3.7 (se nedenfor), for så vidt angår registreringsafgift, og afsnit 4, for så vidt angår moms.

Repræsentanten er ikke enig i SKATs opgørelse af "overflyttet" avance på de enkelte biler i SKATs opgørelse, som er vedlagt.

Efter gennemgang af de faktiske forhold mv. på de enkelte biler i opgørelserne for de enkelte år bør SKATs krav som minimum reguleres med følgende beløb, jf. den subsidiære påstand:

Registreringsafgift

Moms

Nettokrav

2010

(425.409) kr.

                      81.274 kr.

(344.135) kr.

2011

(509.064) kr.

                      88.615 kr.

(420.449) kr.

2012

  (733.975) kr.                      

124.979 kr.

(608.996) kr.

I alt

(1.668.448) kr.

294.868 kr.

(1.373.580) kr.

SKATs krav er urealistisk højt på mange af bilerne i opgørelserne, og SKAT har ikke i tilstrækkelig omfang konstateret og dokumenteret, at selskabet i strid med reglerne skulle have overflyttet avance væk fra den nye bils afgiftspligtige værdi i det omfang, som SKAT har antaget i denne sag.

Repræsentanten har henvist til den vedlagte opgørelse for hhv. 2010, 2011 og 2012, hvor SKATs krav og repræsentantens forslag til eventuel regulering er opgjort på de enkelte biler. Der er endvidere henvist til punkt 3.7 i klagebrevet, hvor repræsentanten har beskrevet sin opgørelsesmetode.

Til støtte for de nedlagte påstande har repræsentanten anført følgende:

1. Forældelse vedrørende bilhandler gennemført før 1. april 2010
SKAT fastholder i afgørelsen, at forhøjelsen vedrørende registreringsafgift på biler vedrørende handler foretaget før 1. april 2010 kan foretages efter reglerne om ekstraordinær ansættelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, da selskabet efter SKATs vurdering har handlet mindst groft uagtsomt.

Vi er ikke enige med SKAT i, at de 4 handler i 2010-opgørelsen skal anses som et groft uagtsomt forhold, omfattet af SFL § 32, stk. 1, nr. 3, der bevirker, at den 3-årige forældelsesfrist suspenderes.

En anvendelse af § 32, stk. 1, nr. 3 kræver således, at der er begået et strafbart forhold af den afgiftspligtige, hvilket ikke ses at være bevist af SKAT vedrørende bil nr. 1, 2, 3 og 15 i afgørelsen for 2010.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31 kan Told- og skatteforvaltningen ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. H1 A/S skal som registreret virksomhed angive og betale registreringsafgift senest den 15. i måneden efter, hvor bilen er anmeldt til registrering.

Efter vores vurdering har selskabet ikke afgivet urigtige, vildledende eller svigagtigt fortiet oplysninger om afgiftsgrundlaget på bilerne overfor SKAT. Selskabet har ved afgiftsberigtigelse af fabriksnye køretøjer udfyldt og indsendt certifikat (blanket 21.010) til SKAT ved beregning af registreringsafgiften. SKAT har således indenfor den normale 3-årige forældelsesfrist haft mulighed for at efterregulere angiven og betalt registreringsafgift ved den løbende kontrol af de indsendte månedsangivelser af registreringsafgift, såfremt denne efter SKATs vurdering var angivet for lav.

Efter vores opfattelse har selskabet ikke handlet groft uagtsomt i disse tilfælde, idet selskabet i alle handlerne mindst har afgiftsberigtiget de nye biler efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, og der er mindst indregnet 9 pct. i samlet avance for importør/forhandler på de enkelte biler.

En vurdering af, om disse 4 biler indregistreret før 1. april 2010 skal anses som grov uagtsomhed eller ej, vil - da det ikke findes dokumenteret i SKATs afgørelse, at der er sket overflytning af avance - alene bygge på SKATs subjektive vurdering af forholdene. Det er herefter SKATs opfattelse, at selskabets avance på de brugte byttebiler maksimalt kan være 5.000 kr. Er avancen ved videresalg af den brugte byttebil derfor højere end 5.000 kr., antager SKAT pr. automatik, at den reelle salgspris for de nye biler udgør et væsentlig højere beløb end den faktiske pris, som selskabet i sin tid har aftalt med kunden.

En sådan skønsmæssig vurdering, ud fra et i øvrigt ikke lovhjemlet mulighed for at fastsætte avancer ved salg af brugte biler til et maksimum, kan ikke udgøre den i henhold til lovgivningen påkrævede subjektive vurdering af grov uagtsomhed. Endvidere kan en sådan automatisk vurdering ikke udgøre den i forvaltningslovens § 24 fastsatte bestemmelse om, at hvor en afgørelse beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Det bestyrker endvidere vores opfattelse, at daværende skatteminister i svar til nr. 134 til Folketingets Skatteudvalg den 12.12.2003 endvidere klart har anført, at forhandlerens fastsættelse af en lav byttepris på en brugt bil ikke er udtryk for en omgåelse af registreringsafgiftsloven, men alene er en bekræftelse af, at den frie prisdannelse for biler, der blev gennemført i 1996, fungerer i praksis. Endvidere i svar til nr. 138 anføres det, at i lyset af den store variation i konkrete forhandlerindkøbspriser for selv helt almindelige biler kan det være vanskeligt at fastslå, om en konkret nedsættelse af prisen for en ny bil skyldes hensigt om afgiftsunddragelse eller blot ønsket om at afslutte en handel. Skatteministeren anfører videre, at det derfor kan være ganske vanskeligt at fastlægge en objektiv vurdering, da mange elementer skal medtages i en sådan vurdering. Skatteministeren præciserer endvidere i nr. 138, at fordi mulighederne for at straffe for overtrædelser af registreringsafgiftsloven er så vidtgående, stilles der naturligvis store krav til den bevisbyrde, der skal løftes.

Dette sammenholdt med, at SKAT efter vores opfattelse ikke har konstateret, at avancer i den anførte størrelsesorden, jf. SKATs opgørelse, skulle være overflyttet i strid med reglerne i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, medfører derfor, at der ikke er grundlag for at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets afgiftsangivelser før 1. april 2010.

Endvidere er det urealistisk i forhold til de gængse handelssituationer i branchen, hvis SKAT får medhold i, at SKAT vedrørende bil nr. 3 i 2010-opgørelsen har konstateret, at der er overflyttet 134.309 kr. i avance, baseret på at købsprisen for byttebilen, skønnes at være fastsat for lavt.

Men skulle det i et eller andet omfang være tilfældet, kan det efter gældende praksis ikke anses som et groft uagtsomt forhold omfattet af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Som vi ser det, vil der alene være tale om et simpelt uagtsomt forhold, da selskabet mener, der er afregnet registreringsafgift efter gældende regler, mens SKAT skønner, at den afgiftspligtige værdi på den nye bil i et eller andet omfang skulle have været større.

Det medfører, at biler, som er indregistreret før den 1. april 2010, på den baggrund er forældet, hvorfor SKATs krav alene af den årsag skal nedsættes på følgende biler og beløb:

Bil nr.

Reg. nr.

1. indreg.dato

Registreringsafgift

Moms

Nettokrav

1

[...]

25.02.2010

26.197 kr.

(5.239) kr.

20.958 kr.

2

[...]

16.02.2010

51.320 kr.

(10.264) kr.

41.056 kr.

3

[...]

24.03.2010

86.342 kr.

(17.268) kr.

69.074 kr.

15

[...]

23.02.2010

10.706 kr.

(2.141) kr.

8.565 kr.

I alt

 

 

174.565 kr.

(34.912) kr.

139.653 kr.

Vi skal på den baggrund anmode Skatteankestyrelsen om, at SKATs krav på disse 4 biler anses som forældet, og kravet på registreringsafgift og moms på den baggrund bliver reguleret til selskabets fordel med i alt 139.653 kr.

2. Manglende begrundelse i afgørelsen
I henhold til SKATs opgørelse af biler og krav for 2012 er der medtaget 35 nye biler. I SKATs afgørelse af 3. februar 2014 er der alene medtaget fakta og begrundelse mv. på 33 biler for 2012 fra bil nr. 1 på side 36 til bil nr. 33 sluttende på side 65.

I SKATs skemamæssige opgørelse af kravet er endvidere medtaget to yderligere biler som følger:

Bil nr.

Reg. nr.

Registreringsafgift

Moms

Nettokrav

34

[...]

33.300 kr.

0 kr.

33.300 kr.

35

[...]

39.883 kr.

0 kr.

39.883 kr.

I alt

 

73.183 kr.

0 kr.

73.183 kr.

Vi kan endvidere ikke få fakta omkring priser, avancer mv. på disse 2 biler til at stemme overens med fakturaer mv., og vi kan ikke se SKATs beskrivelse af fakta og begrundelse for kravet på bilerne.

I henhold til forvaltningslovens § 22 skal der i en afgørelse være en begrundelse. Jf. FVL § 24, stk. 2 skal begrundelsen endvidere indeholde en kort redegørelse med de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Efter vores vurdering er SKATs begrundelse på bilerne benævnt som nr. 34 og 35 i 2012-opgørelsen manglende eller i bedste fald mangelfuld, da dette ikke er medtaget i SKATs afgørelse. Efter vores opfattelse er en begrundelse indeholdende en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, altafgørende i denne sag for, at vi som repræsentant for selskabet har mulighed for at kunne vide, hvad SKAT har lagt afgørende vægt på i forhold til kravet på de 2 biler.

Vi kan ikke alene ud fra opgørelsen i excel-ark se, hvad SKAT har lagt afgørende vægt på, hvilket bl.a. skyldes, at købs- og salgsprisen og dermed avancen på den brugte ibyttetagne bil er forskellig i SKATs opgørelse sammenlignet med de faktisk udstedte kreditnotaer og fakturaer på de pågældende biler.

Efter gældende praksis er konsekvensen af en manglende og/eller mangelfuld begrundelse, at afgørelsen er ugyldig. Bilerne 34 og 35 er ligeledes ikke beskrevet og begrundet i SKATs forslag til afgørelse af 3. januar 2014, hvorfor vi endvidere ikke har haft mulighed for at henholde os hertil.

Vi skal på den baggrund anmode Skatteankestyrelsen om, at SKATs krav på disse 2 biler anses som ugyldige, og at kravet på registreringsafgift på den baggrund bliver reguleret til selskabets fordel med i alt 73.184 kr.

3. Registreringsafgift
3.1. Relevante regler og praksis
Reglerne omkring fastlæggelse af den afgiftspligtige værdi på nye motorkøretøjer er fastlagt ud fra § 8, stk. 1 i registreringsafgiftsloven. I sidste punktum i § 8, stk. 1 er indsat en værnsregel, hvor SKAT kan tilsidesætte den afgiftsberegning, forhandleren har lavet.

"Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer [klagers understregning], at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret [klagers understregning], tilsidesættes i relation til afgiften."

På baggrund af sag SKM2005.14.VLR af 18.11.2004 er det præciseret, at det efter gældende praksis er SKAT, der har bevisbyrden for, at der er sket overflytning af afgiftspligtig avance. Landsretten fastslog, at det ikke er selskabet, som skulle bevise, at der ikke er sket overførsel af avance.

Den aktuelle sag ved Vestre Landsret handlede ligeledes om registreringsafgift og overflytning af avance til brugte biler, der blev taget i bytte. Mange af handlerne i denne sag var lavet med udgangspunkt i aftalt byttesum. Landsretten fandt ikke anledning til at mene, at selskabet havde overflyttet avance på den nye bil til en forhøjet avance på den brugte bil.

SKAT har ganske vist i denne sag henvist til TfS2005, 128, (sagen tidligere omtalt som SKM2005.14.VLR), men uagtet dette fremgår det ikke, at SKAT har henholdt sig til dommen.

Skatteministerens svar til Folketingets Skatteudvalg på spørgsmål nr. 134 - 138 af 12. december 2003 er vedlagt. Dette præciserer også, at det i sager som denne utvivlsomt er SKAT, der skal løfte bevisbyrden for, at der er sket overflytning af avance, og ikke H1 A/S som forhandler, der skal bevise, det ikke er sket.

Sidst i skatteministerens svar til spørgsmål 134 refereres til en ikke-offentliggjort kendelse af 28. marts 2003 fra Landsskatteretten, som er indbragt for domstolen og ikke afsluttet på daværende tidspunkt. Sagen, der refereres til, er afsluttet, og det er sagen offentliggjort ved SKM2005.14.VLR, som vi henviser til ovenfor.

3.2. Normal avance på salg af nye biler
I perioden 2010 - 2012 har H1 A/S og nyvognsforhandlere generelt ikke haft mulighed for ret store avancer ved salg af nye biler, da konkurrencen har været hård, og køberne ofte har forlangt store rabatter ved køb af ny bil.

Generelt set ligger bilforhandleres væsentligste indtjening i disse år ikke på salget af nye biler, men mere på eftermarkedet; løbende servicering på værkstedet, diverse provisioner for formidling af lån samt salg af eftermonteret ekstraudstyr og brugte byttebiler.

For at illustrere, hvad H1 A/S har realiseret i gennemsnitlig avance på de enkelte modeller (A-klasse, B-klasse osv.), har vi vedlagt udskrift fra selskabets bogføring for de enkelte år. Alle indtægter og omkostninger, som er bogført på de enkelte vognkort, indgår i de realiserede avancer. Det er således ikke kun forskellen mellem selskabets indkøbspris fra importør og salgspris til kunden. I avancen på nye biler indregnes eksempelvis også ekstraudstyr, provisioner, importørstøtte, kampagnetilskud mv.

Disse opgørelser over realiserede avancer på nye biler skal efter vores opfattelse også tages med ved vurderingen af, om der er overflyttet avance fra den nye bil til brugt byttebil eller eftermonteret udstyr. Der er flere eksempler på handler, hvor selskabet rent faktisk har opnået en højere avance ved salget af den nye bil end de realiserede gennemsnitsavancer det pågældende år, men SKAT mener stadig, der er overvæltet avance.

De gennemsnitlige realiserede avancer på de enkelte modeller kan også sammenholdes med de avancer, som SKAT mener, burde have været på salget af den nye bil. Såfremt SKATs opgørelse over overflyttet avance anses for at være korrekt, kan der i mange tilfælde konstateres en helt urealistisk høj avance på de nye biler.

Vi skal på den baggrund anmode Skatteankestyrelsen om, at der ved vurderingen af, om SKAT har konstateret, at der er overflyttet avance fra den nye bil i de enkelte tilfælde, samtidig henses til de faktisk realiserede avancer, som H1 A/S har haft på de enkelte bilmodeller i perioden 2010 - 2012.

Vedlagt udskrift af "Vognkort opgørelse", hvoraf realiserede gennemsnitsavancer for de enkelte år fremgår.

3.3. Avance på ny bil solgt i "ren" handel
Vi har fundet eksempel på handel, hvor selskabet har solgt en ny bil i ren handel, uden at der indgår en brugt byttebil, for at illustrere avancen i sådanne tilfælde. Der er alene solgt ekstraudstyr for en begrænset værdi. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der i hovedparten af handlerne hos H1 A/S også er solgt eftermonteret ekstraudstyr og/eller købt en brugt byttebil fra kunden. Alternativt er der modtaget importstøtte eller provisioner mv. i forbindelse med salget af den nye bil.

Vi har vedlagt et eksempel på ny bil solgt i ren handel.

Der er tale om en Mercedes-Benz GLK 200 (reg. nr. [...]).
Købspris fra importør = 150.992 kr.
Salgspris kunde = 158.542 kr.
Eftermonteret ekstraudstyr udgør alene 1.124 kr. (ekskl. moms)

Der er, jf. vedlagte vognkort, realiseret en avance på i alt 6.063 kr.
Den gennemsnitlige avance hos H1 A/S udgør 10.498 kr. på en GLK-klasse i 2011.

Dette illustrerer, at selskabet også har solgt nye biler i ren handel med en mindre positiv avance, der ligger under selskabets gennemsnitlige avance.

3.4. Avancer på salg af brugte biler
I denne sag skønner SKAT, at der alene kan anerkendes en forhandleravance hos H1 A/S på 5.000 kr., når selskabet har videresolgt den brugte byttebil engros til en anden forhandler eller virksomhed. For detailsolgte biler har SKAT skønnet en forhandleravance på 30.000 kr. H1 A/S skal afregne brugtmoms af denne avance, svarende til at deres reelle avance ekskl. moms udgør 80% af disse beløb.

SKAT har ved disse skøn af maks. avancer ikke forholdt sig til fakta på de enkelte brugte biler i forhold til biltype, alder, værdi mv.

En sådan automatisk fastsættelse fra SKATs side af en maks. avance på salg af brugte byttebiler er efter vores opfattelse ikke hjemlet i registreringsafgiftsloven. Endvidere kan en sådan automatisk vurdering ikke udgøre den i forvaltningslovens § 24 fastsatte bestemmelse om, at hvor en afgørelse beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Vi er derfor uenige i denne fremgangsmåde, hvilket underbygges af vores bemærkninger i de efterfølgende afsnit.

3.4.1. Procedure ved salg af brugte engrosbiler
Når H1 A/S indgår aftale med en kunde om at tage kundens brugte bil i bytte ved køb af ny bil, skal H1 A/S sikre sig at opnå højest mulige pris på bilen. Som det også fremgår af sagen, har selskabet ikke blot én opkøber. De har forbindelser med mange forskellige opkøbere rundt i landet, som de har godt kendskab til, og som sikrer, at de kan få solgt alle typer af biler, uanset model og alder.

For at sikre den højest mulige pris på den pågældende bil kontakter H1 A/S som udgangspunkt altid mindst 3 forskellige opkøbere for at indhente tilbud. Det kan enten ske pr. telefon eller mail, hvor bilen beskrives, typisk med angivelse af stel-nr. samt reg. nr., så der ikke er tvivl om fakta mv. på den konkrete bil. Når mindst 3 opkøbere har givet deres bud på bilen, sælges bilen typisk til den højestbydende. Der kan dog være tilfælde, hvor de sælger flere brugte biler som en pakkeløsning.

Priserne på de brugte biler svinger utrolig meget, afhængig af hvor attraktiv den pågældende model er. Erfaringsmæssigt er der ofte ca. 20 - 50 t.kr. i forskel på buddene på bilerne. Det kan både være mere eller mindre afhængigt af, om der er en opkøber, som lige er specialiseret indenfor den pågældende biltype, og om de allerede har en potentiel køber til sådan en bil.

I sagen har SKAT beskrevet denne procedure under bil nr. 11 i 2011-opgørelsen. I det konkrete tilfælde har H1 A/S indgået aftale med køb af brugt Saab 9-3 for 116.417 kr.

3 forskellige opkøbere er kontaktet med henblik på at opnå højest mulige pris. Der er givet 3 bud, som svinger fra 155.000 kr. til 184.000 kr., altså en forskel på 29.000 kr. fra højeste til laveste bud. Bilen sælges til SB Biler, som har givet højeste bud på de 184.000 kr., for at selskabet derved kan opnå højest mulige avance.

Dette eksempel illustrerer, at det er helt urimeligt, at SKAT alene vil godkende en avance på 5.000 kr. ved salg af en brugt byttebil. Alt andet lige opnår selskabet en avance, som er 29.000 kr. højere (inkl. brugtmoms) ved at sælge bilen til højestbydende fremfor lavestbydende i dette tilfælde. Selskabet bruger nogle ressourcer på at kontakte forskellige opkøbere i sit netværk, da det netop har erfaring for, at buddene svinger utrolig meget. På den måde har de mulighed for at opnå større avancer på de brugte biler fremfor, hvis de bare havde valgt én bestemt opkøber.

Vi skal på den baggrund generelt anmode Skatteankestyrelsen om at anerkende en højere avance end 5.000 kr. ved salg af brugte byttebiler engros og 30.000 kr. ved detailsalg, idet H1 A/S kan dokumentere, at buddene på brugte biler varierer meget mere end disse beløb, SKAT har skønnet. Det skal være muligt for H1 A/S at opnå væsentlig højere avancer end SKATs oplæg, hvilket vi endvidere underbygger i afsnit 3.4.3.

3.4.2. Solgt via H2 i 2010
I perioden frem til 30.06.2010 skulle H1 A/S sælge alle brugte biler via H2 i henhold til en samarbejdsaftale.

Ansatte hos H1 A/S stod for alt arbejdet med at finde opkøber (brugtvognsforhandler), som ville give den bedste pris for den pågældende bil. Denne procedure foregik på samme vis som i dag, jf. beskrivelse under punkt 3.4.1.

Det er ligeledes H1 A/S, som skulle håndtere alt reklamationsmæssigt mv. i forhold til solgte brugte biler.

I henhold til samarbejdsaftale skulle H2 have et fee på 2.000 kr. + moms af H1 A/S for hver bilhandel, som blev faktureret til kunden via H2.

Den resterende avance, som kunne opnås ved salg af den brugte byttebil, skulle således tilfalde H1 A/S for deres arbejde. Efter vores vurdering skal der ved fastlæggelse af størrelse på avance ved salg af brugte byttebiler tages højde for dette.

3.4.3. Undersøgelse af avancer på byttebiler i sagen
For at dokumentere, at SKATs godkendte avancer på hhv. 5.000 kr. ved salg af biler engros og 30.000 kr. ved detailsalg til private er alt for lave, har vi lavet en undersøgelse af de konkrete byttebiler i sagen.

Vi har på hjemmesiden www.bilpriser.dk undersøgt og fået en aktuel vurdering af priserne ved køb og salg af de konkrete brugte biler. Vi har så vidt muligt fundet de konkrete modeller, årgange, km-stand mv. og taget udgangspunkt i prisvurdering af bilerne i middel stand handlet i By Y1. Vi har valgt samme bilmodel og kriterier ved både købs- og salgsvurdering for at sikre et ensartet sammenligningsgrundlag. De vurderinger af købs- og salgspriser, der fremkommer, vil naturligvis være lavere ved udsøgning i dag, end de vurderinger, der kunne være opnået, hvis samme søgning var lavet på handelstidspunktet i perioden 2010 - 2012, men efter vores vurdering er forskellen mellem købs- og salgsvurderingen ikke højere i dag end for 1-4 år siden, men nok nærmere lavere, hvorfor det også er med til at give et retvisende billede af realistiske avancer på de brugte byttebiler.

Forskellen i vurderingen af, hvad en bilforhandler i gennemsnit vil give for en konkret brugt bil, og hvad en køber skal give for en brugt bil hos en forhandler, må alt andet lige give et retvisende billede af en normal gennemsnitlig avance hos bilforhandler.

I bilag 2 har vi indsat alle de faktiske avancer, købs- og salgsvurdering, gennemsnitlig avance og sammenholdt med SKATs godkendte avance. Som opgørelsen viser, er der et stort udsving i de gennemsnitlige avancer (i kolonne J), afhængig af de enkelte bilmodeller, og om der er tale om en billig ældre bil eller nyere og mere eksklusiv bil. Vores undersøgelse viser, at forskellen mellem købs- og salgsvurderingerne på de konkrete byttebiler i sagen svinger fra ca. 14 t.kr. og op til ca. 92 t.kr. i avance. Der er tale om gennemsnitlige vurderinger, hvorfor de faktiske udsving i priserne er endnu større, og nogle forhandlere opnår endnu større avancer på nogle brugte biler.

At SKAT alene vil godkende 5.000 kr. i avance ved salg af biler engros og 30.000 kr. ved detailsalg til private, er helt urealistisk efter vores vurdering. SKAT har overhovedet ikke lagt vægt på, om der er tale om en nyere eller ældre brugt bil, og hvor dyrt et bilmærke/model der er tale om. Efter vores opfattelse er der væsentlig forskel i avancerne i forhold til, om der skal handles en 20 år gammel Saab eller en Mercedes-Benz E350, der er under 1 år.

At SKAT har skønnet en meget lav avance til H1 A/S på de brugte byttebiler medfører, at der efter SKATs opfattelse er overflyttet en højere avance fra den nye til den brugte bil, hvilket vedlagte opgørelse over gennemsnitlige avancer på brugte biler underbygger.

Vi skal anmode Skatteankestyrelsen om at tage højde for dette ved vurderingen af, om der er overflyttet avance til den brugte byttebil og i givet fald hvor meget.

At der skal foretages en individuel vurdering og prisfastsættelse af hver enkelt bil, bestyrkes endvidere af, at daværende skatteminister i svar til nr. 134 til Folketingets Skatteudvalg den 12.12.2003 klart har anført, at forhandlerens fastsættelse af en lav byttepris på en brugt bil ikke er udtryk for en omgåelse af registreringsafgiftsloven, men alene en bekræftelse af, at den frie prisdannelse for biler, der blev gennemført i 1996, fungerer i praksis. I svar til nr. 138 anføres endvidere, at i lyset af den store variation i konkrete forhandlerindkøbspriser for selv helt almindelige biler, kan det være vanskeligt at fastslå, om en konkret nedsættelse af prisen for en ny bil skyldes hensigt om afgiftsunddragelse eller blot ønsket om at afslutte en handel. Skatteministeren anfører videre, at det derfor kan være ganske vanskeligt at fastlægge en objektiv vurdering, da mange elementer skal medtages i en sådan vurdering.

Vi skal derfor anmode Skatteankestyrelsen om at ændre SKATs afgørelse, således at der som minimum skal foretages en konkret vurdering af hver enkelt handel, og at SKAT ikke har hjemmel til at fastsætte en generel maksimal acceptabel avance for handel med brugte biler i henhold til registreringsafgiftsloven.

Vedlagt excel-ark med avancer mv. på de enkelte priser. Såfremt Skatteankestyrelsen ønsker yderligere dokumentation i form af udtræk af købs- og salgsvurdering fra bilpriser.dk på de enkelte biler, er I velkomne til at kontakte os.

3.5. Bemærkninger vedrørende avance på ekstraudstyr
I SKATs opgørelse af priser på eftermonteret udstyr har SKAT taget udgangspunkt i den interne værkstedsfaktura og eventuelle faktura fra eksterne leverandører. Priserne er efter vores vurdering i flere tilfælde fastsat alt for lave og svarer ikke til de faktiske priser, som slutkunden skal betale for den pågældende udstyrspakke.

Hvis selskabet ikke har kunnet bevise omkostningerne på det eftermonterede udstyr, har SKAT vurderet, at der er overflyttet avance væk fra bilens afgiftspligtige værdi.

Efter vores vurdering skal de priser på hhv. bil og ekstraudstyr, der er aftalt mellem H1 A/S og kunden, lægges til grund, medmindre det på de enkelte biler kan konstateres, at selskabet har overflyttet avance, og dette samtidig kan dokumenteres.

Efter vores opfattelse er det ikke hverken i strid med afgiftsreglerne eller forretningsmæssigt ulogisk, at H1 A/S som bilforretning har sin største avance på salg af diverse ekstraudstyr og diverse tillægsydelser, da det er selve prisen på den nye bil, der som oftest er kundens sammenligningsgrundlag. Kunden fokuserer primært på prisen på den nye bil, og når kunden så har bestemt sig for en konkret bil, kommer efterfølgende drøftelser omkring diverse ekstraudstyr mv. Jo mere ekstraudstyr mv., som kunden er interesseret i at købe i forbindelse med handlen, jo mere rabat vil der naturligvis også være mulighed for kunden at opnå samlet set som en pakkeløsning. Det er en forhandling mellem bilforhandler og kunde som to uafhængige parter, som det også er normal praksis ved handel med nye varer i andre brancher. Det er ganske normalt, at forhandlere opnår den største avance på mersalg af diverse tilbehør og ekstraudstyr i forbindelse med køb af en konkret vare.

Eksempel på bil, hvor der ikke er overflyttet avance på ekstraudstyr:
Bil nr. 13 i 2012-opgørelsen.

Samlet udstyrspakke faktureret med i alt 51.593 kr. + moms efter aftale med kunden.
Der er både træk, vinterdæk, navigation og montering af læderindtræk.

SKAT vil i det konkrete eksempel alene anerkende en pris på udstyret svarende til 41.451 kr. + moms svarende til købspriserne fra eget værksted og eksterne leverandører. Ifølge SKAT er der således overflyttet 10.142 kr. + moms på denne bil.

Prisen på læderindtræk er eksempelvis fastsat til de 11.435 kr. svarende til kostprisen på fakturaen på 1.535 EUR fra [...] leverandør, som H1 A/S har indgået aftale med. SKAT vil således ikke anerkende, at selskabet må have en avance på et sådant et salg af læderindtræk, købt fra underleverandør.

Det er efter vores vurdering helt urealistisk. Hvis kunden selv skulle have købt montering af læderindtræk et sted, kunne det nemt have kostet 20-25.000 kr., men fordi H1 A/S har indgået en fordelagtig aftale med tysk underleverandør om montering af dette, er det ikke ensbetydende med, at dette skal faktureres videre til kunden 1:1 uden avance. Kunden kunne selvfølgelig også selv have fundet en leverandør i Land Y1, men de fleste kunder ønsker at købe diverse ekstraudstyr som én samlet pakke i forbindelse med købet af den nye bil.

Der er eksempelvis også 4 stk. [...] vinterdæk med i denne handel, hvor SKAT også alene har anerkendt værkstedsprisen på de 3.504 kr. Priserne og dermed avancerne svinger utrolig meget på vinterdæk, hvis der ringes rundt om tilbud hos forskellige forhandlere, hvilket både gælder ved køb sammen med ny bil og vinterdæk i ren handel. Der kan findes priser på sådanne dæk, der ligger under de 3.504 kr., fx hvis kunden søger på internetbutikker, men der vil også være forhandlere, som fx tager 7.000 kr. eller derover for 4 stk. [...] vinterdæk.

Efter vores vurdering er dette et af mange eksempler, hvor H1 A/S har fastsat prisen på udstyrspakken til kunden helt efter gældende regler og praksis, uden at SKAT har konstateret og løftet bevisbyrden for, at der skulle være overflyttet avance. Efter vores opfattelse er der i dette eksempel ikke overflyttet avance på 10.142 kr. + moms vedrørende udstyret på denne bil.

Vi henviser endvidere til punkt 3.7 og vedlagte opgørelse af de enkelte biler og skal igen henvise til gældende praksis omkring bevisbyrde mv., jf. SKM2005.14.VLR.

