Dato for udgivelse
07 Apr 2017 13:17
SKM-nummer
SKM2017.272.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
16-0057184
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Holdingselskab, udbytteskat, myndighedsfejl, renter, rykkergebyr
Resumé

SKAT havde med urette returneret et rettidigt indbetalt beløb i udbytteskat. Beløbet var senere på ny indbetalt af klager. Landsskatteretten fandt, at betingelserne for eftergivelse af påløbne morarenter og gebyr var opfyldt jf. inddrivelseslovens § 13. stk. 6, idet det passerede alene skyldtes SKATs forhold. Landsskatteretten lagde til grund, at klager ikke havde opnået nogen forrentning af beløbet i perioden, indtil at det blev indbetalt på ny. Landsskatteretten fandt, at forholdet var at sidestille med forholdene i SKM2012.647.BR.

 

Reference(r)

Opkrævningslovens § 6, § 7, stk. 1, jf. stk. 2, § 8, stk. 1, nr. 2 og 4, § 16 c, stk. 1
Inddrivelseslovens § 13, stk. 6

 

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.1.6.3.

SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af gebyr samt renter for perioden fra den 27. februar til den 4. august 2015. 

Landsskatteretten pålægger SKAT at eftergive gebyr samt renter for perioden fra den 27. februar til den 4. august 2015.

Faktiske oplysninger
H1 Holding ApS (i det følgende benævnt selskabet) foretog den 19. januar 2015 indberetning og indbetaling af udbytteskat for selskabet med 25.650 kr. til SKAT. 

Den 26. januar 2016 udbetalte SKAT ved en fejl beløbet til selskabet. 

Saldoen på selskabets skattekonto var herefter -25.650 kr. 

Der blev tilskrevet renter og rykkergebyr med følgende beløb: 

Dato

Postering

Beløb

28-02-2015

Rente

-13,49

31-03-2015

Rente

-209,25

30-04-2015

Rente

-204,15

31-05-2015

Rente

-212,62

30-05-2015

Rente

-207,44

23-07-2015

Rykkergebyr

-65,00

31-07-2015

Rente

-560,14

31-08-2015

Rente

-546,74

 Den 4. august 2015 genindbetalte selskabet 25.650 kr. til skattekontoen. I denne forbindelse skrev selskabets revisor således til SKAT: 

"Vedhæftet kopi af udbytteindberetning samt udskrift af selskabets skattekonto. 

Som det fremgår af vedhæftede materiale, er der sket rettidig indberetning af udloddet udbytte og rettidig indbetaling af udbytteskat. SKAT har dog fejlagtigt udbetalt udbytteskatten den 26/1-2015. Derefter beregnes der rente heraf. 

Vi har foranlediget, at udbytteskatten bliver genindbetalt idag uden renter og gebyr, idet disse skyldes SKATs fejlagtige udbetaling. Selskabet er et holdingselskab, og det tilbagebetalte beløb er derfor ikke opdaget tidligere." 

Selskabets repræsentant har i retsmøde i Landsskatteretten den 13. marts 2017 erklæret, at selskabet ikke har opnået forrentning af de fejludbetalte beløb i perioden fra SKATs fejludbetaling indtil selskabets genindbetaling af beløbet.

SKATs afgørelse
SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet kan blive fri for at betale renter i perioden fra den 27. januar til den 26. februar 2015 svarende til et beløb på 219,71 kr. 

SKAT har ikke imødekommet virksomhedens anmodning om fritagelse for betaling af gebyr samt renter for perioden fra den 27. februar til den 4. august 2015. 

SKAT har begrundet afgørelsen således: 

 1. "Det siger reglerne: Din virksomhed kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret.

  Din situation: Du opfylder ikke betingelserne, fordi du ikke har betalt for sent på grund af en pludseligt opstået hændelse.
   
 2. Det siger reglerne: Din virksomhed kan få fritagelse, hvis overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold.

  Din situation: Du opfylder ikke betingelserne, fordi vi ikke fik din betaling efter få dage.  

Fristen for at genindbetale var jævnfør nedenstående den 27.02.2015, men vi fik først din betaling den 04.08.2015.  

Der er efter vores opfattelse ikke tale om, at du har overtrådt fristen på grund af et undskyldeligt forhold. Du havde rettidigt indbetalt den 19.01.2015. Beløbet er udbetalt igen den 26.01.2015. Udbetalingen skyldes en fejl ved Skattekontoen i forbindelse med implementering af systemet. SKAT har i forhold til denne systemfejl indarbejdet en administrativ praksis, som betyder, at virksomheden ikke opkræves renter af fejludbetalingen 1 måned efter udbetalingsdatoen. Dette betyder, at virksomheden først opkræves renter fra den 27.02.2015. 

SKAT har i denne praksis taget hensyn til, at virksomheden får en rimelig frist til genindbetaling af beløbet, herunder henset til at ved 1 måned uden renter, så har virksomheden mulighed for at afstemme bankkonto ved månedsafslutning og/eller løbende tjekke virksomhedens saldo på Skattekontoen. Det er en forudsætning for Skattekontoen, at det påhviler virksomheden at holde sig underrettet om status på Skattekontoen. 

Virksomheden må selv bære ansvaret for den forsinkede genindbetaling, som modtages den 04.08.2015."

SKAT har i supplerende udtalelse til Skatteankestyrelsen af 3. oktober 2016 anført følgende: 

"Der er anmodet om følgende: 

Oplysning om samt dokumentation for, hvad SKAT har gjort for at oplyse selskabet om, at SKAT ved en fejl har tilbagebetalt et beløb, som var indbetalt til selskabets skattekonto.

SKAT oplyser ikke selskabet om, at der ved en fejl bliver udbetalt et beløb fra Skattekontoen. Selskabet har pligt til selv at holde sig ajour med Skattekontoen, hvoraf udbetalingen vil fremgå. Desuden figurerer beløbet på selskabets bankkonto, som man også må have en forventning om, bliver afstemt.

Det fremgår ikke direkte af Opkrævningsloven, at selskabet har pligt til at holde sig ajour med Skattekontoen. Det følger dog af bemærkningerne til Opkrævningsloven, at det påhviler virksomhederne at holde sig underrettet om status på Skattekontoen.
Afsnit 3.1 uddrag:
"Kunden kan reelt kun finde ud af, hvilket krav en indbetaling bliver anvendt til at udligne, ved at gå online. Yderligere kan virksomheden kun finde ud af, hvornår en negativ angivelse eller godtgørelse er godkendt og dermed frigivet til at blive anvendt til modregning, ved at gå online".

Oplysning om hjemlen til den administrative praksis, hvorefter SKAT ikke opkræver renter af fejludbetalingen i 1 måned efter udbetalingsdatoen.

Idet der er tale om en administrativ praksis, er der ingen lovhjemmel. Der opstod en del fejl i forbindelse med implementeringen af Skattekontoen, her i blandt fejludbetalinger. For at imødekomme disse virksomheder, indførte SKAT en administrativ praksis, så der ikke blev opkrævet renter af fejludbetalingen i en måned efter udbetalingsdatoen. Her henstilles til, at virksomhederne så har 1 måned til at afstemme Skattekonto/bankkonto, og sørge for genindbetaling. Idet virksomheden har pligt til at holde sig ajour med Skattekontoen, må 1 måned betragtes som en rimelig frist,

SKAT har afslået fritagelse for renter efter bestemmelserne i opkrævningsloven og bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter. Skatteankestyrelsen anmoder om SKATs stillingtagen til, om der vil kunne ske eftergivelse efter reglerne i § 13, stk. 6, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Renterne er tilskrevet efter Opkrævningsloven, hvorfor det også er efter Opkrævningslovens fritagelsesbestemmelser, at afgørelsen er truffet.
Det må være SKAT Inddrivelse, der skal tage stilling til, om der vil kunne ske eftergivelse efter reglerne i§ 13 stk. 6, Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Det kan jeg ikke tage stilling til."

SKAT har i supplerende udtalelse til Skatteankestyrelsen af 11. oktober 2016 anført:

"Det er korrekt, at sagsbehandlingen foregår efter Opkrævningslovens bestemmelser, da renterne er opkrævet efter Opkrævningslovens bestemmelser. Men deraf kan du ikke direkte konkludere, at den måneds fritagelse (der her er tale om) er en eftergivelse efter Inddrivelseslovens bestemmelser, da der gives afslag efter Opkrævningslovens bestemmelser.

Da det blev konstateret, at der i forbindelse med implementeringen af Skattekontoen var en række situationer med fejludbetalinger fra Skattekontoen, blev SKAT Jura kontaktet i forhold til, hvordan behandlingen af renterne skulle ske.

En fejludbetaling fra Skattekontoen er som udgangspunkt, når Skattekontoen har udbetalt et beløb fra Skattekontoen, så Skattekontoen enten går i minus eller går yderligere i minus. Tilbagemeldingen fra SKAT Jura var, at der ikke var nogen jura på området, hvorfor det måtte anses som en myndighedsfejl og dermed "nødret".

