Dato for udgivelse
30 Mar 2017 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Mar 2017 09:18
SKM-nummer
SKM2017.231.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
16-0777223
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag + Fradrag
Emneord
Moms, delvis, fradrag, opgørelse, omsætning, pengeinstitut, realkreditinstitut
Resumé

Retningslinjerne for opgørelsen af delvis fradragsret i realkreditinstitutter bliver ændret fra 1. januar 2018. Ændringen betyder, at den særligt forenklede ordning i pkt. 3.2.1.3.1 i SKM2015.119.SKAT om realkreditinstitutters delvise fradragsret fra 1. januar 2018 alene kan anvendes af realkreditinstitutter, der ikke deltager i en fællesregistrering.

Hjemmel

LBK nr. 760/2016 

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 7, og § 38, stk. 1 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit D.A.11.1.3.7.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2017-1, afsnit  D.A.11.4.2.2.3.

1. Sammenfatning

I SKM2015.119.SKAT om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, sker der en ændring i pkt. 3.2.1.3.1, idet der tilføjes en forudsætning om, at realkreditinstituttet ikke deltager i en fællesregistrering, når de udelader renteindtægter af realkreditudlån og renteudgifter i relation til udstedte realkreditobligationer fra opgørelsen af den samlede omsætning.

Ændringen i pkt. 3.2.1.3.1 betyder, at den særligt forenklede ordning i pkt. 3.2.1.3.1 fra 1. januar 2018 alene kan anvendes af realkreditinstitutter, der ikke deltager i en fællesregistrering.

2. Baggrund og problemstilling

Fællesregistrerede virksomheder betragtes i momsmæssig henseende som én virksomhed, jf. Den juridiske vejledning afsnit D.A.14.1.7 om fællesregistreringer. Konsekvensen af, at et realkreditinstitut deltager i en fællesregistrering, er som udgangspunkt efter pkt. 3.3.2 i SKM2015.119.SKAT, at de andre virksomheder, som deltager i samme fællesregistrering, ikke skal medregne renteindtægter modtaget fra realkreditinstituttet i deres omsætning. Realkreditinstituttet skal tilsvarende ikke nedbringe omsætning med renter betalt til de andre virksomheder i fællesregistreringen. Renterne vil derfor ikke påvirke opgørelsen af den samlede omsætning for fællesregistreringen (virksomhederne i fællesregistreringen set under ét).

Hvis realkreditinstituttet imidlertid anvender den særlige ordning i pkt. 3.2.1.3.1 i SKM2015.119.SKAT, vil samspillet mellem pkt. 3.2.1.3.1 og pkt. 3.3.2 medføre, at renterne derimod påvirker opgørelsen af den samlede omsætning for fællesregistreringen (virksomhederne i fællesregistreringen set under ét), hvis en af de andre virksomheder er et pengeinstitut. Pengeinstituttet skal ikke medregne renteindtægter modtaget fra realkreditinstituttet i dets omsætning. Men realkreditinstituttet medtager ikke sine renteudgifter i opgørelsen af sin omsætning og skal derfor ikke korrigere omsætningen for renteudgifter til pengeinstituttet.

3. SKATs opfattelse

SKAT finder, at der er tale om en utilsigtet og uhensigtsmæssig effekt af samspillet mellem pkt. 3.2.1.3.1 og pkt. 3.3.2 i SKM2015.119.SKAT, når en fællesregistrering, der både omfatter et pengeinstitut og et realkreditinstitut, kan nedbringe sin momsfrie omsætning og dermed forøge sin delvise fradragsret ved at lade realkreditinstituttet anvende den særlige ordning i pkt. 3.2.1.3.1 fremfor at undlade at anvende den særlige ordning i pkt. 3.2.1.3.1. Den særlige ordning i pkt. 3.2.1.3.1 bør forbeholdes tilfælde, hvor ordningen formindsker realkreditinstituttets administrative byrde ved anvendelsen af SKM2015.119.SKAT uden at påvirke størrelsen af fradragsretten.

I SKM2015.119.SKAT bliver pkt. 3.2.1.3.1, 5. og 6. afsnit, derfor ændret til følgende med virkning fra 1. januar 2018:

"Realkreditinstitutterne kan udelade renteindtægter af realkreditudlån og renteudgifter i relation til udstedte realkreditobligationer fra opgørelsen af den samlede omsætning, jf. momslovens § 38, stk. 1. Det er en forudsætning herfor, at det enkelte realkreditinstitut fortsat anvender en én-til-én sammenhæng mellem udlån og obligationer. Det er ligeledes en forudsætning, at realkreditinstituttet ikke deltager i en fællesregistrering.

Derimod medregnes de samlede bidrag til omsætningen, idet disse efter en samlet vurdering må antages at udgøre realkreditinstitutternes rentemarginal."

4. Gyldighed

Ændringen af SKM2015.119.SKAT ved dette styresignal vil blive indarbejdet i SKM2015.119.SKAT. SKAT vil ultimo 2017 udsende en ny, samlet udgave af SKM2015.119.SKAT. Herefter er dette styresignal ophævet.