3.6. Generelle bemærkninger til SKATs opgørelse
Vi er generelt set ikke enige i SKATs opgørelse af krav om efterbetaling af registreringsafgift på grund af "overflyttet avance" fra de nye biler til brugte ibyttetagne biler og/eller eftermonteret ekstraudstyr. Vi er ikke enige i den fremgangsmåde, som SKAT har anvendt i sagen for at beregne værdien, der efter SKATs vurdering er overflyttet på de enkelte biler.

Det skal således i første omgang konstateres, om der rent faktisk er overflyttet avance i hvert enkelt tilfælde. Såfremt dette konstateres i enkelte tilfælde, skal det herefter fastlægges, hvilken værdi der i så fald er overflyttet.

SKAT har i sagen alene fokuseret på avancens størrelse på handlen med indbytningsbilen eller prisen på det eftermonterede ekstraudstyr, og ikke henset til den avance, som selskabet rent faktisk har ved salget af den nye bil.

Hvis H1 A/S eksempelvis har haft en avance på 100.000 kr. på salget af en brugt byttebil, godkender SKAT alene 5.000 kr. i avance til selskabet. Der overflyttes således 95.000 kr. i ekstra afgiftspligtig avance, uanset den faktiske opnåede avance på den nye bil. Der ses ligeledes ikke på, om eksempelvis 95.000 kr. i ekstra afgiftspligtig avance på den nye bil rent faktisk virker realistisk.

Som eksempel kan vi nævne bilen [...] (Bil nr. 5 i 2011-opgørelsen). Selskabet har haft en positiv avance alene på køb/salg af ny Mercedes-Benz E 350 CDI på 20.000 kr. ekskl. moms. Selskabets gennemsnitlige avance for en E-klasse var i 2011 på 16.023 kr.

SKAT har i sin afgørelse på denne bil overflyttet yderligere 54.975 kr. i avance på den nye bil, da SKAT alene vil godkende 5.000 kr. i avance på salget af den brugte byttebil.

Efter vores vurdering er dette et eksempel på, at SKAT alene fokuserer på, at SKAT, i øvrigt uden lovhjemmel hertil, alene vil anerkende en maks. avance på de 5.000 kr. på en brugt bil, der sælges engros, hvorefter resten uden yderligere dokumentation anses som værende overflyttet i strid med reglerne i registreringsafgiftsloven.

Et andet eksempel, vi kan fremhæve, er bil nr. 6 i 2011-opgørelsen ([...]), jf. side 18/19 i afgørelsen.

Der er tale om en brugt byttebil, som selskabet køber for 83.498 kr. og sælger engros for 135.000 kr., svarende til en avance på 51.502 kr., hvoraf der er afregnet brugtmoms.

I SKATs opgørelse på side 19 mener de, at selskabet har overflyttet 82.050 kr. i avance. Dette er efter vores opfattelse en helt urealistisk og misforstået vurdering fra SKATs side, da selskabet i givet fald både skulle have tabt på byttebilen og ekstraudstyr, hvilket i så fald må anses for at være en noget usædvanlig forretningsmæssig disposition, der ikke har noget hold i de faktiske forhold. Selskabet har godt nok i dette tilfælde haft en negativ avance på 26.445 kr., hvilket kan virke som en unormal forretningsmæssig disposition, men dette kan ikke ændre på, at SKATs beregning efter vores vurdering er mere atypisk og ikke lovhjemlet.

Efter vores vurdering har SKAT med anvendelse af denne fremgangsmåde ikke konstateret og løftet bevisbyrden, jf. SKM2005.14.VLR for, at H1 A/S har overflyttet avance fra den afgiftspligtige værdi på den nye bil til den brugte byttebil.

SKAT har i flere af handlerne forsøgt at sandsynliggøre, at der må være overflyttet avance, når der er opnået en høj avance ved salget af den brugte byttebil. Efter vores opfattelse skal H1 A/S som bilforhandler have mulighed for at kunne opnå en rimelig avance på brugte byttebiler og udstyr, uden at SKAT kan tilsidesætte priserne med den begrundelse, at der så er overflyttet avance, når man i øvrigt taget skatteministerens svar til spørgsmål 134/138 den 12.12.2003 i betragtning. Som tidligere nævnt er det ikke altid imod forretningsmæssig logik, at nye biler sælges med tab, som SKAT skriver. Det kan således være både nødvendigt og fornuftigt, for at holde gang i bilforretningen samlet set, at sælge en ny bil med mindre negativ eller 0-avance i håbet om at generere mersalg på andre områder, eksempelvis ved løbende servicering af bilen.

3.7. Gennemgang af 80 konkrete bilhandler med bemærkninger og forslag til regulering
Vi har taget udgangspunkt i SKATs opgørelse af priser og regulering mv. på de i alt 80 biler i sagen for perioden 2010 - 2012.

Ark 1 i excel-arket for de enkelte år er en samlet opsummering af bilerne, som SKAT har beskrevet nærmere i de efterfølgende ark.

Vi er som udgangspunkt ikke enige med SKAT i den opgjorte regulering af registreringsafgiften, som er vist i kolonne S i ark 1 for de enkelte år.
Vi har gennemgået alle 80 biler, som SKAT har haft reguleringer til, og indsat vores bemærkninger i kolonne AE.

Vi har lavet en mere retvisende opgørelse af avancer og eventuelle reguleringer af afgiften på de enkelte biler med udgangspunkt i materialet på de 80 biler. Som tidligere nævnt mener vi ikke, at det er selskabet, der skal bevise, at der ikke er overflyttet avance, men derimod SKAT, der skal bevise, at der er overflyttet avance i hver enkelt bilhandel.

Selv om det er SKAT, der har bevisbyrden, og selvom vi grundlæggende ikke er enige i SKATs skøn, har vi forsøgt at lave en mere sandsynlig opgørelse af avancerne på de nye biler. Som tidligere nævnt kan der i de enkelte handler være forhold, der oprindeligt gjorde, at det efter en konkret vurdering var fornuftigt at sælge den nye bil med et mindre tab, men det er vanskeligt her flere år efter at dokumentere, hvilke overvejelser den enkelte sælger hos H1 A/S har haft.

Som udgangspunkt må de priser, som fremgår af selskabets faktura til kunden, lægges til grund, da disse var endeligt aftalt med kunden.

I kolonne W har vi indsat den gennemsnitlige realiserede avance, som selskabet har haft på de enkelte Mercedes-Benz klasser i de enkelte år, jf. bilag 3 og punkt 3.2.

I kolonne X har vi indsat (beregnet) den avance, der vil være på de nye biler, hvis avancen, jf. SKATs opgørelse, flyttes over. Dvs. kolonne I (avance ekskl. moms ny bil) + kolonne M (avance inkl. moms udstyr) + kolonne R (avance inkl. moms byttebil). Dette illustrerer i flere tilfælde en helt urealistisk høj avance på de nye biler, hvis SKAT får medhold i reguleringerne.

I kolonne Y har vi indsat vores forslag til mere realistisk avance med udgangspunkt i selskabets gennemsnitlige realiserede avancer for de enkelte klasser, jf. kolonne W. Vi har i de fleste tilfælde taget udgangspunkt i dette beløb, selvom der også vil være mange tilfælde, hvor den nye bil sælges med mindre avance end dette. I nogle tilfælde har vi efter en konkret vurdering foreslået en lidt højere eller lavere avance end deres gennemsnitlige, hvilket som udgangspunkt er bemærket i kolonne AE.

I kolonne Z har vi indsat den ekstra afgiftspligtige avance, som vi finder realistisk efter en konkret vurdering på de enkelte biler. Det kan være opgjort som forskellen mellem den faktiske avance på den nye bil i kolonne I og vores forslag til realistisk avance i kolonne Y.

I kolonne AA har vi indsat det beløb, som SKAT mener, er overflyttet i avance på de enkelte biler.

I kolonne AB har vi opgjort differencen mellem avancen, som SKAT mener, er overflyttet og vores forslag.

I kolonne AC har vi med udgangspunkt i den opgjort difference i kolonne AB beregnet regulering af kravet på registreringsafgift, svarende til differencen i kolonne AB x 180/280, hvis der er tale om personbil, og tilsvarende kolonne AB x 50/150, hvis der er tale om varebil. Dette er opgjort efter samme princip, som SKAT har anvendt til opgørelse af kravet.

I kolonne AD er opgjort regulering af momsen, som er en konsekvens af regulering af registreringsafgiften. Dette er opgjort med 20% af reguleringen af registreringsafgiften i kolonne AC efter samme princip, som SKAT har anvendt, bortset fra de tilfælde, hvor SKAT ikke har anerkendt tilbagebetaling af momsen.

Nederst i kolonne AC og AD har vi opsummeret reguleringer på registreringsafgift og moms, som vi mener, Landsskatteretten skal lægge til grund i denne sag, svarende til de reguleringer, vi har opgjort i oversigten øverst på side 2 i dette brev.

Såfremt Skatteankestyrelsen ønsker det, deltager vi gerne i et møde hos sagsbehandleren på sagen og gennemgår opgørelsen på de enkelte biler nærmere.

4. Momsregulering
Vi er som udgangspunkt enige med SKAT i de opgjorte momsændringer, som er afledt af krav om betaling af ekstra registreringsafgift på de 80 biler i opgørelsen.

I det omfang Skatteankestyrelsen giver os medhold i reguleringer af SKATs krav på registreringsafgift, er vi også indforstået med den afledte tilbagebetaling af moms, svarende til 25/125.
(...)"

SKAT Juras udtalelse af 26. marts 2015
SKAT Jura har afgivet en udtalelse til sagen. Denne udtalelse er generel i forhold til sagskomplekset og vedrører en gennemgang af det retlige grundlag, herunder grundlaget for tilsidesættelsen af transaktionerne, for henholdsvis handler vedrørende byttebiler og handler vedrørende udstyr.

SKATs udtalelse til klagen af 27. marts 2015
"(...)
Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Bemærkninger til rådgivers indsigelser:
Mange af de indsigelser der er anført i klageskrivelsen er behandlet i sagsfremstillingen, idet de på visse områder er identiske med de indsigelser der er rejst over for SKAT på grundlag af de fremsendte forslag til afgiftsforhøjelse. Der vil derfor først blive henvist til hvor SKATs besvarelse kan ses i sagsfremstillingen, og dersom der er yderligere bemærkninger vil disse blive anført efterfølgende.

1. Indsigelse - Forældelse
Side 31 i afgørelsen vedr 2010 har SKAT anført, at vi ikke er enig med selskabet i, at kravet er forældet. Der har derfor været en klar tilrettelæggelse af salgsproceduren i forbindelse med salg af nye personbiler og mindre varevogne, at der skulle ske en nedskrivning af prisen på den nye bil og den brugt ibyttetagne bil, eller en opskrivning af salgsprisen på leveret ekstraudstyr, således at registreringsafgiften blev nedsat til gunst for både køber og sælger, samt at sælger alligevel opnåede en betydelig avance på salget af den nye bil, uanset at det på papiret så ud til, at sælger tabte på salget af den nye bil.

Dette er også bekræftet ved, at salgschef M har oplyst, at kunderne også ved køb ønskede et beskatningsgrundlag, der svarede til det de kunne opnå ved at lease bilen, hvor leasingselskaberne kunne afgiftsberigtige egne udlejede biler til mindstebeskatningsprisen.

Supplerende bemærkninger:
Udover de forhold til det i afgørelsen på side 29 omtalte kan supplerende anføres, at kontrolafdelingen alene har taget stilling til om overtrædelserne er begået af grov uagtsomhed i ansættelsesmæssig henseende, og ikke til om forholdet i en straffesag vil kunne føre til domfældelse.

Vi har sendt sagen til til bedømmelse af strafansvaret til SKATS afdeling for juridisk administration, Straffesager 3. Denne afdeling vil tage stilling til evt. strafansvar.

Når selskabets rådgiver henvises til skatteministerens besvarelse omkring straf, så er det rigtigt, at der stilles store krav til den bevisbyrde der skal løftes i en straffesag for at sagen kan føre til domfældelse.

(...)"

SKAT har i denne forbindelse i udtalelsen henvist til og beskrevet flere sager, hvor der ikke har været det fornødne bevis til at gennemføre straffesagen, men hvor den ekstraordinære ansættelse er blevet fastholdt.

"(...)
Selskabet har indsendt certifikaterne til SKAT.
Selskabets repræsentant anfører ligeledes, at SKAT har haft certifikaterne til rådighed, idet de er indsendt løbende til SKAT, og SKAT derfor haft mulighed for at gennemføre kontrollen inden for den ordinære ligningsperiode, samt at afgiftsberigtigelsen er sket på grundlag af mindstebeskatningsprisen, hvor den i lovens § 9 fastsatte mindsteavance på 9% er indregnet.

SKATS bemærkninger.
At selskabet månedsvis indsender urigtige oplysninger til SKAT fratager ikke SKAT for efterfølgende at kunne foretage en ekstraordinær ansættelse, dersom kontrollen konstaterer, at der er afgivet urigtige oplysninger over for SKAT i forbindelse med bilernes afgiftsberigtigelse.

Der er efter SKATs vurdering foretaget bevidste nedskrivninger af bilernes priser. Det fremgår direkte af bil nr. 2010-33 (bilag 3.19), hvor der er anført en værdi på 160.000 kr. for den brugte bytte-bil, men hvor indbytningsprisen ændres til 8.099 kr.

Selskabet har da også i sin egen opgørelse på det udarbejdede regneark for 2010, som er indsendt sammen med klagen, anført at bytteprisen er fastsat for lavt af H1 A/S.

Rådgiver har på dette regneark, som er en alternativ opgørelse af afgiftskravet anført, at man i stedet for 5.000 i avance, burde have 30.000 kr. i avance. Dette anføres uanset at prisen var aftalt til 160.000 kr. og bilen videresælges til 158.000 kr. Der skulle derimod, hvis rådgiver havde anvendt de faktisk aftalte priser, have været anmodet om en nedsættelse af avancen med 7.000 kr., og dermed en forhøjelse af den afgiftspligtige værdi med 7.000 kr.

I relation til bil nr. 2010-15, så foreligger der en helt konkret aftale om, hvad prisen skal være på det lokalt monterede ekstraudstyr (bilag 15.14), men alligevel sker der en opskrivning af prisen, og der sker modsvarende (dog med noget større beløb) nedskrivning af prisen på bilen.

2. Manglende begrundelse i afgørelsen (bil nr. 34 og 35 for 2012)

Dette har ikke tidligere været fremført over for kontrollen.

Det er korrekt, at der ikke er en verbal beskrivelse af forholdet i afgørelsen, men alene en opgørelse med bemærkninger, som har dannet grundlag for opgørelsen af den unddragne registreringsafgift.

SKAT skal derfor tage bekræftende til genmæle for disse 2 biler, og anmode LSR om at nedsætte afgiftskravet således:

vogn nr

Årsag

Registreringsafgift

Afledt momsændring

2012-34

manglende begrundelse

33.300

0

2012-35

manglende begrundelse

39883

0

SKAT skal gøre opmærksom på, at dersom LSR's afgørelse foreligger inden den 15. august 2015 for vogn 34´s vedkommende og inden den 15.april 2015 for vogn 35's vedkommende, så ønsker SKAT at gennemføre forhøjelsen for disse 2 bilers vedkommende, idet forhøjelsen så kan gennemføres inden for den ordinære ligningsfrist.

