Her vil vi løbende opdatere kendte fejl og problemer i TastSelv Selskabsskat.

I øjeblikket kan oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) 2015 fejlagtigt indberettes før 2014. Vær opmærksom på at der indberettes for den rigtige periode, da det vil spærre for at 2014 senere kan indberettes.

Problem

Løsning

Selskabet kan ikke påbegynde oplysningsskemaet, fordi der ligger en ubesvaret anmodning.

Besvar anmodningen.

Selskabet kan ikke påbegynde oplysningsskemaet, fordi der ligger en ubesvaret anmodning.

Hvis vi har registreret sambeskatning i mellemtiden kan anmodningen ikke besvares.

Fejlen vil blive rettet, men vi kender endnu ikke datoen.

Selskabet er blevet datterselskab i sambeskatning i løbet af indkomståret. Selskabet kan ikke se og indberette perioden i sambeskatningen.

Fejlen vil blive rettet, men vi kender endnu ikke datoen.

Administrationsselskabet har altid adgang til at indberette på datterselskabets vegne for perioden i sambeskatningen. Administrationsselskabet kan indtil fejlen er rettet afhjælpe problemet.

Et nystiftet holdingselskab vises ikke som administrationsselskab for sambeskatningen for hele indkomståret og der oprettes delperioder for datterselskaberne.

Fejlen vil blive rettet, men ikke inden fristen for oplysning for 2014.

For at acontoskatten behandles korrekt på sambeskatningens årsopgørelse er fremgangsmåden:

Opret sambeskatningen pr. stiftelsesdatoen. Datterselskabet får 2 delperioder. Den første af disse delperioder skal indberettes med en 0-oplysning og så medtages hele datterselskabets indkomst i den sambeskattede delperiode.

Pdf-dokument kan ikke uploades som bilag til oplysningsskemaet. Dokumenter er beskyttet mod redigering ud over den normale beskyttelse i pdf-formatet.

Det er konstateret at disse filer ikke kan uploades til systemet. Dan en pdf uden beskyttelse og vedhæft den til oplysningsskemaet.

Filer over 4 Mb kan ikke vedhæftes oplysningsskemaet.

Opdel filen i mindre enheder som kan vedhæftes. Hvis dette ikke er muligt kan en papirudskrift af filen sendes til vores postmodtagelse til scanning:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Store Excel-filer som ikke egner sig til scanning kan dog indsendes via mail under Kontakt på TastSelv Erhverv.

I sambeskatningen indgår en enhed der er skattepligtig efter Selskabsskattelovens §2, stk. 1 litra a (fast driftssted). Enheden har underskud og underskuddet kan anvendes i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 2, 2. pkt.

For den pågældende enhed markeres felt 161 og efterfølgende felt 161h på oplysningsskemaets første trin med "Ja". Disse findes under overskriften "Regulering til anvendelsen af underskud".

For administrationsselskabet markeres felt 161 og efterfølgende 161k med "Ja". Ligesom det ville gøres hvis koncernen ønsker at anvende Ligningslovens § 33H.

Efterfølgende oplyses den skattepligtige enheds indkomst med 0 kr. på oplysningsskemaets trin 2 og underskuddet der kan anvendes i udlandet, indføres i underskudsregisteret på side 3.

Overgangsskat jf. selskabsskattelovens § 5 B kan ikke oplyses direkte

Der kan i forbindelse med oplysningsskemaet vedhæftes bilag med oplysning om beløb som skal beskattes jf. reglerne. Dette vil dog kunne medføre at der kan blive udskrevet en årsopgørelse uden overgangsskat, indtil vi når at få registeret overgangsskatten manuelt.

For at fremme ekspeditionen kan der indberettes oplysningsskema og derefter oprettes en genoptagelsessag, hvor dokumentet vedhæftes.

Problem

Løsning

Administrationsselskabet kan ikke se primosaldo for et selskab som er indtrådt i sambeskatningen i indkomståret.

Dette er ikke en fejl. Skattestyrelsen må ikke oplyse størrelsen at restunderskud, som overføres til den nye sambeskatningskreds i forbindelse med overdragelsen. Der er oprettet tomme pladser i underskudsregisteret til genindtastning af de ubrugte restunderskud som overføres til den nye sambeskatningskreds.

Tag kontakt til det sambeskattede selskab eller dettes tidligere administrationsselskab for at få oplysningen.

Der mangler tomme pladser i underskudsregisteret til indtastning af tidligere års underskud modtaget i en skattefri koncernekstern omstrukturering. 

Det skyldes at der ikke er oplyst for disse indkomstår og/eller delperioder. Kontakt Skattestyrelsen for at få foretaget de nødvendige rettelser.

Problem

Løsning

Sambeskatning

Selskabet kan ikke bevare en anmodning om sambeskatning, hvis vi har oprettet sambeskatningen i mellemtiden.

Fejlen spærrer for at selskabet kan påbegynde oplysningsskemaet.

Fejlen vil blive rettet, men vi kender endnu ikke datoen.

Problem

Løsning

Oplysningsskemaet kan ikke indberettes. Fonden har trykket på knappen "Anvend vores beregning".

Fonden overgår til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 6 for indkomståret 2015.

Gem oplysningsskemaet i kladde. Forlad kladden.

Når kladden genåbnes skal indberetter undlade at trykke på knappen "Anvend vores beregning". Felt 016 udfyldes med den skattepligtige indkomst efter anvendt underskud, uddelinger mv. Underskudsregisteret opdateres manuelt.

Herefter kan oplysningsskemaet indberettes.

Beregning af underskudsbegrænsning jf. selskabsskattelovens § 12 virker ikke for fonde og foreninger.

Hvis årets anvendte underskud overstiger grundbeløbet (7.747.500 i 2015) skal fonden eller foreningen selv beregne underskudsbegrænsningen og udfylde underskudsregisteret manuel i stedet for at anvende vores beregning.

Der kan ikke samtidig gives oplysninger og afgives erklæring.

Der er ganske få som er omfattet af denne regel.
Indtil det er muligt at udvikle funktionaliteten, må disse vedhæfte et dokument til oplysningsskemaet.

   

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.