SKAT Jura var enige i det åbenlyse urimelige i, at virksomheder blev opkrævet renter på baggrund af fejludbetalinger fra Skattekontoen, som i sidste ende er SKATs skyld, altså en myndighedsfejl. Derfor var de enige i, at der skulle etableres en administrativ praksis/nødret, hvor alle blev behandlet ud fra samme kriterier.

Fokus har været, at virksomhederne skulle have mulighed for at opdage fejlen, enten via Skattekontoen eller ved afstemning af bankkonto og efterfølgende foretage genindbetaling. Der skulle være afsat en rimelig tid til dette, hvor SKAT ikke ville opkræve renter. Rimelig tid er blevet udmålt til 1 måned.

Her er vurderet, at en bonus pater virksomhed som udgangspunkt vil tjekke Skattekontoen og/eller afstemme sin bankkonto 1 gang i måneden i forbindelse med bogføring.

På den baggrund anser jeg det heller ikke som hensigtsmæssigt, at sende en forespørgsel til Inddrivelse, for hvad skal de svare på og hvem skal det sendes til."

SKAT har til Skatteankestyrelsens indstilling blandt andet erklæret:

 "SKAT er enig i jeres betragtninger vedrørende opkrævningslovens § 8, stk. 1 og jeres konklusion om, at sagen hjemvises til SKAT, således at den kan behandles efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6.

Skatteankestyrelsen behøver således ikke gå via Landsskatteretten for at pålægge SKAT at behandle sagen, men kan henvise til denne skrivelse, hvori vi erklærer os enige i at tage sagen op til behandling jf. inddrivelseslovens § 13, stk. 6."

SKAT har på retsmøde i Landsskatteretten meddelt, at det er SKATs opfattelse, at der alene skal ske eftergivelse af rente efter § 13, stk. 6, i inddrivelsesloven i den første måned efter SKATs fejludbetaling.

Selskabets opfattelse
Det er selskabets påstand, at der skal ske fritagelse for betaling af gebyr og renter vedrørende udbytteskat for 2014.

Til støtte for påstanden har selskabets repræsentant anført:

"Selskabet er et holdingselskab, hvori der ikke er nogle aktiviteter. Der foretages derfor bogføring og regnskabsudarbejdelse årligt, hvilket er I overensstemmelse med Bogføringslovens regler, som foreskriver, at registreringer skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens art og omfang.

Selskabet har foretaget korrekt indberetning af udbytte og rettidig indbetaling af udbytteskat, hvilket SKAT ikke er uenig i. SKAT tilbagebetaler dog udbytteskatten til vor kunde den 26. januar 2015 som følge af en fejl i skattekontosystemet. En systemfejl hos SKAT bør afgjort ikke komme vor kunde til last.

Det er dog SKATs opfattelse, at vor kunde bør opdage denne indbetaling indenfor 1 måned.

Vi er direkte uenige i, at vor kunde bør opdage denne indbetaling. Som det tydeligt fremgår af vedlagte kontoudtog, så er der absolut ikke nogen bevægelser på selskabets bankkonto, og vor kunde har jo afregnet over for SKAT, og der modtages ikke nogen meddelelse om, at der er indgået et beløb på vor kundes konto. Så derfor er der selvfølgelig hverken kontrolleret en banksaldo, som burde være kr. 0 eller en skattekonto, som ligeledes burde være kr. 0.

Det burde jo være åbenlyst for enhver, at en skatteyder, der indberetter korrekt, indbetaler til tiden, og hvor systemfejlen er hos SKAT, ikke skal betale renter m.v., fordi de følger almindelige regnskabsmæssige principper (Bogføringsloven), og ikke løbende afstemmer bank og skattekonto, som begge burde have en saldo på 0 kr.

Dette burde klart være en hændelse, som selskabet ikke har indflydelse på, og derfor ikke har haft mulighed for at forudse. Indbetaling af udbytteskatten er sket straks vor kunde blev opmærksom herpå ved modtagelse af SKATs rykker (hvilket er den 1. meddelelse, som vor kunde modtager herom)."

Selskabets repræsentant har den 3. november 2016 fremsat følgende bemærkninger til sagen:

"Vi vil endnu en gang gøre opmærksom på, at:

 • Der er tale om et holdingselskab med udbytteudlodning som eneste aktivitet.
 • Selskabet har opfyldt sine forpligtelser overfor SKAT med hensyn til indberetning og korrekt betaling af udbytteskatten kr. 25.650.
 • Skatteyder var helt naturligt i god tro, idet skattekontoens saldo burde være kr. 0, ligesom selskabets bankkonto burde have været kr. 0 for hele den pågældende periode. 