3.1 Skat skal løfte bevisbyrden.
SKAT er enig i, at det er SKAT der har bevisbyrden i henhold til SKM2005.14.VLR.

SKAT har for hver enkelt bil udarbejdet en opgørelser med tilhørende indbytningsbiler og udstyr, og har således bil for bil dokumenteret overflytningen af avance

3.2 Realiserede gennemsnitsavancer for de enkelte år, og urealistisk høj avance.
Rådgiver har som bilag til sine indsigelser fremsendt opgørelse over realiserede gennemsnitsavancer for årene 2010, 2011 og 2012 for de enkelte bilmodeller. Opgørelserne er inkl. avance opnået på ekstraudstyr, importørstøtte, kampagnetilskud mv., og rådgiver fremfører, at denne opgørelse skal indgå i LSRs vurdering af om der er overflyttet avance.

SKAT skal i denne forbindelse bemærke, at ikke alle handler indgår i den af SKAT rejste sag, idet der ikke i alle handler er konstateret overflytning af avance til udstyr eller brugt byttebil. Disse handler vil derfor påvirke resultatet i positiv retning, idet disse biler er solgt med positiv avance.

Desuden indgår den overflyttede avance til ekstraudstyr i denne opgørelse, idet det er vognkortets slutavance der er opgjort, hvilket også omfatter meravancen på ekstraudstyret.

Herudover er overflyttet avance fra brugt byttebil til den nye bil, som er solgt med tab, ligeledes med i opgørelsen.

Herudover indgår det forholdsvis store antal solgte taxaer i opgørelsen. Disse biler sælges næsten altid til normal udsalgspris, og dette salg vil derfor også påvirke opgørelsen i positiv retning.

Dersom opgørelsen var udarbejdet alene for de køretøjer der indgår i SKAT's opgørelse, så ville der derimod være et negativt dækningsbidrag på bilerne uden udstyr, men inkl. rabatter mv. modtaget fra importøren:

2012 - 35 biler med et samlet negativt dækningsbidrag på 353.658 kr., gnsn. -10.104 kr.
2011 - 24 biler med et samlet negativt dækningsbidrag på 242.072 kr., gnsn. -10.086 kr.
2010 - 21 biler med et samlet negativt dækningsbidrag på 230.940 kr., gnsn. -10.997 kr.

Rådgiver/selskabet fremfører desuden, at de avancer der er opnået efter SKATs regulering af salgsprisen på den nye bil er helt urealistisk høj.

SKAT skal i denne forbindelse bemærke, at avancen netop bliver høj, når der ikke betales 180 % registreringsafgift af avancen. Når avancen derfor reduceres med ca. 65 % til dækning af registreringsafgiften, så er avancen ikke urealistisk høj.

Vi har foretaget en beregning af hvad avancen på de nye biler ville have været, dersom den korrekte registreringsafgift var blevet betalt. Opgørelsen viser for årene 2010 - 2012 for de biler hvor SKAT har forhøjet den afgiftspligtige værdi:

2010.

Overført avance til udstyr
Overført avance til byttebil                               
Samlet overført avance      
Opkrævet registreringsafgift                    
Negativt dækningsbidrag    
Avance på 21 biler når afgift er afregnet  
Gnsn avance pr bil 237.323/21=            

31.938 kr.
1.106.630 kr.
1.138.568 kr.
670.305 kr.
230.940 kr.
237.323 kr.
11.301 kr.

2011.

Overført avance til udstyr
Overført avance til byttebil                     
Samlet overført avance
Opkrævet registreringsafgift
Negativt dækningsbidrag
Avance på 24 biler når afgift er afregnet
Gnsn avance pr bil 301.161/24=

277.289 kr.
1.053.508 kr.
1.330.797 kr.
787.564 kr.
242.072 kr.
301.161 kr.
12.548 kr.

2012.

Overført avance til udstyr                       
Overført avance til byttebil                                        
Samlet overført avance                            
Opkrævet registreringsafgift                                      
Negativt dækningsbidrag                         
Avance på 35 biler når afgift er afregnet  
Gnsn avance pr bil 582.263/21=            

60.561 kr.
1.900.287 kr.
1.960.848 kr.
1.024.927 kr.
353.658 kr.
582.263 kr.
16.636 kr.

3.3 Avance på en ny bil solgt i ren handel.
Der er fremlagt dokumentation for en bil, som er solgt i ren handel, og hvor der er opnået en positiv avance på 7.550 kr., som et eksempel på, at H1 A/S sælger nye biler med mindre positiv avance.

SKAT's bemærkninger.
Eksemplet viser efter SKATs vurdering netop problemstillingen i sagen. Selskabet ønsker ikke at sælge nye biler med tab, men ønsker en positiv avance (dækningsbidrag) til dækning af salgsomkostningerne.

I de sager der er foretaget reguleringer på er den gennemsnitlige negative avance derimod mellem 10 og 11.000 kr., jfr afsnit 3.2.

3.4 Avancer på salg af brugte biler
Selskabet og rådgiver fremfører, at der ikke er hjemmel i registreringsafgiftsloven til at skønne en fast avance, samt at afgørelsen mangler begrundelse for skønnet.

SKAT skal i denne forbindelse henvise til afgørelsen for 2010 side 33 -35, punkt 7, hvor indsigelsen er behandlet i afgørelsen. Opgørelsen viser at for de 9 biler, hvor vi kender priserne fra underlæggende bilag, at der er et gennemsnitsligt tab på 21.486 kr. og ikke nogen avance.

Supplerende bemærkninger:
Kontrollen har supplerende opgjort gevinst/tab for de biler der er solgt i 2011 og 2012, hvor SKAT er bekendt med de faktiske priser, der er aftalt mellem køber og sælger. Jfr. nedenfor.

2011 og 2012
Avanceopgørelse på brugte biler, hvor oplysninger om købsprisen foreligger inden nedskrivning

Bil nr

Bil

Nedskrevet værdi

Pris i flg intern notering

Salgspris

reelt tab/avance

Henvisning

2-2011

ML 320cdi van

163867

241.000

215.000

-26.000

B2.14 (priser ekskl moms)

6-2011

BMW 118 D van

83.498

175.000

135.000

-40.000

B 6.9

11-

2011

Saab 9.3

116.417

180.000

184.000

4.000

B 11.11

      14-

   2012

Mini One

10.000

116.703

75.000

-41.703

B 14.2

Gennemsnitstab på 4 biler

-103.703

-25.925

Opgørelsen viser tilsvarende tendens som for 2010, at der kun i meget begrænset omfang opnås gevinst i forbindelse med salg af indbytningsbilen ved engrossalg. Det gennemsnitlige tab er 25.925 kr. og gevinsten på den ene bil, som er solgt med avance er denne kun på 4.000 kr.

SKAT har pga. manglende fremlagt dokumentation af de faktiske handelsaftaler været nødsaget til at foretaget et skøn over den avance der kunne forventes ved engrossalg af bilerne. SKAT har i denne forbindelse anvendt 5.000 kr., uanset at opgørelserne for 2010 - 2012 viser, at der rent faktisk har været et tab på engrosbilerne på over 20.000 kr. Skønnet har derfor været i selskabets favør.

Skønnet på de 5.000 er ud fra bilnr 2010-16, hvor der er opnået en engrosavance på 5.000 kr., og hvor der efter SKAT's vurdering er anført korrekt indbytningspris på byttebilen, og alene foretaget overflytning af avance på ekstraudstyret. Der er ligeledes en positiv avance på bil nr 2010-18 på 1.500 kr., og jfr. ovenstående bil nr. 2011-11 på 4.000 kr. Der er derfor anvendt et skøn, som er til gunst for selskabet, set i forhold til en gennemsnitsberegning.

Hvis LSR er af den opfattelse, at det beregnede skøn er fastsat for højt, og gennemsnitsberegningerne i stedet skulle have været anvendt, skal vi anmode LSR om at foretage en forhøjelse af afgiftstilsvaret på 25.000 kr. for hver handel, hvor der er indgået en byttebil, og hvor vi ikke er bekendt med de faktisk aftalte priser.

3.4.1 Procedure ved salg af engrosbiler.
Selskabet og dets rådgiver anfører, at der kan være store prisforskelle i forbindelse med salg af bilerne engros, og henviser i denne forbindelse til bil nr. 11 fra 2011, hvor der er kontaktet 3 opkøbere, og hvor deres bud ligger fra 155.000 til 184.000 kr., altså en difference på 29.000 kr.

SKAT skal i denne forbindelse bemærke, at det er korrekt, at der er forskellige bud fra opkøberne, men det skal bemærkes, at når vi fokuserer på bil nr. 11, så er vi bekendt med den faktiske pris på 180.000 kr.

Selskabet har derfor været indstillet på, at sælge bilen til 184.000 kr., svarende til højeste bud, og de har også været indstillet på at give kunden 180.000 kr. for indbytningsbilen, og dermed været tilfredse med at opnå en engrosavance på 4.000 kr. (jfr. bil 2011-11 bilag F11 bilag 11)

Hvis selskabet havde ønsket en højere avance havde de ikke givet kunden 180.000 kr. for bilen, men derimod et lavere beløb.

3.4.2 Solgt via H2 I/S frem til 30.6.2010
Selskabet og rådgiver anfører at selskabet var forpligtet til at sælge brugte biler gennem H2 I/S. H1 A/S skulle selv stå for engrossalget til brugtvognsforhandlere, og H2 I/S skulle have et fee på 2.000 kr. + moms for hver bilhandel, som blev faktureret til kunden via H2 I/S.

SKATs supplerende bemærkninger.
SKAT's revisionsmedarbejder er på grundlag af revisionsbesøg hos H2 I/S i maj måned 2009 bekendt med de aftaler der forelå mellem H2 I/S og de enkelte forhandlere af Mercedes personvogne på grundlag af tidligere kontrolbesøg i selskaberne.

H1 A/S ejede 1/3 af H2 I/S.

Selskabet var oprettet med henblik på salg af brugte, især, Mercedes personbiler. De 3 autoriserede Mercedes forhandlere skulle sælge deres brugte biler gennem H2 I/S, men selskaberne have en mulighed for at sælge bilerne selv inden for nogle få dage.

Hvis/når bilen overgik til H2 I/S, så tilfaldt gevinsten ved salg til slutbruger H2 I/S, og omvendt var det H2 I/S, der var ansvarlig for garanti og reklamationer, og ikke H1 A/S.

H1 A/S har derfor ikke reklamations/garanti ordninger ved salg af engrosbilerne.

Kontrollen er ikke bekendt med det omhandlede fee på 2.000 kr., dersom indbytningsbilen blev solgt af nyvognsforhandleren uden om H2 I/S.

3.4.3 Undersøgelse af avancer på byttebiler i sagen.
Selskabet og dets rådgiver har på hjemmesiden www.bilpriser.dk foretaget en aktuel vurdering af priserne ved køb og salg af de konkrete brugte biler med udgangspunkt på biler af middel stand handlet i By Y2, og uanset at der er tale om aktuelle salgsvurderinger, er det rådgivers indstilling, at opgørelsen viser et retvisende billede af avanceforholdene.

SKAT's bemærkninger til undersøgelsen.
De udarbejdede opgørelser af rådgiver viser efter SKAT's opfattelse, at der er sket overflytning af avance til den brugte bil, men selskabet og dets rådgiver er ikke enig med SKAT i størrelsen af den overflyttede avance.

Selskabet har desuden ikke taget hensyn til de biler, hvor der foreligger aftaler i sagerne, som dokumenterer de aftalte priser, men har alligevel beregnet en avance på bilerne, som ikke svarer til den faktisk aftalte pris. Der kan i denne forbindelse henvises til bil nr. 2011-6 og 2011-11.

Selskabet har desuden ikke været opmærksomt på, at der er mange varevogne blandt de biler, hvor der efter SKATs vurdering er tale om overflyttet avance. Herved ser det ud til, at bilerne er steget i pris fra salgstidspunktet i fx 2012 til undersøgelsen i 2014.

Vogn nr

Salgspris 2012

Vurdering 2014

Prisstigning

2012 - 5

270.000

281.800

11.800

2012 -  6

40.000

81.900

41.900

2012 - 7

230.000

316.200

86.200

2012 - 17

110.000

205.300

95.300

2012 - 18

165.000

346.700

81.700

Selskabet har desuden kalkuleret detailavancen for bilerne, og ikke engrosavancen på bilerne. Langt de fleste biler er solgt engros, hvorfor det er forhandleren, som har stået for salget til ny ejer, som også har den største avance i forbindelse med salg af bilen til ny bruger, idet brugtvognsforhandlerens avance skal dække klargøringsomkostningerne, garanti/ reklamationsomkostningerne samt dennes avance. H1 har derimod ingen risiko, idet bilerne sælges engros uden nogen form for klargøring og uden nogen form for reklamationsret.

SKAT har foretaget en tilsvarende undersøgelse, og har anvendt oplysningerne fra "Bilinfo", som er et EDB program, som anvendes af bilforhandlerne og finansieringsselskaber. Programmet anvendes ligeledes af SKAT i forbindelse med prisfastsættelse af biler. (Bilag vedlægges fra Bilinfo's hjemmeside).

SKAT har mulighed for at søge i historiske oplysninger i Bilinfo, hvilket er sket i denne sag, således at der er samtidighed i udsøgningen af biler til salg.

Der kan i denne forbindelse henvises til nedenstående biler, hvor samme bil som er solgt fra H1 A/S engros, efterfølgende er udbudt til salg af brugtvognsforhandleren på "Bilinfo.dk".

Denne undersøgelse viser hvor meget brugtvognsforhandleren har kalkuleret/opnået i avance på den brugte bil i forbindelse med salget, samt markedsprisen på den pågældende bil efter klargøring. Der er derfor ikke plads til, at H1 også skal opnå en tilsvarende engrosavance ved salget til brugtvognsforhandleren.

v nr.

bil

model

km

1                       1. indreg

farve

post

nr

Udbudspris

brugtvogns

forhandler

Salgspris

engros fra H1

Bemærk-

ninger

Oplyst

salgspris

Søge

dato

2                        

2012

- 8

PEGEOT 107

5

DØRS

42000

17.7.2008

SORT

5260

50000

OMREG

23.2.2012

  

PEGEOT 107

5

DØRS

40000

X.7.2008

SORT

6240

64800

Samme bil

23022012

  

2012

- 11

AUDI a6

avant

diesel

340000

17.3.2000

grøn

6000

62000

Omreg 24.5.2012

  

AUDI a6

avant

diesel

340000

x.3.2000

grøn

6070

89900

Anses for samme

bil

fortsat fabriksga-

75000

24052012

2012

Toyota

ranti - ny ejer

- 16

Yaris 5-dørs

      1,3

7000

29.9.2010

hvid

5260

130000

27.6.2012

  

Toyota

Yaris 5-dørs

       1,3

7000

x.9.2010

hvid

7000

154900

Samme bil

154900

1062012

  

2012

MB ML 270

ny ejer 31.7.2012

- 17

CDI aut

van

160000

15.5.2003

sort

6000

110000

(inkl moms)

  

MB ML 270

Anses for samme

CDI aut

van

157000

x.3.2003

sort

6200

149800

bil

149800

31072012

  

2012

- 14

Mini One

180000

12.5.2005

grøn

6000

75000

ny ejer 9-5-2012

Anses for samme

bil uanset dif ved

Mini One

183000

x.1.2005

grøn

6705

109900

1. indreg.

