En tegningsret er den ret, der giver et selskabs aktionærer ret til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital (emission). Ønsker du  ikke selv at udnytte tegningsretterne, kan du sælge dem. Gevinsten beskattes som aktieindkomst.

  • En tildelt tegningsret anses for anskaffet til 0 kr.
  • Du skal betale skat af hele salgssummen, hvis du sælger tildelte tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Sælger du aktieretter eller tegningsretter til aktier optaget til handel på et reguleret marked, skal du opgøre gevinst eller tab som forskellen mellem salgssummen og købssummen - den såkaldte aktie-for-aktie-metode.

Eksempel:

Du har 1000 aktier i B A/S. Du får 1000 tegningsretter, som giver ret til at tegne 100 nye aktier (forholdet 10:1). Du sælger tegningsretterne for 2 kr. pr. stk.

Købesum for tildelte tegningsretter (altid 0 kr.)

 0 kr.

Salgssum for tegningsretterne - 1000 stk. à 2 kr.

2.000 kr.

Gevinst (aktieindkomst)

2.000 kr.

Gevinster under 58.900 kr. i 2023 (for ægtefæller i alt 117.800 kr.) beskattes med 27 pct. (57.200 kr. og 114.400 kr. for ægtefæller i 2022).

Gevinster over 58.900 kr. i 2023 (for ægtefæller i alt 117.800 kr.) beskattes med 42 pct. (57.200 kr. og 114.400 kr. for ægtefæller i 2022).

Hvis tegningsretterne hverken sælges eller udnyttes til tegning af aktier, og der er tale om tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du ikke betale skat af dem, da både anskaffelsessum og salgspris anses for at være 0 kr.

Udnytter du de tildelte tegningsretter til at købe aktier, anses aktierne for anskaffet til den kurs, du betaler for aktierne. Hvis du senere sælger aktierne, skal gevinst eller tab opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Har du aktier, anskaffet før 1. januar 2006, som kan sælges skattefrit, skal disse aktier dog ikke medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum.

Overgangsregler for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Hvis du sælger tegningsretter, er gevinsten altid skattepligtig. Det gælder også, selvom de aktier, som har dannet grundlag for tildeling af tegningsretter, kan sælges uden beskatning.

Aktieavancebeskatningslovens § 44 omfatter nemlig ikke tegningsretter, der, den 1. januar 2006 eller senere, tildeles på grundlag af børsnoterede aktier (nu defineret som aktier optaget til handel på et reguleret marked) fra en skattefri beholdning.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning