Dato for udgivelse
08 Feb 2017 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2017 14:06
SKM-nummer
SKM2017.83.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
16-1781919
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Studenterkørsel, veteranbiler, lastbiler, momsfri, personbefordring
Resumé

Skatterådet bekræfter, at studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler kan anses for momsfri personbefordring. Den personbefordring, der finder sted i veteranbiler/lastbiler kan ikke anses for momspligtig "passagerkørsel med bus" i momslovens forstand, uanset at køretøjet er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

Hjemmel

LBK nr. 760 af 21. juni 2016 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 15

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.5.15.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at Spørger ikke skal betale moms af studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger tilbyder studenterkørsel i åbne veteranbiler/lastbiler.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har ikke anført opfattelse og begrundelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal betale moms af studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler.

Begrundelse

Personbefordring er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel.

Ved en bus i momslovens forstand forstås et køretøj, der i forbindelse med den konkrete befordring er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

Ved en bus i registreringsafgiftslovens forstand forstås en stor personbil, der utvivlsom er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet. Bussen skal have et antal passagersæder, der svarer til køretøjet, og må ikke være indrettet til andet formål end personbefordring.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.3.5, at last- og varebiler, traktorer, påhængs- og sættevogne må anvendes til privat personbefordring, hvis der af Trafikstyrelsen eller politiet er udstedt en tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse (studenterkørsel og kørsel ved byfester, karneval, 1. maj demonstrationer mv.).

Af Færdselsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at eksamenskørsel ikke længere forudsætter en tilladelse udstedt af politiet. Eksamenskørsel kan umiddelbart gennemføres, når betingelserne i Transport- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 494 af 27. maj 2016 om eksamenskørsel, optog mv., er overholdt.

Det er SKATs opfattelse, at personbefordring (studenterkørsel), der finder sted i veteranbiler/lastbiler, ikke kan anses for "passagerkørsel med bus" i momslovens forstand, uanset at køretøjet er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

SKAT er således af den opfattelse, at der ikke skal opkræves moms af studenterkørsel i veteranbiler/lastbiler.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, har følgende ordlyd:

"Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel. I forbindelse med befordring til eller fra udlandet omfatter fritagelsen efter 1. pkt. tillige passagernes ledsagende bagage og transportmidler."

Praksis

Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.15

"Hvilke transportmidler er omfattet?

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter som udgangspunkt transport af personer med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel.

Momsfritagelsen for personbefordring omfatter eksempelvis:

Buskørsel

Togtransport

Hyrevognskørsel

Ambulancekørsel

Færgeoverførsel

Flytransport.

Buskørsel

Momsfritagelsen for buskørsel omfatter kun befordring af personer med busser, der foregår som rutekørsel. Se ML § 13, stk. 1, nr. 15. Turistbuskørsel er derfor momspligtig.

Ved en bus i momslovens forstand forstås et køretøj, der i forbindelse med den konkrete befordring er indrettet til befordring af mere end 9 personer, inkl. føreren.

Det følger heraf, at et køretøj, som oprindeligt er indrettet til transport af mere end 9 personer inkl. føreren, men som er godkendt til transport af personer i kørestole, ikke skal betragtes som en bus på de ture, hvor antallet af sæder i køretøjet er ændret til højst 9 inkl. førerens. Der skal derfor ikke beregnes moms ved kørsel på disse ture.

Afgrænsningen af rutekørsel følger definitionen på rutekørsel i § 19 i lov om trafikselskaber. Definitionen svarer til definitionen i den nu ophævede § 2 i lov om buskørsel."

Den juridiske vejledning, afsnit D.B.2.9

"Definition: Persontransport

Ved persontransport forstås transport af personer med alle former for transportmidler, fx:

Fly

Helikopter

Skib, fx færge og fiskekutter

Tog

Bil

Bus

Ambulancer

Hestevogn

Cykeltaxa og rickshaw"

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.3.4

"Definition af busser

En bus er en stor personbil, der utvivlsom er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet. Bussen skal have et antal passagersæder, der svarer til køretøjet, og må ikke være indrettet til andet formål end personbefordring."

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.8.1.3.5

"Studenterkørsel og lignende

Last- og varebiler, traktorer, påhængs- og sættevogne må anvendes til privat personbefordring, hvis der af Trafikstyrelsen eller politiet er udstedt en tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse (studenterkørsel og kørsel ved byfester, karneval, 1. maj demonstrationer mv.).

Der skal ikke sendes nogen ansøgning til SKAT om en sådan anvendelse."