30042012

  

2012

Toyota Rav

- 20

4 2,0 4 WD

70000

25.5.2005

sølv

6000

170000

Ny ejer 9.8.2012

Toyota Rav

4 2,0 4 WD

70000

x.5.2005

gråmetal

6240

189800

Samme bil

31052012

  

Hyundai

Ny ejer

17.12.2012-

2012

130 1,6crdi

fortsat fabrikga-

- 21

90

45000

18.5.2011

hvid

5260

130000

ranti

  

Hyundai

130 1,6crdi

90

44000

x.5.2011

hvid

7100

149900

Samme bil

153000

15122012

  

2012

Toyota

- 25

Verso 2,0D

7prs

55000

20.10.2009

sølv

6000

213000

ny ejer 19.7.2012

  

Toyota

Bilen anses for

Verso 2,0D

7prs

58000

x.10.2009

sølv

6400

249800

samme bil

1072012

Undersøgelsen viser følgende detailavancer for de fundne biler. (Der er anvendt faktiske salgspriser, dersom dette er oplyst. Hvis denne ikke er oplyst af forhandleren i forbindelse med salget af bilen, så er udbudsprisen anvendt.

Vogn nr.

Vogn

Engrospris

Detailpris

detailavance

2012 - 8

PEUGEOT 107

50.000          

64.800

14.800

2012 - 11

AUDI a6 avant

62.000

75.000

13.000

2012 - 14

Mini One

75.000

109.900

34.900

2012 - 16

Toyota Yaris5 dørs

130.000

154.900

24.900

2012 - 17

MB ML 270 CDI aut

110.000

149.800

39.800

2012 - 20

Toyota Rav 4 2,0 4 WD

170.000

189.800

29.800

2012 - 21

Hyundai I30 1,6crdi 90

130.000

153.000

23.000

2012 - 25

Toyota Verso 2,0D

213.000

249.800

36.800

Detailavancen skal dække klargøring og tilhørende reparation, samt brugtvognsforhandlerens avance.

SKAT har herudover lavet en opgørelse over dækningsbidraget uden klargøringsomkostninger på grundlag af opslag i Bilinfo for tilsvarende biler, som er solgt i 2012. Opgørelsen er lavet på grundlag af priser fundet i 2014 på den faktiske bil eller tilsvarende, idet bilen er fremsøgt enten ved hjælp af indregistreringsnummeret eller stelnummeret. (Tilsvarende som en forhandler gør, når han skal prisfastsætte en brugt bil.)

Der er ikke indsat klargøringsomkostninger i skemaerne når der er tale om engrossalg, idet det er engroskunden, som har disse omkostninger, idet bilerne er købt som beset.

Opgørelsen ser således ud:

bil nr

biltype

årgang

beregnet udsalgspris august 2014

beregnet ind-købspris august 2014

bruttoavance

bemærkninger

2012-1

Audi a4 1,8t   

2007

173000

151151

21849

  

ingen sammenlignings-

2012-2

Smart Fortwo

MB ML 320 3,0

2009

0

grundlag fundet

2012-3

CDI van

Toyota Yaris 1,4

2006

84000

72520

11480

ekskl moms

2012-4

D, van

2008

54000

45728

8272

ekskl moms

  

Der er ikke indregnet klar-gøringsomkostninger på

29854 kr + moms = 37.317

2012-5

MB R280 3,0 CDI

2007

120000

104670

15330

kr. i opgørelsen

2012-6

Opel Zafira 1,8

2006

126000

109758

16242

2012-7

Peugeot 407 1,8

2007

103000

89044

13956

2012-8

Peugeot 107 1,0

Toyota Corolla

2008

46000

38995

7005

2012-9

Sportsvan 2,2D

2006

45000

37689

7311

ekskl. moms

2012-10

Ford Fiesta 1,4

2009

70000

60275

9725

   

Bilinfo oplyser, at pribe-

2012-11

Audi A6 1,9 TDI avant

2000

58752

48958

9794

regning er usikker, idet

bilen er over 10 år gammel

2012-12

MB ML 320 3,0 CDI van

2005

60000

51085

8915

2012-13

vw Touran 2,0 tdi 170 van          

2006

52000

43941

8059

eskl moms

2012-4

Mini One

2005

68000

57979

10021

2012-15

Audi A4 2,0 tdi 120 4 dørs

2009

229000

198488

30512

2012-16

Toyota Yaris

1,3S

2010

116000

100348

15652

2012-17

MB ML270 2,7 van

2003

0

kan ikke beregnes

2012-18

MB ML320 3,0 CDI van

2007

89000

76985

12015

eskl moms

   

2012-19

MB E270 2,7 cdi Avantgarde 4

dørs

2003

196032

170338

25694

Bilinfo oplyser, at prisbe-regning er usikker, idet

bilen er over 10 år gammel

2012-20

toyota RAV 4 2,0D 4x4

2005

135000

118066

16934

2012-21

Hyundai i30 1,6 CRDI bblue

2011

120000

104153

15847

2012-22

Citroen C3 1,4 HDI 70 Furio

2009

60000

50826

9174

2012-23

VW Touareg 2,5 tdi van

2005

42000

35010

6990

intet sammenlignings-

2012-24

Honda Accord

2002

0

grundlag

2012-25

Toyota Verso 2,0D T2 7prs

2009

196000

168074

27926

   

Der er ikke indregnet klargøringsomkostninger på 21000 kr + moms = 26250

2012-26

MB R320 3,0 cdi

2008

455000

393195

61805

kr. i opgørelsen

2012-30

MB C 200 2,2 cdi

2011

325000

286450

38550

2012-31

vw Touran 2,0

tdi 170 van     

2008

90000

77878

12122

exkl. Moms

   

Bilinfo oplyser, at prisbe-

2012-32

VW Golf  V 1,9 tdi                  

2004

78720

67393

11327

regning er usikker, idet

bilen er over 10 år gammel

   

Der er ikke indregnet klar-gøringsomkostninger på 43533 kr + moms= 54.416

2012-33

MB R320 3,0 cdi

2009

508000

438347

69653

kr. i opgørelsen

2012-34

MB ML320 3,0 CDI van

2007

96000

83236

12764

ekskl. moms

2012-35

MB Sprinter

2007

128352

112131

16221

ekskl. moms

3923856

3392711

531145

   

Gennemsnit for

31 biler

531.145/31    

17133

Der er vedlagt udskrift fra Bilinfo for hver udsøgning.

Opgørelsen fra bilforhandlernes eget program viser, at der er beregnet en gennemsnitlig samlet avance før klargøring af bilerne på 17.133 kr.

Opgørelsen for de 31 biler som kan beregnes, har alle en avance på under 30.000 kr. med undtagelse af 3 dyrere biler, hvor avancen i flg. Bilinfo skal ligge på 38.550 kr., 61.805 kr. og 69.653 kr.

Dækningsbidraget før klargøring for nogle af de meget let omsættelige biler ligger helt nede på 7.000 kr.

Engroskøberne af bilerne, som for det meste er brugtvognsforhandlere, vil derfor ikke give mere for bilerne end det de kan købes for hos bilauktionerne, eller fra kunder som henvender sig og ønsker at sælge deres brugte bil i ren handel.

Når H1A/S derfor kalkulerer med, at de skal have hele normalavancen ved et brugtvognssalg når bilen sælges engros, så er der derfor tale om en forkert forudsætning der er lagt ind i de skemaer, som H1 A/S har udarbejdet.

Omvendt må SKAT erkende, at for dyrere og til tider langsomt omsættelige biler, skal dækningsbidraget ved detailsalg være større end de 30.000 kr., som er indsat som gennemsnitsavance for disse køretøjer ved detailsalg. Vi skal dog gøre opmærksom på, at dækningsbidraget på de 30.000 kr. er ekskl. klargøringsomkostninger.

SKAT skal derfor foreslå, at der sker en nedsættelse af kravet på de dyrere og tungt omsættelige Mercedes biler, som er solgt detail fra selskabet således:

2010 - ingen biler solgt detail, som er medtaget i opgørelsen over overflyttet avance

2011 - Vogn nr 4, Mercedes C 200 CDI salgspris (detail)  412.500. Et opslag på bilen i 2014 viseren salgspris på 239.000 kr og en købspris på 208.590, svarende til en bruttoavance før klargøring på 30.410 kr. Dette medfører en nedsættelse af det overflyttede beløb på 410 kr, som rundes op til 5.000 kr.

2011 - Vogn nr 24, Mercedes Benz E 350 som er solgt for 850.000 kr detail. Et opslag i 2014 viser en salgspris på 490.000 kr. og en købspris på 427.106 kr, svarende til en brutto-avance før klargøring på 62.894 kr. Dette medfører en nedsættelse af det overflyttede beløb på 32.894 kr., som rundes op til 35.000 kr.
Alle øvrige biler er solgt engros i 2011, eller vi har undermateriale, som dokumenterer de faktisk aftalte priser.

2012 - Vogn nr 5, Mercedes R 280, som er solgt for 230.000 kr. detail. Et opslag i 2014 viser en salgspris på 120.000 kr. og en købspris når klargøringen holdes uden for beregningen på 104.670 kr. svarende til en bruttoavance på 15.330 kr. Skat har givet nedslag i den overflyttede avance på 30.000 til dækning af bruttoavancen og 29.854 kr = 59.854 kr. Der er derfor ikke grundlag for en yderligere nedsættelse af den overflyttede avance på dette detailsolgte køretøj.

2012 - Vogn nr 12, Mercedes ML 320 CDI varevogn, som er solgt for 280.000 detail. Et op-slag i Bilinfo i august 2014 viser en salgspris på 60.000 kr. og en købspris når klargøringen holdes uden for på 51.085 kr.,  svarende til en bruttoavance på 8.915 kr. SKAT har givet et nedslag i den overflyttede avance på 30.000 kr. i den overflyttede avance til dækning af bruttoavancen og 36.385 kr.=66.385 kr. Der er derfor ikke grundlag for en yderligere nedsættelse af den overflyttede avance på dette solgte køretøj.

2012 - Vogn nr 26, Mercedes R320cdi4matic sportstourer, som er solgt for 585.000 kr. detail. Et opslag på Bilinfo i 2014 viser en salgspris på 455.000 kr. og en købspris på 393.195 kr., svarende til en bruttoavance før klargøring på 61.805 kr. Dette medfører en nedsættelse af det overflyttede beløb på 31.805 kr., som rundes op til 35.000 kr. Der er ikke i beregningen taget hensyn til kalkulerede klargøringsomkostninger på 21.000 kr. på den brugte bil, idet disse ikke er indregnet i avanceopgørelsen. Dersom de skal indgå i beregningen, så skal der ske en nedsættelse af den overflyttede avance på yderligere 21.000 kr.

2012 - Vogn nr 30, Mercedes c200 2,2 CDI aut sedan, som er solgt for 520.000 kr. detail. Et opslag på Bilinfo i 2014 viser en salgspris på 325.000 kr. og en købspris på 286.450 kr., svarende til en bruttoavance før klargøring på 38.550 kr. Dette medfører en nedsættelse af det overflyttede beløb på 8.550 kr., som rundes op til 10.000 kr. Der er ikke i beregningen taget hensyn til evt. klargøringsomkostninger, idet der er tale om en bil der kun har kørt 5.000 km., og som fortsat er under fabriksgaranti.

2012  Vogn nr. 33, Mercedes ML320 cdi, som er solgt for 686.000 kr. detail. Et opslag på Bilinfo i 2014 viser en salgspris på 508.000 kr. og en købspris på 383.931 kr., svarende til en bruttoavance før klargøring på 69.653 kr. Dette medfører en nedsættelse af det overflyttede beløb på 39.653 kr., som rundes op til 40.000 kr. Der er i beregningen taget hensyn til kalkulerede klargøringsomkostninger på 43.533 kr. på den brugte bil, idet disse er indregnet i avanceopgørelsen.

Vi skal derfor anmode LSR om at nedsætte kravet således:

Vogn 2011-4             nedsættelse af den overflyttede avance med 5.000 kr.
Vogn 2011-24           nedsættelse af den overflyttede avance med 35.000 kr.
Vogn 2012 - 26        nedsættelse af den overflyttede avance med 35.000 kr.
Vogn 2012 - 30        nedsættelse af den overflyttede avance med 10.000 kr.
Vogn 2012 - 33        nedsættelse af den overflyttede avance med 40.000 kr.

Samlet nedsættelse for ovenstående 5 køretøjer udgør i alt 125.000 kr.

Dette giver en nedsættelse af afgiftskravet på 125.000 x 180/280 = 80.357 kr.

Nedsættelsen medfører en afledt forhøjelse af den godtgjorte moms på 80.357 x 25/125 = 16.071 kr.

SKAT er derimod ikke indstillet på at ændre avancen på solgte engrospriser, idet der derved ikke bliver plads til en normalavance hos brugtvognsforhandlerne, som skal sælge bilerne videre med avance, med garantiforpligtelsen, samt klargøringen af bilerne, samt fordi der i de forhold, hvor SKAT er bekendt med de faktisk aftalte priser, så er engrosbilerne derimod næsten altid solgt med tab, jfr. afsnit 3.4.

3.5 Avance på udstyr.
Selskabet og rådgiver fremfører, at det ikke er korrekt at tage udgangspunkt i selskabets egne interne fakturaer til salgsafdelingen.

Der skal i denne forbindelse henvises til salgschef M, som har oplyst, at værkstedspriserne til salgsafdelingen er identisk med de priser der opkræves hos kunderne. Der er kun enkelte udstyrs-genstande, som købes ind uden om værkstedet, som salgsafdelingen kan tjene på.

SKAT fastholder derfor fortsat at overpriserne på udstyret svarer til den overflyttede avance.

3.6 Generelle bemærkninger.
3.6.1 Urealistisk avance
Rådgiver anfører, at der opnås helt urealistiske avance på de brugte biler, dersom der fx flyttes 100.000 kr. over fra den brugte bil til den nye bil, og der kun accepteres en avance på 5.000 kr. ved engrossalget af bilen.

Skat er ikke enig i dette ræsonnement, idet rådgiver glemmer at der ikke opnås 95.000 kr i avance på den nye bil, idet tabet på den nye bil først skal dækkes. Først herefter kan avancen opgøres. Bagefter skal der beregnes den manglende registreringsafgift, som udgør 180/280 af den overflyttede avance. Først når der er taget hensyn til disse forhold kan selskabets avance opgøres. Det skal også bemærkes, at selvom den opgjorte overflyttede avance tillægges den nedskrevne salgspris, så er den opgjorte salgspris fortsat under den af Mercedes importøren anmeldte vejledende udsalgspris.

Rådgiver trækker som eksempel bil nr. 5 fra 2011 frem, hvor der er en positiv avance på 20.000 kr.

