Når du som begrænset skattepligtig/dobbeltdomicileret vælger at betale skat efter grænsegængerreglerne kan du få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter. Se eksempler herunder på udvidet fradragsret og forskelle i beskatning ved valg af reglerne for grænsegængere.

Omregningskurs - når du taster beløbene ind

Alle beløb på den danske forskudsopgørelse og årsopgørelse skal angives i hele danske kroner. Ved omregningen fra udenlandsk valuta til danske kroner kan du omregne efter afregningskursen på udbetalings- eller betalingstidspunktet. Hvis du bruger vores valutaomregner, skal du være opmærksom på, at det er Nationalbankens gennemsnitskurs for den pågældende udenlandske valuta i indkomståret, der bruges til omregning.

Se Nationalbankens kursliste

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Dokumenterede udgifter til obligatorisk udenlandsk socialt bidrag kan trækkes fra i den danske personlige indkomst.

Yderligere fradrag ved valg af grænsegængerreglerne

Der er fradrag for betalt bidrag til privattegnet pensionsordning. Indbetalinger på pensionsordninger i et andet EU/EØS-land er fradragsberettigede, hvis ordningerne kan godkendes efter de nye regler i pensionsbeskatningsloven. Se Den juridiske vejledning afsnit C.A.10.3. Fradraget er begrænset af beløbsgrænserne i begge lande, dvs. både Danmark og dit hjemland.

Danske indbetalinger kommer automatisk med på årsopgørelsen ved valg af grænsegængerreglerne.

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Kørselsfradrag (befordring) mellem bopæl/opholdssted og arbejde

Beregningen baseres på flere oplysninger:

  1. Antal faktiske arbejdsdage med fremmøde på arbejdsstedet i Danmark pr. år.
  2. Antal kilometer frem og tilbage mellem bopæl/opholdssted og arbejdsstedet, opgjort efter den normale transportvej i bil. Kilometer skal opgøres pr. dag.
  3. Evt. bro, færge eller fly.

Du skal selv skrive fradraget på forskudsopgørelsen og på årsopgørelsen i TastSelv. Betaler din arbejdsgiver transporten, kan du ikke få fradrag hverken på forskud eller på årsopgørelsen.

Kontingent til dansk fagforening

Hvis du er medlem af en dansk fagforening, kan du trække kontingentet fra. Dog højst 6.000 DKK pr. år. Fradraget kommer automatisk med på årsopgørelsen.

Kontingent til udenlandsk fagforening

Ønsker du fradrag for kontingentudgifter til en faglig forening i udlandet, vil du kunne få fradraget, når udgiften dokumenteres.
Det afgørende for fradragsretten er, om betalingen går til en faglig forening, der varetager dine økonomiske interesser. Du skal selv skrive fradraget på forskudsopgørelsen og på årsopgørelsen i TastSelv.

Bidrag til dansk A-kasse

Der er fradrag for både danske og udenlandske arbejdsløshedsordninger. For at få fradrag for bidrag til A-kasse, er det en betingelse, at beløbet ikke kan fratrækkes ved beskatning i andre lande.

Er du selvstændige erhvervsdrivende, der betaler til Selvstændige erhvervsdrivendes Arbejdsløshedskasse eller lignende kan du også få fradrag.

Bidrag til dansk A-kasse kommer automatisk på din årsopgørelse.

Yderligere fradrag ved valg af grænsegængerreglerne

Underholdsbidrag og børnebidrag

Du kan få fradrag for betalt bidrag til din tidligere ægtefælle, hvis du bliver separeret eller skilt. Du kan også få fradrag for en del af betalt underholdsbidrag (grundbeløbet) til børn under 18 år. Det er en betingelse, at bidraget er fastsat af en dansk eller udenlandsk offentlig myndighed eller ved en dokumenteret aftale mellem parterne.

Du skal selv skrive fradraget på forskudsopgørelsen og på årsopgørelsen i TastSelv. Betaler du igennem Udbetaling Danmark, kommer fradraget automatisk med på årsopgørelsen.

Læs mere om, hvor meget der kan gives fradrag for underholdsbidrag.

Læs mere om, hvor meget der kan gives fradrag for børnebidrag.

Gaver til visse almenvelgørende foreninger

Du har mulighed for at få fradrag for bidrag til visse velgørende/almennyttige foreninger, som er godkendt af skatteministeren. Danske bidrag kommer automatisk på din årsopgørelse. Det kan fx være gaver ydet til religiøse samfund, Røde Kors eller Læger uden Grænser. Udenlandske godkendte bidrag skal du selv skrive på forskudsopgørelsen og på årsopgørelsen i TastSelv.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for både helårsboliger og fritidsboliger. Der er kun fradrag for arbejdslønnen, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Læs mere på skat.dk/servicefradrag. Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre. Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til os.