Enhver bonus pater ville jo således ikke tjekke bank- og skattekonto månedsvis. Bonus pater skal efter vores vurdering i ethvert tilfælde opfylde Bogføringslovens bestemmelser. I henhold til Bogføringslovens§ 6, som foreskriver, at registreringer skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens art og omfang. Art og omfang er i dette tilfælde så begrænset, at det er vores vurdering, at årlig bogføring opfylder disse bestemmelser, ligesom det ikke vil være et krav, at der løbende foretages afstemning afbank- og skattekonto, når disse begge burde være kr. 0, hvis der ikke havde været tale om en myndighedsfejl, som skatteyder ikke blev gjort bekendt med."

Landsskatterettens afgørelse
Det fremgår af opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, at en virksomheds debetsaldo på skattekontoen forrentes med den rente, der er fastsat i opkrævningslovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2. Renten beregnes dagligt og tilskrives månedligt.

Efter § 6 i opkrævningsloven skal der betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter opkrævningsloven.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, nr. 2 og 4, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af gebyr pålagt efter opkrævningslovens § 6 og renter pålagt efter lovens § 16 c, stk. 1, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er der fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8.

Bestemmelsen lyder således:

"SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

 1. overskridelse af angivelses-, indberetnings- eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling, eller
 2. overskridelser af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde eller der foreligger undskyldelige forhold."

Selskabet har rettidigt indberettet og betalt udbytteskat for 2014 til skattekontoen. SKAT har ved en fejl tilbagebetalt beløbet til selskabet den 26. januar 2015.

Ved tilbagebetalingen til selskabet opstod der en debetsaldo på skattekontoen.

SKAT har hverken informeret selskabet om den fejlagtige udbetaling eller den af SKAT fastsatte frist for genindbetaling uden renteberegning på en måned fra udbetalingsdatoen.

SKAT har beregnet renter fra den 27. februar 2015 og indtil genindbetaling den 4. august 2015. SKAT har tillige pålagt selskabet et erindringsgebyr på 65 kr.

SKAT har ikke fundet betingelserne for fritagelse for renter og gebyr efter reglerne i opkrævningslovens § 8 og opkrævningsbekendtgørelsens § 4 for opfyldt og har derfor afslået fritagelse for gebyr og renter.

Da selskabets skattekonto var i debet fra den 27. januar 2015 og indtil den 4. august 2015, hvor selskabet genindbetalte beløbet, er det med rette, at selskabet er blevet pålagt en rente efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 1 og 2.

Endvidere fremgår det, at SKAT har udsendt en rykkerskrivelse. Det er derfor med rette, at selskabet er pålagt et gebyr på 65 kr. herfor. Som § 4 i bekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2013 er formuleret, er der ikke mulighed for fritagelse for betaling af gebyret og renterne. Der har ikke foreligget en hindring for selskabets genindbetaling af det udbetalte beløb, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, og genindbetalingen er ikke sket inden for få dage efter udbetalingen, jf. § 4, stk. 1, nr. 2.

Det er derfor med rette, at SKAT ikke har fundet betingelserne for fritagelse for gebyr og renter for opfyldt.

SKAT har imidlertid erkendt, at udbetalingen til selskabet fra skattekontoen den 26. januar 2015 er sket ved en myndighedsfejl. SKAT har som følge heraf undladt at beregne renter af beløbet i en måned regnet fra fejludbetalingen.

Undladelsen af renteberegning for den første måned er sket uden lovhjemmel, men ud fra en af SKAT indført praksis.

Undladelse af opkrævning af skat, herunder renteberegning af skat, kan imidlertid ikke ske uden lovhjemmel.

§ 13, stk. 6 i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige giver mulighed for at eftergive renter og gebyrer, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller andre særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

SKAT har erklæret sig enig i, at sagen skal afgøres efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6. Det er SKATs opfattelse, at der alene kan ske eftergivelse af renter beregnet for den første måned efter SKATs fejludbetaling.

Landsskatteretten pålægger SKAT at eftergive renter og gebyr tilskrevet selskabets skattekonto for perioden fra den 27. februar til den 4. august 2015, idet betingelserne for eftergivelse efter inddrivelseslovens § 13, stk. 6, er til stede, da det er urimeligt, at selskabet skal bære et tab, der alene skyldes SKATs forhold. Landsskatteretten lægger vægt på, at selskabet har indberettet og betalt udbytteskatten rettidigt. Landsskatteretten lægger ved afgørelsen til grund, at selskabet ikke har opnået forrentning af beløbet i perioden fra fejludbetaling til genindbetaling. Landsskatteretten henviser til afgørelsen refereret i SKM2012.647.BR.