Rådgiver har slet ikke taget hensyn til, at der ligger en salgsopgørelse på denne bil på 1.135.000 kr. (inkl. afgiftspligtigt ekstraudsyr), og en aftalt byttepris på 830.000 kr.(bilag 11 under fane 5).  Bilen faktureres efter nedskrivning til 1.066.068 (bilag 2, fane 5). Der sker derfor en nedskrivning af salgsprisen med (1.135.542 KR - 1.066.068 kr.) = 68.932 kr. SKAT forhøjer kun prisen med 54.975 kr., uanset at der foreligger en aftale på handlen.

Rådgiver henviser også i denne forbindelse til bil nr.2011-6.

Det er her tale om en konkret opgørelse på grundlag af foreliggende aftale, jfr. bilag 11, fane 6 og sagsfremstillingens forklaring.

3.6.2 Skat har ikke løftet bevisbyrden jfr. SKM2005.14.VLR

Vi er enige med rådgiveren om, at det er SKAT, som skal løfte bevisbyrden i disse sager, jfr ovenstående retsforlig.

SKAT anser beviset for dokumenteret, og der henvises til behandlingen i sagsfremstillingen.

Der er flere tilfælde hvor det direkte fremgår, hvorledes handlen er gennemført, og hvor der efterfølgende er sket ændringer i faktureringen og dermed afgiftsberigtigelsen. (Der kan f.eks henvises til følgende vogn nr. 2010-3, 2010-4, 2010-7, 2010-10, 2011-6, 2011-11, 2011-17, 2012-27).

Der kan også henvises til 2011-25, hvor der er en beskrivelse af, hvorledes overflytning af avance foretages. Forholdet er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen

I de tilfælde hvor selskabet ikke har gemt det underlæggende materiale, eller stillet det til rådighed for SKAT, har vi været nødsaget til at foretage et skøn. Skønnet er ligeledes nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

3.7 Alternativ opgørelse udarbejdet af selskabet.

Rådgiver fastholder, uanset selskabets alternative opgørelse, sit primære synspunkt, at der ikke er sket overflytning af avance.
(...)"

SKAT har herefter kommenteret repræsentantens opgørelse enkeltvis for køretøjerne.

"(...)
Samlede Nedsættelser
På grundlag af rådgivers og selskabets indsigelser skal SKAT anmode LSR om at foretage følgende nedsættelser af registreringsafgiften og følgende afledte momsforhøjelser i forhold til skats afgørelser.

vogn nr

årsag

Registreringafgift

Afledt momsændring

  

2012-34

manglende begrundelse       

33.300

0

   

2012-35

manglende begrundelse         

39883

0

  

2011-4

Detailsalg hvor avancen burde have været højere

3.214

643

   

2011-24

Detailsalg hvor avancen burde have været højere

22.500

4.500

   

2012-26

Detailsalg hvor avancen burde have været højere

22.500

4.500

   

2012-30

Detailsalg hvor avancen burde have været højere

6.429

1.285

  

2012-33

Detailsalg hvor avancen burde have været højere

25.714

5.143

  

2010-13

Avance på byttebil sat for lavt

8.449

0

I alt

161.989

16071

Supplerende bemærkninger

Kundernes kendskab til

 • Vejledende udsalgspriser

Køber af de nye Mercedes biler har gennem den annoncering, som foretages af både importør virksomheden og de lokale forhandlere af Mercedes været fuldt ud bekendt med hvad prisen som minimum er for den pågældende bil, som de ønskede at købe, idet der udelukkende i forbindelse med annonceringen af bilerne, sker annoncering af den vejledende udsalgspris til priser fra for den pågældende model, og der anføres så i annoncen, at den viste model eventuelt er med ekstraudstyr. Desuden er de vejledende priser på bilerne offentligt tilgængelige på internettet. Her er priserne på det fabriksmonterede udstyr inkl. registreringsafgift ligeledes offentligt tilgængeligt for kunderne.

Herudover er der meget store og tydelige prisskilte i udstillingslokalerne, som viser den vejledende udsalgspris, når kunden henvender sig i forretningen og ønsker at se på den pågældende bilmodel. Af prisskiltet fremgår udsalgsprisen på bilen uden fabriksmonteret udstyr, samt prisen på det fabriksmonterede udstyr, samt den vejledende udsalgspris inkl. det fabriksmonterede udstyr, som der er monteret på udstillingsmodellen.

 • Beskatningsgrundlaget

Beskatningsgrundlaget er lig med afgiftsgrundlaget.

Kunderne har oplysningerne om beskatningsgrundlaget og dermed oplysninger om mindste-beskatnings prisen for Mercedes biler på grundlag af den annoncering, der foretages af Mercedes dels af de lokale forhandlere og dels i samarbejde med importøren, idet der i forbindelse med annonceringen af leasingpriserne, hvor det oplyses til hvilken pris pr måned den ønskede bil kan leases, samtidig oplyses om beskatningsgrundlaget.

Dette er også grunden til at salgschef M oplyser, at kunderne presser sælgere til at sælge bilen til lavest mulige beskatningsgrundlag (mindstebeskatningsprisen), således at de ikke kommer til at betale skat af et højere beløb, end hvis de havde leaset bilen hos Mercedes.

 • Kendskab til den nedskrevne værdi.

I forbindelse med udlevering af bilen til kunden modtager kunden en faktura, som inden modtagelsen af bilen skal underskrives af kunden, hvor denne erklærer, at ovenstående oplysninger i fakturaen er korrekte. Denne faktura erstatter den i loven krævede kontrakt/kontantsalgserklæring, som er et krav fra lovgivers side, for at sikre statskassen, at bilen er afgiftsberigtiget på det korrekte grundlag.

Kunden er derfor fuldt ud klar over til hvilken pris den nye bil er faktureret til, og kunden får dersom byttebilen ikke indgår i købsfakturaen på den nye bil, en kreditnota på den brugte ibyttetagne bil. Kunden er derfor fuldt ud vidende om at den pris der fremgår af den underskrevne faktura er levere end den vejledende udsalgspris.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker SKAT at blive hørt i sagen igen, inden Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

SKATs indlæg af 3. juni 2015
SKAT har på baggrund af styresignal, SKM2015.318.SKAT, indstillet til Skatteankestyrelsen, at afgiftskravet vedrørende 2 biler på i alt 11.733 kr. omfattet af afgørelserne frafaldes. Tilsvarende har SKAT indstillet, at selskabet skal betale et afledt momsbeløb heraf på 2.346 kr.

Repræsentantens udtalelse af 27. august 2015
"(...)
Vi finder det positivt at:

 • SKAT ikke vælger at fastholde sin afgørelse vedr. det skattemæssige fradrag, bl.a. med henvisning til at begrundelsen ikke har været tilstrækkelig begrundet fra SKATs side.
 • SKAT har frafaldet en del af afgiftskravet med i alt 11.733 kr. henvisning til SKM2015.318.SKAT og Landsskatterettens afgørelse af 21. maj 2014 omkring byttebiler som denne afgiftssag også primært omhandler.
  Vi har dog ikke forståelse for at SKAT alene har frafaldet afgiftskravet vedr. 2 bilhandler (bil-nr. 2011-15 og 2012-24)
 • SKAT har frafaldet kravet på bil-nr. 2012-34 og 2012-35 pga. manglende begrundelse, svarende til samlet nedsættelse af afgiftskravet på 73.183 kr.
 • SKAT nedsætter "overflyttet avance" på 5 konkrete køretøjer (bil-nr. 2011-4, 2011-24, 2012-26, 2012-30 og 2012-33) svarende til samlet nedsættelse af afgiftskravet på 80.357 kr.
 • SKAT nedsætter afgiftskravet med 8.449 kr. vedr. bil-nr. 2010-13, da SKAT havde beregnet for meget "overflyttet" avance vedr. dette køretøj.

SKAT har desuden under gennemgangen af udvalgte biler anmodet LSR om nedsættelse af afgiftskravet på et par yderligere køretøjer:

 • Bil-nr. 2011-12 - nedslag på 411 kr. i afgiftskravet
 • Bil-nr. 2012-13 - nedsalg på 2.382 kr. i afgiftskravet

SKAT har glemt at medtage disse 2 nedsættelser i den samlede opgørelse af afgiftskravet på side 30.
SKAT har opgjort det til, at afgiftskravet skal nedsættes med i alt 161.989 kr.
Når ovennævnte 2 biler medtages i opgørelsen skal afgiftskravet nedsættes med yderligere 2.793 kr.
Dertil skal medregnes afgiftskravet på 11.733 kr. som SKAT efterfølgende også har frafaldet
Det svarer til en samlet nedsættelse af afgiftskravet på i alt 176.515 kr. i forhold til SKATs oprindelige krav.
Derudover kommer de afledte momsændringer.

Øvrige bemærkninger:

 • Vi er ikke enige i SKATs vurdering af avancerne, når H1 efterfølgende har solg
 • brugte ibyttetagne biler engros til andre brugtvognsforhandlere
 • Vi er ikke enige i SKATs bemærkninger i udtalelsen til Skatteankestyrelsen af 27. marts 2015 om, at selskabet i månedsvis har indsendt urigtige oplysninger til SKAT og bevidst nedskrevet bilernes priser. Dette har SKAT ikke konstateret med henvisning til en enkelt af selskabets handler (bil nr. 2010-33). Vi kan konstatere at den pågældende bil-nr. 2010-33 ikke findes i SKATs opgørelse. Bil nr. 2010-3 er forældet, hvilket Skatteankestyrelsen generelt må forholde sig til i denne sag.
 • Vi er ikke enige i SKATs opfattelse vedr. bil-nr. 2012-12 hvor SKAT mener der er givet et "nedslag" på i alt 66.385 kr. (30.000 + 36.385) og selskabet blot mener 50.000 kr. er realistisk. De 36.385 kr. er faktisk afholdte værkstedsomkostninger og ikke "avance". Vores bemærkning om 50.000 kr. i avance er således beregnet i forhold til de 30.000 kr., hvilket som minimum bør medføre et afslag i "overflyttet" avance vedr. dette køretøj på 20.000 kr. (se SKATs bemærkning på side 26 af 31).
 • SKAT har i mange tilfælde fortsat bemærkninger om, at salgsprisen på den nye bil er under den anmeldte standardpris. Dette argument kan ikke have afgørende betydning efter vores vurdering, da det faktisk er hovedreglen at nye biler er solgt til salgspriser der ligger under standardprisen (kun ca. 16% er solgt til standardpriserne jf. SKATs egne oplysninger)
 • Desuden nævner SKAT afslutningsvist, at kunderne har kendskab til de vejledende udsalgspriser på køb af nye Mercedes-Benz biler, via diverse annoncering. Som tidligere nævnt er det ganske få nye køretøjer som bliver solgt til de vejledende udsalgspriser. De enkelte kunder ofte forsøge at indgå aftale med sælger om prisnedslag/rabat på bilen. Det er ganske naturligt både når der købes ny bil eller andre dyrere forbrugsgoder. At forhandleren giver en rabat på prisen på den nye bil er ikke ensbetydende med at der overflyttes avance til andre elementer i strid med afgiftslovgivningen. Og kunden har naturligvis viden om, at prisen der fremgår af den underskrevne faktura er lavere end den vejledende udsalgspris. Der er jo aftalt en rabat på den nye bil, så det skulle jo også gerne svare overens med prisen på fakturaen underskrevet af både sælger og køber, da dette er det som er endelig aftalt mellem parterne.

Vi fastholder desuden vores fremsatte påstande i klage af 21. februar 2014 om, at SKATs afgørelser skal ændres således, at der ikke skal ske efteropkrævning af registreringsafgift i det omfang SKAT mener i denne sag. Heller ikke efter at SKAT efterfølgende har frafaldet en del af afgiftskravet jf. ovennævnte bemærkninger.
(...)"

SKATs udtalelse af 23. september 2016
SKATs udtalelse omfatter en generel udtalelse til Skatteankestyrelsens kontorindstilling for sagerne omfattet af projektet.

SKAT tiltræder Skatteankestyrelsens kontorindstilling og er ikke fremkommet med nye oplysninger eller vurderinger. SKAT har i udtalelsen bl.a. præciseret deres opfattelse af, hvorledes markedsprisen kan og skal fastsættes, herunder fastsættelse af markedsprisen ud fra et forsigtigt skøn.

Repræsentantens bemærkninger af 28. oktober 2016
"(...)
Vores bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Vi er enige i Skatteankestyrelsens opfattelse om, at det i denne sag er SKAT, som i hver enkelt handel skal løfte bevisbyrden for evt. overflytning af afgiftspligtig avance fra ny bil til enten ekstraudstyr mv. eller en brugt byttebil.

Vi er enige med Skatteankestyrelsen i, at SKAT ved deres gennemgang af de enkelte handler i denne sag grundlæggende ikke har løftet bevisbyrden for evt. overflytning af afgiftspligtig avance til salg af udstyr eller byttebil på det foreliggende grundlag.

Der kan ikke alene tages udgangspunkt i virksomhedens egne interne værkstedspriser, vejledende priser fra importør eller priser fra eksterne underleverandører. SKAT har bl.a. ikke udøvet tilstrækkelig sammenligning med eksterne priser i markedet på tilsvarende biler og udstyr. SKAT har desuden ikke udøvet tilstrækkelig forsigtighed ud fra et skøn.

Det kan samtidig konkluderes, at de af SKAT fastsatte avancer på henholdsvis 5.000 kr. (engrossalg) og 30.000 kr. (detailsalg) ikke alene kan anvendes ved vurderingen af, om der er overflyttet avance eller ej. Det skyldes, at SKAT ikke har foretaget en tilstrækkelig sammenligning med øvrige priser i markedet og samtidig har taget højde for den konkrete handels omstændigheder. Derudover har SKAT ikke fastsat en markedspris ud fra et skøn, hvori der er taget hensyn til den forsigtighed, der skal være ved fastsættelse af prisen.

Efter vores vurdering har SKAT ved sine afgørelser af 21. november 2013 og 3. februar 2014 i denne sag ikke konstateret og løftet bevisbyrden for, at H1 A/S som forhandler har overflyttet afgiftspligtig avance i strid med reglerne. Skatteankestyrelsen indstiller, at der i disse situationer skal gives klageren medhold og dermed ændre SKATs afgørelse på disse handler, hvilket vi er helt enige i.

Det er dog også Skatteankestyrelsen opfattelse, at der er flere handler i sagen, hvor den fakturerede pris på udstyr må antages at være væsentligt højere end markedsprisen på tilsvarende udstyr, ved en sammenligning med eksterne priser i markedet samt ud fra et forsigtigt skøn. Tilsvarende oplyser Skatteankestyrelsen, at der skulle være nogle handler i denne sag, hvor det må antages, at H1 A/S har fastsat prisen på byttebilen væsentligt lavere end markedsprisen ved en sammenligning med priser hos andre forhandlere.

Dette er en generel opfattelse gældende for denne sag og 7 andre sager hos andre forhandlere med tilsvarende problemstilling. Skatteankestyrelsen nævner ikke nogle konkrete handler, hvor de vurderer at H1 A/S i strid med reglerne skulle have overflyttet afgiftspligtig avance, hvorfor vi ikke konkret har mulighed for at forholde os hertil.