For grænsegængere kan vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Som grænsegænger skal du kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson). Hvad dokumentationen skal indeholde af oplysninger kan du læse mere om på skat.dk/servicefradrag under Håndværkerfradrag for grænsegængere.

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Renteudgifter af gæld i fast ejendom i Danmark

Der er fradragsret for renteudgifter vedrørende prioritetsgæld i dansk ejendom. Rentefradrag vedrørende danske realkreditlån kommer automatisk på årsopgørelsen. Andre renteudgifter på prioritetsgæld i dansk ejendom skal du selv skrive på årsopgørelsen i TastSelv.

Yderligere fradrag ved valg af grænsegængerreglerne

Renteudgifter på boliglån i andre lande end Danmark

Du kan fradrage din egen andel af renteudgifter vedrørende fast ejendom i andre lande end Danmark. Det er dog et krav, at den faste ejendom helt eller delvist anvendes af dig selv til helårs- eller delårsbeboelse. Udlejer du en del af boligen, eller hele boligen en del af året, skal du oplyse overskuddet, også selvom beløbet ikke er skattepligtigt til Danmark.

Overskuddet vil blive modregnet i dine renteudgifter, inden renteudgiften kommer på årsopgørelsen. Hvis ejendommen giver overskud, fordi den er uden gæld og udlejet, skal dette overskud ikke beskattes i Danmark.

Der er ikke fradrag for renteudgifter vedrørende  ejendomme, som udlejes hele året eller ejendomme, der anvendes til erhvervsmæssig udlejning. Det gælder uanset om en del af udlejningsejendommen anvendes af ejeren selv.

Danske renteudgifter kommer automatisk med på årsopgørelsen ved valg af grænsegængerreglerne.

Andre private renteudgifter

Du kan fradrage andre private renteudgifter, det kan for eksempel være renter af forbrugslån eller studiegæld. Du skal selv skrive fradraget på årsopgørelsen i TastSelv. Danske renteudgifter til forbrugslån, statslige og statsgaranterede studielån kommer automatisk på din årsopgørelse ved valg af grænsegængerreglerne.

Der er ikke fradragsret for renter af lån til køb af aktier, obligationer osv. samt renteudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed der ligger i et andet land end Danmark.

Nettorenter

Rentefradraget skal opgøres som en nettorente. Dvs. har du flere konti, fx en lønkonto og en opsparingskonto, i et eller flere pengeinstitutter, anses den fradragsberettigede renteudgift mv. for at være nettoudgiften på disse konti. Har du andre private udenlandske eller danske renteindtægter, skal disse renteindtægter også indgå ved beregningen af nettorenteudgiften mv.

Fordeling af renter mellem ægtefæller

For grænsegængere er adgangen til frit at fordele renteudgifterne mellem sig forbeholdt tilfælde, hvor enten:

  • begge ægtefæller beskattes som grænsegængere
  • den ene ægtefælle beskattes som grænsegænger og den anden ægtefælle som fuld skattepligtig til Danmark
  • eller begge er fuldt skattepligtige (dobbeltdomicilerede).

Bemærk, at hvis der er indeholdt udbytteskat af udbyttet, men der er aftalt en mindre udbytteprocent med det pågældende land, kan du søge om refusion af udbytteskatten. Læs mere om refusion af udbytteskat.

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Udbytte beskattes med en endelig bruttoskat på 27 %. Det er kun udbytter, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat, som skal oplyses (rubrik 66).

Hvis der er aftalt en max beskatningsprocent efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil beskatning kunne ske efter disse regler. Du skal selv anmode os om ændret beskatning, hvis du vælger beskatning efter dobbeltbeskatningsaftale.

Anmodningen kan du sende til os via TastSelv sammen med dokumentation for, at du er skattepligtig til det pågældende land.

Med valg af grænsegængerreglerne

Ved valg af grænsegængerreglerne bliver din aktieindkomst beskattet efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige, dvs. med 27 eller 42 % afhængig af beløbet. Hvis der er aftalt en max beskatningsprocent efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil beskatning kunne ske efter disse regler.

Anmod os om ændret beskatning

Du skal selv anmode os om ændret beskatning, hvis du vælger beskatning efter dobbeltbeskatningsaftale. Anmodningen skal sendes til os via TastSelv sammen med dokumentation for, at du er skattepligtig til det pågældende land.

Alle udbytter, der er omfattet af begrænset skattepligt, skal oplyses, uanset om der er indeholdt udbytteskat eller ej. Udbytterne skal oplyses i rubrikkerne 34, 61, 62, 64, 65, 67 og/eller 68 under grænsegængerdata i TastSelv.

