Dato for udgivelse
07 Feb 2017 08:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Feb 2017 08:52
SKM-nummer
SKM2017.78.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-1091816
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Integrerede børnesæder, fradrag, registreringsafgift, brugt bil
Resumé

Skatterådet har i SKM2016.472.SR truffet afgørelse om, at den afgiftspligtige værdi af en brugt personbil, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan nedsættes med 6.000 kr. pr. integrereret sæde, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, jf. § 4, stk. 7, 1. pkt. Skatterådet har endvidere truffet afgørelse om, at værdien af fradraget ikke skal nedsættes som følge af, at bilen er brugt, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt. modsætningsvis.

Skatterådets afgørelse indebærer en praksisændring, idet fradraget for integrerede børnesæder tidligere alene har været beregnet for nye personbiler, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder. 

Det betyder, at borgere og virksomheder, der har fået afgiftsberigtiget en brugt personbil, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan anmode om genoptagelse af afgiftsberegningen.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 7, og § 8, stk. 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit E.A.8.1.4.2.

1. Sammenfatning

Skatterådet har i SKM2016.472.SR truffet afgørelse om, at den afgiftspligtige værdi af en brugt personbil, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan nedsættes med 6.000 kr. pr. integrereret sæde, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, jf. § 4, stk. 7, 1. pkt. Skatterådet har endvidere truffet afgørelse om, at værdien af fradraget ikke skal nedsættes som følge af, at bilen er brugt, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 2. pkt. modsætningsvis.

Skatterådets afgørelse indebærer en praksisændring, idet fradraget for integrerede børnesæder tidligere alene har været beregnet for nye personbiler, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder.  

Det betyder, at borgere og virksomheder, der har fået afgiftsberigtiget en brugt personbil, der var synet og godkendt med integrerede børnesæder, kan anmode om genoptagelse af afgiftsberegningen.

I styresignalet fastsættes frister for genoptagelse, reaktionsfrist og krav til den dokumentation, der skal ledsage en anmodning om genoptagelse.

2. Baggrund

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, at

"For nye personbiler, der inden afgiftsberigtigelsen er synet og godkendt med integrerede sæder, der erstatter bilens sædvanlige sæder, og som kan benyttes af såvel børn som voksne, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 6.000 kr. pr. integreret sæde. Nedsættelsen af den afgiftspligtige værdi efter 1. pkt. er betinget af, at sæderne er godkendt og mærket som barnesæder i henhold til ECE regulativ 44-04 til børn i både gruppe I (9-18 kg), gruppe II (15-25 kg) og gruppe III (22-36 kg) og er testet som almindeligt sæde i henhold til kravene i Rådets direktiv 76/115/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsselers forankring i motordrevne køretøjer som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/41/EF og kravene i Rådets direktiv 74/408/EØF om motorkøretøjers sæder, disses forankring og nakkestøtter som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/39/EF. Sæder, for hvilke den afgiftspligtige værdi er nedsat efter 1. pkt., kan ikke med virkning for afgiften anvendes ved afgiftsberigtigelse af andre personbiler."

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 545 af 26. maj 2010.

Det fremgår endvidere af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, at

"Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Beløb i stk.1-3, 5 og 6, § 3, stk. 2, og § 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt."

Skatterådet har i SKM2016.472.SR truffet afgørelse om, at når afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 7, 1. pkt., så gælder fradraget for integrerede børnesæder også ved afgiftsberegning af brugte køretøjer.

Skatterådet har endvidere truffet afgørelse om, at fradraget for integrerede børnesæder ikke skal nedskrives med køretøjets værditabsprocent. Dette skyldes, at der ikke i § 4, stk. 7, 2. pkt. er henvist til § 8, stk. 6.

Skatterådets afgørelse indebærer en praksisændring, idet fradraget for integrerede børnesæder tidligere alene har været beregnet for nye personbiler, der var synet og godkendt med integrerede sæder, men ikke for brugte biler.