Vi skal anmode Landsskatteretten om, at der tages konkret stilling til den afgiftsmæssige behandling og evt. efteropkrævning af registreringsafgift i alle de enkelte handler i denne sag, hvor SKAT med sin afgørelse har efteropkrævet registreringsafgift på i alt 2.454.383 kr. vedrørende 80 biler.

Vi er grundlæggende enige i Skatteankestyrelsens opfattelse og retningslinjer omkring bevisbyrde og skøn mv. Men vi er ikke enige i Skatteankestyrelsens indstilling til afgørelse om, at det efterfølgende skal overlades til SKAT at foretage en revurdering af de enkelte handler. Det bør og skal ikke være SKAT, der selv laver en ny vurdering af alle de enkelte handler i sagen, hvor SKAT bl.a. skal vurdere, om SKAT selv i de enkelte handler har løftet bevisbyrden for overflytning af avance.

Vi skal på det kraftigste opfordre til, at det er Landsskatteretten som foretager en endelig vurdering af de enkelte handler på grundlag af det omfattende materiale, der allerede foreligger i denne sag. Hvis Landsskatteretten på den baggrund konstaterer og træffer afgørelse om, at SKAT i nogle tilfælde har løftet bevisbyrden for, at H1 A/S har overflyttet avance i nogle af de 80 handler, kan det herefter overlades til SKAT at foretage den talmæssige opgørelse og endelig beregning af størrelse af overflyttet avance og afgift/moms i de handler, hvor bevisbyrden for overflyttet avance er løftet af SKAT.

Overlades det til SKAT at indhente nye oplysninger i forhold til, om de har løftet bevisbyrden, vil dette efter vores opfattelse medføre, at SKAT foretager en fornyet sagsbehandling, for hvilken der i sagens natur skal gives høring samt ske iagttagelse af forældelsesreglerne i skatteforvaltningslovens § 31 og klageadgang. I så fald vil SKAT i realiteten få et nyt forsøg, idet det således er muligt at fastholde ændringerne, men på grundlag af fornyede beviser og begrundelse for overflyttet avance.

Hjemvisning finder normalt anvendelse, hvor første instans-afgørelsen er behæftet med så alvorlige formelle mangler, at det er nødvendigt med en ny behandling fra bunden af. Ankeinstansen vil have mulighed for at "reparere" afgørelsen, men for ikke at afskære skatteyderen fra behandling på dette rette grundlag i flere instanser, kan der ske hjemvisning.

I de foreliggende sager er der ikke tale om hjemvisning på grund af formelle fejl. Det er det materielle grundlag for afgørelserne, der anfægtes af Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen afviser således, at SKAT har løftet sin bevisbyrde, hvorved det materielle grundlag for afgørelserne bortfalder.

Hjemvisning kan også finde sted, hvor ankeinstansen afviser det konkret foretagne skøn, og hvor denne selv afstår fra at foretage et fornyet skøn. Men i disse sager er der heller ikke tale om tilsidesættelse af et skøn. Skatteankestyrelsen forholder sig ikke til de konkret foretagne skøn, men afviser hele grundlaget for disse. Der er således ikke tale om, at der skal foretages et ændret skøn. Skatteankestyrelsen afviser SKATs forsøg på at opgøre alternative værdier for de enkelte elementer i afgiftsberegningen. Det er således ikke det konkret opgjorte skøn, der afvises, men selve grundlaget for SKATs afvisning af de selvangivne oplysninger. Hjemvisning vil derfor være udtryk for, at SKAT får mulighed for at træffe nye afgørelser på et helt nyt grundlag - ikke på et justeret grundlag.

Skatteankestyrelsen er nået til det resultat, at der ikke er grundlag for de af SKAT foretagne ansættelsesændringer. Ikke at ansættelsesændringerne er ukorrekt opgjort, men at SKAT ikke har løftet bevisbyrden for, at der er uoverensstemmelse mellem de selvangivne oplysninger og de reelle værdier. I denne situation må den korrekte konsekvens være at give virksomheden medhold i sagen og ikke hjemvisning. Sagen bør altså ikke blot hjemvises til fornyet sagsbehandling hos SKAT, som herefter kan træffe ny afgørelse med en ny begrundelse ud fra de retningslinjer, som Skatteankestyrelsen har indstillet i sit forslag til afgørelse. Det vil medføre ikke kun en ukorrekt afgørelse, men også at sagen igen trækkes helt unødigt i langdrag, og H1 A/S og os som rådgiver igen skal bruge et væsentligt om- fang af ressourcer på at vurdere og forhandle med SKAT om løftet bevisbyrde mv. i de enkelte handler. Der er således en væsentlig risiko for, at dette vil medføre en lang række nye klagesager, der efterfølgende skal afgøres ved Landsskatteretten og domstolene om en årrække.

H1 A/S kan som virksomhed ikke være tjent med at skulle vente flere år endnu på en ende- lig afgørelse i denne sag om efteropkrævning af registreringsafgift på biler, solgt i perioden 2010- 2012.

Vi er helt enige med Skatteankestyrelsen i, at der skal fastsættes nogle retningslinjer for både SKAT og branchen som helhed. Det kan eksemplerne på handler, som Skatteankestyrelsen har medtaget i sit forslag til afgørelse, sagtens illustrere. Men bagudrettet for de i alt 80 handler skal vi anmode Landsskatteretten om at træffe en konkret afgørelse i denne sag.

Landsskatteretten skal træffe afgørelse i sagen på helt normalt vis, som det eksempelvis er sket i SKM2014.718.LSR, der er meget sammenlignelig med denne sag. SKAT har i sagen SKM2014.718.LSR anvendt samme metodik og begrundelse, som er tilfældet i denne sag mod H1 A/S, hvilket bestyrkes af, at der er tale om samme sagsbehandler hos SKAT, som har kørt de to sager.

SKATs sagsbehandler har i denne sag mod H1 A/S alene anerkendt, at der var 2 konkrete bilhandler, som efter SKATs opfattelse var sammenlignelige med forholdene i SKM2014.718.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at SKAT heller ikke havde dokumenteret og løftet bevisbyrden for, at forhandleren havde overflyttet afgiftspligtig avance. SKAT havde i den konkrete sag efteropkrævet registreringsafgift på 399.352 kr. vedrørende 26 biler, hvilket Landsskatteretten ændrede og nedsatte kravet til 0 kr.

Når de faktiske forhold og SKATs dokumentation og begrundelse (eller mangel på samme) er sammenlignelige i denne sag og SKM2014.718.LSR, bør Landsskatterettens afgørelse også få samme resultat, altså en nedsættelse af kravet til 0 kr. på grund af manglende bevisførelse fra SKATs side.

Skatteankestyrelsen har i sin indstilling ikke henvist til denne praksis i SKM2014.718.LSR, men kun til Vestre Landsrets afgørelse fra 2005 (TfS2005, 128 V). Vi skal anmode Skatteankestyrelsen om, at praksis i SKM2014.718.LSR også indarbejdes i den endelige afgørelse i denne sag i forhold til sagen omkring overflytning af avance til brugte byttebiler.

Såfremt Skatteankestyrelsen fastholder, at SKAT skal have endnu en chance for at løfte bevisbyrden for overflytning af avance på grundlag af Skatteankestyrelsens principper for fastlæggelse af markedspriser mv. på ekstraudstyr, brugte byttebiler mv., skal sammenligningen ske ved, at SKAT i hver enkelt handel dokumenterer realistiske markedspriser på udstyr mv. i perioden 2010-2012 hos flere andre aktører i markedet.

Bemærkninger til handel 1 og 2 vedrørende byttebiler
I eksempel 1 på side 12 skriver Skatteankestyrelsen, at forhandleren har opnået en avance på 63.500 kr. ved det efterfølgende salg af byttebilen. Beregningen i eksemplet er lavet med udgangspunkt i en salgspris på 98.500 kr. (inkl. brugtmoms), fratrukket købsprisen for byttebilen på 35.000 kr.

Det skal præciseres, at forhandleren i sådan et tilfælde ikke har opnået en avance på 63.500 kr. For- handleren skal afregne 12.700 kr. i brugtmoms til SKAT, svarende til 20% af de 63.500 kr. Forhandle- rens resterende avance på salget af den brugte bil udgør herefter 50.800 kr. Herfra skal endvidere fra- trækkes evt. omkostninger til klargøring, reparation, lønomkostninger mv., hvorefter forhandlerens reelle avance på den brugte bil kan opgøres.

Tilsvarende princip gør sig gældende for handel nr. 2 på side 13 i kontorindstillingen.

På side 12 i kontorindstillingen skriver Skatteankestyrelsen, at der skal foretages et konkret skøn, der bl.a. tager højde for øvrige forretningsmæssige hensyn, der kan begrunde en lavere købspris for byttebilen. Det dækker bl.a. over byttebilens stand og parternes villighed til at indgå handlen. Dette skøn kan eksempelvis udgøre -10 til -35% under priserne på tilsvarende brugte biler i markedet.

I de efterfølgende eksempler på 2 fiktive handler på side 13 har Skatteankestyrelsen taget udgangspunkt i et skøn i intervallet -10% til -25%.

Vi skal på den baggrund anmode Skatteankestyrelsen om at bekræfte, at markedsprisen kan findes i intervallet -10 til -35% (ikke -25%) efter de samme principper, som Skatteankestyrelsen har anført vedrørende udstyr. De intervaller, som Skatteankestyrelsen har beregnet i de 2 eksempler, tager udgangspunkt i -25%.

Efter vores vurdering skal markedsprisen i de 2 eksempler opgøres som følger:

Handel 1: Interval -10% til -35% svarende til 68.400 kr. til 49.400 kr.

Handel 2: Interval -10% til -35% svarende til 120.375 kr. til 86.937 kr.

Dette bør præciseres i endelig afgørelse fra Landsskatteretten, så dette forhold ikke efterfølgende skal give anledning til diskussion med SKAT.

Bemærkninger til punktet forældelse
Vi er ikke enige i Skatteankestyrelsen indstilling omkring forældelse af afgiftskrav på biler vedrørende handler, som H1 A/S har solgt før 1. april 2010.

Som anført ovenfor i bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling, er det vores opfattelse, at sagen ikke skal hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Der skal herefter også træffes afgørelse af, om der i denne sag er tale om grov uagtsomhed fra H1 A/S' side.

Uanset, om SKAT får mulighed for en fornyet opgørelse ved en hjemvisning, og ved deres efterfølgende gennemgang og revurdering af de enkelte handler efter retningslinjerne, som Skatteankestyrelsen har givet, når frem til, at bevisbyrden for overflytning af avance er løftet, kan forholdene ikke anses som en groft uagtsom handling.

Der er stadig et væsentligt element af skøn inde over en sådan vurdering, som ikke kan statuere, at H1 A/S har handlet groft uagtsomt ved fastlæggelse af sine priser i handlerne med kunder før den 01.04.2010. Viser SKATs eventuelle nye gennemgang af sagerne, at H1 A/S har aftalt en pris på en byttebil med uafhængig kunde, der eksempelvis ligger 40% under den markedspris, som SKAT fastlægger ved sin nye gennemgang af sagen, er der grundlag for at efteropkræve afgift efter de principper, som Skatteankestyrelsen har fastlagt. Men det kan efter vores vurdering ikke anses som en grov uagtsom handling af H1 A/S, der medfører, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er tilstede.

Der er konkret tale om 4 bilhandler indgået med kunder før den 01.04.2010, og Skatteankestyrelsen giver nu primo 2017 SKAT en ny mulighed for at fastlægge nogle markedspriser, som de mener var gældende på handelstidspunktet for ca. 7 år siden. Efter vores opfattelse har SKAT har haft adskillige år til at fremskaffe dokumentation for priser mv., som SKAT kunne bruge til at konstatere, at H1 A/S groft uagtsomt skulle have overflyttet afgiftspligtig avance fra disse 4 biler før den 01.04.2010 i strid med reglerne.

Havde SKAT i sine afgørelser fra 21. november 2013 og 3. februar 2014 eksempelvis konstateret, at en sælger hos H1 A/S havde faktureret noget ekstraudstyr, som rent faktisk ikke var blevet leveret til kunden, eller en sælger selv havde ændret i den aftalte pris for byttebilen, kunne SKAT have løftet bevisbyrden for overflyttet avance, og et sådan forhold kunne evt. anses som værende en groft uagtsom eller forsætlig handling fra H1 A/S' side.

Men dette har SKAT ikke konstateret i denne sag.

Bemærkninger til bil nr. 34 og 35 samt øvrige handler, som SKAT efter sin afgørelse har revurderet.
Vi er enige i Skatteankestyrelsens indstilling vedrørende bil nr. 34 og 35 fra 2012, hvor afgiftskravet nedsættes til 0 kr. på grund af manglende begrundelse.

Vi skal endvidere anmode Skatteankestyrelsen om, at der i den endelige afgørelse fra Landsskatteretten bliver indarbejdet de øvrige reguleringer af afgiftskravet, som SKAT har frafaldet i sagsforløbet efter SKATs afgørelser.

SKAT har ved brev af 27. marts 2015 og 3. juni 2015 sendt bemærkninger til nogle konkrete handler og beløb, hvor SKAT anmoder Skatteankestyrelsen om at frafalde krav om registreringsafgift.

Det bør i afgørelsen fra Landsskatteretten præciseres, hvilke bilhandler og beløb, der helt konkret er tale om, så dette ikke efterfølgende giver anledning til diskussion med SKAT.  Alternativt skulle SKAT have genoptaget sine tidligere afgørelser og ændret reguleringerne af afgiften og evt. begrundelse. Dette kan vi ikke se er sket i denne sag, hvorfor Landsskatteretten positivt skal tage stilling til SKATs anmodning om at frafalde kravet delvist på nogle biler.

Vores bemærkninger til SKATs udtalelse
Udstyr
Vi bemærker, at SKAT under punkt 1 vedrørende udstyr er enige med Skatteankestyrelsen - og os - i, at der ved fastlæggelse af gennemsnitlige markedspriser skal tages udgangspunkt i forhandlerens egne priser i samme omsætningsled, sammenholdt med priser hos andre forhandlere i markedet.

Men SKAT fastholder samtidig, at de kan fastsætte markedsprisen som gjort i de tilfælde, hvor disse oplysninger ikke er eller har været tilgængelige.

I denne sag har SKAT alene taget udgangspunkt i H1 A/S' egne interne værkstedspriser på diverse ekstraudstyr og lønomkostninger vedrørende montering mv. Flere steder i SKATs afgørelse anføres følgende "På grundlag af de interne dokumenter har SKAT opgjort prisen på det eftermonterede ekstraudstyr til X kr. ekskl. moms". Sådanne interne priser mellem en værkstedsafdeling og salgsafdeling hos H1 A/S kan ikke anses som en markedspris. En sådan pris vil som udgangspunkt være væsentlig under den reelle markedspris. I andre tilfælde har SKAT taget udgangspunkt i prisen fra en ekstern underleverandør, som H1 A/S har indgået aftale med om levering af montering af diverse ekstraudstyr.

SKAT har i denne sag ikke gjort noget aktivt for at fremskaffe priser på udstyr hos andre forhandlere på markedet. Det er ikke H1 A/S, der skal fremskaffe sådanne priser på udstyr hos andre forhandlere i markedet og dermed dokumentere over for SKAT, at deres fastsatte priser på diverse udstyr mv. ikke afviger væsentligt fra markedsprisen.