Den begrænsede skattepligt omfatter ikke udbytte fra:

  • investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, der udelukkende investerer i fordringer omfattet af KGL,
  • aktier i det administrationsselskab, der står for investeringsforeningens administration, og
  • afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af LL § 16 C, der udelukkende investerer i aktier som nævnt i LL § 16 C.

Ovennævnte udbytter kan være oplyst af indberetter og dermed være opsat automatisk i rubrik 34. Du skal selv slette disse typer af udbytter. Hvis feltet er låst, skal du kontakte os via mail samt sende dokumentation for den del af udbyttet, der ikke skal indgå.

Har du ikke adgang til TastSelv?

Hvis du ikke har adgang til at logge på TastSelv, kan du også sende oplysningerne til os ved at udfylde blanket 04.031 og sende den og oplysningsskemaet til os med post til:

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Der kan ikke ske sambeskatning.

Med valg af grænsegængerreglerne

Når din ægtefælle ikke er skattepligtig til Danmark

Hvis du er gift og bor sammen med din ægtefælle ved årets udgang, kan du blive sambeskattet og få overført uudnyttet personfradrag og grundbeløb fra din ægtefælle.

Dette indebærer, at der for din ægtefælle skal foretages en (fiktiv) indkomstopgørelse omfattende alle danske og udenlandske indtægter og fradrag opgjort efter danske regler. Det betyder, at du skal skrive din ægtefælles indkomst og fradrag på dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse), også selvom din ægtefælles indkomst ikke er skattepligtig til Danmark.

Har din ægtefælle ikke nogen lønindkomst og heller ikke anden indkomst, såsom skattefri studiestøtte, barselspenge eller lign., skal du oplyse et 0 (nul kroner). Du skal skrive din ægtefælles indkomster og fradrag på dit oplysningsskema under afsnittet grænsegængerdata i TastSelv.

Når din ægtefælle er begrænset skattepligtig til Danmark men ikke grænsegænger

Er din ægtefælle selv begrænset skattepligtig til Danmark, vil der blive lavet en almindelig faktisk indkomstopgørelse for din ægtefælle. Denne faktiske indkomstopgørelse bruges ikke ved beregningen af uudnyttede bundfradrag m.m., der kan overføres til dig. 

Af systemmæssige årsager er det den fiktive opgørelse, som anvendes. Det betyder, at du skal skrive din ægtefælles indkomst og fradrag på dit oplysningsskema.

Har din ægtefælle ikke nogen lønindkomst, heller ikke anden indkomst, såsom skattefri studiestøtte, barselspenge eller lign., skal du oplyse et 0 (nul kroner). Du skriver din ægtefælles indkomster og fradrag på dit oplysningsskema under afsnittet grænsegængerdata i TastSelv.

Når din ægtefælle er grænsegænger

Hvis både du og din ægtefælle vælger beskatning efter grænsegængerreglerne, sker der automatisk overførsel af uudnyttede personfradrag og grundbeløb imellem dig og din ægtefælle.

Ved beregningen af uudnyttede bundfradrag m.m. tages der alene hensyn til jeres danske indkomster som efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes her i landet.

Begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret

Hvis du har været begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret til Danmark hele året af fx lønindkomst, pension, dagpenge, SU og lignende, får du automatisk personfradrag. Har du udelukkende været selvstændigt erhvervsdrivende, kan du som begrænset skattepligtig ikke få personfradrag uden valg af grænsegængerreglerne.

Hvis du har været begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret til Danmark i en kortere periode end et år, kan du - for de dage du har været skattepligtig i Danmark - vælge at få personfradrag kombineret med en helårsomregning af din delårsindkomst. Hvis du ikke vælger personfradrag og helårsomregning, vil beskatningen ske på baggrund af den faktiske delårsindkomst uden anvendelse af personfradrag.

Det afhænger af størrelsen af din indkomst, om det er en fordel for dig at vælge helårsomregning eller ej.

Du kan få hjælp til beregningen hos os ved at ringe på 72 22 28 92.

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning, skal du sætte kryds i rubrik 69 på årsopgørelsen i TastSelv.

Fristen for valg af helårsomregning eller ej er senest den 31. august 2020 (udskudt fra 30. juni pga. corona-situationen) i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Med valg af grænsegængerreglerne

Hvis du er begrænset skattepligtig eller dobbeltdomicileret en del af året og vælger grænsegængerreglerne, får du automatisk et helt års personfradrag ved skatteberegningen af fx lønindkomst, pension, dagpenge, SU og lignende samt overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvis du får løn, eller du har overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, får du automatisk et beskæftigelsesfradrag, uanset om du vælger grænsegængerreglerne eller ej. Både i forskudsopgørelsen og i årsopgørelsen. Fradraget er en procentdel af indkomsten med en maxgrænse, som reguleres hvert år. Se mere om beskæftigelsesfradrag