3. Genoptagelse

SKATs praksis er med Skatterådets afgørelse i SKM2016.472.SR ændret, så fradraget for integrerede børnesæder i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, også gælder for brugte biler og ikke skal nedskrives med bilens værditabsprocent.

Praksisændringen indebærer, at berørte borgere og virksomheder, der har afgiftsberigtiget brugte personbiler, som er synet og godkendt med integrerende børnesæder, men som ikke har fået fradrag i den afgiftspligtige værdi jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, kan anmode om genoptagelse og tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift.

3.1. Frister for genoptagelse

3.1.1 Ordinær genoptagelse

Efter skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

3.1.2.Ekstraordinær genoptagelse

Efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, kan der efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige, fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for, at praksisændringen er offentliggjort af Skatteministeriet - det vil sige datoen for offentliggørelsen af det bindende svar fra Skatterådet.

Det betyder, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor en brugt bil, der er synet og godkendt med integrerede børnesæder, er blevet afgiftsberigtiget den 14. oktober 2013 eller senere.

3.2. Reaktionsfrist

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af de ordinære frister, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra datoen for offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

3.3 Hvem kan få genoptagelse

Borgere og virksomheder, der har afgiftsberigtiget brugte personbiler, der er synet og godkendt med integrerende børnesæder, men som ikke har fået fradrag i den afgiftspligtige værdi jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, kan anmode om genoptagelse og tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift.

Bemærk et integreret børnesæde i et afgiftsberigtiget køretøj, kan ikke flyttes til et andet køretøj og dermed give fradrag igen, jf. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 6, sidste pkt.

SKAT vil af egen drift genoptage afgørelser om registreringsafgiftsbetaling, hvis SKAT umiddelbart er eller bliver bekendt med, at der er afgiftspligtige, der har krav på tilbagebetaling af for meget betalt afgift.

3.4 Dokumentation

En borger eller virksomhed, der anmoder om genoptagelse, skal indsende oplysninger, der muliggør identifikation af køretøjet og afgiftsekspeditionen. Disse oplysninger kan eksempelvis indgives i form af:

  • Navn, adresse og cpr/cvr-nummer.
  • Bilens stelnummer og registreringsnummer.
  • Dato, sted og ekspeditionsnummer for afgiftsberigtigelsen.
  • Andre lignende entydige identifikationsoplysninger på køretøjet.

Der skal endvidere indgives dokumentation for, at den bil, for hvilken der anmodes om genoptagelse af afgiftsberegningen, er godkendt og synet med integrerede børnesæder forud for afgiftsberigtigelsen.

SKAT vil i alle tilfælde foretage en konkret vurdering af den dokumentation, som borgeren eller virksomheden har fremskaffet og indsendt. Vurderingen foretages dels med henblik på identifikation af køretøjet og den pågældende afgiftsekspedition og dels med henblik på at sikre, at personbilen forud for afgiftsberigtigelsen var udstyret med godkendte integrerede børnesæder.

3.4. Indsendelse af anmodning og dokumentation

Anmodning om genoptagelse vedlagt identifikationsoplysninger og dokumentation kan indsendes på mail til motorcenter@skat.dk eller ved at indsende en skriftlig anmodning til SKAT på adressen SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

3.5. Overvæltning

Det er SKATs vurdering, at det manglende fradrag for integrerede børnesæder ikke er overvæltet til senere omsætningsled.

Markedsprisen for brugte køretøjer er bestemt af prisen for nye køretøjer inkl. registreringsafgift. Dermed vil det ikke være muligt at overvælte det manglende fradrag i prisen for de brugte køretøjer. Det skyldes, at fradraget for integrerede børnesæder allerede er slået igennem i prisen på det brugte køretøj, fordi markedsprisen på nye køretøjer - som har fået fradraget - er bestemmende for prisen på de brugte køretøjer.

4. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, har virkning fra tidspunktet for offentliggørelse af det bindende svar, SKM2016.472.SR, og vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2017-2.

Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2017-2 bortfalder styresignalet.