Vi skal derfor anmode Landsskatteretten om at fastholde princippet om, at forhandlerens interne værkstedspriser ikke alene kan anses som en markedspris, og beløb, som overstiger disse interne priser, uden videre anses som overflyttet avance fra bilens pris til prisen på udstyret.

SKAT er heller ikke enig med Skatteankestyrelsen i, at skønsintervallet på udstyrspriser kan være op til 35%, da forbrugere ifølge SKAT ikke vil betale 35% mere for udstyr i forhold til en gennemsnitlig markedspris på det pågældende udstyr.

Efter vores vurdering vil det ikke være urealistisk med et højere interval for skønnet end niveauet 10%-35% på mange former for ekstraudstyr. Det gælder både ved køb af ekstraudstyr i ren handel og i forbindelse med køb af ny bil.

Ønsker en kunde eksempelvis montering af træk på sin nye bil, aftales dette ofte med forhandleren, som også har leveret den nye bil. Nogle kunder undersøger markedet og indhenter tilbud på eftermontering af træk hos andre leverandører. Det er ikke urealistisk, at disse priser på anhængertræk inkl. montering kan variere i et større interval, hvor den højeste pris er mere end 35% højere end laveste pris.

Det er ikke urealistisk, at kunden stadig vælger at købe anhængertrækket til sin nye bil, for eksempelvis 12.000 kr. hos forhandleren, uanset det faktum, at kunden ved at undersøge priser hos 3 andre forhandlere kunne have købt det til eksempelvis 8.000 kr. Men det er ikke ensbetydende med overflytning af avance, uanset det faktum, at forhandleren rent faktisk har prisfastsat anhængertrækket til en pris, der ligger 50% over laveste tilbud fra anden leverandør.

Kunden har i det tilfælde besluttet sig for at købe den nye bil til en aftalt pris og har evt. fået en rabat på bilen, hvorefter processen omkring mersalg af diverse ekstraudstyr begynder. Kunden er ofte villig til at betale lidt mere for ekstraudstyr hos forhandleren for at få det med som en samlet pakke i forbindelse med leveringen af den nye bil. Der er tale om en konkret forhandling af priser på bil, udstyr og andre tillægsydelser mellem to uafhængige parter, H1 A/S som forhandler og kunden på den anden side. Det faktum, at forhandleren vælger at give en rabat på den nye bil, er ikke betinget af, at kunden samtidig forpligter sig til at købe en udstyrspakke for X antal kr.

Byttebiler
SKAT mener fortsat, at det skal være muligt og nødvendigt for SKAT at fastsætte en fiktiv avance, og dermed fastslå markedsprisen på brugte byttebiler. SKAT mener også det reelt er umuligt at sammenligne forhandleres priser i samme omsætningsled, som andre forhandlere i markedet har prissat tilsvarende biler til. SKAT skriver, at de i sagerne derfor har sammenlignet den faktisk avance, opnået på en byttebil, modtaget i forbindelse med forhandlerens salg af ny bil, med forhandlerens gennemsnitlige avance på tilsvarende brugte biler, solgt i samme periode. SKAT mener, dette kan dokumentere flytning af avance, når en forhandler har opnået en væsentlig større avance på byttebilen, end ved salg af tilsvarende brugte biler, hvor der ved købet ikke samtidig indgik salg af en ny bil.

Det skal præciseres, at SKAT i den konkrete sag hos H1 A/S ikke har sammenlignet de faktiske avancer, som H1 A/S har opnået på en byttebil, modtaget i forbindelse med forhandlerens salg af ny bil, med forhandlerens gennemsnitlige avance på tilsvarende brugte biler, solgt i perioden 2010-2012.

SKATs sagsbehandler har i denne sag konsekvent "indrømmet" en forhandleravance på 5.000 kr. i forbindelse med engrossalg af byttebilen og 30.000 kr. ved detailsalg. Avance derudover har SKAT anset som overflyttet avance fra den nye bil til byttebilen og efteropkrævet afgift, uanset om den nye bil er solgt med negativ eller positiv avance eller set på andre forretningsmæssige forhold, der kan begrunde prisen på den brugte byttebil.

Som er tilfældet i sagen SKM2014.718.LSR, har SKAT ikke ved den objektive konstatering godtgjort, at der i alle tilfælde reelt er tale om flytning af avance og ikke et salg med tab, efterfulgt af et salg med avance.

Det fremgår af SKATs styresignal SKM2015.318.SKAT, at principperne fastlagt af Landsskatteretten i SKM2014.718.LSR også skal finde anvendelse på tilsvarende verserende sager, eksempelvis som denne sag. Det fremgår også, at hvis SKAT i begrundelsen for afgørelsen eksempelvis har sammenlignet forhandlerens avance på den videresolgte indbyttede brugte bil med forhandlerens gennemsnitsavancer på tilsvarende biler i øvrigt, vil sagen som udgangspunkt ikke være omfattet af de sager, som skal genoptages.

Efter vores opfattelse er principperne fra SKM2014.718.LSR ikke i tilstrækkelig grad inddraget i denne sag. Og SKAT har i sine afgørelser i denne sag ikke sammenlignet H1 A/S' avance på de videresolgte byttebiler med forhandlerens gennemsnitsavancer på tilsvarende brugte biler.

Alene på den baggrund burde Landsskatteretten ændre SKATs afgørelse og give H1 A/S medhold, da SKAT med sin metodik i denne sag ikke har løftet bevisbyrden for overflyttet avance til brugte byttebiler.
(...)"

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af den dagældende registreringsafgiftslovs § 8, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008, at:

"Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis told- og skatteforvaltningen inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance, jf. dog § 9, stk. 3 og 4. Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at elementer, herunder avance, som indgår i beregningen af den afgiftspligtige værdi, overflyttes eller faktureres, så de ikke længere omfattes af den afgiftspligtige værdi, kan de transaktioner, hvor den pågældende overflytning eller omfakturering er konstateret, tilsidesættes i relation til afgiften"

Af de almindelige bemærkninger til registreringsafgiftslovens § 8, i den i 2009 og 2010 gældende formulering, der blev indsat ved lov nr. 363 af 2. juni 1997, fremgår det vedrørende indsættelse af to værnsregler, (Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 5461), at formålet med lovændringen blandt andet var, at regeringen ønskede at gribe ind over for den praksis, hvor bilforhandleren aftalte med kunden, at den brugte bil indgik i handlen til under den rigtige brugtvognspris, mod at kunden til gengæld skulle betale en lavere pris for den nye bil. Det fremgår således, at:

"Hovedelementerne i forslaget er:
Personbiler m.v.
1. Der indføres en minimumsværdi for den afgiftspligtige værdi på detailforhandlernes indkøbspris tillagt 5%. Som hovedregel vil registreringsafgiften fortsat blive beregnet af forbrugerprisen med moms, men uden registreringsafgift, men der vil altid mindst blive beregnet afgift af en detailavance på 5%. For biler, der hidtil har været solgt med normal avance, ændres afgiften ikke. Forslaget vil medføre, at man ikke længere efter forhandling mellem bilsælgeren og køberen kan aftale avancen flyttet fra den nye bil, hvoraf der betales afgift til den bil, der tages i bytte.

(...)

Efter en ændring af registreringsafgiftsloven, der trådte i kraft i efteråret 1996, er der blevet mulig hed for at fastsætte priserne på nye biler mere individuelt. En bilsælger vil kunne forlange en højere pris for en bil, hvis markedet kan bære det, eller en kunde er specielt interesseret i f.eks. hurtig levering. Modsat vil en bilkøber kunne forhandle prisen ned. Ved prisnedslag på 1.000,- kr. inkl. afgift vil forhandlerens avance falde med ca. 350,- kr. inkl. moms og 285,- kr. ekskl. moms. Resten af prisnedslaget på ca. 650,- kr. ved være nedsat registreringsafgift.

Ændringen af reglerne har imidlertid sat fokus på en praksis, hvorved der ved en kreativ fakturering kan ske en reduktion af afgifterne, uden at bilforhandlerens reelle avance bliver reduceret. Teknikken består i, at bilforhandleren, der skal sælge en ny bil og købe en brugt af bilisten, aftaler med bilisten, at prisen på den brugte bil skal være under den rigtige brugtpris. Herved får bilforhandleren udsigt til at opnå større avance på videresalg af den brugte bil. Som modydelse for at acceptere en lavere pris på den brugte bil, vil bilkøberen få tilbudt en lavere pris på den nye bil. Forhandleren betaler dog kun ca. 1/3 af nedslaget for den nye bil. Resten betaler statskassen. Forudsætningen for disse transaktioner er, at der kan gives en brugt bil i bytte. Hvis bilkøberen ikke har en sådan, er der tilfælde, hvor bilsælgeren havde solgt en sådan til bilkøberen midlertidigt.(...)"

Af de specielle bemærkninger til § 8, stk. 1, sidste pkt. (Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 5474, venstre spalte) fremgår følgende:

"Endvidere indsættes en værnsregel, som giver told- og skattemyndighederne mulighed for at tilsidesætte transaktionernes afgiftsmæssige virkninger, hvis de konstaterer, at der er sket overflytning eller omfakturering af priselementer fra det afgiftspligtige til det afgiftsfri område. Dette kan være tilfældet, hvis en prisnedsættelse ikke foretages isoleret, men betinget af eller i forbindelse med en anden handel, eksempelvis salg af ekstraudstyr eller køb af kundens brugte bil.

(...)"

Af Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 11. januar 2005, offentliggjort i SKM2005.15.TSS, til Vestre Landsrets afgørelse i TfS 2005,128 V, fremgår det, at:

"Ved et indenretligt forlig i Vestre Landsret er det fastslået, at det er ToldSkat, der har bevisbyrden for, at der er sket overflytning af afgiftspligtig avance på den fabriksnye bil til en forhøjet ikke-afgiftspligtig avance på den ibyttetagne brugte bil. I den aktuelle sag var slutsedlerne alene udfyldt med forskelsbeløbet mellem den solgte (nye) og den brugte ibyttetagne bil (byttesummen). Der var ikke grundlag for at opkræve registreringsafgift på baggrund af standardpriserne for bilerne, idet landsretten ikke fandt, at ToldSkat havde løftet bevisbyrden for overflytningen af avance. Det var således ikke bevist, at kunderne inden handlens endelige indgåelse ikke var orienteret om, at prisen for den bil, der blev taget i bytte, i det endelige salgsdokument ville blive beregnet med udgangspunkt i den aftalte byttesum og en pris lavere end standardprisen for den fabriksnye bil.(...)"

Skatteministeriet har den 23. februar 2004 fremsendt et svar på spørgsmål nr. 134-138 af 12. december 2003 (Alm. del - bilag 164). Heraf fremgår det ligeledes, at det er SKAT, der har bevisbyrden for, at der er sket overflytning, og at der stilles store krav til denne bevisbyrde.

Skatteministeriet har den 28. maj 2014 fremsendt et svar på spørgsmål nr. 494 af 30. april 2014. Heraf fremgår det, at det som udgangspunkt er SKAT, der skal løfte bevisbyrden for, at en bilforhandler har flyttet avance fra et køretøjs afgiftspligtige værdi til f.eks. afgiftsfrit ekstraudstyr.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at bevisbyrden for, at der er sket overflytning af avance, er SKATs, og at denne kan løftes og handlens transaktioner tilsidesættes, hvis det kan konstateres, at et nyt køretøj er solgt med negativ eller ingen avance (nul avance) i forhold til forhandlerens indkøbspris. Denne prisnedsættelse må dog ikke være udtryk for konkret forhandling i den isolerede handel, men skal være betinget af en samlet handel, hvor tillige indgår øvrige elementer, der ikke er afgiftsbelagte, og som indgår i handlen til en pris, der ligger væsentligt over markedsprisen. Prisnedsættelsen må videre ikke konkret kunne forklares med en forretningsmæssig begrundelse.

Det er tillige et krav for at løfte bevisbyrden, at handlerne af den nye bil og udstyret skal være umiddelbart tidsmæssigt forbundne og i øvrigt betinget af hinanden, således at bilen ikke kan købes til den aftalte pris, medmindre f.eks. udstyret købes til den angivne pris.

SKAT har ikke fremlagt dokumentation for, at der i de handler, der indgår i nærværende sag, eller i nogen andre handler i lignende verserende sager, er tale om, at det mellem handlernes parter eksplicit er aftalt at overflytte avance eller at justere priserne således, at avance flyttes fra de afgiftsbelagte biler til ikke afgiftsbelagt udstyr eller byttebiler. Det er endvidere ikke dokumenteret, at køber har været bevidst om, at priserne er fastsat ud fra en målsætning om at ville minimere betalingen af registreringsafgift.

Udstyr
I forhold til at fastlægge markedsprisen på ekstraudstyr har SKAT fastsat ekstraudstyrets markedspris på grundlag af forhandlerens internt fakturerede priser, priser fra en ekstern leverandør (tredjemand) eller importørens vejledende udsalgspriser.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at de af SKAT fastsatte markedspriser ikke kan danne grundlag for en fastsættelse af markedsprisen for udstyr. Dette skyldes, at der ved anvendelse af interne priser, vejledende priser samt priser fra en ekstern leverandør ikke er foretaget en tilstrækkelig sammenligning med øvrige priser i markedet. Hertil kommer, at markedspriserne ikke er fastsat ud fra et skøn, hvori der tages hensyn til den forsigtighed, hvormed priserne bør fastsættes.

Det er herefter Landsskatterettens vurdering, at SKAT ikke på det foreliggende grundlag ved en gennemgang af selskabets priser for udstyr har løftet bevisbyrden for, at det kan konstateres at, den af forhandleren fakturerede pris ligger væsentligt over markedsprisen. Det er således ikke konstateret, at der er overflyttet avance fra et afgiftsbelagt køretøj til udstyr, der ikke indgår i det afgiftspligtige grundlag.

Byttebil
SKAT har ved vurderingen af, om hvorvidt der er overflyttet avance fra den nye bil til byttebilen fastsat forhandlerens avance ved en gros handler til 5.000 kr. og ved detailhandler til 30.000 kr.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at SKAT ikke kan fastsætte et maksimalt beløb for avance på salg af byttebiler. Dette skyldes, at der ved at anvende faste priser for avance på salg ikke er foretaget en sammenligning med tilsvarende priser og avancer i markedet. Hertil kommer, at markedspriserne ikke er fastsat ud fra et skøn, hvori der tages hensyn til den forsigtighed, hvormed priserne bør fastsættes.

Det er herefter Landsskatterettens vurdering, at SKAT ikke på det foreliggende grundlag ved en gennemgang af selskabets avancer ved salg af byttebiler har løftet bevisbyrden for, at det kan konstateres at, den af forhandleren fakturerede pris for byttebilen ligger væsentligt under markedsprisen. Det er således ikke konstateret, at der er overflyttet avance fra et afgiftsbelagt køretøj til en byttebil, der ikke indgår i det afgiftspligtige grundlag.

Det er dermed ikke berettiget, at SKAT har afkrævet selskabet yderligere afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1.

Landsskatteretten giver på denne baggrund selskabet medhold i den nedlagte påstand.